IBPP4/4513-216/15/MK | Interpretacja indywidualna

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zerową stawką akcyzy
IBPP4/4513-216/15/MKinterpretacja indywidualna
 1. podatek akcyzowy
 2. skład podatkowy
 3. stawki podatku
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stosowania zerowej stawki akcyzy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stosowania zerowej stawki akcyzy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

B. sp. z o.o. (dalej jako: B. lub Spółka) jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w produkcji i dystrybucji surowców chemicznych dla przemysłu, w tym wyrobów akcyzowych. Spółka produkuje i dystrybuuje wyroby energetyczne zarówno wymienione w załączniku nr 2 do ustawy jak i niewymienione w tym załączniku, opodatkowane co do zasady zerową stawką akcyzy, tj. innych niż paliwa silnikowe i paliwa opałowe. Dystrybucja wyrobów energetycznych z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy następuje z należących do Spółki składów podatkowych.

Dotychczas, z ostrożności B. uzależniał sprzedaż wyrobów energetycznych od uzyskania od nabywcy odpowiedniego oświadczenia. Przedmiotowe oświadczenie zawierało dane niezbędne do ustalenia podmiotu nabywającego, a także wskazywało informację o tym, że nabywca nie przeznaczy tych wyrobów do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub, domieszki do paliw silnikowych.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie nowe przepisy ustawy akcyzowej znacznie modyfikujące dotychczasowy obrót wyrobami energetycznymi z zastosowaniem zerowej stawki.

Między innymi, w myśl tych regulacji, zerowa stawka akcyzy znajdzie zastosowanie w przypadku przemieszczeń na terenie kraju wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, innych niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy, o ile wyroby te będą przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na podstawie dokumentu dostawy.

Ustawodawca wskazał również przypadki w których zastosowanie wobec ww. wyrobów może mieć stawka 0 zł w sytuacji dokonywania ich przemieszczenia. Należą do nich m.in.

 • przemieszczenia dokonywane ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa wyroby w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów innych niż opałowe lub napędowe, lub
 • przemieszczenia do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do ww. celów.
 • przemieszczenia do składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do podmiotu, który zużywa te wyroby.

Odnosząc się do powyższych zmian B. rozważa, czy w przypadku wyżej opisanych przemieszczeń wystawiany przez Spółkę dokument dostawy zawierający podpis podmiotu zużywającego, potwierdzający przeznaczenie omawianych wyrobów potwierdza prawo do zastosowania przez B. zerowej stawki akcyzy. Dodatkowo Spółka rozważa, czy w przypadku gdy podmiot zużywający zmieni przeznaczenie dostarczonych mu przez Spółkę wyrobów objętych stawką zerową, to czy B. poniesie konsekwencje podatkowe pomimo tego, że podmiot ten potwierdził Spółce, że zużyje te wyroby do celów innych niż opałowe lub napędowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy akcyzowej, wystawiany przez Spółkę dokument dostawy, na którym zużywający podmiot gospodarczy potwierdzi podpisem otrzymanie wyrobów przeznaczonych do użycia do celów innych niż napędowe lub opałowe potwierdza prawo do zastosowania przez Spółkę zerowej stawki akcyzy...
 2. Czy w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy akcyzowej, zmiana przez zużywający podmiot gospodarczy przeznaczenia dostarczonych wyrobów, przemieszczanych z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy może powodować utratę po stronie Spółki prawa do stosowania tej stawki pomimo faktu, że podmiot zużywający potwierdził Spółce na dokumencie dostawy, że zużyje wyroby do celów innych niż opałowe lub napędowe...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko Spółki Ad. 1

Zdaniem Spółki, w przypadku przemieszczeń wskazanych w art. 89 ust. 2 i 3 ustawy akcyzowej, wystawiany przez Spółkę dokument dostawy potwierdza prawo do zastosowania przez B. zerowej stawki akcyzy, o ile zużywający podmiot gospodarczy potwierdzi podpisem odbiór przemieszczanych wyrobów objętych tą stawką akcyzy.

