Skład podatkowy | Interpretacje podatkowe

Skład podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to skład podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy produkcja przez Wnioskodawcę kosmetyków samochodowych może odbywać się poza składem podatkowym.
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Za podmiot prowadzący skład podatkowy uznaje się podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy). Procedura zawieszenia poboru akcyzy stosowana jest podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach ustawy o podatku akcyzowym i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe (art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy). Skład podatkowy jest najważniejszym elementem systemu zawieszenia poboru akcyzy. System ten umożliwia swobodny przepływ wyrobów akcyzowych w ramach Unii Europejskiej, zabezpiecza interes fiskalny państw członkowskich w związku ciążącym na wyrobach akcyzowych podatkiem akcyzowym oraz faktycznym przesunięciem momentu poboru tego podatku. Właśnie przesunięciu momentu poboru podatku musi towarzyszyć zachowanie pełnej kontroli, w ramach instytucji składu podatkowego, nad produkcją wyrobów akcyzowych (por.
2017
31
sie

Istota:
Sukcesja prawna w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową.
Fragment:
Powyższe konkluzje zgodne są z celem zmian dokonanych przez ustawodawcę w zakresie brzmienia art. 49 ust. 10 ustawy (stosownie do uprzedniego brzmienia art. 49 ust. 10 ustawy zmiana podmiotu prowadzącego skład podatkowy wymagała uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego). Celem wprowadzonej zmiany jest umożliwienie następcom prawnym i podmiotom przekształconym korzystanie w pełni z praw i obowiązków wynikających z uzyskanych wcześniej zezwoleń, poprzez eliminację konieczności długotrwałego procesu uzyskiwania zezwoleń. Tym samym, po przekształceniu w jednoosobową spółkę z o.o., Wnioskodawca będzie mógł kontynuować prowadzenie składu podatkowego w oparciu o uzyskane uprzednio (jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. W zezwoleniu tym właściwy organ podatkowy nadał podmiotowi odrębną decyzją numer akcyzowy podmiotu prowadzącego skład podatkowy oraz wydał dla składu podatkowego zezwolenie na prowadzenie składu oraz określił numer akcyzowy składu podatkowego. Zatem Wnioskodawca po przekształceniu w spółkę z o.o. nie będzie zobligowany do występowania o ponowne uzyskanie numeru akcyzowego podmiotu prowadzącego skład podatkowy, jak również numeru akcyzowego składu podatkowego. Przy czym należy mieć na uwadze, że w tym przypadku konieczne jest powiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie danych objętych treścią zezwolenia.
2017
12
lip

Istota:
Obowiązek wystawienia dokumentu dostawy do przemieszczanych wyrobów z załącznika nr 2 do ustawy ze składu podatkowego do hal produkcyjnych
Fragment:
Przepisy dotyczące zastosowania zerowej stawki akcyzy w żadnym miejscu nie warunkują zastosowania tej stawki od przemieszczenia do innego podmiotu ale wiążą zastosowanie tej stawki z wyprowadzeniem wyrobu ze składu podatkowego (wyprowadzeniem wyrobu z procedury zawieszenia poboru akcyzy) i przemieszczeniem do podmiotu odbierającego (miejsca w którym wyroby mają zostać dostarczone) celem zużycia zgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zastosowania tej stawki. Tym samym gdy miejsce odbioru wyrobów akcyzowych znajduje się również w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ale miejsce to znajduje się poza składem podatkowym dla zastosowania zerowej stawki akcyzy wymagane jest spełnienie warunku, o którym mowa w art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy tj. dołączenie - do przemieszczanych poza skład podatkowy wyrobów - dokumentu dostawy. W tym miejscu wskazać należy, że dokument dostawy poza funkcją dokumentującą przemieszczenie wyrobu ze składu podatkowego do podmiotu odbierającego określa również przeznaczenie (krótki opis i podstawę prawną) uprawniające do zastosowania zerowej stawki akcyzy przy jego wyprowadzeniu ze składu podatkowego, co jest elementem koniecznym dla zastosowania tej stawki dla wyrobów wyprowadzanych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Odnosząc się natomiast do powołanego przez Wnioskodawcę wyroku TSUE z 2 czerwca 2016 r. w sprawie C-418/14 należy wskazać, że dotyczył on warunku zastosowania dla wyrobu energetycznego stawki podatku akcyzowego jak dla paliw silnikowych w sytuacji braku złożenia zestawienia nabywców olejów opałowych.
2017
9
cze

