Skład podatkowy | Interpretacje podatkowe

Skład podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to skład podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Spełnienie wymogu określonego w art. 48 ust. 3 pkt 3 ustawy w przypadku produkcji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym
Fragment:
(...) skład podatkowy. Stosownie do art. 48 ust. 3 pkt 3 ustawy, w przypadku podmiotu ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie w składzie podatkowym działalności polegającej wyłącznie na magazynowaniu lub przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, oprócz warunków określonych w ust. 1, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia, z zastrzeżeniem ust. 4, jest dla wyrobów energetycznych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w pkt 4-6 - pojemność magazynowa dla tych wyrobów w składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, co najmniej na poziomie 2500 m 3 . Podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym produkuje wyroby akcyzowe, może w tym składzie podatkowym magazynować i przeładowywać wyroby akcyzowe objęte zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego, również wyprodukowane przez inny podmiot, bez konieczności spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 i 4 – art. 48 ust. 6 ustawy. Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy, produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie możliwości oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych znajdujących się w składzie podatkowym Wnioskodawcy będących własnością podmiotów nieposiadających zezwolenia na wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego, możliwości wyprowadzenia tych wyrobów przez Wnioskodawcę ze składu podatkowego oraz w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika akcyzy
Fragment:
Wnioskodawca, jako prowadzący skład podatkowy, zamierza nanosić znaki akcyzy na wyroby akcyzowe magazynowane w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, a wyprodukowane przez inny podmiot, których właścicielem jest podmiot krajowy nie posiadający zezwolenia na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego, o którym mowa w art. 54 ustawy o podatku akcyzowym. Następnie prowadzący skład podatkowy zamierza wyprowadzić ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia akcyzy, wyroby akcyzowe wyprodukowane przez inny podmiot, których właścicielem jest podmiot krajowy nieposiadający zezwolenia na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego, o którym mowa w art. 54 ustawy o podatku akcyzowym, oznaczone znakami akcyzy jak wyżej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wyroby spirytusowe, winiarskie a także wyroby pośrednie znajdujące się w składzie podatkowym Wnioskodawcy, a będące własnością podmiotów krajowych, nieposiadających zezwolenia na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego, o którym mowa w art. 54 ustawy o podatku akcyzowym, będą mogły być oznaczane znakami akcyzy przez Wnioskodawcę, jako prowadzącego skład podatkowy, a następnie wyprowadzane ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia akcyzy, przez Wnioskodawcę, jako prowadzącego skład podatkowy? Czy Wnioskodawca będzie podatnikiem akcyzy z tytułu wyprowadzenia ze składu podatkowego, poza procedurą (...)
2016
28
lis

Istota:
Zastosowanie stawki 0 zł do wyrobów z załącznika nr 2 do ustawy
Fragment:
Stosownie do powyższego w stosunku do wyrobów opisanych we wniosku stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i produkcja tych wyrobów winna odbywać się w składzie podatkowym. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Za podmiot prowadzący skład podatkowy uznaje się podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy). Procedura zawieszenia poboru akcyzy stosowana jest podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach ustawy o podatku akcyzowym i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe (art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy). Skład podatkowy jest najważniejszym elementem systemu zawieszenia poboru akcyzy. System ten umożliwia swobodny przepływ wyrobów akcyzowych w ramach Unii Europejskiej, zabezpiecza interes fiskalny państw członkowskich w związku ciążącym na wyrobach akcyzowych podatkiem akcyzowym oraz faktycznym przesunięciem momentu poboru tego podatku.
2016
22
lip

