IBPP4/4513-31/15/BP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego posiadane przez Wnioskodawcę pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przeładunku wyrobu akcyzowego, który przez podmiot zużywający jest przerabiany na wyrób nieakcyzowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 18 marca 2015 r. (data wpływu 26 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uregulowań związanych z prowadzeniem składu podatkowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2015 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uregulowań związanych z prowadzeniem składu podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Na mocy decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w K. z 14 maja 2014 r. - znak sprawy XXX/XX/XX - spółka X. Spółka z o. o. Spółka komandytowa z siedzibą w DG. posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego o numerze XXXXX, z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, magazynowania oraz wprowadzania i wyprowadzania wyrobów akcyzowych (olejów napędowych o kodach CN od 2710 11 41 do 2710 11 49), przeznaczonych do celów napędowych lub opałowych) w składzie podatkowym.

W związku z posiadanym zezwoleniem spółka zamierza rozpocząć świadczenie usług polegających na przeładunku importowanych towarów akcyzowych (olej o kodzie CN 2710 19 43) z cystern przywożących produkty akcyzowe ze składu podatkowego na terenie Niemiec lub Czech, do cystern właściciela wyrobu - odbiorcy, będącego podmiotem zużywającym wyroby akcyzowe, z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Wyrób akcyzowy jest następnie przetwarzany przez podmiot zużywający na produkt w postaci oleju o kodzie CN 3824 90 97, przeznaczonego do badania szczelności cystern i innych instalacji, czyszczenia i konserwacji instalacji i zbiorników i innych, wymienionym w załączniku - nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym poz. 41 jako „pozostałe produkty chemiczne i preparaty przemysłu, chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów ; naturalnych gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych)”. Tym samym końcowy produkt przestaje być towarem akcyzowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego posiadane przez Wnioskodawcę pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przeładunku wyrobu akcyzowego, który przez podmiot zużywający jest przerabiany na wyrób nieakcyzowy...

Zdaniem Wnioskodawcy posiadane zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego pozwala na prowadzenie działalności obejmującej przyjmowanie i wydawanie towaru akcyzowego. Fakt, iż podmiot zużywający wyrób akcyzowy przerabia go na produkt nie będący wyrobem akcyzowym nie ma wpływu na charakter usług wykonywanych przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca przez cały czas świadczy usługę przeładunku wyrobów akcyzowych, a zatem wypełnia znamiona działalności zastrzeżonej dla składów podatkowych. Zezwolenie udzielone przez Naczelnika Urzędu Celnego w K. obejmuje wszelkie czynności związane z produkcją, magazynowaniem oraz wprowadzaniem i wyprowadzaniem wyrobów akcyzowych nie ma żadnych podstaw do twierdzenia, iż usługa przeładunku wyrobów akcyzowych (także tracących ten przymiot po przerobieniu przez podmiot zużywający) jest wyłączona z zakresu udzielonego zezwolenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Natomiast w myśl pkt 11 ww. art. 2 ust. 1, podmiot prowadzący skład podatkowy to podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy – procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 punkt 2 ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

W myśl przepisów art. 49 ust. 1, 7, 8 i 11 ustawy, zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego na pisemny wniosek podmiotu.

Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika urzędu celnego o zmianach danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 8, 10 i 11.

Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia należy dokonywać przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

Jeżeli podmiot prowadzący skład podatkowy zamierza produkować, magazynować lub dokonywać przeładunku wyrobów należących do innej niż będąca przedmiotem dotychczasowej działalności grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1, jest obowiązany uzyskać nowe zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

Zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy, zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego określa w szczególności:

 1. numer akcyzowy składu podatkowego;
 2. adres, pod którym zlokalizowany jest skład podatkowy;
 3. rodzaj prowadzonej działalności w składzie podatkowym;
 4. rodzaj wyrobów akcyzowych będących przedmiotem działalności w składzie podatkowym;
 5. formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego, a w przypadku zwolnienia podmiotu występującego z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego z obowiązku złożenia zabezpieczenia - przewidywaną maksymalną kwotę zobowiązania podatkowego podlegającego zabezpieczeniu akcyzowemu oraz termin ważności zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Właściwy naczelnik urzędu celnego przy wydawaniu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego zatwierdza regulamin funkcjonowania składu podatkowego, który określa warunki dotyczące składu podatkowego. Zmiana regulaminu funkcjonowania składu podatkowego wymaga zatwierdzenia przez właściwego naczelnika urzędu (art. 50 ust. 5 ustawy).

Według art. 47 ust. 1 ustawy produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym (...).

Magazynowanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym (art. 47 ust. 2 ustawy).

