IBPP4/4513-108/16/LG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Konfekcjonowanie w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych o kodzie CN 3403

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 6 kwietnia 2016 r. (data wpływu 7 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie konfekcjonowania w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych o kodzie CN 3403 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie konfekcjonowania w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych o kodzie CN 3403.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego.

Wnioskodawca nabywa w kraju lub w drodze nabycia wewnątrzwspólnotowego preparaty smarowe klasyfikowane do kodu CN 3403. Preparaty te są nabywane luzem w autocysternach lub w opakowaniach zbiorczych o pojemności 200 albo 1000 litrów.

Preparaty te są obecnie konfekcjonowane (rozlewane do opakowań jednostkowych) poza pomieszczeniami składu podatkowego prowadzonego przez Spółkę. Prawidłowość takiego podejścia została potwierdzona w drodze indywidualnej interpretacji prawa podatkowego wydanej dla Spółki dnia 13 listopada 2009 r., ILPP3/443-131/09-27TK.

Obecnie Spółka planuje rozpoczęcie produkcji preparatów smarowych w jej składzie podatkowym. Preparaty smarowe będą produkowane z olejów bazowych klasyfikowanych do kodu CN 2710 19 99 oraz innych surowców niebędących wyrobami akcyzowymi. Oleje bazowe, stanowiące surowiec do produkcji preparatów smarowych, będą przemieszczane do składu podatkowego Spółki z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. W zależności od proporcji użytych olejów bazowych klasyfikowanych do kodu CN 2710 19 99 oraz innych surowców niebędących wyrobami akcyzowymi, wyprodukowane preparaty smarowe będą klasyfikowane do kodu CN 2710 (w przypadku gdy w preparacie smarowym będzie 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej) lub do kodu CN 3403 (w przypadku gdy w preparacie smarowym będzie mniej niż 70% masy olejów ropy naftowej).

Wyprodukowane w składzie podatkowym preparaty smarowe, niezależnie od ich klasyfikacji będą konfekcjonowane (przelewane do opakowań jednostkowych) przy użycia maszyny znajdującej na wyposażeniu składu podatkowego prowadzonego przez Spółkę.

Spółka planuje również, przy użyciu maszyny, o której mowa powyżej, konfekcjonowanie preparatów smarowych klasyfikowanych do kodu CN 3403 nabywanych w kraju lub w drodze nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Konfekcjonowane w powyższy sposób preparaty smarowe będą sprzedawane przez Spółkę jako oleje smarowe do silników spalinowych oraz jako oleje przekładniowe, oleje hydrauliczne lub inne.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy działalność polegająca na konfekcjonowaniu preparatów smarowych klasyfikowanych do kodu CN 3403, wyprodukowanych w składzie podatkowym prowadzonym przez Spółkę, może się odbywać przy użyciu maszyny znajdującej na wyposażeniu tego składu podatkowego...
 2. Czy działalność polegająca na konfekcjonowaniu preparatów smarowych klasyfikowanych do kodu CN 3403, nabytych w kraju lub w drodze nabycia wewnątrzwspólnotowego, może się odbywać przy użyciu maszyny znajdującej na wyposażeniu składu podatkowego prowadzonego przez Spółkę...

Zdaniem Wnioskodawcy.

 1. Działalność polegająca na konfekcjonowaniu preparatów smarowych klasyfikowanych do kodu CN 3403, wyprodukowanych w składzie podatkowym prowadzonym przez Spółkę, może się odbywać przy użyciu maszyny znajdującej na wyposażeniu tego składu podatkowego.
 2. Działalność polegająca na konfekcjonowaniu preparatów smarowych klasyfikowanych do kodu CN 3403, nabytych w kraju lub w drodze nabycia wewnątrzwspólnotowego, może się odbywać przy użyciu maszyny znajdującej na wyposażeniu składu podatkowego prowadzonego przez Spółkę.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Uzasadnienie w zakresie pytania nr 1.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że wyroby klasyfikowane do kodu CN 3403 są zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym zaliczane do wyrobów energetycznych. Jednocześnie wyroby te nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do cytowanej ustawy, który stanowi wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o których mowa w dyrektywie Rady 92/12/EWG. Wyroby te nie zostały także wskazane w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy o podatku akcyzowym. W świetle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, preparaty te są przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. W konsekwencji, na podstawie art. 89 ust. 2c ustawy o podatku akcyzowym, stawka akcyzy na preparaty smarowe klasyfikowane do kodu CN 3403 wynosi 0 zł. A zatem, zgodnie z brzmieniem art. 40 cytowanej ustawy, do tych wyrobów nie stosuje się procedury zawieszenie poboru akcyzy, również na terytorium kraju.

