IBPP4/4513-159/15/PK | Interpretacja indywidualna

Udokumentowanie zużycia zareklamowanych wyrobów akcyzowych do produkcji innych wyrobów akcyzowych
IBPP4/4513-159/15/PKinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja
 2. reklamacje
 3. skład podatkowy
 4. wyroby energetyczne
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Składy podatkowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 31 sierpnia 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w przedmiocie udokumentowania zużycia zareklamowanych wyrobów akcyzowych do produkcji innych wyrobów akcyzowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego, w przedmiocie udokumentowania zużycia zareklamowanych wyrobów akcyzowych do produkcji innych wyrobów akcyzowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca („Grupa”, „Spółka”) prowadzi działalność w zakresie produkcji i dystrybucji akcyzowych wyrobów energetycznych, przede wszystkim paliw silnikowych i opałowych.

Produkcja wyrobów energetycznych odbywa się w składach podatkowych Spółki. Następnie wyroby energetyczne są wyprowadzane ze składów podatkowych Spółki poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub po uprzednim dostarczeniu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do usługowych składów podatkowych są z nich wyprowadzane poza procedurę zawieszenia poboru akcyzy na podstawie zezwolenia wyprowadzenia.

Niekiedy występują sytuacje, w których kontrahenci, zgłaszają Spółce reklamacje dostarczonych przez Grupę wyrobów akcyzowych. Po wstępnej weryfikacji takiej reklamacji Grupa może zdecydować, że przyjmie do swojego składu podatkowego zareklamowane wyroby. Po dostarczeniu do składu podatkowego Grupy zareklamowanych wyrobów pobierane są ich próbki w celu zbadania parametrów jakościowych. Ze względu na specyfikę tych wyrobów i ich właściwości fizykochemiczne, jak również czas trwania badania próbek zareklamowanych wyrobów, dostarczone i zareklamowane wyroby są wykorzystywane do produkcji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym Grupy. Zużycie w składzie podatkowym Grupy zareklamowanych wyrobów dokumentowane jest poprzez wpis do ewidencji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym potwierdzający zużycie wewnętrzne.

Powyższy sposób postępowania jest uzasadniony tym, że przechowywanie każdej oddzielnej partii wyrobów byłoby z jednej strony kosztowne, a z drugiej prowadziłoby do pogorszenia parametrów jakościowych zareklamowanych wyrobów akcyzowych.

Po uzyskaniu wyników badań, Spółka podejmuje decyzje w jaki sposób rozpatrzy reklamację kontrahenta. W tym zakresie możliwe jest, że Grupa m.in.:

 • wyda nowy towar w miejsce wydanego uprzednio,
 • wyda nowy towar i zwróci część należności kontrahentowi,
 • wyda nowy towar i zaproponuje mu inne korzyści handlowe (np. rabat na kolejną dostawę),
 • zwróci uiszczone przez nabywcę należności w całości lub w części,
 • wyda nowy towar kontrahentowi i obciąży go dodatkowymi kosztami związanymi z wydaniem nowego towaru lub rozpatrzeniem reklamacji.

Spółka zamierza dokonywać obniżenia kwoty akcyzy do której zapłacenia jest zobowiązana o kwotę akcyzy zapłaconej od reklamowanych wyrobów wykorzystanych przez Spółkę do produkcji wyrobów akcyzowych.

Spółka rozważa czy jest uprawniona do dokonania ww. obniżenia kwoty akcyzy w sytuacji, gdy na skutek dokonania reklamacji przez kontrahenta, Spółka w związku z uznaniem reklamacji kontrahenta udzieli mu preferencyjnych warunków handlowych (np. udzieli rabatu dla tej lub przyszłej transakcji, wyda nowy towar).

Natomiast, Grupa nie zamierza dokonywać obniżenia kwoty akcyzy do której zapłacenia jest zobowiązana o kwotę akcyzy zapłaconej od reklamowanych wyrobów, w sytuacji w której w związku z dokonaniem reklamacji przez kontrahenta nie udzieli kontrahentowi preferencyjnych warunków handlowych i obciąży go kosztami np. wydania nowego towaru bądź rozpatrzenia reklamacji (w takim bowiem przypadku Spółka nie uznaje reklamacji).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Grupa jest uprawniona do udokumentowania zużycia zareklamowanych wyrobów akcyzowych do produkcji wyrobów akcyzowych poprzez wpis do ewidencji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym potwierdzający zużycie wewnętrzne...