Przeładunek wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym (...) – art. 47 ust. 4 ustawy.

Natomiast przepis art. 48 ust. 1 ustawy, wskazuje że zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. prowadzi co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, przeładowywaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych, w tym będących również własnością innych podmiotów,
 2. jest podatnikiem podatku od towarów i usług,
 3. jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,
 4. nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyjątkiem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu,
 5. złoży zabezpieczenie akcyzowe, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 1,
 6. nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.), w zakresie wyrobów akcyzowych,
 7. posiada tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy.

Zgodnie zaś z art. 48 ust. 3 pkt 3 ustawy w przypadku podmiotu ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie w składzie podatkowym działalności polegającej wyłącznie na magazynowaniu lub przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, oprócz warunków określonych w ust. 1, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia, z zastrzeżeniem ust. 4, jest dla wyrobów energetycznych, z wyłączeniem olejów smarowych i gazu - pojemność magazynowa dla tych wyrobów, co najmniej na poziomie 5000 metrów sześciennych.

Podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym produkuje wyroby akcyzowe może w tym składzie podatkowym magazynować i przeładowywać wyroby akcyzowe objęte zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego, również wyprodukowane przez inny podmiot, bez konieczności spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5 (art. 48 ust. 6 ustawy).

Prawodawca zezwala zatem podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy typu „producenckiego” na magazynowanie i przeładowywanie wyrobów akcyzowych objętych zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego, również wyprodukowanych przez inny podmiot, bez konieczności spełnienia warunków, o których mowa w art. 48 ust. 3 pkt 1-5 ustawy.

Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego wskazał, że na mocy decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w K. z 14 maja 2014 r. posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego o numerze XXXXX, z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, magazynowania oraz wprowadzania i wyprowadzania wyrobów akcyzowych (olejów napędowych o kodach CN od 2710 11 41 do 2710 11 49), przeznaczonych do celów napędowych lub opałowych) w składzie podatkowym. w związku z posiadanym zezwoleniem spółka zamierza rozpocząć świadczenie usług polegających na przeładunku importowanych towarów akcyzowych (olej o kodzie CN 2710 19 43) z cystern przywożących produkty akcyzowe ze składu podatkowego na terenie Niemiec lub Czech, do cystern właściciela wyrobu - odbiorcy, będącego podmiotem zużywającym wyroby akcyzowe, z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Wyrób akcyzowy jest następnie przetwarzany przez podmiot zużywający na produkt w postaci oleju o kodzie CN 3824 90 97, przeznaczonego do badania szczelności cystern i innych instalacji, czyszczenia i konserwacji instalacji i zbiorników i innych, wymienionym w załączniku - nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym poz. 41 jako „pozostałe produkty chemiczne i preparaty przemysłu, chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów ; naturalnych gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych)”. Tym samym końcowy produkt przestaje być towarem akcyzowym.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że podmiot prowadzący skład podatkowy typu „producenckiego” może dokonywać przeładunku wyrobów akcyzowych nie będących jego własnością w zakresie wyrobów akcyzowych jakich rodzaj został określony w uzyskanym zezwoleniu. Pamiętać jednak należy, że czynność ta powinna być ujęta w regulaminie składu podatkowego zatwierdzonym przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Jeżeli natomiast podmiot prowadzący skład podatkowy zamierza dokonywać przeładunku wyrobów akcyzowych, nie będących przedmiotem dotychczasowej działalności (nie objętych zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego) obowiązany jest uzyskać nowe zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

Z opisu zdarzenie przyszłego wynika, że Wnioskodawca posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego w zakresie wyrobów akcyzowych objętych kodem CN 2710 11 41 do 2710 11 49. Zamierza natomiast rozpocząć działalność w zakresie przeładunku w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych o kodzie CN 2710 19 43. Oznacza to zatem, że przeładunek wyrobów akcyzowych dotyczy innego rodzaju wyrobu akcyzowego niż objęte posiadanym zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego. Tym samym Wnioskodawca w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, chcąc uzyskać możliwość dokonywania w składzie podatkowym w procedurze zawieszenie poboru podatku akcyzowego przeładunku wyrobu o kodzie CN 2710 19 43, winien uzyskać nowe zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

Stosownie do powyższego stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie możliwości dokonywania przeładunku wyrobu o kodzie CN 2710 19 43 w składzie podatkowym Wnioskodawcy na podstawie posiadanego zezwo0lenia na prowadzenie składu podatkowego obejmującego produkcję, magazynowanie oraz wprowadzanie i wyprowadzanie wyrobów akcyzowych o kodach CN 2710 11 41 do 2710 11 49, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w K., Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.