Skład podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to skład podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
4
lip

Istota:

Ewidencjonowanie wyrobów akcyzowych przeładowywanych w składzie podatkowym.

Fragment:

W § 23 rozporządzenia w sprawie ewidencji akcyzowych został określony zakres ewidencji składu podatkowego w części dotyczącej wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach. Zgodnie z tym przepisem, ewidencja w tej części składa się z zestawień danych dotyczących wyrobów akcyzowych m.in.: wprowadzonych do składu podatkowego, z wyłączeniem wprowadzonych wyłącznie w celu dokonania przeładunku (§ 23 pkt 1), przeładowywanych w składzie podatkowym (§ 23 pkt 2), wyprowadzonych ze składu podatkowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy przez podmiot prowadzący skład podatkowy, z wyłączeniem wyprowadzanych po przeładunku (§ 23 pkt 6). Treść powyższych regulacji, w ocenie Spółki, nakazuje odrębne wykazywanie w ewidencji składu podatkowego wyrobów „ przeładowywanych w składzie podatkowym ”. Z tego względu, niezasadne jest więc wskazywanie informacji o wyrobach przeładowywanych w części dotyczącej wyrobów wprowadzonych do składu podatkowego oraz wyprowadzonych ze składu podatkowego. W konsekwencji informacje o wyrobach przeładowywanych w składzie podatkowym, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, Spółka powinna wykazywać w części ewidencji, o której mowa w § 23 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji.

2018
10
maj

Istota:

W zakresie:Czy naliczony i deklarowany podatek akcyzowy z tytułu wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego i przeniesienia ich do wynajmowanego magazynu niebędącego składem podatkowym, Spółka może zakwalifikować jako bezpośredni koszt uzyskania przychodu, tj. koszt poniesiony z chwilą osiągnięcia przychodów ze sprzedaży wyrobów akcyzowych przeniesionych ze składu podatkowego do magazynu niebędącego składem podatkowym zgodnie z art. 15 ust. 4 updop? Czy może należy zaliczyć naliczony podatek akcyzowy do kosztów „pośrednich”, tj. kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia w rozumieniu art. 15 ust. 4d updop?

Fragment:

W dwóch z nich prowadzona jest produkcja piwa, natomiast trzecim składem podatkowym jest magazyn, w którym wyprodukowane wyroby są przechowywane i bezpośrednio z niego sprzedawane. Z uwagi na niewystarczającą powierzchnię magazynową, Spółka zdecydowała się na najem dodatkowego magazynu - niebędącego składem podatkowym - przeznaczonego do przechowywania części wyrobów alkoholowych. Część wyprodukowanych wyrobów alkoholowych przenoszona jest ze składu podatkowego do magazynu niemającego statusu składu podatkowego a następnie z tego magazynu sprzedawana. Spółka posiada decyzję o zwolnieniu z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego na produkcję i magazynowanie wyrobów alkoholowych w składzie podatkowym oraz złożyła zabezpieczenie ryczałtowe na przemieszczenia wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia pobory akcyzy. W związku z tym, podatek akcyzowy jest naliczany w momencie, gdy wyroby alkoholowe opuszczą skład podatkowy (procedura zawieszenia poboru akcyzy) poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Skutkuje to tym, że dopiero przy bezpośredniej sprzedaży piwa z magazynu będącego składem podatkowym lub przy przeniesieniu wyrobów alkoholowych ze składu podatkowego do wynajmowanego magazynu, który nie jest składem, Wnioskodawca nalicza, a następnie deklaruje i odprowadza podatek akcyzowy.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie braku obowiązku zapłaty w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem oleju napędowego i oleju bazowego

Fragment:

I tak, stosownie do obowiązującego od dnia 1 sierpnia 2016 r. art. 2 pkt 35 ustawy, przez podmiot prowadzący skład podatkowy rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.). Skład podatkowy to – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku akcyzowym – miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane – z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Za podmiot prowadzący skład podatkowy uznaje się podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku akcyzowym). Z kolei przez zarejestrowanego odbiorcę – zgodnie z art. 2 pkt 36 ustawy – rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z art. 103 ust. 5a ustawy, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, których wytwarzanie lub (...)

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie nieuznania Wnioskodawczyni za płatnika podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju napędowego oraz oleju bazowego, które pozostają własnością podmiotu zlecającego usługę.