Istota:
Brak jest regulacji uniemożliwiających realizację procedury uszlachetniania czynnego suszu tytoniowego o statusie celnym nieunijnym na terenie składu podatkowego. Tym samym stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie, w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku akcyzowego, dopuszczalna jest realizacja celnej procedury uszlachetniania czynnego suszu tytoniowego o statusie celnym nieunijnym na terenie składu podatkowego.
Fragment:
Przyjęcie innego stanowiska powodowałoby brak możliwości wykonywania na terenie składu podatkowego jakichkolwiek czynności dotyczących wyrobów nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Wprowadzenie do składu podatkowego i magazynowanie na terenie składu podatkowego Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 skład podatkowy to: „ miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy: w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego ”. Również Dyrektywa Horyzontalna w art. 4 pkt 11 definiuje skład podatkowy jako: „ miejsce. w którym wybory akcyzowe są produkowane, przetwarzane, przechowywane, odbierane lub wysyłane w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy przez uprawnionego prowadzącego skład podatkowy w ramach jego działalności, z zastrzeżeniem pewnych warunków określonych przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym znajduje się skład podatkowy ”. Brzmienie powyższych regulacji wskazuje, że na terenie składu podatkowego dokonywane są czynności dotyczące wyrobów znajdujących się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.
2017
6
cze

Istota:
W zakresie danych ujmowanych w ewidencji składu podatkowego prowadzonej w formie elektronicznej
Fragment:
W świetle § 48 rozporządzenia w sprawie ewidencji, do ewidencji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym, którego prowadzenie rozpoczęto przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 353 ze zm.), nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem ust. 2. W praktyce oznacza to, iż Spółka będzie zobowiązana do dostosowania swojej ewidencji składu podatkowego do nowych wymogów formalnych (m. in. w zakresie generowania odpowiednich zestawień danych) od 1 stycznia 2017 r. Jak wskazywano w opisie stanu faktycznego, Spółka, jako podmiot prowadzący skład podatkowy, nie dokonuje niektórych z czynności/nie obraca niektórymi kategoriami wyrobów akcyzowych wskazanych w § 22 rozporządzenia w sprawie ewidencji. Między innymi, Spółka nie prowadzi w składzie podatkowym działalności w zakresie suszu tytoniowego, wyrobów zwolnionych z akcyzy lub objętych stawką zero akcyzy, nie magazynuje również wyrobów energetycznych o różnych statusach magazynowych w jednym zbiorniku. W ocenie Spółki, do prowadzonej przez Spółkę działalności w ramach składu podatkowego mają zastosowanie jedynie trzy z dziewięciu części/zestawień danych mających składać się na ewidencję składu podatkowego zgodnie z § 22 rozporządzenia w sprawie ewidencji.
2017
16
maj

Istota:
Zastosowanie zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 17 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego w stosunku do odpadów powstałych z czyszczenia znajdujących się w składzie podatkowym zbiorników paliwowych.
Fragment:
Odpady powstałe z czyszczenia zbiorników, które zostały zaklasyfikowane do utylizacji są przemieszczane z zastosowaniem dokumentu dostawy ze składu podatkowego Wnioskodawcy do zakładu E., gdzie są utylizowane. E. potwierdza odbiór odpadów na dokumencie dostawy. W związku z każdym planowanym niszczeniem Wnioskodawca występuje do właściwego naczelnika urzędu celnego o zgodę, w formie decyzji, na niszczenie wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym. Przy niszczeniu obecny jest przedstawiciel urzędu celnego, a niszczenie jest udokumentowane protokołem zniszczenia wyrobów akcyzowych, w którym podaje się przyczyny tego zniszczenia. Protokół jest podpisany przez E. i Spółkę oraz przedstawiciela urzędu celnego. Wnioskodawca prowadzi ewidencję akcyzową wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie. Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku spełnione będą warunki uprawniające do zastosowania zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 17 rozporządzenia. Odpady będące wyrobami akcyzowymi powstałe z czyszczenia znajdujących się w składzie podatkowym zbiorników paliwowych w związku z ich utylizacją poza składem podatkowym będą korzystać z przedmiotowego zwolnienia od akcyzy, Wnioskodawca zaś prawidłowo stosuje przepisy regulujące zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w § 17 rozporządzenia.
2017
3
sty

Istota:
Zastosowanie zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 17 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego w stosunku do odpadów powstałych z czyszczenia znajdujących się w składzie podatkowym zbiorników paliwowych.
Fragment:
Odpady powstałe z czyszczenia zbiorników, które zostały zaklasyfikowane do utylizacji są przemieszczane z zastosowaniem dokumentu dostawy ze składu podatkowego Wnioskodawcy do zakładu E., gdzie są utylizowane. E. potwierdza odbiór odpadów na dokumencie dostawy. W związku z każdym planowanym niszczeniem Wnioskodawca występuje do właściwego naczelnika urzędu celnego o zgodę, w formie decyzji, na niszczenie wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym. Przy niszczeniu obecny jest przedstawiciel urzędu celnego, a niszczenie jest udokumentowane protokołem zniszczenia wyrobów akcyzowych, w którym podaje się przyczyny tego zniszczenia. Protokół jest podpisany przez E. i Spółkę oraz przedstawiciela urzędu celnego. Wnioskodawca prowadzi ewidencję akcyzową wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie. Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku spełnione są warunki uprawniające do zastosowania zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 17 rozporządzenia. Odpady będące wyrobami akcyzowymi powstałe z czyszczenia znajdujących się w składzie podatkowym zbiorników paliwowych w związku z ich utylizacją poza składem podatkowym korzystają z przedmiotowego zwolnienia od akcyzy, Wnioskodawca zaś prawidłowo stosuje przepisy regulujące zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w § 17 rozporządzenia.
2017
3
sty