Ad. 2

W ocenie Spółki, zmiana przez zużywający podmiot gospodarczy przeznaczenia dostarczonych wyrobów objętych zerową stawką akcyzy nie spowoduje po stronie Spółki utraty prawa do stosowania zerowej stawki akcyzy, ponieważ B. będzie posiadał dokument dostawy, na którym zużywający podmiot gospodarczy potwierdził podpisem, że przeznaczy wyroby do celów innych niż opałowe lub napędowe.

Uzasadnienie stanowiska Spółki

Ad.1

Wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1479 dalej: ustawa zmieniająca) zasadniczo modyfikuje przepisy ustawy akcyzowej dotyczące obrotu wyrobami energetycznymi z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy.

Przede wszystkim w nowym stanie prawnym warunki stosowania zerowej stawki dla wyrobów energetycznych zostały określone osobno dla wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej innych niż wymienione w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy oraz osobno dla wyrobów niewymienionych w tym załączniku.

Niezależnie jednak od tego podziału, dalej wspólnym wymogiem dla tych wyrobów jest ich przeznaczenie do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Jak zostało wskazane w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym – przypis organu) przedmiotem działalności Spółki jest dystrybucja wyrobów energetycznych w tym wyrobów określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką 0 zł.

Odnosząc się zatem do tej kategorii wyrobów wskazać należy, że ustawodawca w art. 89 ust. 2 pkt 1-8 ustawy akcyzowej określił katalog okoliczności, w stosunku do których znajduje zastosowanie zerowa stawka akcyzy. Przedmiotowy katalog określa między innymi warunki zastosowania tej stawki w przypadku przemieszczania na terytorium kraju wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, przeznaczonych do innych celów niż napędowe lub opałowe.

W konsekwencji, zgodnie z art. 89 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy akcyzowej, B. będzie mógł przemieszczać na terytorium kraju wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy inne niż wskazane w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy pod warunkiem, że wyroby będą przeznaczone do celów innych niż opałowe i napędowe oraz:

 • będą przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa te wyroby w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia i do tych celów (pkt 2 ustawy), lub
 • będą przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy do składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (pkt 3 ustawy).

Z powyższych regulacji wynika, że obok zasadniczego warunku tj. przeznaczenia wyrobów na cele inne niż napędowe i opałowe przemieszczane wyrobów na terytorium kraju z zastosowaniem zerowej stawki wyroby musi być dokonywane poza procedurą zawieszenia poboru, na podstawie dokumentu dostawy.

Przenosząc powyższe informacje na grunt niniejszego wniosku Spółka rozważa, czy przysługuje jej prawo do zastosowania zerowej stawki akcyzy w przypadku gdy zużywający podmiot gospodarczy potwierdzi na dokumencie dostawy przyjęcie wyrobów, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy akcyzowej.

W ocenie Spółki dokument dostawy na którym zużywający podmiot gospodarczy potwierdził podpisem odbiór przemieszczanych wyrobów objętych zerową stawką akcyzy wystarczająco potwierdza fakt, że Spółka jest uprawniona do zastosowania tej stawki.

Takie stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie we wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. definicji dokumentu dostawy. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 18a ustawy akcyzowej dokumentem dostawy jest dokument, na podstawie którego przemieszcza się na terytorium kraju wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Również uzasadnienie do projektu ustawy zmieniającej potwierdza prawidłowość przyjętego przez B. stanowiska. W części uzasadnienia poświęconej dodanej do ustawy definicji dokumentu dostawy wskazano, że: „W projekcie zmiany ustawy przewiduje się, że na podstawie tego dokumentu będą również przemieszczane wyroby akcyzowe opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, wymienione w załączniku nr 2 do ustawy (...). Regulacje w tym zakresie mają na celu zapewnienie dostatecznego poziomu dokumentowania przeznaczenia przedmiotowych wyrobów”.