Istota:
Obowiązek prowadzenia składu podatkowego przy obrocie wyrobami akcyzowymi z załącznika nr 2 do ustawy
Fragment:
Stosownie do powyższego w stosunku do wyrobów o kodzie CN 2707 30 00, 2710 11 21, 2710 11 25, 2902 30 00 stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i produkcja tych wyrobów winna odbywać się w składzie podatkowym. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Za podmiot prowadzący skład podatkowy uznaje się podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy). Procedura zawieszenia poboru akcyzy stosowana jest podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach ustawy o podatku akcyzowym i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe (art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy). Skład podatkowy jest najważniejszym elementem systemu zawieszenia poboru akcyzy. System ten umożliwia swobodny przepływ wyrobów akcyzowych w ramach Unii Europejskiej, zabezpiecza interes fiskalny państw członkowskich w związku ciążącym na wyrobach akcyzowych podatkiem akcyzowym oraz faktycznym przesunięciem momentu poboru tego podatku.
2016
22
lip

Istota:
Obowiązek prowadzenia składu podatkowego przy obrocie wyrobami akcyzowymi z załącznika nr 2 do ustawy
Fragment:
Stosownie do powyższego w stosunku do wyrobów o kodzie CN 2707 30 00, 2710 11 21, 2710 11 25, 2902 30 00 stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i produkcja tych wyrobów winna odbywać się w składzie podatkowym. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Za podmiot prowadzący skład podatkowy uznaje się podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy). Procedura zawieszenia poboru akcyzy stosowana jest podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach ustawy o podatku akcyzowym i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe (art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy). Skład podatkowy jest najważniejszym elementem systemu zawieszenia poboru akcyzy. System ten umożliwia swobodny przepływ wyrobów akcyzowych w ramach Unii Europejskiej, zabezpiecza interes fiskalny państw członkowskich w związku ciążącym na wyrobach akcyzowych podatkiem akcyzowym oraz faktycznym przesunięciem momentu poboru tego podatku.
2016
22
lip

Istota:
Opodatkowanie stawką 0 zł wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych
Fragment:
Stosownie do powyższego w stosunku do wyrobów o kodzie CN 2707 30 00, 2710 11 21, 2710 11 25, 2902 30 00 stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i produkcja tych wyrobów winna odbywać się w składzie podatkowym. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Za podmiot prowadzący skład podatkowy uznaje się podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy). Procedura zawieszenia poboru akcyzy stosowana jest podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach ustawy o podatku akcyzowym i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe (art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy). Skład podatkowy jest najważniejszym elementem systemu zawieszenia poboru akcyzy. System ten umożliwia swobodny przepływ wyrobów akcyzowych w ramach Unii Europejskiej, zabezpiecza interes fiskalny państw członkowskich w związku ciążącym na wyrobach akcyzowych podatkiem akcyzowym oraz faktycznym przesunięciem momentu poboru tego podatku.
2016
22
lip

Istota:
Przemieszczanie wyrobów akcyzowych – pośrednik handlowy
Fragment:
Natomiast towary o kodach taryfy celnej wg nomenklatury scalonej z 2009 r. (CN 2710 19 29, CN 2710 19 45, CN 2710 11 25, CN 2710 11 21, CN 2710 19 49), będą przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego bezpośrednio transportem do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do tych celów. 2. Czy w związku ze zmianą powyższego przepisu będzie dopuszczalna sytuacja, w której Wnioskodawca będzie występował w roli pośrednika handlowego, kupującego towar w firmie prowadzącej skład podatkowy i wystawi fakturę sprzedaży innemu podmiotowi, który prowadzi skład podatkowy. Natomiast towary o kodach taryfy celnej wg nomenklatury scalonej z 2009 r. (CN 2710 19 29,CN 2710 19 45, CN 2710 11 25, CN 2710 11 21, CN 2710 19 49), będą przemieszczane na terytorium kraju w trybie zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego, bezpośrednio do innego składu podatkowego. 3. Czy w związku ze zmianą powyższego przepisu będzie dopuszczalna sytuacja, w której firma będzie występowała w roli pośrednika handlowego kupującego towar w firmie prowadzącej skład podatkowy i wystawi fakturę sprzedaży do podmiotu pośredniczącego, nie posiadającego składu podatkowego ale w trybie zapłaconego podatku akcyzowego. 3.1 Jaką stawkę podatku akcyzowego zastosować w takiej sytuacji... 4.
2016
14
lip