Fragment:

I tak, stosownie do obowiązującego od dnia 1 sierpnia 2016 r. art. 2 pkt 35 ustawy, przez podmiot prowadzący skład podatkowy rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.). Skład podatkowy to – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku akcyzowym - miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane – z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Za podmiot prowadzący skład podatkowy uznaje się podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku akcyzowym). Z kolei przez zarejestrowanego odbiorcę – zgodnie z art. 2 pkt 36 ustawy - rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku akcyzowym. Stosownie do art. 17a ustawy, płatnikiem podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a pkt 1 i 2, jest odpowiednio zarejestrowany odbiorca lub podmiot prowadzący skład podatkowy, dokonujący na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 48 ust. 9 lub art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wewnątrzwspólnotowego nabycia w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie nieuznania Wnioskodawczyni za płatnika podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju napędowego oraz oleju bazowego, które pozostają własnością podmiotu zlecającego usługę.

Fragment:

I tak, stosownie do obowiązującego od dnia 1 sierpnia 2016 r. art. 2 pkt 35 ustawy, przez podmiot prowadzący skład podatkowy rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.). Skład podatkowy to – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku akcyzowym - miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane – z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Za podmiot prowadzący skład podatkowy uznaje się podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku akcyzowym). Z kolei przez zarejestrowanego odbiorcę – zgodnie z art. 2 pkt 36 ustawy - rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku akcyzowym. Stosownie do art. 17a ustawy, płatnikiem podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a pkt 1 i 2, jest odpowiednio zarejestrowany odbiorca lub podmiot prowadzący skład podatkowy, dokonujący na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 48 ust. 9 lub art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wewnątrzwspólnotowego nabycia w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

2018
10
kwi

Istota:

Braku obowiązku prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 53 ust. 5-7 ustawy o podatku akcyzowym, dla suszu tytoniowego zużywanego do produkcji wyrobów tytoniowych produkowanych w składzie podatkowym i suszu tytoniowego sprzedawanego do innego składu podatkowego w Polsce lub w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej bądź eksportu

Fragment:

(...) składu podatkowego w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub wyprowadzone ze składu podatkowego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej; datę złożenia deklaracji podatkowej; kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty lub kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony; datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego i dane identyfikacyjne odbiorcy lub datę zapłaty podatku akcyzowego; informacje na temat wyrobów akcyzowych: wprowadzonych do składu podatkowego, zużytych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów, wyprodukowanych w składzie podatkowym, magazynowanych w składzie podatkowym, wyprowadzonych ze składu podatkowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, wyprowadzonych ze składu podatkowego przez właściciela wyrobów niebędącego podmiotem prowadzącym skład podatkowy, wykorzystanych na własny użytek. Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca produkuje w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyroby tytoniowe przy użyciu wyrobu akcyzowego, jakim jest susz tytoniowy, a jednocześnie magazynuje i sprzedaje część suszu tytoniowego. Zatem w składzie podatkowym Wnioskodawcy znajdują się/będą się znajdować zarówno wyroby wyłączone z procedury zawieszenia poboru akcyzy czyli zakupiony przez Wnioskodawcę susz tytoniowy, jak i wyroby akcyzowe objęte tą procedurą czyli wyprodukowane przez Wnioskodawcę wyroby tytoniowe.

2018
15
lut

Istota:

Produkcja poza składem podatkowym zmywacza przeznaczonego do usuwania farb i lakierów.

Fragment:

Przepis ten nie wskazuje w żaden sposób na możliwość wyłączenia z obowiązku produkcji w składzie podatkowym Zmywacza, o kodzie CN 2710 11 21, wymienionego w załączniku nr 2 do ustawy i, jak podał Wnioskodawca, opodatkowanego zerową stawką akcyzy. Przywołana powyżej zasada ogólna, wyrażona w art. 47 ust. 1 ustawy, przesądza jednoznacznie, że skoro Zmywacz o kodzie CN 2710 11 21 określony został w załączniku nr 2 do ustawy i, jak wskazał Wnioskodawca w treści wniosku, będzie opodatkowany zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, to jego produkcja może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że produkcja Zmywacza może się odbywać poza składem podatkowym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy. W art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy nie ma bowiem żadnego odniesienia do wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawka akcyzy, które wyłączałoby obowiązek produkcji w składzie podatkowym wyrobów opodatkowanych zerową stawka podatku. Produkcja takich wyrobów musi odbywać się w składzie podatkowym, aby możliwy był nadzór i kontrola nad przeznaczeniem tych wyrobów do innych celów niż opałowe czy napędowe, czyli do celów upoważniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy.