W konsekwencji dokument dostawy jest potwierdzeniem tego, że B. przemieszcza wyroby wskazane w art. 89 ust. 2 do podmiotu zużywającego te wyroby, z przeznaczeniem do wykorzystania na cele inne niż opałowe lub napędowe, co dowodzi temu, że Spółka jest uprawniona do zastosowania zerowej stawki. Z kolei zużywający podmiot gospodarczy potwierdzając na dokumencie dostawy podpisem przyjęcie tych wyrobów de facto przyznaje, że przeznaczy je do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki.

Również obecnie, będące na etapie tworzenia rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy, wydawane w drodze delegacji ustawowej wskazanej w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy akcyzowej, potwierdza słuszność przedstawianego przez Spółkę stanowiska.

Wprawdzie na chwilę obecną opublikowany został jedynie projekt tego rozporządzenia, to niemniej jednak, zdaniem Spółki warto wskazać na określony w tym projekcie wzór dokumentu dostawy.

Zgodnie z nim, na dokumencie dostawy w kolumnie 6 części zatytułowanej „Wyroby akcyzowe stanowiące przedmiot dostawy” podmiot wystawiający dokument dostawy będzie zobowiązany wskazać informację dotyczącą przeznaczenia uprawniającego do zastosowania zerowej stawki akcyzy razem z podaniem krótkiego opisu i podstawy prawnej.

Biorąc powyższe pod uwagę, potwierdzony podpisem przez zużywający podmiot gospodarczy dokument dostawy, zawierający informację o tym, że wyroby są przemieszczane z zastosowaniem zerowej stawki wraz z opisem ich przeznaczenia wystarczająco potwierdza fakt, że Spółka jest uprawniona do dokonywania tego przemieszczenia z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy.

Wskazane stanowisko potwierdził również Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 4 października 2011 r. o nr IPTPP3/443A-10/11-4/IB. Wprawdzie interpretacja odnosi się do zwolnień z podatku akcyzowego, czyli innego niż w analizowanej sprawie stanu prawnego, to niemniej jednak w ocenie Spółki dokument dostawy wobec wyrobów energetycznych objętych zerową stawką od 1 stycznia 2016 r. pełni analogiczną funkcję jak w przypadku zwolnienia od podatku akcyzowego.

Organ w interpretacji stwierdził, iż „celem stosowania dokumentu dostawy nie jest wyłącznie dokumentowanie faktu przemieszczenia wyrobu zwolnionego. Zadaniem tego dokumentu jest również potwierdzenie faktu odbioru tego wyrobu przez wskazany w dokumencie dostawy podmiot”. Ponadto Dyrektor wskazał, że „Podmiot nabywający wyroby i cel na których zostaną one zużyte, są określane w dokumencie dostawy. Dokument dostawy stanowi więc oświadczenie woli nabywcy, określające zamiar przeznaczenia wyroby na wskazane cele. To dane zawarte w tym dokumencie oraz w prowadzonej ewidencji przesadzają o spełnieniu przez podmiot prowadzący skład podatkowy warunków do uzyskania zwolnienia”.

Ad. 2

Również w przedmiocie pytania drugiego należy stwierdzić, że zmiana przeznaczenia nabywanych wyrobów przez zużywający podmiot gospodarczy nie może powodować utraty po stronie Spółki prawa do zastosowania zerowej stawki akcyzy wobec tych wyrobów. Konsekwentnie na Spółce nie będzie ciążył również obowiązek podatkowy z tytułu użycia niezgodnego z przeznaczeniem uprawniającym do zastosowania tej stawki.

Wskazuje na to fakt, że Spółka dochowa wszystkich wymogów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy. Wyroby, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy będą bowiem przemieszczane zgodnie z art. 89 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z przeznaczeniem na cele inne niż opałowe i napędowe co potwierdzać będzie podpisany przez zużywający podmiot gospodarczy dokument dostawy.

Tym samym wobec B. nie znajdzie zastosowania art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy akcyzowej. Zgodnie z tym przepisem: „Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również: użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, leżeli ich użycie”:

 • było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zastosowania tej stawki akcyzy lub
 • nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy.

