Skład podatkowy | Interpretacje podatkowe

Skład podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to skład podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie danych ujmowanych w ewidencji składu podatkowego prowadzonej w formie elektronicznej
Fragment:
W świetle § 48 rozporządzenia w sprawie ewidencji, do ewidencji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym, którego prowadzenie rozpoczęto przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 353 ze zm.), nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem ust. 2. W praktyce oznacza to, iż Spółka będzie zobowiązana do dostosowania swojej ewidencji składu podatkowego do nowych wymogów formalnych (m. in. w zakresie generowania odpowiednich zestawień danych) od 1 stycznia 2017 r. Jak wskazywano w opisie stanu faktycznego, Spółka, jako podmiot prowadzący skład podatkowy, nie dokonuje niektórych z czynności/nie obraca niektórymi kategoriami wyrobów akcyzowych wskazanych w § 22 rozporządzenia w sprawie ewidencji. Między innymi, Spółka nie prowadzi w składzie podatkowym działalności w zakresie suszu tytoniowego, wyrobów zwolnionych z akcyzy lub objętych stawką zero akcyzy, nie magazynuje również wyrobów energetycznych o różnych statusach magazynowych w jednym zbiorniku. W ocenie Spółki, do prowadzonej przez Spółkę działalności w ramach składu podatkowego mają zastosowanie jedynie trzy z dziewięciu części/zestawień danych mających składać się na ewidencję składu podatkowego zgodnie z § 22 rozporządzenia w sprawie ewidencji.
2017
16
maj

Istota:
Zastosowanie zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 17 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego w stosunku do odpadów powstałych z czyszczenia znajdujących się w składzie podatkowym zbiorników paliwowych.
Fragment:
Odpady powstałe z czyszczenia zbiorników, które zostały zaklasyfikowane do utylizacji są przemieszczane z zastosowaniem dokumentu dostawy ze składu podatkowego Wnioskodawcy do zakładu E., gdzie są utylizowane. E. potwierdza odbiór odpadów na dokumencie dostawy. W związku z każdym planowanym niszczeniem Wnioskodawca występuje do właściwego naczelnika urzędu celnego o zgodę, w formie decyzji, na niszczenie wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym. Przy niszczeniu obecny jest przedstawiciel urzędu celnego, a niszczenie jest udokumentowane protokołem zniszczenia wyrobów akcyzowych, w którym podaje się przyczyny tego zniszczenia. Protokół jest podpisany przez E. i Spółkę oraz przedstawiciela urzędu celnego. Wnioskodawca prowadzi ewidencję akcyzową wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie. Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku spełnione będą warunki uprawniające do zastosowania zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 17 rozporządzenia. Odpady będące wyrobami akcyzowymi powstałe z czyszczenia znajdujących się w składzie podatkowym zbiorników paliwowych w związku z ich utylizacją poza składem podatkowym będą korzystać z przedmiotowego zwolnienia od akcyzy, Wnioskodawca zaś prawidłowo stosuje przepisy regulujące zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w § 17 rozporządzenia.
2017
3
sty

Istota:
Zastosowanie zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 17 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego w stosunku do odpadów powstałych z czyszczenia znajdujących się w składzie podatkowym zbiorników paliwowych.
Fragment:
Odpady powstałe z czyszczenia zbiorników, które zostały zaklasyfikowane do utylizacji są przemieszczane z zastosowaniem dokumentu dostawy ze składu podatkowego Wnioskodawcy do zakładu E., gdzie są utylizowane. E. potwierdza odbiór odpadów na dokumencie dostawy. W związku z każdym planowanym niszczeniem Wnioskodawca występuje do właściwego naczelnika urzędu celnego o zgodę, w formie decyzji, na niszczenie wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym. Przy niszczeniu obecny jest przedstawiciel urzędu celnego, a niszczenie jest udokumentowane protokołem zniszczenia wyrobów akcyzowych, w którym podaje się przyczyny tego zniszczenia. Protokół jest podpisany przez E. i Spółkę oraz przedstawiciela urzędu celnego. Wnioskodawca prowadzi ewidencję akcyzową wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie. Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku spełnione są warunki uprawniające do zastosowania zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 17 rozporządzenia. Odpady będące wyrobami akcyzowymi powstałe z czyszczenia znajdujących się w składzie podatkowym zbiorników paliwowych w związku z ich utylizacją poza składem podatkowym korzystają z przedmiotowego zwolnienia od akcyzy, Wnioskodawca zaś prawidłowo stosuje przepisy regulujące zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w § 17 rozporządzenia.
2017
3
sty

