Skład konsygnacyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to skład konsygnacyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
18
sty

Istota:

Miejsce świadczenia usług i prawo do dokonania korekty faktur i deklaracji VAT-7

Fragment:

Nie można zatem uznać, iż w ramach usług składu konsygnacyjnego kontrahenci Spółki nabywają „ prawo używania całości lub części wyraźnie określonej nieruchomości ”. Przedmiotem umów zawieranych przez Wnioskodawcę jest obsługa towarów składowanych w składzie konsygnacyjnym i aktywne zarządzanie tymi towarami oraz dostarczanie kontrahentom odpowiednich raportów w tym zakresie, a nie udzielanie kontrahentom uprawnień do użytkowania składu konsygnacyjnego w jakimkolwiek zakresie. Co więcej, udostępnienie przestrzeni magazynowej stanowi tylko jeden z wielu elementów procesu logistycznego, którego zarządzaniem zajmuje się Wnioskodawca i związku z tym nie stanowi centralnego i głównego elementu tego procesu. W konsekwencji, zdaniem Spółki w opisanym stanie faktycznym nie zostały spełnione przesłanki, od których TSUE uzależnił możliwość uznania usługi za związaną z nieruchomością. Stąd opisane we wniosku usługi składu konsygnacyjnego powinny podlegać opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych wskazanych w art. 28b ustawy o VAT, tj. w miejscu siedziby usługobiorcy, a nie jak pierwotnie uznała Spółka na zasadach opisanych w art. 28e ustawy o VAT - w miejscu położenia magazynu.

2012
31
maj

Istota:

Czy Spółka może dokonać rozliczeń przy pomocy składu konsygnacyjnego?

Fragment:

Czy Spółka może dokonać rozliczeń przy pomocy składu konsygnacyjnego... Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego w pozycji 61 wniosku art. 2 pkt 27c i 27d oraz art. 12a ustawy o podatku od towarów i usług, może prowadzić rozliczenia przy zastosowaniu składu konsygnacyjnego, ponieważ dostarcza towar do zakładów leczniczych wykonujących usługi weterynaryjne i hurtowni produktów leczniczych weterynaryjnych, które zaopatrują zakłady lecznicze wykonujące usługi weterynaryjne. Uproszczenie rozliczeń przy zastosowaniu składu konsygnacyjnego ułatwi Spółce dokonywanie rozliczeń. Przechowywanie na terytorium kraju towarów należących do podatnika podatku od wartości dodanej przemieszczonych przez niego do składu konsygnacyjnego, w którym w którym Spółka jako zarejestrowany podatnik VAT UE będzie przechowywała te towary, a przeniesie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel będzie następowało w momencie ich pobrania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

2011
1
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca może wystawić jedną fakturę wewnętrzną za dany okres, który pobrał towar z magazynu konsygnacyjnego, dokumentującą pobranie tego towaru a stanowiąca dla niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

Fragment:

Zainteresowany zawrze ze swoim kontrahentem umowę o skład konsygnacyjny, na mocy której surowiec będzie dostarczany przez kontrahenta do magazynu konsygnacyjnego. Spółka będzie pobierała surowiec z magazynu konsygnacyjnego stosownie do swoich potrzeb produkcyjnych, przy czym nie da się z góry określić ile razy w ramach danego miesiąca takie pobranie surowca nastąpi. Przedmiotem pytania Wnioskodawcy jest możliwość wystawienia jednej faktury wewnętrznej dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów pobieranych z magazynu konsygnacyjnego, zdefiniowanego w powołanych przepisach ustawy. Art. 106 ust. 1 ustawy określa, iż podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. W myśl art. 106 ust. 7 ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, są wystawiane faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie.

2011
1
paź

Istota:

Możliwość zastosowania procedury składu konsygnacyjnego

Fragment:

Firma N. dokonuje sprzedaży całego towaru znajdującego się na terenie polskiego odbiorcy na rzecz tegoż odbiorcy, sprzedaż objęta 22% podatkiem VAT, wykazana w deklaracji VAT jako sprzedaż krajowa, tym samym, dotychczasowy skład konsygnacyjny zostaje zamknięty. Firma N. dokonuje zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT na druku VAT-Z we właściwym urzędzie skarbowym. Polski odbiorca składa we właściwym urzędzie skarbowym zawiadomienie, o którym mowa w art. 12 a ust. 1 pkt 3 ustawy. Firma N. zgodnie z zawartym aneksem, dokonuje pierwszego wprowadzenia towarów do składu konsygnacyjnego, dokonując ponownego otwarcia składu konsygnacyjnego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy opisane rozwiązanie dotyczące zdarzenia przyszłego jest zgodne z przepisami art. 12a ustawy o podatku od towarów i usług i uprawnia do zastosowania uproszczeń zawartych w przepisach art. 12a cytowanej ustawy... Wnioskodawca uważa, że opisane rozwiązanie jest zgodne z przepisami art. 12a ustawy o podatku VA T i uprawnia do zastosowania uproszczeń zawartych w przepisach art. 12a ustawy o podatku VAT. Ustawodawca w nowelizacji z 01.12.2008 r. określił warunki uprawniające do zwolnienia mające zastosowanie do nowo powstałych składów konsygnacyjnych, lecz nie określił procedury postępowania dla już istniejących składów konsygnacyjnych w przypadku, gdy zagraniczny odbiorca, postępując zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 1.12.2008 r. dokonał rejestracji dla potrzeb podatku VAT w Polsce i składał comiesięczne deklaracje VAT-7.