B. pragnie wskazać, że Spółka nie jest zużywającym podmiotem gospodarczym, a jedynie dostawcą wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie. Dlatego też w przypadku użycia wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem wskazanym powyżej obowiązkiem obciążony powinien być podmiot, który użył wyroby objęte zerową stawką akcyzy niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do jej zastosowania. W analizowanej sytuacji będzie to zużywający podmiot gospodarczy, który potwierdził na dokumencie dostawy odbiór wyrobów objętych zerową stawką ze względu na przeznaczenie.

Spółka zatem nie może ponieść negatywnych konsekwencji podatkowych wynikających ze zmiany przeznaczenia wyrobów przez zużywający podmiot gospodarczy, kiedy ów podmiot potwierdził na dokumencie dostawy, że zużyje te wyroby z przeznaczeniem kwalifikującym do zastosowania zerowej stawki akcyzy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Natomiast załącznik nr 2 do ustawy zawiera wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o których mowa w dyrektywie Rady 92/12/EWG.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe – art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy.

Dokument dostawy to dokument, na podstawie którego przemieszcza się na terytorium kraju wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie – art. 2 ust. 1 pkt 18a ustawy.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą, wskazanym w art. 8 ust. 1, ustawy jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

 1. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
  1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
  2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
 2. dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
 3. sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
 4. nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Powyższe przepisy wskazują zakres czynności i zdarzeń opodatkowanych podatkiem akcyzowym. Czynności i zdarzenia wymienione w powyższych przepisach podlegają opodatkowaniu, jeżeli ich przedmiotem są wyroby akcyzowe należące do kategorii wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych lub wyrobów tytoniowych.

W art. 86 ust. 1 ustawy zawarto katalog wyrobów energetycznych do których w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby:

 1. objęte pozycjami CN od 1507 do 1518 00, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 2. objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715;
 3. objęte pozycjami CN 2901 i 2902;
 4. oznaczone kodem CN 2905 11 00, niebędące pochodzenia syntetycznego, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 5. objęte pozycją CN 3403;
 6. objęte pozycją CN 3811;
 7. objęte pozycją CN 3817;
 8. oznaczone kodami CN 3824 90 91 i 3824 90 97, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 9. pozostałe wyroby, z wyłączeniem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - bez względu na kod CN;
 10. pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN.

Stosownie do art. 86 ust. 2 ustawy paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w produkcji i dystrybucji surowców chemicznych dla przemysłu, w tym wyrobów akcyzowych. Spółka produkuje i dystrybuuje wyroby energetyczne zarówno wymienione w załączniku nr 2 do ustawy jak i niewymienione w tym załączniku, opodatkowane co do zasady zerową stawką akcyzy, tj. innych niż paliwa silnikowe i paliwa opałowe. Dystrybucja wyrobów energetycznych z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy następuje z należących do Spółki składów podatkowych.

Dotychczas, z ostrożności Spółka uzależniała sprzedaż wyrobów energetycznych od uzyskania od nabywcy odpowiedniego oświadczenia. Przedmiotowe oświadczenie zawierało dane niezbędne do ustalenia podmiotu nabywającego, a także wskazywało informację o tym, że nabywca nie przeznaczy tych wyrobów do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub, domieszki do paliw silnikowych.

W związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym, Spółka rozważa, czy w przypadku przemieszczeń wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy, wystawiany przez Spółkę dokument dostawy zawierający podpis podmiotu zużywającego, potwierdzający przeznaczenie omawianych wyrobów potwierdza prawo do zastosowania przez Wnioskodawcę zerowej stawki akcyzy. Dodatkowo Spółka rozważa, czy w przypadku gdy podmiot zużywający zmieni przeznaczenie dostarczonych mu przez Spółkę wyrobów objętych stawką zerową, to czy Spółka poniesie konsekwencje podatkowe pomimo tego, że podmiot ten potwierdził Spółce, że zużyje te wyroby do celów innych niż opałowe lub napędowe.

Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy, stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te są:

 1. w posiadaniu podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 2. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do tych celów;
 3. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy do składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 4. nabywane wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 5. nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy;
 6. importowane przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 7. przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów;
 8. importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przez osobę fizyczną w celach innych niż prowadzenie działalności gospodarczej lub innych niż cele handlowe.