Dodatkowo, przelewanie olejów smarowych klasyfikowanych do kodu CN 3403 nie może być uznane za produkcję wyrobów akcyzowych. Za takim stwierdzeniem przemawia definicja legalna „produkcji” wyrobów energetycznych. Zgodnie bowiem z definicją zawartą w art. 87 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym „produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.” W konsekwencji,w ocenie Wnioskodawcy, konfekcjonowanie preparatów smarowych klasyfikowanych do kodu CN 3403 nie musi się odbywać w składzie podatkowym.

Niemniej, zgodnie z art. 47 ust. 3a ustawy o podatku akcyzowym, w składzie podatkowym mogą być magazynowane wyroby akcyzowe nieobjęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wyroby niebędące wyrobami akcyzowymi, o ile są spełnione wymogli określone w tym przepisie. A zatem, nie ma przeszkód, aby wyroby klasyfikowane do kodu CN 3403 wyprodukowane w składzie podatkowym były w tym składzie podatkowym magazynowane. Prawidłowość takiego stanowiska potwierdza m.in. interpretacja indywidualna z 29 października 2012 r. sygn. IPTPP3/443A-126/12-3/KK wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi. W ocenie Wnioskodawcy nie ma tym samym przeszkód, aby wyroby te były również konfekcjonowane przy użyciu maszyny znajdującej na wyposażeniu tego składu podatkowego, jeżeli będą spełnione warunki, o których mowa w art. 47 ust: 3a ustawy o podatku akcyzowym. Nie sprzeciwiają się temu żadne przepisy ustawy o podatku akcyzowym.

Uzasadnienie w zakresie pytania nr 2.

Jak to zostało wskazane powyżej, zgodnie z art. 47 ust. 3a ustawy o podatku akcyzowym, w składzie podatkowym mogą być magazynowane wyroby akcyzowe nieobjęte; procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wyroby niebędące wyrobami akcyzowymi; o ile są spełnione wymogi określone w tym przepisie. Nie ma zatem w ocenie Wnioskodawcy przeszkód, aby wyroby klasyfikowane do kodu CN 3403 nabyte w kraju lub w drodze nabycia wewnątrzwspólnotowego zostały wprowadzone do pomieszczeń składu podatkowego. W konsekwencji nie ma tym samym przeszkód, aby wyroby te były również konfekcjonowane przy użyciu maszyny znajdującej na wyposażeniu tego składu podatkowego, jeżeli będą spełnione warunki, o których mowa w powołanym przepisie art. 47 ust. 3a ustawy o podatku akcyzowym. Nie sprzeciwiają się temu żadne przepisy ustawy o podatku akcyzowym.

W związku z powyższym Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W sprawie Wnioskodawca nabywa w kraju lub w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia preparaty smarowe o kodzie CN 3403, które są nabywane luzem w autocysternach lub w opakowaniach zbiorczych o pojemności 200 albo 1000 litrów. Wnioskodawca planuje rozpoczęcie produkcji preparatów smarowych w swoim składzie podatkowym. Preparaty te będą produkowane z olejów bazowych klasyfikowanych do kodu CN 2710 19 99 oraz innych surowców niebędących wyrobami akcyzowymi. Wyprodukowane preparaty będą klasyfikowane do kodu CN 2710 lub do kodu CN 3403 i będą konfekcjonowane (przelewane do opakowań jednostkowych) przy użyciu maszyny znajdującej się w wyposażeniu składu podatkowego prowadzonego przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca planuje również dokonywać konfekcjonowania preparatów smarowych o kodzie CN 3403 nabywanych w kraju lub wewnątrzwspólnotowo. Konfekcjonowane wyroby będą sprzedawane jako oleje smarowe albo jako oleje przekładniowe, oleje hydrauliczne lub inne.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W ww. załączniku nr 1 do ustawy pod pozycją 34 z kodem CN 3403 zostały ujęte preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych.

Równocześnie w świetle uregulowań art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycją 3403.

