IBPP4/4513-73/15/PK | Interpretacja indywidualna

Sukcesja prawna w związku przejęciem spółki kapitałowej
IBPP4/4513-73/15/PKinterpretacja indywidualna
 1. podatnik
 2. podmiot pośredniczący
 3. skład podatkowy
 4. sukcesja
 5. zabezpieczenie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 17 lipca 2015 r. (data wpływu 23 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego, w przedmiocie sukcesji prawnej w związku przejęciem spółki kapitałowej – jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie sukcesji prawnej w związku przejęciem spółki kapitałowej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W związku z realizacją strategii Grupy Kapitałowej O., której celem jest m.in. ujednolicenie struktur sprzedażowych w Grupie, planowane jest połączenie spółek kapitałowych: O. G. Sp. z o.o. ze spółką O. P. Sp. z o.o. Wprowadzone zmiany w Grupie Kapitałowej O. pozwolą na wzmocnienie pozycji Grupy poprzez stworzenie jednej organizacji zajmującej się sprzedażą hurtową paliw, a także oleju opałowego, LPG, energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Przejęcie Spółki O. G. przez Spółkę O. P. odbędzie poprzez łączenie spółek, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) przy czym spółka O. P. będzie spółką przejmującą natomiast spółka O. G. będzie spółką przejętą. Jednocześnie w dniu połączenia zostanie zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym oddział spółki O. P. (nie samobilansujący się), do którego zostanie wydzielony majątek Spółki Przejmowanej.

Na chwilę obecną O. P. Sp. z o.o. (dalej zwana także jako: Spółka Przejmująca) jest podmiotem pełniącym funkcje operatora rynku paliw ciekłych do Polskiego Koncernu Naftowego O. S.A. Realizuje sprzedaż na terenie całego kraju. W ofercie handlowej Spółka posiada także gaz płynny propan butan. W portfelu klientów Spółka posiada sieci stacji paliw, prywatnych przedsiębiorców prowadzących działalność hurtową, zużywających P. na potrzeby własne. W ramach prowadzonej działalności O. P. świadczy usługi transportem drogowym. O. P. prowadziła przez okres ponad 10 lat (do dnia 2 czerwca 2015 roku) skład podatkowy w Widełce, w którym magazynowano wyroby wytworzone przez inny podmiot, wyroby własne, realizowano wytwarzanie i wydanie wyrobów akcyzowych. Aktualnie O. P. nie jest czynnym podatnikiem podatku akcyzowego.

O.G. Sp. z o.o. (dalej zwana także jako: Spółka Przejmowana), zajmuje się sprzedażą i dystrybucją propanu, butanu oraz mieszaniny propan-butanu. Jest głównym dostawcą LPG dla sieci stacji paliw, należącej do P.O. Poza działalnością w segmencie autogazu, prowadzi sprzedaż hurtową gazu płynnego oraz kompleksowo wykonuje instalacje przemysłowe na gaz płynny. Realizuje projekty LPG, wykorzystywane w procesach technologicznych w przemyśle, rolnictwie i budownictwie. System dostaw O. G. bazuje na wewnątrzgrupowych źródłach zaopatrzenia (P. O., O. L., U.) oraz na siedmiu, posiadających statusy składów podatkowych, terminalach, z których prowadzona jest dystrybucja LPG do klientów w całej Polsce, a także w Niemczech, Czechach, na Słowacji i Węgrzech.

Poza faktem posiadania składów podatkowych O. GAZ dysponuje również wydanymi przez Naczelnika Urzędu Celnego decyzjami zezwalającymi na:

 • działalność w charakterze podmiotu pośredniczącego;
 • działalność w charakterze zarejestrowanego wysyłającego, wysyłającego wyroby akcyzowe z miejsca importu do składu podatkowego;
 • wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy (dla 3 różnych składów obcych).