Istota:
Opodatkowanie dostawy na stacje LPG gazu płynnego o kodzie CN 271112 97 i 2711 12 94 przeznaczonych do napędu silników spalinowych
Fragment:
Jako importer Wnioskodawca płaci podatek akcyzowy w zaliczkach dziennych jako podstawę opodatkowania przyjmując ilość (w tonach) zakupionych przeze niego gazów węglowodorowych (płaci podatek akcyzowy od jednostki miary przyjmowanej na Skład podatkowy). Następnie w składzie podatkowym zużywa zakupione gazy węglowodorowe z przeznaczeniem na cele grzewcze ze zwolnioną akcyzą, do napełniania butli w kg, dokonuje wydań innym podmiotom w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, dokonuje dostaw do podmiotów zużywających w litrach przy pomocy legalizowanych układów dystrybucyjnych oraz dokonuję dostaw do stacji LPG w litrach. Dodać przy tym należy, że zakup towarów z krajów unijnych i krajów trzecich wprowadzany jest na Składu Podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Uwidocznione to jest w Ewidencji Wyrobów Akcyzowych. Od daty wyprowadzenia gazu ze Składu Podatkowego zgodnie 2 art. 23 ust. 2 nie później niż 25 dnia po dniu zakończenia procedury poboru akcyzy i powstania zobowiązania podatkowego opłacana jest akcyza od ilości (tak jak jest przyjmowane na Skład Podatkowy) wyprowadzonej ze Składu na stację LPG. Wydanie gazu węglowodorowego (skroplonego) ze składu podatkowego następuje do własnej cysterny, za pomocą której następnie gaz jest dostarczany na stacje paliwowe. Przedmiotem sprzedaży jest gaz skroplony. Nabywane i sprzedawane gazy objęte zapytaniem do stacji LPG są przeznaczone do napędów silników spalinowych.
2016
21
gru

Istota:
Obowiązek produkcji wyrobu klasyfikowanego do kodu CN 3403 w składzie podatkowym
Fragment:
Benzyny specjalne stanowiące półprodukt do produkcji Preparatów będą przemieszczane ze składu podatkowego innego podmiotu do Spółki poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na podstawie dokumentu dostawy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy działalność polegająca na produkcji wyrobu klasyfikowanego do kodu CN 3403 służącego do czyszczenia tarcz hamulcowych w pojazdach mechanicznych i zabezpieczenia ich przed korozją, w okolicznościach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, może odbywać się poza składem podatkowym? Zdaniem Wnioskodawcy, działalność polegająca na produkcji wyrobu klasyfikowanego do kodu CN 3403 służącego do czyszczenia tarcz hamulcowych w pojazdach mechanicznych i zabezpieczenia ich przed korozją, w okolicznościach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, może odbywać się poza składem podatkowym. Poniżej Spółka przedstawia argumenty na poparcie swojego stanowiska. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy. Z jednej strony, zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, obowiązkiem produkcji w składzie podatkowym objęte są (i) wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz (ii) wyroby akcyzowe inne niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objęte stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.
2016
15
gru

Istota:
Wymogi dotyczące wyposażenia składu podatkowego
Fragment:
Z dniem 1 stycznia 2016 zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie w którym warunki dotyczące składów podatkowych określono w § 3. Zgodnie z § 3 nowego rozporządzenia miejsce prowadzenia składu podatkowego powinno: być wydzielone od pozostałej części terenu lub pomieszczenia, w szczególności za pomocą ogrodzenia lub innego trwałego oznaczenia; być oznaczone poprzez umieszczenie tablicy zawierającej wyrazy „ Skład podatkowy ” oraz imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego skład podatkowy; posiadać infrastrukturę techniczną, sanitarną i komunikacyjną umożliwiającą wykonywanie kontroli nad wyrobami akcyzowymi w składzie podatkowym zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzenie w składzie podatkowym działalności określonej w zezwoleniu; posiadać zabezpieczenia techniczne lub elektroniczne gwarantujące nienaruszalność i niezmienialność znajdujących się w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych; być wyposażone odpowiednio w urządzenia, maszyny, przyrządy, narzędzia, pojemniki lub naczynia umożliwiające: prowadzenie w składzie podatkowym działalności określonej w zezwoleniu, określenie ilości wyrobów znajdujących się w składzie podatkowym, wykonywanie kontroli nad wyrobami akcyzowymi znajdującymi się w składzie podatkowym zgodnie z odrębnymi przepisami.
2016
15
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.