0111-KDIB3-3.4013.252.2018.1.PK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość produkcji wyrobu o kodzie CN 3814 00 99 poza składem podatkowym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 października 2018 r. (data wpływu 22 października 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości produkcji wyrobu o kodzie CN 3814 00 99 poza składem podatkowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości produkcji wyrobu o kodzie CN 3814 00 99 poza składem podatkowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką akcyjną z siedzibą w Polsce. Spółka zamierza produkować zmywacza do maszyn poligraficznych (dalej: Produkt) zaklasyfikowany pod kodem CN 3814 00 90 99 Produkt nie zawiera alkoholu etylowego. Produkt służy jako zmywacz do maszyn poligraficznych, który zawiera benzynę, przy czym nie będzie używany jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych oraz nie stanowi węglowodoru. Nadto Produkt nie jest przeznaczony do celów opałowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy produkcja (wytwarzanie) Produktu może odbywać się poza składem podatkowym?

Zdaniem Wnioskodawcy, produkcja (wytwarzanie) Produktu może odbywać się poza składem podatkowym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy o PA [Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1114, ze zm.], produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Dokonując analizy językowej powyższej regulacji, należy stwierdzić iż obowiązek produkcji w składzie podatkowym dotyczy:

 1. wszystkich wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o PA oraz
 2. wyrobów akcyzowych z załącznika nr 1 , które nie zostały ujęte w załączniku nr 2, jeżeli zostały opodatkowane akcyzą według stawki innej niż stawka zerowa.

W pierwszej kolejności należy przeanalizować czy Produkt mający być przedmiotem produkcji w Spółce będzie stanowił wyrób akcyzowy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o PA wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy. W art. 86 ust. 1 ustawy o PA ustawodawca określił czym są wyroby energetyczne i zgodnie z powyższym przepisem Do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby:

 1. objęte pozycjami CN od 1507 do 1518 00, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 2. objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715;
 3. objęte pozycjami CN 2901 i 2902;
 4. oznaczone kodem CN 2905 11 00, niebędące pochodzenia syntetycznego, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 5. objęte pozycją CN 3403;
 6. objęte pozycją CN 3811;
 7. objęte pozycją CN 3817;
 8. oznaczone kodami CN 3824 90 91 i 3824 90 97, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 9. pozostałe wyroby, z wyłączeniem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - bez względu na kod CN:
 10. pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN.

Produkt nie został zakwalifikowany do żadnego z powyższych kodów, ponadto jak wskazała Spółka w opisie zdarzenia przyszłego, Produkt nie będzie używany jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych oraz nie stanowi węglowodoru. Dodatkowo w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2 do ustawy o PA nie zostały wymienione produkty zakwalifikowane do kodu CN 3814 00 90 99. Jednocześnie Produkt nie zawiera alkoholu etylowego, jak również nie jest przeznaczony do celów opałowych.

Mając na uwadze powyższe należy zatem stwierdzić, iż produkcja Produktu może odbywać się poza składem podatkowym, jako że nie stanowi on wyrobu akcyzowego, a jedynie produkcja wyrobów akcyzowych musi być prowadzona w składzie podatkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Przedmiotowa interpretacja dotyczy wyłącznie zapytania Zainteresowanego. Inne kwestie nieobjęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone. Tym samym przyjęto za opisem zdarzenia przyszłego, że produkowany przez Wnioskodawcę wyrób jest zaklasyfikowany pod kodem CN 3814 00 90 99 i nie dokonano jego klasyfikacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skargę na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.