Ponadto Spółka Przejmowana złożyła Naczelnikowi Urzędu Celnego w ...(dalej: NUC) zawiadomienie o zamiarze wszczęcia działalności w charakterze pośredniczącego podmiotu gazowego oraz uzyskała zgodę NUC w ...na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego w formie weksla własnego, zabezpieczającego:

 • przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (pomiędzy składami podatkowymi);
 • przemieszczanie wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie;
 • wyroby akcyzowe wysyłane z miejsca importu do składu podatkowego.

Decyzją NUC Spółka Przejmowana uzyskała również zgodę:

 1. na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego na magazynowanie.
 2. zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Spółka Przejmowana posiada także decyzje administracyjne określające normy dopuszczalnych ubytków, wydane przez NUC, w jurysdykcji których znajdują się poszczególne składy podatkowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy na mocy zapisu art. 49 ust 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2009, nr 3, poz. 11- dalej zwana ustawa o podatku akcyzowym) Spółka Przejmująca, z dniem połączenia i utworzenia ze Spółki Przejmowanej oddziału stanie się podatnikiem podatku akcyzowego i będzie mogła kontynuować prowadzoną dotychczas przez O. G. działalność gospodarczą z wykorzystaniem składów podatkowych, bez konieczności uzyskania dodatkowych zezwoleń i decyzji administracyjnych...
 2. Czy na mocy art. 54, ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym Spółka O. P. wstępując w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki, określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. - dalej zwana Ordynacja podatkowa) - stanie się podatnikiem podatku akcyzowego i będzie mogła kontynuować prowadzoną dotychczas przez O. GAZ działalność z wykorzystaniem zezwoleń na wyprowadzanie ze składów obcych, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń...
 3. Czy na mocy art. art. 56, ust. 9 ustawy o podatku akcyzowym Spółka O. P. wstępując w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki, określone w ustawie Ordynacja podatkowa, stanie się podatnikiem podatku akcyzowego i będzie mogła kontynuować prowadzoną dotychczas przez O. GAZ działalność podmiotu pośredniczącego, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń...
 4. Czy na mocy art. 62a, ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym Spółka O. P. wstępując w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki, określone w ustawie Ordynacja podatkowa, stanie się podatnikiem podatku akcyzowego i będzie mogła kontynuować prowadzoną dotychczas przez O. G. działalność zarejestrowanego wysyłającego, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń...
 5. Czy na mocy art. 93 § 1 i § 2 w zw. z art. 93d ustawy Ordynacja podatkowa Spółka Przejmująca wejdzie w prawa i obowiązki wynikające z posiadanych przez Spółkę O. G. decyzji w zakresie zwolnienia podmiotu prowadzącego skład podatkowy ze złożenia zabezpieczenia akcyzowego...

Zdaniem Wnioskodawcy (Spółka Przejmująca) z dniem połączenia stanie się podatnikiem podatku akcyzowego oraz wejdzie we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, wynikające z posiadanych na dzień połączenia przez Spółkę O. G., decyzji, koncesji, zezwoleń, związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi oraz będzie podmiotem prowadzącym składy podatkowe.

Uzasadnienie:

Ustawodawca w art. 93 i następne ustawy Ordynacja podatkowa przewidział zasady postępowania z pomiotami łączącymi się lub przekształcanymi. Analizując temat sukcesji podatkowej z punktu widzenia zasad wskazanych w art. 93-93e Ordynacji podatkowej, a zwłaszcza na podstawie art. 93 § 2 pkt 1 tejże ustawy osoba prawna łącząca się przez przejęcie innej osoby prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Przepis ten gwarantuje generalną regułę w zakresie ogólnych konsekwencji podatkowych w przypadku połączenia się podmiotów gospodarczych. Dodatkowo zgodnie z art. 93d Ordynacji podatkowej powyższy przepis ma również zastosowanie do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego. Na podstawie tych ogólnych przepisów można dojść do wniosku, iż wraz z połączeniem się spółek prawa handlowego posiadających osobowość prawną na Spółkę przejmującą z dniem połączenia przejdą wszelkie prawa (uprawnienia) i obowiązki wynikające z posiadanych przez Spółkę przejmowana decyzji, zezwoleń, w tym także zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego oraz zwolnienia podmiotu prowadzącego skład podatkowy ze złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Spółka Przejmująca z dniem połączenia cały majątek Spółki Przejmowanej wydzieli w ramach wewnętrznych struktur organizacyjnych jako oddział Spółki macierzystej. Prawo do posiadania przez przedsiębiorców krajowych oddziałów dopuszczają przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.). Zgodnie z art. 5 pkt 4 tej ustawy przez oddział rozumie się wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Przedsiębiorca posiadający w swojej strukturze organizacyjnej oddziały zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1203 ze zm.), w rejestrze przedsiębiorców obok danych dotyczących przedsiębiorcy ujawnia także adresy posiadanych oddziałów. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż rejestracja oddziału w KRS nie nadaje zarejestrowanemu oddziałowi, osobowości prawnej. Podobnie ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ani żadna inna ustawa nie przyznają oddziałom przedsiębiorstw krajowych zdolności prawnej, czyli możliwości nabywania praw i zaciągania zobowiązań w obrocie cywilnoprawnym, a w konsekwencji nie mogą być one uznawane zgodnie z art. 331 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) za tzw. ułomne osoby prawne (tj. jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną).

Przedmiotowa kwestia znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie polskich sądów, m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 8 lutego 2006 r. (sygn. li SA/Sz 984/05), w którym wskazano, że: „W powszechnym odbiorze oddziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonują jako samodzielne podmioty, tym niemniej nie można zapomnieć o tym, że poza organizacyjnym wyodrębnieniem, nie stanowią one innego od spółki podmiotu prawa. Samodzielność i wydzielenie struktur finansowych, osobowych, organizacyjnych oddziału spółki z o.o. nie daje podstaw do przyjęcia, iż oddział taki może posiadać odrębną od spółki formę prawną. W świetle powyższego dla rozstrzygnięcia kwestii, czy wyodrębniony w dniu połączenia spółek kapitałowych oddział Spółki z o.o., który jednocześnie będzie w ramach przydzielonych zadań prowadził obrót wyrobami akcyzowymi jest niezależnym od Spółki przejmującej podatnikiem podatku akcyzowego a w konsekwencji mamy do czynienia ze zmianą prowadzącego skład podatkowy w rozumieniu art. 49 ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym należy ustalić, czy utworzony w dniu połączenia oddział Spółki przejmującej, który obejmie majątek Spółki przejmowanej, może zostać uznany za podmiot prowadzący skład podatkowy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy podmiot prowadzący skład podatkowy to podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. Z kolei zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy stanowi, iż zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. prowadzi co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, przeładowywaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych, w tym będących również własnością innych podmiotów;
 2. jest podatnikiem podatku od towarów i usług;
 3. jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe
 4. nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyjątkiem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu;
 5. złoży zabezpieczenie akcyzowe, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 1;
 6. nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), w zakresie wyrobów akcyzowych;
 7. posiada tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy

W oparciu o przytoczone powyżej przepisy ustawy o podatku akcyzowym regulujące status podmiotu prowadzącego skład podatkowy, należy wskazać iż utworzony w dniu połączenia Spółek O. P. oraz O. Gaz, oddział spółki Przejmującej samodzielnie nie może zostać uznany za podmiot prowadzący skład podatkowy. Przesądzają o tym warunki przewidziane w art. 48 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, których ze uwagi na swoją charakterystykę prawną nie jest w stanie spełnić oddział, w tym:

 1. oddział Spółki przejmującej nie będzie podatnikiem podatku od towarów i usług
 2. oddział Spółki przejmującej nie będzie posiał tytułu prawnego do korzystania z miejsca, w którym będą prowadzone składy podatkowe
 3. oddział Spółki przejmującej nie będzie posiadał zdolności prawnej.
 4. oddział będzie wykorzystywał składniki majątku do których tytuły prawne będzie posiadała Spółka przejmująca,

Powyższe warunki, będzie natomiast spełniała jednostka macierzysta Spółki przejmującej, dlatego też w kontekście powyższego naszym zdaniem z dniem połączenia podmiotem prowadzącym skład podatkowy w świetle art. 49 ust 10 ustawy o podatku akcyzowym będzie Spółka O. P., jako następca prawny Spółki przejmowanej i nie dojdzie w tym przypadku do zmiany podmiotu prowadzącego skład podatkowy, będzie natomiast miała zastosowanie do całej Spółki Przejmującej generalna sukcesja podatkowa wynikająca z zapisów art. 93 i następne ustawy Ordynacja Podatkowa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10, 14a i 23 i 23d ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przez:

  • skład podatkowy rozumie się miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane – z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego.
  • zarejestrowanego wysyłającego rozumie się podmiot, któremu wydano zezwolenie na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
  • podmiot pośredniczący rozumie się podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1, pochodzących również bezpośrednio z importu;
  • pośredniczący podmiot gazowy - podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem ziemnym na terytorium kraju:
  1. dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów gazowych, lub
  2. używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub
  3. używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów objętych zerową stawką akcyzy, lub
  4. będący spółką prowadzącą giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub
  5. będący towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającym wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywającym wyroby gazowe na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub
  6. będący giełdową izbą rozrachunkową, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywającymi wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub
  7. będący spółką prowadzącą jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym
  • który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.

Na mocy art. 49 ust. 1 i art. 50 ust. 1 i 2 ustawy zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego na pisemny wniosek podmiotu.

Właściwy naczelnik urzędu celnego, wydając zezwolenie na prowadzenie pierwszego składu podatkowego, nadaje podmiotowi odrębną decyzją numer akcyzowy podmiotu prowadzącego skład podatkowy. Dla każdego składu podatkowego wydaje się odrębne zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego oraz określa się odrębny numer akcyzowy składu podatkowego.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. prowadzi co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, przeładowywaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych, w tym będących również własnością innych podmiotów;
 2. jest podatnikiem podatku od towarów i usług;
 3. jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
 4. nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyjątkiem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu;
 5. złoży zabezpieczenie akcyzowe, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 1;
 6. nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), w zakresie wyrobów akcyzowych;
 7. posiada tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy.

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony, na wniosek podmiotu, który spełnia łącznie następujące warunki.

 1. jest podatnikiem podatku od towarów i usług;
 2. jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
 3. nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyjątkiem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu;
 4. złożył zabezpieczenie akcyzowe;
 5. nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie wyrobów akcyzowych

Właściwy naczelnik urzędu celnego, na pisemny wniosek podmiotu spełniającego warunki, wymienione w art. 48 ust. 1 pkt 2-6, wydaje zezwolenie na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zwane dalej „zezwoleniem na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający” (art. 62a ust. 1 ustawy).

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe albo powstałe lub mogące powstać zobowiązanie podatkowe oraz opłatę paliwową, której obowiązek zapłaty powstał albo może powstać, są obowiązane następujące podmioty:

 1. podmiot prowadzący skład podatkowy;
 2. zarejestrowany odbiorca;
 3. zarejestrowany wysyłający;
 4. podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 5. podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 1;
 6. podmiot pośredniczący;
 7. przedstawiciel podatkowy.

