Skład podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to skład podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
gru

Istota:

Możliwość produkcji wyrobu o kodzie CN 3814 00 99 poza składem podatkowym

Fragment:

Czy produkcja (wytwarzanie) Produktu może odbywać się poza składem podatkowym? Zdaniem Wnioskodawcy, produkcja (wytwarzanie) Produktu może odbywać się poza składem podatkowym. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy o PA [Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1114, ze zm.], produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie. Dokonując analizy językowej powyższej regulacji, należy stwierdzić iż obowiązek produkcji w składzie podatkowym dotyczy: wszystkich wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o PA oraz wyrobów akcyzowych z załącznika nr 1 , które nie zostały ujęte w załączniku nr 2, jeżeli zostały opodatkowane akcyzą według stawki innej niż stawka zerowa.

2018
4
lip

Istota:

Ewidencjonowanie wyrobów akcyzowych przeładowywanych w składzie podatkowym.

Fragment:

W § 23 rozporządzenia w sprawie ewidencji akcyzowych został określony zakres ewidencji składu podatkowego w części dotyczącej wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach. Zgodnie z tym przepisem, ewidencja w tej części składa się z zestawień danych dotyczących wyrobów akcyzowych m.in.: wprowadzonych do składu podatkowego, z wyłączeniem wprowadzonych wyłącznie w celu dokonania przeładunku (§ 23 pkt 1), przeładowywanych w składzie podatkowym (§ 23 pkt 2), wyprowadzonych ze składu podatkowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy przez podmiot prowadzący skład podatkowy, z wyłączeniem wyprowadzanych po przeładunku (§ 23 pkt 6). Treść powyższych regulacji, w ocenie Spółki, nakazuje odrębne wykazywanie w ewidencji składu podatkowego wyrobów „ przeładowywanych w składzie podatkowym ”. Z tego względu, niezasadne jest więc wskazywanie informacji o wyrobach przeładowywanych w części dotyczącej wyrobów wprowadzonych do składu podatkowego oraz wyprowadzonych ze składu podatkowego. W konsekwencji informacje o wyrobach przeładowywanych w składzie podatkowym, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, Spółka powinna wykazywać w części ewidencji, o której mowa w § 23 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji.

2018
10
maj

Istota:

W zakresie:Czy naliczony i deklarowany podatek akcyzowy z tytułu wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego i przeniesienia ich do wynajmowanego magazynu niebędącego składem podatkowym, Spółka może zakwalifikować jako bezpośredni koszt uzyskania przychodu, tj. koszt poniesiony z chwilą osiągnięcia przychodów ze sprzedaży wyrobów akcyzowych przeniesionych ze składu podatkowego do magazynu niebędącego składem podatkowym zgodnie z art. 15 ust. 4 updop? Czy może należy zaliczyć naliczony podatek akcyzowy do kosztów „pośrednich”, tj. kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia w rozumieniu art. 15 ust. 4d updop?

Fragment:

W dwóch z nich prowadzona jest produkcja piwa, natomiast trzecim składem podatkowym jest magazyn, w którym wyprodukowane wyroby są przechowywane i bezpośrednio z niego sprzedawane. Z uwagi na niewystarczającą powierzchnię magazynową, Spółka zdecydowała się na najem dodatkowego magazynu - niebędącego składem podatkowym - przeznaczonego do przechowywania części wyrobów alkoholowych. Część wyprodukowanych wyrobów alkoholowych przenoszona jest ze składu podatkowego do magazynu niemającego statusu składu podatkowego a następnie z tego magazynu sprzedawana. Spółka posiada decyzję o zwolnieniu z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego na produkcję i magazynowanie wyrobów alkoholowych w składzie podatkowym oraz złożyła zabezpieczenie ryczałtowe na przemieszczenia wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia pobory akcyzy. W związku z tym, podatek akcyzowy jest naliczany w momencie, gdy wyroby alkoholowe opuszczą skład podatkowy (procedura zawieszenia poboru akcyzy) poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Skutkuje to tym, że dopiero przy bezpośredniej sprzedaży piwa z magazynu będącego składem podatkowym lub przy przeniesieniu wyrobów alkoholowych ze składu podatkowego do wynajmowanego magazynu, który nie jest składem, Wnioskodawca nalicza, a następnie deklaruje i odprowadza podatek akcyzowy.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie braku obowiązku zapłaty w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem oleju napędowego i oleju bazowego

