2461-IBPP4.4513.316.2016.1.LG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Spełnienie wymogu określonego w art. 48 ust. 3 pkt 3 ustawy w przypadku produkcji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 9 września 2016 r. (data wpływu 14 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku spełnienia wymogu określonego w art. 48 ust. 3 pkt 3 ustawy w przypadku produkcji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku spełnienia wymogu określonego w art. 48 ust. 3 pkt 3 ustawy w przypadku produkcji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest podmiotem działającym w sektorze paliwowym. Przedmiotem działalności Spółki jest obrót paliwami ciekłymi, w związku z czym Spółka posiada stosowną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (koncesję OPC na obrót paliwami ciekłymi oraz koncesję MPC na magazynowanie paliw ciekłych).

Obecnie zakład Spółki nie posiada statusu składu podatkowego - niemniej Spółka planuje wystąpić do właściwego dla niej Naczelnika Urzędu Celnego z wnioskiem o stosowne zezwolenie na prowadzenie takiego składu. W składzie podatkowym Spółka będzie prowadziła działalność w zakresie magazynowania paliw (Spółka dysponuje stosowną ku temu infrastrukturą). Po uzyskaniu statusu składu podatkowego Spółka będzie również dokonywała nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych objętych obowiązkiem koncesyjnym, w związku z czym będzie dopełniała ona obowiązków, o których mowa w art. 48 ust. 9-11 ustawy o podatku akcyzowym (w zakresie weryfikacji kontrahentów na rzecz których dokonywane będą takie nabycia oraz sprawozdawczości do Prezesa ARM oraz Ministra Finansów) oraz art. 103 ust. 5a oraz art. 17a ustawy o podatku VAT (rozliczając podatek VAT od wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw silnikowych jako jego płatnik). Wyroby pochodzące zarówno z nabyć wewnątrzwspólnotowych jak i z przemieszczeń krajowych będą magazynowane w składzie podatkowym Spółki.

Wśród magazynowanych przez Spółkę paliw będą również oleje napędowe o kodach CN 2710 19 41 - CN 2710 19 49. Spółka będzie spełniała wszystkie warunki niezbędne dla uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego - poza kryterium, o którym mowa w art. 48 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, tj. pojemność magazynowa Spółki dedykowana wyrobom energetycznym jest nieznacznie niższa niż 2.500 m3.

Niezależnie od magazynowania ww. olejów stanowiących paliwa silnikowe w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, Spółka zamierza również przeznaczać część z tych olejów do celów opałowych.

Wówczas zamierza ona dokonywać w jej składzie podatkowym znakowania oraz barwienia olejów o kodach CN 2710 19 41 - CN 2710 19 49 (wg wersji Nomenklatury Scalonej aktualnej na dzień wejścia w życie ustawy o podatku akcyzowym) zgodnie z odrębnymi przepisami. Prawidłowo oznakowane oraz zabarwione wyroby będą przeznaczane do celów opałowych (na potrzeby własne bądź do sprzedaży do podmiotów trzecich).

W przypadku zużycia takich olejów o kodach CN 2710 19 41 - CN 2710 19 49 na potrzeby własne bądź przy sprzedaży oraz ich wyprowadzeniu ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy (oraz bez zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego) Spółka będzie rozliczać akcyzę zgodnie ze stawką z art. 89 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym.

W powyższych okolicznościach Spółka zwraca się do Ministra Finansów z wnioskiem o potwierdzenie jej stanowiska odnośnie przepisów ustawy o podatku akcyzowym, regulujących zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w sytuacji kiedy Spółka będzie dokonywała w prowadzonym przez nią składzie podatkowym znakowania i barwienia olejów o kodach CN 2710 19 41 - CN 2710 19 49 w odniesieniu do składu podatkowego prowadzonego przez Spółkę znajdzie zastosowanie wymóg dotyczący minimalnych pojemności magazynowych dla wyrobów energetycznych, o którym mowa w art. 48 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym?

Zdaniem Wnioskodawcy.

W opisanym zdarzeniu przyszłym, w sytuacji kiedy Spółka będzie dokonywała w prowadzonym przez nią składzie podatkowym znakowania i barwienia olejów o kodach CN 2710 19 41 – CN 2710 19 49 w odniesieniu do składu podatkowego prowadzonego przez Spółkę nie znajdzie zastosowania wymóg dotyczący minimalnych pojemności magazynowych dla wyrobów energetycznych, o którym mowa w art. 48 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

W ocenie Spółki prawidłowość jej stanowiska wynika wprost z treści art. 48 ust. 6 w związku z art. 87 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 48 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym:

W przypadku podmiotu ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie w składzie podatkowym działalności polegającej wyłącznie na magazynowaniu lub przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, oprócz warunków określonych w ust 1, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia, z zastrzeżeniem ust 4, jest dla:

3) wyrobów energetycznych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w pkt 4-6 - pojemność magazynowa dla tych wyrobów w składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, co najmniej na poziomie 2500 m3v.