Istota:
Opodatkowanie dostawy na stacje LPG gazu płynnego o kodzie CN 271112 97 i 2711 12 94 przeznaczonych do napędu silników spalinowych
Fragment:
Jako importer Wnioskodawca płaci podatek akcyzowy w zaliczkach dziennych jako podstawę opodatkowania przyjmując ilość (w tonach) zakupionych przeze niego gazów węglowodorowych (płaci podatek akcyzowy od jednostki miary przyjmowanej na Skład podatkowy). Następnie w składzie podatkowym zużywa zakupione gazy węglowodorowe z przeznaczeniem na cele grzewcze ze zwolnioną akcyzą, do napełniania butli w kg, dokonuje wydań innym podmiotom w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, dokonuje dostaw do podmiotów zużywających w litrach przy pomocy legalizowanych układów dystrybucyjnych oraz dokonuję dostaw do stacji LPG w litrach. Dodać przy tym należy, że zakup towarów z krajów unijnych i krajów trzecich wprowadzany jest na Składu Podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Uwidocznione to jest w Ewidencji Wyrobów Akcyzowych. Od daty wyprowadzenia gazu ze Składu Podatkowego zgodnie 2 art. 23 ust. 2 nie później niż 25 dnia po dniu zakończenia procedury poboru akcyzy i powstania zobowiązania podatkowego opłacana jest akcyza od ilości (tak jak jest przyjmowane na Skład Podatkowy) wyprowadzonej ze Składu na stację LPG. Wydanie gazu węglowodorowego (skroplonego) ze składu podatkowego następuje do własnej cysterny, za pomocą której następnie gaz jest dostarczany na stacje paliwowe. Przedmiotem sprzedaży jest gaz skroplony. Nabywane i sprzedawane gazy objęte zapytaniem do stacji LPG są przeznaczone do napędów silników spalinowych.
2016
21
gru

Istota:
Obowiązek produkcji wyrobu klasyfikowanego do kodu CN 3403 w składzie podatkowym
Fragment:
Benzyny specjalne stanowiące półprodukt do produkcji Preparatów będą przemieszczane ze składu podatkowego innego podmiotu do Spółki poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na podstawie dokumentu dostawy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy działalność polegająca na produkcji wyrobu klasyfikowanego do kodu CN 3403 służącego do czyszczenia tarcz hamulcowych w pojazdach mechanicznych i zabezpieczenia ich przed korozją, w okolicznościach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, może odbywać się poza składem podatkowym? Zdaniem Wnioskodawcy, działalność polegająca na produkcji wyrobu klasyfikowanego do kodu CN 3403 służącego do czyszczenia tarcz hamulcowych w pojazdach mechanicznych i zabezpieczenia ich przed korozją, w okolicznościach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, może odbywać się poza składem podatkowym. Poniżej Spółka przedstawia argumenty na poparcie swojego stanowiska. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy. Z jednej strony, zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, obowiązkiem produkcji w składzie podatkowym objęte są (i) wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz (ii) wyroby akcyzowe inne niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objęte stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.
2016
15
gru

Istota:
Wymogi dotyczące wyposażenia składu podatkowego
Fragment:
Z dniem 1 stycznia 2016 zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie w którym warunki dotyczące składów podatkowych określono w § 3. Zgodnie z § 3 nowego rozporządzenia miejsce prowadzenia składu podatkowego powinno: być wydzielone od pozostałej części terenu lub pomieszczenia, w szczególności za pomocą ogrodzenia lub innego trwałego oznaczenia; być oznaczone poprzez umieszczenie tablicy zawierającej wyrazy „ Skład podatkowy ” oraz imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego skład podatkowy; posiadać infrastrukturę techniczną, sanitarną i komunikacyjną umożliwiającą wykonywanie kontroli nad wyrobami akcyzowymi w składzie podatkowym zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzenie w składzie podatkowym działalności określonej w zezwoleniu; posiadać zabezpieczenia techniczne lub elektroniczne gwarantujące nienaruszalność i niezmienialność znajdujących się w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych; być wyposażone odpowiednio w urządzenia, maszyny, przyrządy, narzędzia, pojemniki lub naczynia umożliwiające: prowadzenie w składzie podatkowym działalności określonej w zezwoleniu, określenie ilości wyrobów znajdujących się w składzie podatkowym, wykonywanie kontroli nad wyrobami akcyzowymi znajdującymi się w składzie podatkowym zgodnie z odrębnymi przepisami.
2016
15
gru

