IBPP4/4513-181/15/LG | Interpretacja indywidualna

Obowiązek prowadzenia składu podatkowego i sprzedaży wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego
IBPP4/4513-181/15/LGinterpretacja indywidualna
 1. konfekcjonowanie
 2. produkcja
 3. przeznaczenie
 4. skład podatkowy
 5. stawki podatku
 6. wyroby akcyzowe
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Rejestracja podmiotów -> Obowiązek rejestracyjny
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Składy podatkowe -> Obowiązek prowadzenia produkcji niektórych wyrobów akcyzowych w składach podatkowych
 3. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna -> Stawki akcyzy na wyroby energetyczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 12 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku prowadzenia składu podatkowego i sprzedaży wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego – jest:

 • prawidłowe w zakresie prowadzenia składu podatkowego,
 • nieprawidłowe w zakresie sprzedaży zapasów magazynowych.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku prowadzenia składu podatkowego i sprzedaży wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz następujące zdarzenie przyszłe.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ... prowadzi działalność gospodarczą obejmującą między innymi konfekcję wyrobów energetycznych o kodach 2710 11 25, 2710 11 21, 2707 30 00 , 2902 30 00. Są to wyroby energetyczne o których mowa w art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym do których stosowana jest stawka akcyzy „0” ze względu, iż wyroby te są przeznaczane do innych celów niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. Wyroby te są kupowane hurtowo w autocysternach od polskich podmiotów - producentów, a następnie konfekcjonowane do mniejszych opakowań o pojemności 1l, 5l, 10l, 20l, 200l, 850l i sprzedawane do zakładów produkcyjnych, hurtowni chemicznych, pośredników, zakładów lakierniczych itp. Wyroby te służą jako rozpuszczalniki do farb, lakierów, klejów, do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem i wulkanizacją itp. W obecnym stanie prawnym działalność ta prowadzona jest poza składem podatkowym na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy „Produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym...”: oraz ustalonych przez Naczelnika Urzędu Celnego norm zużycia. Wyroby te są sprzedawana na podstawie faktur VAT i przemieszczane do końcowych odbiorców bez dołączanie jakichkolwiek dokumentów.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja do ustawy o podatku akcyzowym z dnia 24 lipca 2015 r. Nowelizacja wprowadza nowe warunki obrotu wyrobami akcyzowymi, których konfekcjonowaniem zajmuje się Wnioskodawca.

Zgodnie z znowelizowanym art. 47 ust 1 produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, (...).

Na podstawie znowelizowanego art. 89 ust. 2 stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te są:

 1. w posiadaniu podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 2. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do tych celów;
 3. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy do składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 4. nabywane wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 5. nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy;
 6. importowane przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 7. przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów;
 8. importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przez osobę fizyczną w celach innych niż prowadzenie działalności gospodarczej lub innych niż cele handlowe.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym przyjmowanie i konfekcjonowanie wyrobów akcyzowych o kodach CN 2710 11 25, 2710 11 21, 2707 30 00 , 2902 30 00 do opakowań jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów może odbywać się poza składem podatkowym...
 2. Czy zapas magazynowy produktów o kodach CN 2710 11 25, 2710 11 21, 2707 30 00, 2902 30 00, w opakowaniach powyżej 5 litrów lub wadze powyżej 5 kilogramów może być sprzedawany do wyczerpania zapasów na dotychczas obowiązujących zasadach...

Zdaniem Wnioskodawcy. z powyżej przytoczonych przepisów wynika, iż w przypadku konfekcjonowania a następnie sprzedaży w opakowaniach o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów wyrobów o kodach 2710 12 25, 2710 12 21, 2707 30 00, 2902 30 00 nie jest konieczne prowadzenie składu podatkowego. Czynności przyjęcia wyrobów jak i rozlewu do mniejszych opakowań mogą odbywać się poza składem podatkowym.

Ponadto Wnioskodawca uważa, że po wejściu w życie nowych przepisów zapasy magazynowe, produktów o kodach 2710 12 25, 2710 12 21, 2707 30 00, 2902 30 00 za konfekcjonowane do opakowań o pojemnościach większych niż 51 lub 5 kg, można będzie sprzedawać na dotychczasowych zasadach bez konieczności tworzenia składów podatkowych i dołączania do wysyłki dokumentów dostawy do czasu ich całkowitej wysprzedaży.

Brak takiej możliwości skutkowałby u Wnioskodawcy zaprzestaniem działalności w miesiącu grudniu oraz intensyfikacją sprzedaży wyrobów w większych opakowaniach (ta część stanowiska umieszczona zostało we wniosku w opisie sprawy – przypis Organu).