Fragment:

I tak, stosownie do obowiązującego od dnia 1 sierpnia 2016 r. art. 2 pkt 35 ustawy, przez podmiot prowadzący skład podatkowy rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.). Skład podatkowy to – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku akcyzowym – miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane – z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Za podmiot prowadzący skład podatkowy uznaje się podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku akcyzowym). Z kolei przez zarejestrowanego odbiorcę – zgodnie z art. 2 pkt 36 ustawy – rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z art. 103 ust. 5a ustawy, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, których wytwarzanie lub (...)

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie nieuznania Wnioskodawczyni za płatnika podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju napędowego oraz oleju bazowego, które pozostają własnością podmiotu zlecającego usługę.

Fragment:

I tak, stosownie do obowiązującego od dnia 1 sierpnia 2016 r. art. 2 pkt 35 ustawy, przez podmiot prowadzący skład podatkowy rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.). Skład podatkowy to – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku akcyzowym - miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane – z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Za podmiot prowadzący skład podatkowy uznaje się podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku akcyzowym). Z kolei przez zarejestrowanego odbiorcę – zgodnie z art. 2 pkt 36 ustawy - rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku akcyzowym. Stosownie do art. 17a ustawy, płatnikiem podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a pkt 1 i 2, jest odpowiednio zarejestrowany odbiorca lub podmiot prowadzący skład podatkowy, dokonujący na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 48 ust. 9 lub art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wewnątrzwspólnotowego nabycia w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie nieuznania Wnioskodawczyni za płatnika podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju napędowego oraz oleju bazowego, które pozostają własnością podmiotu zlecającego usługę.

Fragment:

I tak, stosownie do obowiązującego od dnia 1 sierpnia 2016 r. art. 2 pkt 35 ustawy, przez podmiot prowadzący skład podatkowy rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.). Skład podatkowy to – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku akcyzowym - miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane – z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Za podmiot prowadzący skład podatkowy uznaje się podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku akcyzowym). Z kolei przez zarejestrowanego odbiorcę – zgodnie z art. 2 pkt 36 ustawy - rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku akcyzowym. Stosownie do art. 17a ustawy, płatnikiem podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a pkt 1 i 2, jest odpowiednio zarejestrowany odbiorca lub podmiot prowadzący skład podatkowy, dokonujący na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 48 ust. 9 lub art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wewnątrzwspólnotowego nabycia w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

2018
10
kwi

Istota:

Braku obowiązku prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 53 ust. 5-7 ustawy o podatku akcyzowym, dla suszu tytoniowego zużywanego do produkcji wyrobów tytoniowych produkowanych w składzie podatkowym i suszu tytoniowego sprzedawanego do innego składu podatkowego w Polsce lub w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej bądź eksportu

Fragment:

(...) składu podatkowego w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub wyprowadzone ze składu podatkowego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej; datę złożenia deklaracji podatkowej; kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty lub kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony; datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego i dane identyfikacyjne odbiorcy lub datę zapłaty podatku akcyzowego; informacje na temat wyrobów akcyzowych: wprowadzonych do składu podatkowego, zużytych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów, wyprodukowanych w składzie podatkowym, magazynowanych w składzie podatkowym, wyprowadzonych ze składu podatkowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, wyprowadzonych ze składu podatkowego przez właściciela wyrobów niebędącego podmiotem prowadzącym skład podatkowy, wykorzystanych na własny użytek. Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca produkuje w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyroby tytoniowe przy użyciu wyrobu akcyzowego, jakim jest susz tytoniowy, a jednocześnie magazynuje i sprzedaje część suszu tytoniowego. Zatem w składzie podatkowym Wnioskodawcy znajdują się/będą się znajdować zarówno wyroby wyłączone z procedury zawieszenia poboru akcyzy czyli zakupiony przez Wnioskodawcę susz tytoniowy, jak i wyroby akcyzowe objęte tą procedurą czyli wyprodukowane przez Wnioskodawcę wyroby tytoniowe.