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on uprawniony do udokumentowania zużycia zareklamowanych wyrobów akcyzowych do produkcji wyrobów akcyzowych poprzez wpis do ewidencji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym potwierdzający zużycie wewnętrzne.

Na podstawie wpisu do ewidencji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym potwierdzającego zużycie wewnętrzne wyroby akcyzowe zareklamowane przez kontrahenta zostaną przekazane do zużycia do produkcji innych wyrobów akcyzowych.

W tym zakresie art. 83 ustawy akcyzowej nie wskazuje na określoną formę dokumentowania zużycia reklamowanych wyrobów do produkcji innych wyrobów akcyzowych.

W związku z tym, zdaniem Spółki jest ona uprawniona do dokumentowania zużycia zareklamowanych wyrobów do produkcji innych wyrobów akcyzowych poprzez wpis do ewidencji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym, gdyż jest to ewidencja stosowana przez Spółkę (również do celów księgowych), która odzwierciedla rzeczywiste wykorzystanie wyrobów na terenie składu podatkowego Grupy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w przypadku reklamacji wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą uznanej przez podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot ten może dokonać obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest zobowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od reklamowanych wyrobów.

Podmiot prowadzący skład podatkowy może dokonać obniżenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku wykorzystania reklamowanych wyrobów akcyzowych do produkcji wyrobów akcyzowych

Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy, podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany prowadzić ewidencję ilościową lub ilościowo-wartościową wyrobów akcyzowych umożliwiającą w szczególności:

 1. ustalenie ilości wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wyłączonych z tej procedury;
 2. wyodrębnienie kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty oraz kwoty akcyzy, której pobór podlega zawieszeniu w związku z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;
 3. określenie ilości wyprodukowanych wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym innym niż skład podatkowy, o którym mowa w art. 48 ust. 3 i 4.

Stosownie natomiast do § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 353) podmiot prowadzący skład podatkowy prowadzi ewidencję ilościową lub ilościowo-wartościową, zwaną dalej „ewidencją”, której odrębne części stanowią zestawienia danych dotyczące wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą oraz wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie podatkowym, w którym prowadzona jest działalność polegająca na produkcji wyrobów akcyzowych.

Ewidencja powinna być prowadzona w sposób ciągły, umożliwiający identyfikację przeprowadzonych operacji gospodarczych, w szczególności czynności produkcyjnych lub związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi oraz stanów zapasów tych wyrobów.

Zgodnie z § 12 pkt 3 i 13 ww. rozporządzenia ewidencja powinna zawierać:

-datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;

-informacje na temat wyrobów akcyzowych:

 1. wprowadzonych do składu podatkowego,
 2. zużytych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów,
 3. wyprodukowanych w składzie podatkowym,
 4. magazynowanych w składzie podatkowym,
 5. wyprowadzonych ze składu podatkowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy,
 6. wyprowadzonych ze składu podatkowego przez właściciela wyrobów niebędącego podmiotem prowadzącym skład podatkowy,
 7. wykorzystanych na własny użytek.

Ww. przepisy nie przewidują szczególnego wyodrębnienia w prowadzonej ewidencji wyrobów akcyzowych przyjętych do składu podatkowego w celu wyprodukowania z nich innych wyrobów akcyzowych, a które zostały przyjęte przez podatnika z tytułu uwzględnienia reklamacji na podstawie art. 83 ustawy akcyzowej. Tym samym, udokumentowanie zużycia zareklamowanych wyrobów akcyzowych do produkcji wyrobu akcyzowego, powinno odbywać się poprzez odpowiedni wpis do prowadzonej ewidencji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym.

Zatem Wnioskodawca, w opisanej sytuacji tj. przyjęcia do składu podatkowego wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą - z tytułu uwzględnienia reklamacji - oraz ich zużycia do wyprodukowania z nich innych wyrobów akcyzowych winien dokonać odpowiedniego wpisu do prowadzonej ewidencji dla składu podatkowego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego na podstawie którego została wydana.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Informuje się, że w zakresie dokumentowania zużycia zareklamowanych wyrobów do produkcji wyrobów akcyzowych wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.