Dokument dostawy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy stosuje się odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy – art. 89 ust. 2a ustawy.

W przypadku wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, innych niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, przyjmuje się, w tym na potrzeby przepisów o zabezpieczeniu akcyzowym oraz przepisów działu VIa, że stawka akcyzy na te wyroby wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy – art. 89 ust. 2b ustawy.

Stawka akcyzy na wyroby energetyczne niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł – art. 89 ust. 2c ustawy.

W celu zapewnienia monitorowania przemieszczanych wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawka akcyzy ze względu na przeznaczenie, w przypadkach o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy, ustawodawca przewidział, że wyroby te mogą być przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18a ustawy.

Na podstawie delegacji wynikającej z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy, Minister Finansów 22 grudnia 2015 r. wydał rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U z 2015 r. poz. 2285).

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia dokument dostawy jest wystawiany przez podmiot prowadzący skład podatkowy – w przypadku:

 1. dostarczania wyrobów zwolnionych z jego składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego,
 2. zwrotu wyrobów zwolnionych przez podmiot pośredniczący albo podmiot zużywający do jego składu podatkowego,
 3. przemieszczania na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zwanych dalej „wyrobami opodatkowanymi zerową stawką akcyzy” z jego składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, zwanego dalej „zużywającym podmiotem gospodarczym”,
 4. przemieszczania wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy do jego składu podatkowego od zużywającego podmiotu gospodarczego;

W załączniku nr 1 do rozporządzenia zawarto wzór dokumentu dostawy, gdzie w poz. 11, kolumna 6 będącej wykazem wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot dostawy, zawarta winna być adnotacja określająca: przeznaczenie uprawniające do zwolnienia lub zastosowania zerowej stawki akcyzy (krótki opis i podst. prawna).

W związku z powyższym, wystawiany przez Spółkę dokument dostawy, na którym zużywający podmiot gospodarczy potwierdzi podpisem otrzymanie wyrobów przeznaczonych do użycia do celów innych niż szeroko rozumiane cele napędowe lub opałowe, potwierdza prawo do zastosowania przez Spółkę stawki akcyzy w wysokości 0 zł.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania pierwszego uznać należy za prawidłowe.

W kwestii odpowiedzialności Wnioskodawcy za ewentualne zużycie przez nabywcę wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego do celów innych niż uprawniające do zastosowania takiej stawki akcyzy, zauważyć należy, że od momentu odbioru tych wyrobów przez podmiot zużywający, potwierdzonych dokumentem dostawy, odpowiedzialność za niewłaściwe z przeznaczeniem użycie tych wyrobów ponosi podmiot zużywający.

Wypełnienie wszystkich warunków uprawniających do zastosowania zerowej stawki podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie przez podmiot prowadzący skład podatkowy (Wnioskodawcę), co potwierdzać będzie podpisany przez zużywający podmiot gospodarczy dokument dostawy, uwalnia Wnioskodawcę od odpowiedzialności za dalsze niewłaściwe użycie tych wyrobów. Podmiot nabywający wyroby akcyzowe z zerową stawką podatku akcyzowego nadaje im odpowiednie przeznaczenie, określone w dokumencie dostawy, które ostatecznie zostaje zrealizowane w momencie zużycia ich do wskazanych celów. Zatem zużycie nabytych wyrobów akcyzowych do celów innych niż wynika to z dokumentu dostawy, obciążać będzie podmiot zużywający.

Reasumując, w sytuacji gdy Wnioskodawca dochowa wszystkich warunków dla prawidłowego zastosowania zerowej stawki podatku akcyzowego, a podmiot zużywający, zużyje nabyte wyroby akcyzowe niezgodnie z ich przeznaczeniem, względem Wnioskodawcy nie znajdzie zastosowanie art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania drugiego uznać należy za prawidłowe.

Uwzględniają powyższe, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku uznaje się je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, zmiany stanu prawnego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu ul. Augustyna Kośnego 70, 46-020 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.