2018
15
lut

Istota:

Produkcja poza składem podatkowym zmywacza przeznaczonego do usuwania farb i lakierów.

Fragment:

Przepis ten nie wskazuje w żaden sposób na możliwość wyłączenia z obowiązku produkcji w składzie podatkowym Zmywacza, o kodzie CN 2710 11 21, wymienionego w załączniku nr 2 do ustawy i, jak podał Wnioskodawca, opodatkowanego zerową stawką akcyzy. Przywołana powyżej zasada ogólna, wyrażona w art. 47 ust. 1 ustawy, przesądza jednoznacznie, że skoro Zmywacz o kodzie CN 2710 11 21 określony został w załączniku nr 2 do ustawy i, jak wskazał Wnioskodawca w treści wniosku, będzie opodatkowany zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, to jego produkcja może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że produkcja Zmywacza może się odbywać poza składem podatkowym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy. W art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy nie ma bowiem żadnego odniesienia do wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawka akcyzy, które wyłączałoby obowiązek produkcji w składzie podatkowym wyrobów opodatkowanych zerową stawka podatku. Produkcja takich wyrobów musi odbywać się w składzie podatkowym, aby możliwy był nadzór i kontrola nad przeznaczeniem tych wyrobów do innych celów niż opałowe czy napędowe, czyli do celów upoważniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy.

2018
26
sty

Istota:

Możliwość usługowego przeładunku w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych, niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych w tym zakresie.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie regulacji akcyzowych jest możliwe na terenie składu podatkowego świadczenie usług przeładunku wyrobów akcyzowych spoza załącznika [nr] 2 do ustawy akcyzowej, znajdujących [się] poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, które nie są przeznaczone do wprowadzenia do składu podatkowego w rozumieniu regulacji akcyzowych, tj. przyjęcia do składu podatkowego w celu odrębnego magazynowania lub wykorzystania na terenie składu podatkowego. Ad 2. Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie regulacji akcyzowych Spółka nie będzie zobowiązana do informowania właściwego organu podatkowego o planowanym przeładunku na terenie składu podatkowego wyrobów akcyzowych spoza załącznika [nr] 2 do ustawy akcyzowej, znajdujących [się] poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, które nie są przeznaczone do wprowadzenia do składu podatkowego w rozumieniu regulacji akcyzowych, (tj. przyjęcia do składu podatkowego w celu odrębnego magazynowania lub wykorzystania na terenie składu podatkowego). Spółka nie będzie również zobowiązana ujmować takich zdarzeń w ewidencji, o której mowa w art. 138a ustawy akcyzowej. Uzasadnienie stanowiska Spółki: (i) Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy akcyzowej skład podatkowy jest to miejsce, w którym: „ określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego ”.

2018
26
sty

Istota:

Możliwość usługowego przeładunku w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych w tym zakresie.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy na gruncie regulacji akcyzowych jest możliwe na terenie składu podatkowego świadczenie usług przeładunku wyrobów akcyzowych wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, ale znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, które nie są przeznaczone do wprowadzenia do składu podatkowego w rozumieniu regulacji akcyzowych, tj. przyjęcia do składu podatkowego w celu odrębnego magazynowania lub wykorzystania na terenie składu podatkowego? W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie pierwsze, to czy na gruncie regulacji akcyzowych Spółka będzie zobowiązana informować właściwy organ podatkowy o planowanym przeładunku na terenie składu podatkowego wyrobów akcyzowych wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, ale znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz czy Spółka będzie zobowiązana ujmować takie zdarzenia w ewidencji, o której mowa w art. 138a ustawy akcyzowej? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1. Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie regulacji akcyzowych jest możliwe na terenie składu podatkowego świadczenie usług przeładunku wyrobów akcyzowych, wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, ale znajdujących poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, które nie są przeznaczone do wprowadzenia do składu podatkowego w rozumieniu regulacji akcyzowych, tj. przyjęcia do składu podatkowego w celu odrębnego magazynowania lub wykorzystania na terenie składu podatkowego. Ad 2. Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie regulacji akcyzowych Spółka nie będzie zobowiązana informować właściwego organu podatkowego o planowanym przeładunku wyrobów akcyzowych, wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, ale znajdujących poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na terenie składu podatkowego.