Skład podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to skład podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie braku obowiązku zapłaty w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem oleju napędowego i oleju bazowego

Fragment:

I tak, stosownie do obowiązującego od dnia 1 sierpnia 2016 r. art. 2 pkt 35 ustawy, przez podmiot prowadzący skład podatkowy rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.). Skład podatkowy to – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku akcyzowym – miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane – z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Za podmiot prowadzący skład podatkowy uznaje się podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku akcyzowym). Z kolei przez zarejestrowanego odbiorcę – zgodnie z art. 2 pkt 36 ustawy – rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z art. 103 ust. 5a ustawy, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, których wytwarzanie lub (...)

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie nieuznania Wnioskodawczyni za płatnika podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju napędowego oraz oleju bazowego, które pozostają własnością podmiotu zlecającego usługę.

Fragment:

I tak, stosownie do obowiązującego od dnia 1 sierpnia 2016 r. art. 2 pkt 35 ustawy, przez podmiot prowadzący skład podatkowy rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.). Skład podatkowy to – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku akcyzowym - miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane – z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Za podmiot prowadzący skład podatkowy uznaje się podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku akcyzowym). Z kolei przez zarejestrowanego odbiorcę – zgodnie z art. 2 pkt 36 ustawy - rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku akcyzowym. Stosownie do art. 17a ustawy, płatnikiem podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a pkt 1 i 2, jest odpowiednio zarejestrowany odbiorca lub podmiot prowadzący skład podatkowy, dokonujący na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 48 ust. 9 lub art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wewnątrzwspólnotowego nabycia w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie nieuznania Wnioskodawczyni za płatnika podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju napędowego oraz oleju bazowego, które pozostają własnością podmiotu zlecającego usługę.

Fragment:

I tak, stosownie do obowiązującego od dnia 1 sierpnia 2016 r. art. 2 pkt 35 ustawy, przez podmiot prowadzący skład podatkowy rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.). Skład podatkowy to – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku akcyzowym - miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane – z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Za podmiot prowadzący skład podatkowy uznaje się podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku akcyzowym). Z kolei przez zarejestrowanego odbiorcę – zgodnie z art. 2 pkt 36 ustawy - rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku akcyzowym. Stosownie do art. 17a ustawy, płatnikiem podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a pkt 1 i 2, jest odpowiednio zarejestrowany odbiorca lub podmiot prowadzący skład podatkowy, dokonujący na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 48 ust. 9 lub art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wewnątrzwspólnotowego nabycia w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

2018
10
kwi

Istota:

Braku obowiązku prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 53 ust. 5-7 ustawy o podatku akcyzowym, dla suszu tytoniowego zużywanego do produkcji wyrobów tytoniowych produkowanych w składzie podatkowym i suszu tytoniowego sprzedawanego do innego składu podatkowego w Polsce lub w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej bądź eksportu

Fragment:

(...) składu podatkowego w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub wyprowadzone ze składu podatkowego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej; datę złożenia deklaracji podatkowej; kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty lub kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony; datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego i dane identyfikacyjne odbiorcy lub datę zapłaty podatku akcyzowego; informacje na temat wyrobów akcyzowych: wprowadzonych do składu podatkowego, zużytych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów, wyprodukowanych w składzie podatkowym, magazynowanych w składzie podatkowym, wyprowadzonych ze składu podatkowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, wyprowadzonych ze składu podatkowego przez właściciela wyrobów niebędącego podmiotem prowadzącym skład podatkowy, wykorzystanych na własny użytek. Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca produkuje w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyroby tytoniowe przy użyciu wyrobu akcyzowego, jakim jest susz tytoniowy, a jednocześnie magazynuje i sprzedaje część suszu tytoniowego. Zatem w składzie podatkowym Wnioskodawcy znajdują się/będą się znajdować zarówno wyroby wyłączone z procedury zawieszenia poboru akcyzy czyli zakupiony przez Wnioskodawcę susz tytoniowy, jak i wyroby akcyzowe objęte tą procedurą czyli wyprodukowane przez Wnioskodawcę wyroby tytoniowe.

2018
15
lut

Istota:

Produkcja poza składem podatkowym zmywacza przeznaczonego do usuwania farb i lakierów.