Na mocy art. 64 ust. 1, 1a i 3 właściwy naczelnik urzędu celnego zwalnia podmiot prowadzący skład podatkowy z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli podmiot ten spełnia następujące warunki:

 1. ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju;
 2. stosuje procedurę zawieszenia poboru akcyzy co najmniej od roku;
 3. jego sytuacja finansowa i posiadany majątek zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej;
 4. nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyjątkiem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu;
 5. zobowiązał się do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie właściwego naczelnika urzędu celnego, kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej, przypadających do zapłaty z tytułu powstania zobowiązania podatkowego oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej.
  Właściwy naczelnik urzędu celnego zwalnia podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3, z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli podatnik ten spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz 3-5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest udzielane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 2 lata, w drodze decyzji, na pisemny wniosek podmiotu. Na pisemny wniosek zwolnionego podmiotu zwolnienie może być przedłużone, w drodze decyzji, na kolejne okresy nie dłuższe niż 2 lata.
  Na podstawie art. 65 ust. 1 i 8 ustawy podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego:
 6. podmiot prowadzący skład podatkowy,
 7. zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
 8. zarejestrowany wysyłający,
 9. podmiot pośredniczący,
 10. podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3

-składają zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu zagwarantowania pokrycia wielu zobowiązań podatkowych albo wielu zobowiązań podatkowych oraz wielu opłat paliwowych.

Na wniosek podmiotu określonego w ust. 1, który spełnia warunki określone w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, właściwy naczelnik urzędu celnego wyraża zgodę na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego dla zabezpieczenia wykonania jego zobowiązań podatkowych albo wykonania jego zobowiązań podatkowych oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej przez ten podmiot. Przepisy art. 64 ust. 3-5, 8 i 9 oraz przepisy wydane na podstawie art. 64 ust. 10 dotyczące sposobu dokumentowania spełnienia warunków określonych w art. 64 ust. 1, w tym rodzaju dokumentów potwierdzających ich spełnienie, stosuje się odpowiednio.

W art. 65 ustawodawca wskazał podmioty zobowiązane do złożenia zabezpieczenia generalnego oraz mogące korzystać z zabezpieczenia ryczałtowego, które to wymaga - wydanej w formie decyzji - zgody naczelnik urzędu celnego. Zabezpieczenie ryczałtowe, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy, może być złożone w formie weksla własnego.

W myśl art. 13 ust. 1 ustawy podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, (...).

Natomiast przedmiotem opodatkowania akcyzą zgodnie z art. 8 ust. 1-4 ustawy jest m.in:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

 1. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
  1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
  2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
 2. dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
 3. sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
 4. nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również zużycie:

 1. wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, o których mowa w art. 89 ust. 2, do produkcji innych wyrobów;
 2. napojów alkoholowych, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3, przez podmiot zużywający.

Ponadto podatnikiem z tytułu wyprowadzenia ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy jest podmiot będący właścicielem tych wyrobów, który uzyskał od właściwego naczelnika urzędu celnego zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 (art. 13 ust. 3 ustawy).

Zezwolenie na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3, zwane dalej „zezwoleniem wyprowadzenia”, dotyczy konkretnego składu podatkowego i jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony, na wniosek podmiotu, który spełnia łącznie warunki określone w art. 48 ust. 1 pkt 2-6 (art. 54 ust. 1 ustawy).

Na podstawie ww. przepisów należy zauważyć, że prowadzenie składu podatkowego oraz uzyskanie statusu podmiotu pośredniczącego i zarejestrowanego wysyłającego wymaga złożenia wniosku przez zainteresowanego podatnika w odpowiedzi, na który - przy pozytywnej weryfikacji - właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje zezwolenie na prowadzenie danej działalności. Również uzyskanie zezwolenia na wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz zwolnienia z złożenia zabezpieczenia akcyzowego jest uzyskiwanie w wyniku złożenia wniosku przez podatnika i jest udzielane w drodze decyzji. Co istotne dla sprawy, mamy tutaj do czynienia z nabyciem konkretnych praw pod warunkiem spełnienia określonych obowiązków.