Jednocześnie jednak, zgodnie z art. 48 ust. 6 tej ustawy:

Podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym produkuje wyroby akcyzowe, może w tym składzie podatkowym magazynować i przeładowywać wyroby akcyzowe objęte zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego, również wyprodukowane przez inny podmiot bez konieczności spełnienia warunków, o których mowa w ust 3 i 4.

Przepis ten wyłącza z obowiązku spełniania kryteriów określonych pojemności magazynowych podmioty, które w swoich składach podatkowych poza działalnością w zakresie magazynowania i przeładunku takich wyrobów prowadzą również działalność polegającą na produkcji wyrobów akcyzowych.

Z kolei zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym:

1.Produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.

Oleje napędowe o kodach CN 2710 19 41 - CN 2710 19 49 stanowią wyroby energetyczne, co wynika wprost z 86 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Zgodnie bowiem z tym przepisem:

Do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby:

 1. [...]
 2. objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715;

[...]

Z kolei nie powinno budzić wątpliwości, że wyroby energetyczne zaliczane są do wyrobów akcyzowych.

Zatem, skoro znakowanie i barwienie ww. olejów stanowi produkcję wyrobów energetycznych w rozumieniu art. 87 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym - to oczywistym jest, iż do Spółki znajdzie zastosowanie art. 48 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym, wyłączający jej skład podatkowy z obowiązku spełniania kryteriów pojemności magazynowych, o którym mowa w art. 48 ust. 3 pkt 3 tej ustawy.

W związku z powyższym, w opisanym zdarzeniu przyszłym, w sytuacji kiedy Spółka będzie dokonywała w prowadzonym przez nią składzie podatkowym znakowania i barwienia olejów o kodach CN 2710 19 41 – CN 2710 19 49, nie znajdzie do niej zastosowania wymóg dotyczący minimalnych pojemności magazynowych dla wyrobów energetycznych, o którym mowa w art. 48 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, 10 i 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), zwanej dalej ustawą, użyte w ustawie określenia oznaczają:

 • wyroby akcyzowe - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy;
 • skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego;
 • podmiot prowadzący skład podatkowy to podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

W myśl art. 48 ust. 1 ustawy, zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. prowadzi co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, przeładowywaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych, w tym będących również własnością innych podmiotów;
 2. jest podatnikiem podatku od towarów i usług;
 3. jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
 4. nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe;
 5. złoży zabezpieczenie akcyzowe, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 1;
 6. nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.[168]), w zakresie wyrobów akcyzowych;
 7. posiada tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy.

Stosownie do art. 48 ust. 3 pkt 3 ustawy, w przypadku podmiotu ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie w składzie podatkowym działalności polegającej wyłącznie na magazynowaniu lub przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, oprócz warunków określonych w ust. 1, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia, z zastrzeżeniem ust. 4, jest dla wyrobów energetycznych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w pkt 4-6 - pojemność magazynowa dla tych wyrobów w składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, co najmniej na poziomie 2500 m3.

Podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym produkuje wyroby akcyzowe, może w tym składzie podatkowym magazynować i przeładowywać wyroby akcyzowe objęte zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego, również wyprodukowane przez inny podmiot, bez konieczności spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 i 4 – art. 48 ust. 6 ustawy.

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy, produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.

W myśl art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

W pozycji nr 27 załącznika nr 1 do ustawy „Wykaz wyrobów akcyzowych” zostały umieszczone wyroby o kodzie CN 2710 - Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe.

Zatem wyroby (o których mowa we wniosku) o kodach CN 2710 19 41 – CN 2710 19 49 są wyrobami akcyzowymi i zaliczają się do wyrobów energetycznych a znakowanie i barwienie tych wyrobów jest produkcją, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powyższe w przypadku podmiotu produkującego w składzie podatkowym wyroby akcyzowe warunki określone w art. 48 ust. 3 ustawy, nie muszą być spełnione. Bowiem jak wynika z art. 48 ust. 3 ustawy, warunki te dotyczą działalności polegającej wyłącznie (jedynie) na magazynowaniu lub przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym. Warunki te nie dotyczą również wyrobów wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, które są zużywane w procesie produkcji nowych wyrobów akcyzowych powstających w danym składzie podatkowym.

Zatem za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym w sytuacji kiedy Wnioskodawca będzie dokonywał w prowadzonym składzie podatkowym znakowania i barwienia olejów o kodach CN 2710 19 41 – CN 2710 19 49, nie znajdzie zastosowania wymóg dotyczący minimalnych pojemności magazynowych dla wyrobów energetycznych, o którym mowa w art. 48 ust. 3 pkt 3 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy zostaje uznane za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.