Ponadto to Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z znowelizowanym art. 47 1. „Produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji:

 1. wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie;
 2. mniej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, win uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2014 r. poz. 23);
 3. piwa, wina i napojów fermentowanych, wytwarzanych domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczonych do sprzedaży;
 4. mniej niż 10 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, alkoholu etylowego, dokonywanej przez gorzelnie prawnie i ekonomicznie niezależne od wszelkich innych gorzelni oraz niedziałające na podstawie licencji uzyskanej od innego podmiotu;
 5. wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy;
 6. energii elektrycznej;
 7. wyrobów węglowych;
 8. suszu tytoniowego;
 9. wyrobów gazowych.”

Wyroby kodzie CN 2710 11 25, 2710 11 21, 2707 30 00, 2902 30 00 zgodnie z nowelizacją zostały zaliczone do wyrobów energetycznych wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. Natomiast zgodnie z art. 87. 1. produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest to wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.

Ustawa o podatku akcyzowym nie zawiera ogólnych definicji czynności, które z mocy prawa rozumiane są jako produkcja wyrobów energetycznych, tj. pojęcia wytwarzanie i przetwarzanie. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN SA., wydawnictwo internetowe http://sjp.pwn.pl) wytworzyć oznacza „zrobić, wyprodukować coś”, natomiast przetworzyć znaczy „przekształcić coś twórczo; zmienić coś, nadając inny kształt, wygląd”. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż przez wytwarzanie i przetwarzanie wyrobów energetycznych należy rozumieć ogół procesów technologicznych, w wyniku których zostanie pozyskany inny wyrób akcyzowy.

Konfekcjonowanie w przedmiotowym przypadku, będzie polegało na nalaniu wytworzonych już produktów do mniejszych opakowania. Wobec tego zdaniem wnioskodawcy przez konfekcjonowanie nie będzie wytwarzany nowy produktów jak również nie będzie on przetworzony. Zatem konfekcjonowanie polegające na rozlaniu przedmiotowych wyrobów energetycznych w opakowania o mniejszych pojemnościach, nie będzie mieściło się w procesie rozumianym jako produkcja wyrobów energetycznych. A taka działalność zdaniem Wnioskodawcy zgodnie nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym, może odbywać się poza składem podatkowym. Ponadto na podstawie znowelizowanego art. 89 ust. 2 stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te są:

 1. w posiadaniu podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 2. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do tych celów;
 3. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy do składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 4. nabywane wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 5. nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy;
 6. importowane przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 7. przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów;
 8. importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przez osobę fizyczną w celach innych niż prowadzenie działalności gospodarczej lub innych niż cele handlowe.

Ww. przepis w pkt 1 i 7 wyraźnie wskazuje, iż wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13 mają stawkę „0” jeżeli są w posiadaniu podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy oraz są przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów.

Zatem ustawodawca jasno wskazuje, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na konfekcjonowaniu wyrobów energetycznych o kodach CN 2710 11 25, 2710 11 21, 2707 30 00, 2902 30 00 do opakowań jednostkowych do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów, czyli zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działalność ta może być prowadzona poza składem podatkowym a wyroby rozlane, zakonfekcjonowane do mniejszych opakowań dalej będą mogły być sprzedawane na podstawie faktury VAT bez konieczności dołączania do nich dokument dostawy.

Tak samo wyroby o kodach CN 2710 11 25, 2710 11 21, 2707 30 00, 2902 30 00 w celu ich konfekcjonowania będą mogły być przyjmowane przez Wnioskodawcę na podstawie tylko i wyłącznie Dokumentu Dostawy o którym mowa w art. 89 ust. 2 pkt 2 bez konieczności prowadzenia składu podatkowego.

Nowelizacja ustawy nie określa co zrobić z wyrobami, które zostały rozlane do opakowania o pojemności powyżej 51 i wadze powyżej 5 kg przed 01-01-2016 i nie zostały sprzedane. Mając na uwadze racjonalność Ustawodawcy oraz zasadę, że „prawo nie działa wstecz” Wnioskodawca uważa, że będzie mógł wprowadzać takie wyroby do odbiorców do czasu całkowitego zejścia ze stanów magazynowych, bez konieczności ich przelewania do mniejszych opakowań o których mowa w nowelizacji do ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe w zakresie prowadzenia składu podatkowego,
 • nieprawidłowe w zakresie sprzedaży zapasów magazynowych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1893), zwanej dalej „ustawą”, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W ww. załączniku nr 1 do ustawy:

 • pod pozycją 24, z kodem CN 2707, umieszczono oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych;
 • pod pozycją 27, z kodem CN 2710, umieszczono oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe;
 • pod pozycją 35, z kodem CN 2902, zostały ujęte węglowodory cykliczne.

Równocześnie w świetle uregulowań art. 86 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycją CN 2707, 2710 i 2902.

Zatem wyroby o kodach CN 2707 30 00, 2710 11 21, 2710 11 25 oraz 2902 30 00 są wyrobami akcyzowymi i zaliczają się do wyrobów energetycznych.