Natomiast status podatnika podatku akcyzowego nie jest warunkowany spełnieniem kwestii formalnych jak złożenie wniosku czy uzyskaniem zezwolenia. Status ten uzyskuje się poprzez wykonywanie określonych czynności lub w wyniku zaistnienia stanu faktycznego podlegającego opodatkowaniu akcyzą. Zatem w odróżnieniu od ww. działalności uzyskanie statusu podatnika nie wiąże się z nadaniem określonych praw. Wyjątkiem od powyższego jest status podatnika z tytułu wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, który jest uwarunkowany uzyskaniem zezwolenia.

Na podstawie art. 16 ust. 3a ustawy podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy, zamiast złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany powiadomić o tym pisemnie właściwego naczelnika urzędu celnego przed dniem rozpoczęcia tej działalności. Powiadomienie powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, NIP lub REGON albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie siedziby lub zamieszkania podmiotu oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Na podstawie ww. przepisu podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą m.in. jako pośredniczący podmiot gazowy jest obowiązany przed dniem rozpoczęcia tej działalności powiadomić pisemnie o tym właściwego naczelnika urzędu celnego.

Zgodnie z art. 93 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

 1. osób prawnych,
 2. osobowych spółek handlowych,
 3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych

-wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

 1. innej osoby prawnej (osób prawnych);
 2. osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Przepisy art. 93-93c mają zastosowanie również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 93d Ordynacji podatkowej).

Przepisy art. 93-93d stosuje się w zakresie, w jakim odrębne ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej (art. 93e Ordynacji podatkowej).

Regulacje prawne zawarte w Ordynacji podatkowej ustalają prawa i obowiązki następców prawnych w zakresie zobowiązań podatkowych stanowiąc ius generalis wobec unormowań w przepisach prawa podatkowego określających konstrukcję prawną poszczególnych podatków i rygory związane z ich płatnością. Zaś te ostatnie stanowią w tym zakresie ius specialis. Oznacza to, że przepisy Ordynacji znajdują zastosowanie do rozstrzygania zagadnień prawnych związanych z podatkowym następstwem prawnym jedynie w takim zakresie, w jakim nie zostały one uregulowane w tej części innymi przepisami prawa podatkowego (por. A. Huchla, Następcy prawni w ordynacji podatkowej, (w:) Studia nad ordynacją podatkową pod red. B. Brzezińskiego i C. Kosikowskiego, Łódź-Toruń 1999, s. 153; D. Szubielska, M. Kozaczuk, Łączenie się spółek handlowych. Aspekty prawne i podatkowe, Warszawa 2001, s. 46 i nast).

Przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie regulują samodzielnie kwestii sukcesji prawnych. Jak wynika z art. 49 ust. 10, art. 54 ust. 8, art. 56 ust. 9 i art. 62a ust. 8 ustawy zmiana:

 • miejsca prowadzenia składu podatkowego lub podmiotu prowadzącego skład podatkowy wymaga uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, z wyłączeniem następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
 • podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub miejsca prowadzenia składu podatkowego, którego dotyczy zezwolenie wyprowadzenia, lub podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3, wymaga uzyskania nowego zezwolenia wyprowadzenia, z wyłączeniem następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
 • podmiotu prowadzącego działalność jako podmiot pośredniczący wymaga uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, z wyłączeniem następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
 • arejestrowanego wysyłającego wymaga uzyskania nowego zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, z wyłączeniem następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Ww. przepisy przewidują możliwość sukcesji prawnej prawa i obowiązków związanych z prowadzeniem składu podatkowego, wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wykonywanie działalności podmiotu pośredniczącego oraz zarejestrowanego wysyłającego. Przy czym warunkują to spełnieniem warunków określonych przepisami Ordynacji podatkowej w zakresie sukcesji prawnej. Natomiast w odniesieniu sukcesji praw innych niż ww. uzyskanych w drodze wydanych decyzji np. zwolnienia z złożenia zabezpieczenia akcyzowego, określenia norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych, potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot gazowy czy też decyzji o zgodzie na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego brak jest w ustawie podatku akcyzowym jakichkolwiek regulacji, należy zatem zastosować normę ogólną przewidzianą w Ordynacji podatkowej.