Zatem wyroby o kodach CN 3403 są wyrobami akcyzowymi i zaliczają się do wyrobów energetycznych.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Za podmiot prowadzący skład podatkowy uznaje się podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy).

Stosownie do treści art. 40 ust. 6 ustawy, procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, produkcją wyrobów energetycznych jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.

Stosownie zaś do art. 89 ust. 1 ustawy, stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla:

 1. węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);
 2. benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1565,00 zł/1000 litrów;
 3. (uchylony)
 4. benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 11 31, paliw typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - 1822,00 zł/1000 litrów;
 5. paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 - 1446,00 zł/1000 litrów;
 6. olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1196,00 zł/1000 litrów;
 7. (uchylony)
 8. biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN - 1196,00 zł/1000 litrów;
 9. olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów;
 10. olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69:
  1. z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350○C lub których gęstość w temperaturze 15oC jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów,
  2. pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych - 64,00 zł/1000 kilogramów;
 11. olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 - 1180,00 zł/1000 litrów;
 12. gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:
  1. gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:
   • skroplonych - 695,00 zł/1000 kilogramów,
   • w stanie gazowym - 11,04 zł/1 gigadżul (GJ),
  2. wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach:
   • biogazu, bez względu na kod CN - 0 zł,
   • wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 - 0 zł,
  3. pozostałych - 14,72 zł/1 GJ<328>;
 13. gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);
 14. pozostałych paliw silnikowych - 1822,00 zł/1000 litrów;
 15. pozostałych paliw opałowych:
  1. w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15oC jest:
   • niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1000 litrów,
   • równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1000 kilogramów,
  2. gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ).

Wyroby o kodzie CN 3403 nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, tj. w wykazie wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o którym mowa w Dyrektywie rady 92/12/EWG jak również nie zostały wymienione w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy.

Równocześnie przedmiotowe preparaty smarowe przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych opodatkowane są na podstawie art. 89 ust. 2c ustawy stawką 0 zł.

Stosownie do powyższego, w rozumieniu przepisów dotyczących podatku akcyzowego, rozlew (konfekcjonowanie) wyrobów objętych wnioskiem o kodzie CN 3403: wyprodukowanych w składzie podatkowym, nabytych w kraju lub drodze nabycia wewnątrzwspólnotowego do mniejszych opakowań nie jest traktowany jako produkcja wyrobów energetycznych i nie jest objęty procedurą zawieszenia poboru akcyzy, co oznacza zarazem, że nie musi odbywać się w składzie podatkowym.

Jednocześnie , w myśl art. 47 ust. 3 ustawy, w składzie podatkowym wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy mogą być magazynowane w jednym pomieszczeniu z innymi wyrobami, pod warunkiem że wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy będą magazynowane oddzielnie, a miejsce ich magazynowania będzie wskazane w ewidencji wyrobów akcyzowych prowadzonej przez podmiot prowadzący skład podatkowy.

Natomiast na podstawie art. 47 ust. 3a ustawy, w składzie podatkowym mogą być magazynowane wyroby akcyzowe nieobjęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wyroby niebędące wyrobami akcyzowymi, pod warunkiem że:

 1. spełnione są warunki określone w ust. 3;
 2. sposób magazynowania pozwala na określenie ilości wyrobów akcyzowych nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi.

Tym samym skoro ustawodawca dopuszcza, przy spełnieniu odpowiednich warunków, magazynowanie w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jak i innych wyrobów akcyzowych nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, zdaniem Organu, dopuszczalne jest również konfekcjonowanie nieobjętych procedurą zawieszenia wyrobów o kodzie CN 3403 wyprodukowanych w składzie podatkowym, nabytych w kraju lub w drodze nabycia wewnątrzwspólnotowego, przy użyciu maszyny będącej na wyposażeniu składu podatkowego Wnioskodawcy, jeżeli spełnione będą są warunków dotyczących magazynowania w składzie wyrobów nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Tym samym przepis art. 47 ust. 3a ustawy o podatku akcyzowym nie sprzeciwia się aby w opisanym zdarzeniu przyszłym konfekcjonowanie wyrobu o kodzie CN 3403 dokonywane było z wykorzystaniem maszyny znajdującej się na wyposażeniu składu podatkowego.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku w zakresie przepisów prawa podatkowego dotyczącego ustawy o podatku akcyzowym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.