Fragment:

Przepis ten nie wskazuje w żaden sposób na możliwość wyłączenia z obowiązku produkcji w składzie podatkowym Zmywacza, o kodzie CN 2710 11 21, wymienionego w załączniku nr 2 do ustawy i, jak podał Wnioskodawca, opodatkowanego zerową stawką akcyzy. Przywołana powyżej zasada ogólna, wyrażona w art. 47 ust. 1 ustawy, przesądza jednoznacznie, że skoro Zmywacz o kodzie CN 2710 11 21 określony został w załączniku nr 2 do ustawy i, jak wskazał Wnioskodawca w treści wniosku, będzie opodatkowany zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, to jego produkcja może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że produkcja Zmywacza może się odbywać poza składem podatkowym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy. W art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy nie ma bowiem żadnego odniesienia do wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawka akcyzy, które wyłączałoby obowiązek produkcji w składzie podatkowym wyrobów opodatkowanych zerową stawka podatku. Produkcja takich wyrobów musi odbywać się w składzie podatkowym, aby możliwy był nadzór i kontrola nad przeznaczeniem tych wyrobów do innych celów niż opałowe czy napędowe, czyli do celów upoważniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy.

2018
26
sty

Istota:

Możliwość usługowego przeładunku w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych, niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych w tym zakresie.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie regulacji akcyzowych jest możliwe na terenie składu podatkowego świadczenie usług przeładunku wyrobów akcyzowych spoza załącznika [nr] 2 do ustawy akcyzowej, znajdujących [się] poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, które nie są przeznaczone do wprowadzenia do składu podatkowego w rozumieniu regulacji akcyzowych, tj. przyjęcia do składu podatkowego w celu odrębnego magazynowania lub wykorzystania na terenie składu podatkowego. Ad 2. Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie regulacji akcyzowych Spółka nie będzie zobowiązana do informowania właściwego organu podatkowego o planowanym przeładunku na terenie składu podatkowego wyrobów akcyzowych spoza załącznika [nr] 2 do ustawy akcyzowej, znajdujących [się] poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, które nie są przeznaczone do wprowadzenia do składu podatkowego w rozumieniu regulacji akcyzowych, (tj. przyjęcia do składu podatkowego w celu odrębnego magazynowania lub wykorzystania na terenie składu podatkowego). Spółka nie będzie również zobowiązana ujmować takich zdarzeń w ewidencji, o której mowa w art. 138a ustawy akcyzowej. Uzasadnienie stanowiska Spółki: (i) Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy akcyzowej skład podatkowy jest to miejsce, w którym: „ określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego ”.

2018
26
sty

Istota:

Możliwość usługowego przeładunku w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych w tym zakresie.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy na gruncie regulacji akcyzowych jest możliwe na terenie składu podatkowego świadczenie usług przeładunku wyrobów akcyzowych wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, ale znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, które nie są przeznaczone do wprowadzenia do składu podatkowego w rozumieniu regulacji akcyzowych, tj. przyjęcia do składu podatkowego w celu odrębnego magazynowania lub wykorzystania na terenie składu podatkowego? W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie pierwsze, to czy na gruncie regulacji akcyzowych Spółka będzie zobowiązana informować właściwy organ podatkowy o planowanym przeładunku na terenie składu podatkowego wyrobów akcyzowych wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, ale znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz czy Spółka będzie zobowiązana ujmować takie zdarzenia w ewidencji, o której mowa w art. 138a ustawy akcyzowej? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1. Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie regulacji akcyzowych jest możliwe na terenie składu podatkowego świadczenie usług przeładunku wyrobów akcyzowych, wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, ale znajdujących poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, które nie są przeznaczone do wprowadzenia do składu podatkowego w rozumieniu regulacji akcyzowych, tj. przyjęcia do składu podatkowego w celu odrębnego magazynowania lub wykorzystania na terenie składu podatkowego. Ad 2. Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie regulacji akcyzowych Spółka nie będzie zobowiązana informować właściwego organu podatkowego o planowanym przeładunku wyrobów akcyzowych, wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, ale znajdujących poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na terenie składu podatkowego.

2017
31
sie

Istota:

Czy produkcja przez Wnioskodawcę kosmetyków samochodowych może odbywać się poza składem podatkowym.