Istota:
Sukcesja praw w podatku akcyzowym
Fragment:
Nabywca korzysta bowiem z praw i obowiązków wynikających z wcześniej udzielonego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, jako następca prawny podmiotu, któremu tego zezwolenia udzielono. Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, wydając w imieniu Ministra Finansów interpretację indywidualną z dnia 22 maja 2015 r. sygnatura IPTPP3/4513-12/15-4/KK , uznał stanowisko PPHTU „ ... ” sp. z o.o. za nieprawidłowe w zakresie uznania sukcesji prawnej w przypadku wniesienia aportem do spółki komandytowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz za prawidłowe w pozostałym zakresie. W uzasadnieniu wydanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi powołał przepisy ustawy o podatku akcyzowym regulujące kwestie procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz składu podatkowego, w tym art. 49 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowy, zgodnie z którym zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego na pisemny wniosek podmiotu. Natomiast przepis art. 49 ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym stanowi, że zmiana miejsca prowadzenia składu podatkowego lub podmiotu prowadzącego skład podatkowy wymaga uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, z wyłączeniem następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa i obowiązki, określonych w ustawie Ordynacja podatkowa.
2016
30
cze

Istota:
Konfekcjonowanie w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych o kodzie CN 3403
Fragment:
(...) składzie podatkowym. Niemniej, zgodnie z art. 47 ust. 3a ustawy o podatku akcyzowym, w składzie podatkowym mogą być magazynowane wyroby akcyzowe nieobjęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wyroby niebędące wyrobami akcyzowymi, o ile są spełnione wymogli określone w tym przepisie. A zatem, nie ma przeszkód, aby wyroby klasyfikowane do kodu CN 3403 wyprodukowane w składzie podatkowym były w tym składzie podatkowym magazynowane. Prawidłowość takiego stanowiska potwierdza m.in. interpretacja indywidualna z 29 października 2012 r. sygn. IPTPP3/443A-126/12-3/KK wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi. W ocenie Wnioskodawcy nie ma tym samym przeszkód, aby wyroby te były również konfekcjonowane przy użyciu maszyny znajdującej na wyposażeniu tego składu podatkowego, jeżeli będą spełnione warunki, o których mowa w art. 47 ust: 3a ustawy o podatku akcyzowym. Nie sprzeciwiają się temu żadne przepisy ustawy o podatku akcyzowym. Uzasadnienie w zakresie pytania nr 2. Jak to zostało wskazane powyżej, zgodnie z art. 47 ust. 3a ustawy o podatku akcyzowym, w składzie podatkowym mogą być magazynowane wyroby akcyzowe nieobjęte; procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wyroby niebędące wyrobami akcyzowymi; o ile są spełnione wymogi określone w tym przepisie.
2016
19
cze

Istota:
Opodatkowanie stawką 0 zł wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych
Fragment:
Zatem Wnioskodawca nie odbierze już wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, co oznacza zarazem, że wyroby te nie mogą zostać wprowadzone do prowadzonego przez Wnioskodawcę składu podatkowego w tej procedurze. Konsekwencją tego jest, że dalsza dostawa nabytych wyrobów do podmiotu zużywającego nie dokonywana jest już ze składu podatkowego. Skutkiem powyższego, w sprawie przedstawionej we wniosku, brak jest możliwości zastosowania zerowej stawki podatku akcyzowego w oparciu o przepis art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy. Przepis ten bowiem wyraźnie wskazuje, że zerowa stawka ma zastosowanie jeżeli wyroby te są przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do tych celów. Tym samym zerowa stawka akcyzy ma zastosowanie w sytuacji wyprowadzenia z procedury zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego wyrobów dostarczanych na podstawie dokumentu dostawy poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Zatem dla zastosowania zerowej stawki w oparciu o przepis art. 89 ust. 2 pkt 2 niezbędne jest spełnienie warunku aby wyroby zostały wyprowadzone ze składu podatkowego (tj. z miejsca gdzie były objęte procedura zawieszenia poboru akcyzy), a ich dalsze przemieszczenie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy dokonywane było na podstawie dokumentu dostawy.
2016
10
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.