W załączniku nr 2 do ustawy, stanowiącym wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o którym mowa w dyrektywie Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz.Urz.UE.L 1992 Nr 76, str. 1) pod pozycją:

 • 19 umieszczono wyroby o kodzie ex CN 2707 oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych, wyłącznie:
  1. 2707 10 - benzol (benzen),
  2. 2707 20 - toluol (toluen),
  3. 2707 30 - ksylol (ksyleny),
  4. 2707 50 - pozostałe mieszaniny węglowodorów aromatycznych, z których 65% lub więcej objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 250○C zgodnie z metodą ASTM D 86.
 • 20 ujęto wyroby z kodu CN od ex 2710 11 do ex 2710 19 69 - oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów.
 • 23 zamieszczono wyroby z kodu CN ex 2902 - węglowodory cykliczne, wyłącznie:
  1. 2902 20 00 – benzen,
  2. 2902 30 00 – toluen,
  3. 2902 41 00 - o-ksylen,
  4. 2902 42 00 - m-ksylen,
  5. 2902 43 00 - ksylen,
  6. 2902 44 00 - mieszaniny izomerów ksylenu.

Stosownie do powyższego w stosunku do wyrobów o kodzie CN 2707 30 00, 2710 11 21, 2710 11 25 oraz 2902 30 00 stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i produkcja tych wyrobów winna odbywać się w składzie podatkowym.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Za podmiot prowadzący skład podatkowy uznaje się podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy).

Procedura zawieszenia poboru akcyzy stosowana jest podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach ustawy o podatku akcyzowym i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe (art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy).

Skład podatkowy jest najważniejszym elementem systemu zawieszenia poboru akcyzy. System ten umożliwia swobodny przepływ wyrobów akcyzowych w ramach Unii Europejskiej, zabezpiecza interes fiskalny państw członkowskich w związku ciążącym na wyrobach akcyzowych podatkiem akcyzowym oraz faktycznym przesunięciem momentu poboru tego podatku. Właśnie przesunięciu momentu poboru podatku musi towarzyszyć zachowanie pełnej kontroli, w ramach instytucji składu podatkowego, nad produkcją wyrobów akcyzowych (por. Krzysztof Lasiński-Sulecki, Prawna regulacja akcyzy w europejskim prawie wspólnotowym na tle teorii opodatkowania konsumpcji, Toruń 2007, s. 274-275).

Stosownie do postanowień art. 47 ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r., produkcja wyrobów akcyzowych:

 1. określonych w załączniku nr 2 do ustawy,
 2. innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa,

może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji, o których mowa w pkt 1-9 tego przepisu.

Natomiast na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy, w treści od 1 stycznia 2016 r., produkcja wyrobów akcyzowych:

 1. określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
 2. innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa,

może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji, o których mowa w pkt 1-9 tego przepisu.

Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy, w treści obowiązującej do dnia 31 grudnia 2015 r., stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Natomiast od 1 stycznia 2016 r. art. 89 ust. 2 ustawy stanowi, że stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te są:

 1. w posiadaniu podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 2. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do tych celów;
 3. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy do składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 4. nabywane wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 5. nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy;
 6. importowane przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 7. przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów;
 8. importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przez osobę fizyczną w celach innych niż prowadzenie działalności gospodarczej lub innych niż cele handlowe.

Z przedstawionego opisu sprawy Wnioskodawca konfekcjonuje a następnie sprzedaje wyroby energetyczne o kodzie CN 2707 30 00, 2710 11 21, 2710 11 25 oraz 2902 30 00. Wnioskodawca dokonuje hurtowych zakupów tych wyrobów od polskich producentów a następnie konfekcjonowane do mniejszych opakowań o pojemności 1l, 5l, 10l, 20l, 200l, 850l zostaną sprzedane m. in. do zakładów produkcyjnych, hurtowni chemicznych, pośredników, zakładów lakierniczych. Działalność ta odbywa się poza składem podatkowym. Wyroby te są sprzedawane na podstawie faktur VAT i przemieszczane do końcowych odbiorców bez dołączania jakichkolwiek dokumentów. Wnioskodawca wskazał, że są to wyroby energetyczne do których stosowana jest zerowa stawka akcyzy.

Przedmiotem wniosku jest obowiązek prowadzenia opisanej działalności dotyczącej konfekcjonowanych wyrobów o kodach CN 2707 30 00, 2710 11 21, 2710 11 25 oraz 2902 30 00 od 1 stycznia 2016 r. w składzie podatkowym oraz prawidłowość sprzedaży zapasów magazynowych tych wyrobów.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, produkcją wyrobów energetycznych jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.