Fragment:

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Za podmiot prowadzący skład podatkowy uznaje się podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy). Procedura zawieszenia poboru akcyzy stosowana jest podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach ustawy o podatku akcyzowym i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe (art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy). Skład podatkowy jest najważniejszym elementem systemu zawieszenia poboru akcyzy. System ten umożliwia swobodny przepływ wyrobów akcyzowych w ramach Unii Europejskiej, zabezpiecza interes fiskalny państw członkowskich w związku ciążącym na wyrobach akcyzowych podatkiem akcyzowym oraz faktycznym przesunięciem momentu poboru tego podatku. Właśnie przesunięciu momentu poboru podatku musi towarzyszyć zachowanie pełnej kontroli, w ramach instytucji składu podatkowego, nad produkcją wyrobów akcyzowych (por.

2017
12
lip

Istota:

Sukcesja prawna w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową.

Fragment:

Powyższe konkluzje zgodne są z celem zmian dokonanych przez ustawodawcę w zakresie brzmienia art. 49 ust. 10 ustawy (stosownie do uprzedniego brzmienia art. 49 ust. 10 ustawy zmiana podmiotu prowadzącego skład podatkowy wymagała uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego). Celem wprowadzonej zmiany jest umożliwienie następcom prawnym i podmiotom przekształconym korzystanie w pełni z praw i obowiązków wynikających z uzyskanych wcześniej zezwoleń, poprzez eliminację konieczności długotrwałego procesu uzyskiwania zezwoleń. Tym samym, po przekształceniu w jednoosobową spółkę z o.o., Wnioskodawca będzie mógł kontynuować prowadzenie składu podatkowego w oparciu o uzyskane uprzednio (jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. W zezwoleniu tym właściwy organ podatkowy nadał podmiotowi odrębną decyzją numer akcyzowy podmiotu prowadzącego skład podatkowy oraz wydał dla składu podatkowego zezwolenie na prowadzenie składu oraz określił numer akcyzowy składu podatkowego. Zatem Wnioskodawca po przekształceniu w spółkę z o.o. nie będzie zobligowany do występowania o ponowne uzyskanie numeru akcyzowego podmiotu prowadzącego skład podatkowy, jak również numeru akcyzowego składu podatkowego. Przy czym należy mieć na uwadze, że w tym przypadku konieczne jest powiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie danych objętych treścią zezwolenia.

2017
9
cze

Istota:

Obowiązek wystawienia dokumentu dostawy do przemieszczanych wyrobów z załącznika nr 2 do ustawy ze składu podatkowego do hal produkcyjnych

Fragment:

Przepisy dotyczące zastosowania zerowej stawki akcyzy w żadnym miejscu nie warunkują zastosowania tej stawki od przemieszczenia do innego podmiotu ale wiążą zastosowanie tej stawki z wyprowadzeniem wyrobu ze składu podatkowego (wyprowadzeniem wyrobu z procedury zawieszenia poboru akcyzy) i przemieszczeniem do podmiotu odbierającego (miejsca w którym wyroby mają zostać dostarczone) celem zużycia zgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zastosowania tej stawki. Tym samym gdy miejsce odbioru wyrobów akcyzowych znajduje się również w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ale miejsce to znajduje się poza składem podatkowym dla zastosowania zerowej stawki akcyzy wymagane jest spełnienie warunku, o którym mowa w art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy tj. dołączenie - do przemieszczanych poza skład podatkowy wyrobów - dokumentu dostawy. W tym miejscu wskazać należy, że dokument dostawy poza funkcją dokumentującą przemieszczenie wyrobu ze składu podatkowego do podmiotu odbierającego określa również przeznaczenie (krótki opis i podstawę prawną) uprawniające do zastosowania zerowej stawki akcyzy przy jego wyprowadzeniu ze składu podatkowego, co jest elementem koniecznym dla zastosowania tej stawki dla wyrobów wyprowadzanych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Odnosząc się natomiast do powołanego przez Wnioskodawcę wyroku TSUE z 2 czerwca 2016 r. w sprawie C-418/14 należy wskazać, że dotyczył on warunku zastosowania dla wyrobu energetycznego stawki podatku akcyzowego jak dla paliw silnikowych w sytuacji braku złożenia zestawienia nabywców olejów opałowych.