Skład podatkowy | Interpretacje podatkowe

Skład podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to skład podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zastosowanie stawki 0 zł do wyrobów z załącznika nr 2 do ustawy
Fragment:
Stosownie do powyższego w stosunku do wyrobów opisanych we wniosku stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i produkcja tych wyrobów winna odbywać się w składzie podatkowym. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Za podmiot prowadzący skład podatkowy uznaje się podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy). Procedura zawieszenia poboru akcyzy stosowana jest podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach ustawy o podatku akcyzowym i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe (art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy). Skład podatkowy jest najważniejszym elementem systemu zawieszenia poboru akcyzy. System ten umożliwia swobodny przepływ wyrobów akcyzowych w ramach Unii Europejskiej, zabezpiecza interes fiskalny państw członkowskich w związku ciążącym na wyrobach akcyzowych podatkiem akcyzowym oraz faktycznym przesunięciem momentu poboru tego podatku.
2016
22
lip

Istota:
Obowiązek prowadzenia składu podatkowego przy obrocie wyrobami akcyzowymi z załącznika nr 2 do ustawy
Fragment:
Stosownie do powyższego w stosunku do wyrobów o kodzie CN 2707 30 00, 2710 11 21, 2710 11 25, 2902 30 00 stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i produkcja tych wyrobów winna odbywać się w składzie podatkowym. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Za podmiot prowadzący skład podatkowy uznaje się podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy). Procedura zawieszenia poboru akcyzy stosowana jest podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach ustawy o podatku akcyzowym i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe (art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy). Skład podatkowy jest najważniejszym elementem systemu zawieszenia poboru akcyzy. System ten umożliwia swobodny przepływ wyrobów akcyzowych w ramach Unii Europejskiej, zabezpiecza interes fiskalny państw członkowskich w związku ciążącym na wyrobach akcyzowych podatkiem akcyzowym oraz faktycznym przesunięciem momentu poboru tego podatku.
2016
22
lip

Istota:
Obowiązek prowadzenia składu podatkowego przy obrocie wyrobami akcyzowymi z załącznika nr 2 do ustawy
Fragment:
Stosownie do powyższego w stosunku do wyrobów o kodzie CN 2707 30 00, 2710 11 21, 2710 11 25, 2902 30 00 stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i produkcja tych wyrobów winna odbywać się w składzie podatkowym. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Za podmiot prowadzący skład podatkowy uznaje się podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy). Procedura zawieszenia poboru akcyzy stosowana jest podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach ustawy o podatku akcyzowym i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe (art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy). Skład podatkowy jest najważniejszym elementem systemu zawieszenia poboru akcyzy. System ten umożliwia swobodny przepływ wyrobów akcyzowych w ramach Unii Europejskiej, zabezpiecza interes fiskalny państw członkowskich w związku ciążącym na wyrobach akcyzowych podatkiem akcyzowym oraz faktycznym przesunięciem momentu poboru tego podatku.
2016
22
lip

Istota:
Opodatkowanie stawką 0 zł wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych
Fragment:
Stosownie do powyższego w stosunku do wyrobów o kodzie CN 2707 30 00, 2710 11 21, 2710 11 25, 2902 30 00 stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i produkcja tych wyrobów winna odbywać się w składzie podatkowym. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Za podmiot prowadzący skład podatkowy uznaje się podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy). Procedura zawieszenia poboru akcyzy stosowana jest podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach ustawy o podatku akcyzowym i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe (art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy). Skład podatkowy jest najważniejszym elementem systemu zawieszenia poboru akcyzy. System ten umożliwia swobodny przepływ wyrobów akcyzowych w ramach Unii Europejskiej, zabezpiecza interes fiskalny państw członkowskich w związku ciążącym na wyrobach akcyzowych podatkiem akcyzowym oraz faktycznym przesunięciem momentu poboru tego podatku.
2016
22
lip

Istota:
Przemieszczanie wyrobów akcyzowych – pośrednik handlowy
Fragment:
Natomiast towary o kodach taryfy celnej wg nomenklatury scalonej z 2009 r. (CN 2710 19 29, CN 2710 19 45, CN 2710 11 25, CN 2710 11 21, CN 2710 19 49), będą przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego bezpośrednio transportem do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do tych celów. 2. Czy w związku ze zmianą powyższego przepisu będzie dopuszczalna sytuacja, w której Wnioskodawca będzie występował w roli pośrednika handlowego, kupującego towar w firmie prowadzącej skład podatkowy i wystawi fakturę sprzedaży innemu podmiotowi, który prowadzi skład podatkowy. Natomiast towary o kodach taryfy celnej wg nomenklatury scalonej z 2009 r. (CN 2710 19 29,CN 2710 19 45, CN 2710 11 25, CN 2710 11 21, CN 2710 19 49), będą przemieszczane na terytorium kraju w trybie zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego, bezpośrednio do innego składu podatkowego. 3. Czy w związku ze zmianą powyższego przepisu będzie dopuszczalna sytuacja, w której firma będzie występowała w roli pośrednika handlowego kupującego towar w firmie prowadzącej skład podatkowy i wystawi fakturę sprzedaży do podmiotu pośredniczącego, nie posiadającego składu podatkowego ale w trybie zapłaconego podatku akcyzowego. 3.1 Jaką stawkę podatku akcyzowego zastosować w takiej sytuacji... 4.
2016
14
lip

