422000-PA-9102-000031/2005/AP | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy w stanie prawnym obowiązującym przed 19 lipca 2005 roku jeżeli Spółka nie prowadziła i nie korzystała ze składu podatkowego, to czy przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mogła korzystać ze zwolnienia od akcyzy przewidzianego w § 18 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie zwolnień.

422000-PA-9102-000031/2005/AP

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. alkohol etylowy
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe
 3. skład podatkowy
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy nieobowiązujące] -> Przepisy ogólne -> Zwolnienia -> Inne przypadki zwolnień z podatku akcyzowego
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy nieobowiązujące] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi -> Składy podatkowe -> Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego
 3. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy nieobowiązujące] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi -> Składy podatkowe -> Działalność w składzie podatkowym

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 i art. 236 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki X, z dnia 13.09.2005r. (data wpływu do Urzędu Celnego w Koszalinie - 16.09.2005r.) uzupełnionego ostatecznie w dniu 09.11.2005 r., w sprawie urzędowej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych zharmonizowanych,
Naczelnik Urzędu Celnego w Koszalinie postanawia uznać przedstawione we wniosku stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 16.09.2005 r. do Naczelnika Urzędu Celnego w Koszalinie został złożony wniosek Spółki X o dokonanie urzędowej interpretacji i udzielenie odpowiedzi, czy w stanie prawnym obowiązującym przed 19 lipca 2005 r., gdy Spółka nie prowadziła składu podatkowego i nie korzystała ze składu podatkowego, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mogła korzystać ze zwolnienia od akcyzy określonego w § 18 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 ze zm.).

W uzasadnieniu wnioskodawca wyjaśnia, iż jest producentem wyrobów cukierniczych, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczął produkcję dla kontrahenta niemieckiego wyrobów czekoladowych z nadzieniem alkoholowym, nie będących wyrobem akcyzowym zharmonizowanym. Do produkcji tych wyrobów wykorzystuje wyroby akcyzowe zharmonizowane, które są składnikiem półproduktów służących do produkcji wyrobów czekoladowych, zawartość alkoholu w tych produktach nie przekracza 8,5 litra czystego alkoholu na 100 kg produktu, pochodzenia krajowego – alkohol etylowy 96% i zakupione w nabyciu wewnątrzwspólnotowym –Spirytus Amaretto 70%, Burbon-Vanilia 42% i Spirytus Maraschino 60%. Przed rozpoczęciem działalności , w dniu 19.07.2005 r. Spółka otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności jako zarejestrowany handlowiec (decyzja Naczelnika Urzędu Celnego w Koszalinie nr 422000-PA-9108-5/2005/KW z dn. 19.07.2005 r.) oraz złożyła zabezpieczenie akcyzowe.

Strona przedstawiła swoje stanowisko w sposób następujący:

Cyt. "...Jak stanowi § ust. 1 pkt 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego (Dz. U. Nr 35, poz. 312 ze zm.) dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego dla napojów alkoholowych jest minimalna wysokość obrotu w roku poprzedzającym dany rok podatkowy wynosząca 100 mln zł. W świetle wymienionych przepisów Spółka mogła korzystać ze zwolnienia od akcyzy i dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jedynie jako zarejestrowany handlowiec, ponieważ nie mogła założyć składu podatkowego ze względu na nie osiągnięcie wymaganego pułapu obrotów”.

W związku z powyższym stwierdzam, iż zaprezentowane wyżej stanowisko Strony jest nieprawidłowe.

I. W stanie prawnym obowiązującym do dnia 19 lipca 2005 r. ;

Alkohol etylowy nieskażony, o mocy alkoholu 80% objętości lub więcej jest wyrobem akcyzowym zharmonizowanym (poz. 24 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym - Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.).

Stosownie do treści art. 30 ust. 2 ww. ustawy, produkcja i przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mogą odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym.
Prowadzącym skład podatkowy może być wyłącznie podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym).

  Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi, który spełnia łącznie następujące warunki (art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym) :
 • prowadzi co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, przetwarzaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;
 • jest podatnikiem podatku od towarów i usług;
 • jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub za przestępstwo skarbowe;
 • nie zalega z cłem, podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa, składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 • złoży zabezpieczenie akcyzowe;
 • nie zostało jemu cofnięte zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych ze względu na naruszenie przepisów prawa w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
  Natomiast, podmiot prowadzący działalność polegającą na magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wyprodukowanych lub przetworzonych przez inny podmiot, poza wyżej wskazanymi warunkami, obowiązany jest dodatkowo spełniać warunki w zakresie (art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym) :
 • minimalnej wysokości obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi;
 • wysokości złożonego zabezpieczenia akcyzowego;
 • sposobu i minimalnego okresu magazynowania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Szczegółowe warunki dla podmiotu magazynującego w składzie podatkowym wyroby akcyzowe zharmonizowane, wyprodukowane i przetworzone przez inny podmiot niż prowadzący skład podatkowy zostały określone w Rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego (Dz. U. nr 35, poz. 312 z późn. zm.).

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1a wyżej cyt. rozporządzenia, w przypadku podmiotu prowadzącego działalność polegającą na magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, wyprodukowanych lub przetworzonych przez inny podmiot, dla napojów alkoholowych, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia jest minimalna wysokość obrotu w roku poprzedzającym dany rok podatkowy wynosząca 100 mln zł. Podmiot ten rozpoczynając działalność złoży oświadczenie, w którym zadeklaruje osiągnięcie w danym roku minimalnej wysokości obrotu, w podziale na kolejne miesiące. Nieosiągnięcie deklarowanych obrotów w okresie trzech pierwszych miesięcy działalności powoduje cofnięcie zezwolenia ( § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r.). W przypadku tego podmiotu, wyroby akcyzowe zharmonizowane, magazynowane w składzie podatkowym mogą być poddawane zwyczajowym czynnościom mającym na celu zapewnienie ich utrzymania w niezmienionym stanie oraz przygotowanie ich do dystrybucji lub odsprzedaży (§ 13 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r.).

W art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym ustawodawca zdefiniował zarejestrowanego handlowca, jest nim podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z innego państwa członkowskiego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, Naczelnik urzędu celnego może na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu wydać zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Naczelnik urzędu celnego wydając zezwolenie, nadaje numer akcyzowy.
Do wniosku, dołącza się w szczególności plan miejsca odbioru i przechowywania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych nabytych przez zarejestrowanego handlowca oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 31 ust. 1 pkt 2-6 ustawy, zezwolenie jest udzielane podmiotom, które spełniają te warunki..

Pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby są:
- produkowane, przetwarzane lub magazynowane w składzie podatkowym;
- przemieszczane między składami podatkowymi na terytorium kraju;
- zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub dostarczane nabywcom upoważnionym do nabycia zwolnionego od akcyzy wyrobu;
jest on również zawieszony, jeżeli wyroby są:
- przemieszczane między składami podatkowymi na terytorium Wspólnoty Europejskiej;
- eksportowane ze składu podatkowego do odbiorcy na terytorium państwa trzeciego, a przewóz tych wyrobów odbywa się przez terytorium Wspólnoty Europejskiej;
- dostarczane ze składu podatkowego na terytorium kraju do nabywcy będącego podmiotem upoważnionym przez właściwy organ podatkowy państwa członkowskiego do stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy;
- nabywane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju przez prowadzącego skład podatkowy (art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym).

Zarejestrowany handlowiec nie może magazynować ani wysyłać wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zastosowaniem procedury zawieszenia akcyzy (art. 39 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym). Obowiązek podatkowy dla zarejestrowanego handlowca powstaje z dniem nabycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (art. 39 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym). Za datę nabycia – w rozumieniu art. 39 ust. 4 ustawy, uważa się dzień, w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane zostały wprowadzone na miejsce, określone w zezwoleniu na prowadzenie działalności jako zarejestrowany handlowiec.

Zgodnie z treścią § 18 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego ( Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.) zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy używany bezpośrednio lub jako składnik do półproduktów służących do wytwarzania artykułów spożywczych (rozlewanych lub innych), pod warunkiem że w każdym przypadku zawartość alkoholu w tych produktach nie przekracza 8,5 litra czystego alkoholu na 100 kg produktu dla wyrobów czekoladowych i 5 litrów czystego alkoholu na 100 kg produktu dla wszystkich innych wyrobów.