Mając na uwadze przestawione zdarzenie przyszłe, w którym to Wnioskodawca przejmuje inne podmioty na podstawie § 492 Kodeksu Spółek Handlowych tj. poprzez połączenie, które dokonuje się przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie), konieczne jest tutaj uwzględnienie sukcesji prawnej wynikającej z przywołanych powyżej przepisów Ordynacji podatkowej tj. art. 93 § 2 pkt 1 w zw. § 1 tego artykułu oraz art. 93d. Mianowicie Wnioskodawca wstępuje - w wyniku łączenia - we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki (w tym tych udzielonych na podstawie decyzji) przejmowanej Spółki.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również tego czy fakt, że w dniu połączenia zostanie zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym oddział Wnioskodawcy (nie samobilansujący się), do którego zostanie wydzielony majątek Spółki Przejmowanej wpływa na kwestię sukcesji prawnej.

Jak słusznie zauważył Wnioskodawca żadne przepisy nie przyznają oddziałowi spółki z o.o. osobowości prawnej. Ponadto przepisy w zakresie podatku akcyzowego jak i tez podatku od towarów i usług (VAT) nie przewidują przyznania oddziałowi podmiotowości prawnej na gruncie tego podatku.

Powyższe jest o tyle istotne, że na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 i 7 ustawy zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest podatnikiem podatku od towarów i usług;
 • posiada tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy.

Zatem podmiot organizacyjny który nie ma osobowości prawnej jak i nie jest podatnikiem podatku VAT nie może prowadzić składu podatkowego.

Powyższe ma zastosowanie również w przypadku podmiotu pośredniczącego gdzie zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy również jest wymagane aby podmiot pośredniczący był podatnikiem podatku VAT.

Również w przypadku zarejestrowanego wysyłającego konieczne jest aby podmiot ten był podatnikiem VAT. Jak wynika z art. 62a ust. 3 stawy do wniosku - o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający - załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 48 ust. 1 pkt 2-6, czyli m.in. potwierdzenie, że jest podatnikiem VAT.

Taki sam wymóg jest stawiany podmiotom chcącym uzyskać zezwolenie na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić że oddział osoby prawnej, chociażby z tych względów nie spełnia wymów aby móc być sukcesorem ww. praw. Dlatego też brak jest tutaj jakichkolwiek okoliczności, które zakłócałyby opisaną powyżej sukcesję prawną.

Tym samym Wnioskodawca w celu kontynuowania działalności przejmowanej Spółki nie będzie zobowiązany do uzyskania:

  • nowego zezwolenia na:
   • prowadzenie składu podatkowego,
   • wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
   • prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący,
   • wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający,
   • nowego zwolnienia:
    1. ze złożenia zabezpieczenia akcyzowego,
    2. nowego zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia na wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
  • nowej decyzji określającej normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych,
  • nowej zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego.

W konsekwencji jako podatnik podatku akcyzowego - który status Wnioskodawca uzyska poprzez wykonywanie działalności przejmowanej Spółki - będzie mógł kontynuować działalność przejmowanej Spółki bez uzyskiwania nowych zezwoleń lub decyzji.

Informacyjnie Organ chciałby zauważyć (nie było to przedmiotem wniosku o interpretacje), że w sytuacji gdy Wnioskodawca nie jest aktualnie podatnikiem podatku akcyzowego w celu prawidłowego rozliczenia z podatku, przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy - Wnioskodawca winien się zarejestrować jako podatnik podatku akcyzowego. Ponadto powinien uaktualnić zawiadomienie o prowadzeniu działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy w celu zaktualizowania przez właściwego naczelnika urzędu celnego danych umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.