Istota:
Prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych przez podmiot prowadzący skład podatkowy.
Fragment:
Jednocześnie, z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie ewidencji, które reguluje zasady prowadzenia ewidencji akcyzowych, w tym ewidencji składów podatkowych. W § 48 ust. 1 tego rozporządzenia przewidziany został okres przejściowy: „ Do ewidencji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym, których prowadzenie rozpoczęto przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 353), nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem ust. 2. ” Spółka rozpoczęła prowadzenie ewidencji składów podatkowych przed dniem wejście w życia ww. rozporządzenia, w związku z czym, w stosunku do niej znajdzie zastosowanie okres przejściowy, który trwać będzie do 31 grudnia 2016 r. Na skutek wprowadzania zmian, zarówno w ustawie akcyzowej, jak i w rozporządzeniu w sprawie ewidencji, A. zamierza zmodyfikować system informatyczny, w którym prowadzi ewidencje składów podatkowych, tak aby był on dostosowany do nowych wymogów prawa dotyczących ewidencji składu podatkowego. Spółka rozważa w jaki sposób ująć w swoich ewidencjach składów podatkowych zmiany wprowadzane przez regulacje akcyzowe.
2016
15
gru

Istota:
Spełnienie wymogu określonego w art. 48 ust. 3 pkt 3 ustawy w przypadku produkcji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym
Fragment:
(...) skład podatkowy. Stosownie do art. 48 ust. 3 pkt 3 ustawy, w przypadku podmiotu ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie w składzie podatkowym działalności polegającej wyłącznie na magazynowaniu lub przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, oprócz warunków określonych w ust. 1, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia, z zastrzeżeniem ust. 4, jest dla wyrobów energetycznych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w pkt 4-6 - pojemność magazynowa dla tych wyrobów w składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, co najmniej na poziomie 2500 m 3 . Podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym produkuje wyroby akcyzowe, może w tym składzie podatkowym magazynować i przeładowywać wyroby akcyzowe objęte zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego, również wyprodukowane przez inny podmiot, bez konieczności spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 i 4 – art. 48 ust. 6 ustawy. Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy, produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie możliwości oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych znajdujących się w składzie podatkowym Wnioskodawcy będących własnością podmiotów nieposiadających zezwolenia na wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego, możliwości wyprowadzenia tych wyrobów przez Wnioskodawcę ze składu podatkowego oraz w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika akcyzy
Fragment:
Wnioskodawca, jako prowadzący skład podatkowy, zamierza nanosić znaki akcyzy na wyroby akcyzowe magazynowane w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, a wyprodukowane przez inny podmiot, których właścicielem jest podmiot krajowy nie posiadający zezwolenia na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego, o którym mowa w art. 54 ustawy o podatku akcyzowym. Następnie prowadzący skład podatkowy zamierza wyprowadzić ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia akcyzy, wyroby akcyzowe wyprodukowane przez inny podmiot, których właścicielem jest podmiot krajowy nieposiadający zezwolenia na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego, o którym mowa w art. 54 ustawy o podatku akcyzowym, oznaczone znakami akcyzy jak wyżej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wyroby spirytusowe, winiarskie a także wyroby pośrednie znajdujące się w składzie podatkowym Wnioskodawcy, a będące własnością podmiotów krajowych, nieposiadających zezwolenia na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego, o którym mowa w art. 54 ustawy o podatku akcyzowym, będą mogły być oznaczane znakami akcyzy przez Wnioskodawcę, jako prowadzącego skład podatkowy, a następnie wyprowadzane ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia akcyzy, przez Wnioskodawcę, jako prowadzącego skład podatkowy? Czy Wnioskodawca będzie podatnikiem akcyzy z tytułu wyprowadzenia ze składu podatkowego, poza procedurą (...)
2016
28
lis

Istota:
Zastosowanie stawki 0 zł do wyrobów z załącznika nr 2 do ustawy
Fragment:
Stosownie do powyższego w stosunku do wyrobów opisanych we wniosku stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i produkcja tych wyrobów winna odbywać się w składzie podatkowym. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Za podmiot prowadzący skład podatkowy uznaje się podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy). Procedura zawieszenia poboru akcyzy stosowana jest podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach ustawy o podatku akcyzowym i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe (art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy). Skład podatkowy jest najważniejszym elementem systemu zawieszenia poboru akcyzy. System ten umożliwia swobodny przepływ wyrobów akcyzowych w ramach Unii Europejskiej, zabezpiecza interes fiskalny państw członkowskich w związku ciążącym na wyrobach akcyzowych podatkiem akcyzowym oraz faktycznym przesunięciem momentu poboru tego podatku.
2016
22
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.