  Zwolnienie, o którym mowa wyżej, zgodnie z treścią § 18 ust. 2 rozporządzenia ma zastosowanie pod warunkiem, że
 • podmiot uprawniony do zwolnienia, nabywający alkohol etylowy, dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zakupiony alkohol zostanie zużyty do celów, o których mowa w § 18 ust. 1 wyżej cyt. rozporządzenia;
 • podmiot uprawniony do zwolnienia, wykorzystujący wyprodukowany w zakresie swojej działalności gospodarczej alkohol etylowy do celów, o których mowa w § 18 ust. 1 wyżej cyt. rozporządzenia, będzie przekazywał do właściwego naczelnika urzędu celnego do dnia 25 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, oświadczenia o ilości i sposobie wykorzystania zwolnionego alkoholu etylowego;
 • podmiot uprawniony posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór alkoholu etylowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;
 • nabycie alkoholu etylowego nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym;
 • podmiot korzystający ze zwolnienia prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu wykorzystania wyrobów zwolnionych.

Wyżej przytoczone przepisy wskazują, iż:

  II. W dniu 19 lipca 2005 r.,
  rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego (Dz. U. Nr 132, poz. 1115), w § 13 zmienianego rozporządzenia dodano ust. 4 c, brzmiący : „ W przypadku podmiotu, który prowadzi działalność polegającą na magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, o których mowa w § 14 ust. 1 oraz § 18 ust. 1, 1a i 1b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966, z późn. zm.) - wyprodukowanych lub przetworzonych przez inny podmiot i nieprzeznaczonych do odsprzedaży - i który zużywa te wyroby do produkcji wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi, nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 1a, 2 i 3 i ust. 4 oraz nie ustala się minimalnego okresu magazynowania, pod warunkiem że:
  podmiot ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego posiada warunki techniczne umożliwiające produkcję wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;
  skład podatkowy będzie znajdował się w miejscu produkcji wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi”;
  rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 132, poz. 1113) w § 18 zmienianego rozporządzenia dodano ust. 6 w brzmieniu : „ W przypadku wyrobów, o których mowa w ust. 1, 1a i 1b, nabywanych wewnątrzwspólnotowo bezpośrednio przez podmiot produkujący wyroby niebędące wyrobami akcyzowymi, zwolnienia, o których mowa w ust. 1, 1a i 1b, mają zastosowanie pod warunkiem, że podmiot ten:
 • prowadzi skład podatkowy, o którym mowa w § 13 ust. 4c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego, i wprowadza do tego składu wyroby, o których mowa w ust. 1, 1a i 1b;
 • złoży oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, iż wyroby, o których mowa w ust. 1, 1a i 1b, będą zużyte do produkcji wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi w miejscu ich produkcji, w którym znajduje się skład podatkowy;
 • prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów.".

W obowiązującym stanie prawnym od dnia 19 lipca 2005 r., Spółka X w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego używanego przez spółkę do produkcji wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi, będzie mogła korzystać ze zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego, pod warunkiem, że będzie prowadzić skład podatkowy, o którym mowa w § 13 ust. 4c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego (Dz. U. Nr 35, poz. 312 z późn. zm.), będzie nabyty wewnątrzwspólnotowo alkohol etylowy wprowadzać do tego składu, złoży oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, iż alkohol etylowy będzie zużyty do produkcji wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi w miejscu ich produkcji, w którym znajduje się skład podatkowy oraz będzie prowadzić ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów.

P O U C Z E N I E

Przedmiotowa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego zaistniałego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać uchylona w drodze decyzji w trybie określonym w art. 14 b § 5.

Na podstawie art. 14 a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa na wydane postanowienie służy zażalenie, które zgodnie z art. 236 § 1 i 2 wymienionej ustawy wnosi się do Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Koszalinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia nin. postanowienia.

Zażalenie przeciw postanowieniu powinno określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity - Dz. U. Nr 253 z 2004 r., poz. 2532 z późn. zm. ) zażalenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5,00 złotych od wniesionego zażalenia i 0,50 złotych od każdego załącznika

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.