IBPP4/443-364/14/EK | Interpretacja indywidualna

Obrót wyrobem o kodzie CN 3824 90 97
IBPP4/443-364/14/EKinterpretacja indywidualna
 1. produkcja
 2. skład podatkowy
 3. wyroby energetyczne
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Składy podatkowe -> Obowiązek prowadzenia produkcji niektórych wyrobów akcyzowych w składach podatkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 11 sierpnia 2014 r. (data wpływu 12 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obrotu wyrobem o kodzie CN 3824 90 97 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obrotu wyrobem o kodzie CN 3824 90 97.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Firma „X” Sp. z o.o. rozważa decyzję o ograniczeniu sprzedaży produktu o nazwie handlowej „...” wyłącznie do celów nieenergetycznych, tj. jako surowiec do dalszej produkcji innych produktów w procesie syntezy chemicznej lub obróbki fizykochemicznej. W związku z powyższym Spółka będzie sprzedawała ... wyłącznie po uzyskaniu oświadczenia, iż produkt zostanie zużyty jako surowiec do produkcji innych produktów.

Produkt ... jest mieszaniną poreakcyjną estrów kwasów karboksylowych i mieszaniny alkoholi oraz związków dwupierścieniowych - cykloheksylidenocykloheksanonów i innych związków organicznych o kodzie CN 3824 90 97 i w związku z tym, iż będzie wykorzystywany jako surowiec do produkcji innych produktów, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zgodnie z art. 86 ustawy o podatku akcyzowym wraz z późniejszymi zmianami produkt ten nie jest wyrobem energetycznym a także nie jest wyrobem akcyzowym, stąd nie należy produkować go w składzie podatkowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy ... jest wyrobem energetycznym w rozumieniu ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym z późniejszymi zmianami...
 2. Czy ... jest wyrobem akcyzowym w rozumieniu tejże ustawy...
 3. Czy produkcja ... jako surowca do produkcji innych produktów podlega obowiązkowi produkcji w składzie podatkowym w rozumieniu ww. ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, ... o kodzie CN 3824 90 97 produkowany i sprzedawany wyłącznie jako surowiec do produkcji innych produktów, który ma taryfę celną CN 3824 90 97, nie jest wyrobem energetycznym w rozumieniu art. 86 ustawy z 8 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym a zatem nie jest również wyrobem akcyzowym w rozumieniu art. 89 ww. ustawy. Stąd produkcja ... nie podlega produkcji w składzie podatkowym co odnosi się do ww. ustawy, artykuł od 47 do 55.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. Nr 752), zwanej dalej ustawą, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Stosownie do art. 2 pkt 1 ww. ustawy, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 41 załącznika nr 1 do ww. ustawy, zawierającego wykaz wyrobów akcyzowych zostały wymienione wyroby o kodzie CN ex 3824 90 97 – Pozostałe produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych.

Natomiast do wyrobów energetycznych, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby oznaczone kodami CN 3824 90 91 i 3824 90 97, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych.

Z kolei załącznik nr 2 do ww. ustawy zawiera wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o których mowa w dyrektywie rady 92/12/EWG.

Pod poz. 26 tegoż załącznika zostały wymienione wyroby o kodzie CN ex 3824 90 97, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, pod warunkiem że wyroby te są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych.

Należy zatem zauważyć, że dopiero fakt przeznaczenia wyrobu klasyfikowanego do kodu CN 3824 90 97 do celów opałowych lub napędowych, w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym, determinuje konieczność zaklasyfikowania go do grupy wyrobów akcyzowych podlegających regulacjom ustawy o podatku akcyzowym.

Podmioty obowiązane do prowadzenia składu podatkowego oraz warunki jakie winny być spełnione zostały wymienione w art. 47 do art. 55 ustawy o podatku akcyzowym (...).

Art. 47 ust. 1 cyt. ustawy stanowi, że produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym.

Z powyższego wynika zatem, że do co zasady produkcja wyrobów akcyzowych winna odbywać się w składzie podatkowym. Natomiast wyłączenie z tego obowiązku może mieć tylko miejsce w przypadkach określonych w pkt 1-9 ust. 1 art. 47 ustawy.

Z przedstawionego opisu wynika, że Wnioskodawca rozważa decyzję o ograniczeniu sprzedaży produktu o nazwie handlowej „...” wyłącznie do celów nieenergetycznych, tj. jako surowiec do dalszej produkcji innych produktów w procesie syntezy chemicznej lub obróbki fizykochemicznej. W związku z powyższym Spółka będzie sprzedawała ... wyłącznie po uzyskaniu oświadczenia, iż produkt zostanie zużyty jako surowiec do produkcji innych produktów.

Odnosząc powyższe do obowiązującego stanu prawnego stwierdzić należy, że jeżeli produkowany przez Wnioskodawcę wyrób o kodzie CN 3824 90 97 będzie produkowany wyłącznie do celów nieenergetycznych jako surowiec do produkcji innych wyrobów w procesie syntezy chemicznej lub obróbki fizykochemicznej tzn. nie będzie produkowany, używany ani oferowany na sprzedaż z przeznaczeniem na cele opałowe lub napędowe - to produkowany i następnie sprzedawany przez Wnioskodawcę ww. wyrób nie będzie zaliczony ani do wyrobów energetycznych ani też do wyrobów akcyzowych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Tym samym Wnioskodawca w takiej sytuacji nie będzie również zobowiązany do produkcji tego wyrobu w składzie podatkowym, gdyż obowiązkiem tym są objęte tylko te wyroby o kodzie CN 3824 90 97, które przeznaczone są do celów opałowych lub napędowych.

Stosownie do powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.