2018
26
sty

Istota:

Możliwość usługowego przeładunku w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych, niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych w tym zakresie.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie regulacji akcyzowych jest możliwe na terenie składu podatkowego świadczenie usług przeładunku wyrobów akcyzowych spoza załącznika [nr] 2 do ustawy akcyzowej, znajdujących [się] poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, które nie są przeznaczone do wprowadzenia do składu podatkowego w rozumieniu regulacji akcyzowych, tj. przyjęcia do składu podatkowego w celu odrębnego magazynowania lub wykorzystania na terenie składu podatkowego. Ad 2. Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie regulacji akcyzowych Spółka nie będzie zobowiązana do informowania właściwego organu podatkowego o planowanym przeładunku na terenie składu podatkowego wyrobów akcyzowych spoza załącznika [nr] 2 do ustawy akcyzowej, znajdujących [się] poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, które nie są przeznaczone do wprowadzenia do składu podatkowego w rozumieniu regulacji akcyzowych, (tj. przyjęcia do składu podatkowego w celu odrębnego magazynowania lub wykorzystania na terenie składu podatkowego). Spółka nie będzie również zobowiązana ujmować takich zdarzeń w ewidencji, o której mowa w art. 138a ustawy akcyzowej. Uzasadnienie stanowiska Spółki: (i) Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy akcyzowej skład podatkowy jest to miejsce, w którym: „ określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego ”.

2018
26
sty

Istota:

Możliwość usługowego przeładunku w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych w tym zakresie.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy na gruncie regulacji akcyzowych jest możliwe na terenie składu podatkowego świadczenie usług przeładunku wyrobów akcyzowych wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, ale znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, które nie są przeznaczone do wprowadzenia do składu podatkowego w rozumieniu regulacji akcyzowych, tj. przyjęcia do składu podatkowego w celu odrębnego magazynowania lub wykorzystania na terenie składu podatkowego? W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie pierwsze, to czy na gruncie regulacji akcyzowych Spółka będzie zobowiązana informować właściwy organ podatkowy o planowanym przeładunku na terenie składu podatkowego wyrobów akcyzowych wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, ale znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz czy Spółka będzie zobowiązana ujmować takie zdarzenia w ewidencji, o której mowa w art. 138a ustawy akcyzowej? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1. Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie regulacji akcyzowych jest możliwe na terenie składu podatkowego świadczenie usług przeładunku wyrobów akcyzowych, wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, ale znajdujących poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, które nie są przeznaczone do wprowadzenia do składu podatkowego w rozumieniu regulacji akcyzowych, tj. przyjęcia do składu podatkowego w celu odrębnego magazynowania lub wykorzystania na terenie składu podatkowego. Ad 2. Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie regulacji akcyzowych Spółka nie będzie zobowiązana informować właściwego organu podatkowego o planowanym przeładunku wyrobów akcyzowych, wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, ale znajdujących poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na terenie składu podatkowego.

2017
31
sie

Istota:

Czy produkcja przez Wnioskodawcę kosmetyków samochodowych może odbywać się poza składem podatkowym.

Fragment:

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Za podmiot prowadzący skład podatkowy uznaje się podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy). Procedura zawieszenia poboru akcyzy stosowana jest podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach ustawy o podatku akcyzowym i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe (art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy). Skład podatkowy jest najważniejszym elementem systemu zawieszenia poboru akcyzy. System ten umożliwia swobodny przepływ wyrobów akcyzowych w ramach Unii Europejskiej, zabezpiecza interes fiskalny państw członkowskich w związku ciążącym na wyrobach akcyzowych podatkiem akcyzowym oraz faktycznym przesunięciem momentu poboru tego podatku. Właśnie przesunięciu momentu poboru podatku musi towarzyszyć zachowanie pełnej kontroli, w ramach instytucji składu podatkowego, nad produkcją wyrobów akcyzowych (por.