Stosownie do powyższego, w rozumieniu przepisów dotyczących podatku akcyzowego, rozlew wyrobów energetycznych do mniejszych opakowań nie jest traktowany jako produkcja wyrobów energetycznych.

W przedmiotowej sprawie konfekcjonowanie, jak wskazuje Wnioskodawca, będzie polegało na nalaniu wytworzonych już produktów do mniejszego opakowania jednostkowego, tj. do 5 litrów lub wadze powyżej 5 kg. Wobec tego Wnioskodawca nie będzie wytwarzać nowych produktów ani przetwarzać produktów.

Zatem opisane konfekcjonowanie nie będzie mieściło się w procesie rozumianym jako produkcja wyrobów energetycznych. Innymi słowy konfekcjonowanie nie będzie produkcją wyrobów energetycznych.

Zgodnie z powyższym, ponieważ konfekcjonowanie wyrobów akcyzowych o kodach CN 2707 30 00, 2902 30 00 oraz 2710 11 21 i 2710 11 25 nie będzie produkcją, tym samym nie musi ono odbywać się w składzie podatkowym – w świetle przepisów z zakresu akcyzy obowiązujących do dnia 31 grudnia 2015 r. jak również na podstawie znowelizowanej ustawy o podatku akcyzowym w treści od 1 stycznia 2016 r.

Powyższe oznacza zarazem, że od 1 stycznia 2016 r., zgodnie z powołanym powyżej art. 89 ust. 2 pkt 1, 2 i 7 ustawy, nabycie przez Wnioskodawcę poza procedurą zawieszenia poboru opisanych wyrobów akcyzowych od producenta z przeznaczeniem do wykorzystania w prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na ich rozlewie do opakowań jednostkowych, przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kg, winno - dla zastosowania zerowej stawki podatku akcyzowego - zostać dokonane na podstawie dokumentu dostawy. Natomiast dalsza sprzedaż przez Wnioskodawcę konfekcjonowanych wyrobów akcyzowych przeznaczonych do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kg dokonywana jest już bez konieczności dołączania do nich dokumentu dostawy.

Zatem odpowiadając na pytanie nr 1 należy stwierdzić, że rozlew wyrobów do opakowań jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów nie musi się odbywać w składzie podatkowym.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej konieczności prowadzenia konfekcjonowania w składzie podatkowym jest prawidłowe.

Na marginesie sprawy Organ pragnie wskazać, że w związku z uchyleniem z dniem 1 stycznia 2016 r. przepisów art. 16 ust. 5 i ust. 8, które wyłączały z obowiązku rejestracji podmioty prowadzące działalność w zakresie wyrobów akcyzowych objętych wyłącznie zerową stawka podatku akcyzowego, od ww. daty podmioty te będą obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. Okres na złożenie zgłoszenia rejestracyjnego przez podmiot, który dotychczas nie podlegał temu obowiązkowi został przewidziany do dnia 31 stycznia 2016 r. (art. 5 ustawy z dnia z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw).

Wnioskodawca ma również wątpliwość czy zapas magazynowy konfekcjonowanych ww. produktów w opakowaniach powyżej 5 litrów lub wadze powyżej 5 kg może być sprzedawany do momentu wyprzedaży bez dokumentu dostawy.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1479 ze zm.), jeżeli obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym w stosunku do wyrobów objętych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie powstał przed dniem 1 stycznia 2016 r., do opodatkowania tych wyrobów podatkiem akcyzowym stosuje się przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2016 r.

Tym samym, względem posiadanych przez Wnioskodawcę zapasów magazynowych wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego dla których obowiązek podatkowy powstał do przed 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca stosuje przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2015 r. , nie dłużej jednak niż do 31 marca 2016 r.

Powyższe oznacza, że wyroby akcyzowe objęte zerową stawką akcyzy pochodzące z zapasów magazynowych, zakonfekcjonowane do opakowań o pojemności powyżej 5 litrów lub wadze powyżej 5 kg, mogą być przez Wnioskodawcę sprzedawane na zasadach obowiązujących do końca 2015 r. tylko do 31 marca 2016 r. Po tej dacie sprzedaż wyrobów akcyzowych z zastosowaniem zerowej stawki podatku może być dokonana tylko na zasadach obowiązujących wg znowelizowanej ustawy.

Nie można zatem podzielić stanowiska Wnioskodawcy, że może on dokonywać sprzedaży zapasów magazynowych wyrobów akcyzowych w opakowaniach powyżej 5 litrów lub 5 kg na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2015 r. aż do całkowitej ich wyprzedaży.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w części dokonywania sprzedaży wyrobów z zapasu magazynowego do czasu ich całkowitej wyprzedaży jest nieprawidłowe.

Reasumując: oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy zostaje uznane za:

 • prawidłowe w zakresie prowadzenia składu podatkowego,
 • nieprawidłowe w części sprzedaży zapasów magazynowych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.