Istota:
Sukcesja praw w podatku akcyzowym
Fragment:
Nabywca korzysta bowiem z praw i obowiązków wynikających z wcześniej udzielonego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, jako następca prawny podmiotu, któremu tego zezwolenia udzielono. Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, wydając w imieniu Ministra Finansów interpretację indywidualną z dnia 22 maja 2015 r. sygnatura IPTPP3/4513-12/15-4/KK , uznał stanowisko PPHTU „ ... ” sp. z o.o. za nieprawidłowe w zakresie uznania sukcesji prawnej w przypadku wniesienia aportem do spółki komandytowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz za prawidłowe w pozostałym zakresie. W uzasadnieniu wydanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi powołał przepisy ustawy o podatku akcyzowym regulujące kwestie procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz składu podatkowego, w tym art. 49 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowy, zgodnie z którym zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego na pisemny wniosek podmiotu. Natomiast przepis art. 49 ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym stanowi, że zmiana miejsca prowadzenia składu podatkowego lub podmiotu prowadzącego skład podatkowy wymaga uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, z wyłączeniem następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa i obowiązki, określonych w ustawie Ordynacja podatkowa.
2016
30
cze

Istota:
Konfekcjonowanie w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych o kodzie CN 3403
Fragment:
(...) składzie podatkowym. Niemniej, zgodnie z art. 47 ust. 3a ustawy o podatku akcyzowym, w składzie podatkowym mogą być magazynowane wyroby akcyzowe nieobjęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wyroby niebędące wyrobami akcyzowymi, o ile są spełnione wymogli określone w tym przepisie. A zatem, nie ma przeszkód, aby wyroby klasyfikowane do kodu CN 3403 wyprodukowane w składzie podatkowym były w tym składzie podatkowym magazynowane. Prawidłowość takiego stanowiska potwierdza m.in. interpretacja indywidualna z 29 października 2012 r. sygn. IPTPP3/443A-126/12-3/KK wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi. W ocenie Wnioskodawcy nie ma tym samym przeszkód, aby wyroby te były również konfekcjonowane przy użyciu maszyny znajdującej na wyposażeniu tego składu podatkowego, jeżeli będą spełnione warunki, o których mowa w art. 47 ust: 3a ustawy o podatku akcyzowym. Nie sprzeciwiają się temu żadne przepisy ustawy o podatku akcyzowym. Uzasadnienie w zakresie pytania nr 2. Jak to zostało wskazane powyżej, zgodnie z art. 47 ust. 3a ustawy o podatku akcyzowym, w składzie podatkowym mogą być magazynowane wyroby akcyzowe nieobjęte; procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wyroby niebędące wyrobami akcyzowymi; o ile są spełnione wymogi określone w tym przepisie.
2016
19
cze

Istota:
Opodatkowanie stawką 0 zł wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych
Fragment:
Zatem Wnioskodawca nie odbierze już wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, co oznacza zarazem, że wyroby te nie mogą zostać wprowadzone do prowadzonego przez Wnioskodawcę składu podatkowego w tej procedurze. Konsekwencją tego jest, że dalsza dostawa nabytych wyrobów do podmiotu zużywającego nie dokonywana jest już ze składu podatkowego. Skutkiem powyższego, w sprawie przedstawionej we wniosku, brak jest możliwości zastosowania zerowej stawki podatku akcyzowego w oparciu o przepis art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy. Przepis ten bowiem wyraźnie wskazuje, że zerowa stawka ma zastosowanie jeżeli wyroby te są przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do tych celów. Tym samym zerowa stawka akcyzy ma zastosowanie w sytuacji wyprowadzenia z procedury zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego wyrobów dostarczanych na podstawie dokumentu dostawy poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Zatem dla zastosowania zerowej stawki w oparciu o przepis art. 89 ust. 2 pkt 2 niezbędne jest spełnienie warunku aby wyroby zostały wyprowadzone ze składu podatkowego (tj. z miejsca gdzie były objęte procedura zawieszenia poboru akcyzy), a ich dalsze przemieszczenie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy dokonywane było na podstawie dokumentu dostawy.
2016
10
cze

Istota:
Opodatkowanie stawką 0 zł wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych
Fragment:
Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: produkcja wyrobów akcyzowych; wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego; import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów; nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego; wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3; wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również: użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie: było niezgodne z przeznaczeniem (...)
2016
1
cze

Istota:
Konfekcjonowanie wyrobów o kodzie CN 3403
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Za podmiot prowadzący skład podatkowy uznaje się podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy). Natomiast na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy, produkcja wyrobów akcyzowych: określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji, o których mowa w pkt 1-9 tego przepisu. W myśl art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycją CN 3403. Z powyższego wynika, że na gruncie przepisów krajowych ww. oleje smarowe o kodzie CN 3403 należy uznać za wyroby energetyczne.
2016
24
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.