2011
1
sie

Istota:

Przyjęte rozwiązanie spełnia dyspozycję art. 12 a ustawy o podatku od towarów i usług i uprawniać będzie do zastosowania uproszczeń zawartych w tym artykule

Fragment:

V. dokonuje sprzedaży całego towaru znajdującego się na terenie polskiego odbiorcy na rzecz tegoż odbiorcy, sprzedaż objęta 22% podatkiem VAT, wykazana w deklaracji VAT jako sprzedaż krajowa, tym samym, dotychczasowy skład konsygnacyjny zostaje zamknięty. V. dokonuje zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, na druku VAT-Z we właściwym urzędzie skarbowym. Polski odbiorca składa we właściwym urzędzie skarbowym zawiadomienie, o którym mowa w art. 12 a ust. 1 pkt 3 ustawy . V., zgodnie z zawartym aneksem, dokonuje pierwszego wprowadzenia towarów do składu konsygnacyjnego, dokonując ponownego otwarcia składu konsygnacyjnego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy opisane rozwiązanie dotyczące zdarzenia przyszłego jest zgodne z przepisami art. 12 a ustawy o podatku VAT i uprawnia do zastosowania uproszczeń zawartych w przepisach art. 12 a ustawy o podatku VAT ... Wnioskodawca uważa, że opisane rozwiązanie jest zgodne z przepisami art. 12a ustawy o podatku VAT i uprawnia do zastosowania uproszczeń zawartych w przepisach art. 12a ustawy o podatku VAT. Ustawodawca w nowelizacji z 1.12.2008 r. określił warunki uprawniające do zwolnienia mające zastosowanie do nowo powstałych składów konsygnacyjnych, lecz nie określił procedury postępowania dla już istniejących składów konsygnacyjnych w przypadku, gdy zagraniczny odbiorca, postępując zgodnie z przepisami obowiązującymi przez 1.12.2008 r. dokonał rejestracji dla potrzeb podatku VAT w Polsce i składał comiesięczne deklaracje VAT-7.

2011
1
cze

Istota:

Czy w celu utworzenia w Polsce magazynu konsygnacyjnego należącego do podmiotu z innego państwa unijnego (Hiszpanii) konieczne jest zarejestrowanie się Spółki z Hiszpanii jako podatnika VAT w Polsce?

Fragment:

(...) skład konsygnacyjny na terenie Polski jako podatnika podatku VAT w Polsce - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 stycznia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wymogu rejestracji podatnika z Unii Europejskiej (Hiszpanii) prowadzącego skład konsygnacyjny na terenie Polski jako podatnika podatku VAT w Polsce.Pismem z dnia 27 lutego 2008r. (data wpływu 3 marca 2008r.) wniesiono dodatkowe wyjaśnienie będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP3/443/71/08/DG z dnia 22 lutego 2008r. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę logistyczną na prowadzenie składu konsygnacyjnego przez Spółkę z Hiszpanii. Umowa ta ma polegać na tym, że na terenie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy zostanie wydzielona powierzchnia magazynowa (skład konsygnacyjny), gdzie Kontrahent Wnioskodawcy będzie mógł składować swoje surowce. Surowce te będą własnością Kontrahenta do momentu wydania ich Wnioskodawcy z magazynu. Wydanie surowca będzie stanowiło podstawę do wystawienia faktury przez sprzedającego (Spółkę z Hiszpanii).

2011
1
cze

Istota:

Planowana przez Wnioskodawcę dostawa towarów na rzecz kontrahenta austriackiego poprzez skład konsygnacyjny, stanowić będzie WDT, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 6 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dostawy towarów na rzecz kontrahenta austriackiego poprzez skład konsygnacyjny. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Spółka w ramach zawartej z kontrahentem umowy będzie dostarczać wytworzone wyroby na terytorium Austrii. Dostawa towarów dokonywana będzie do położonego na terytorium Austrii, prowadzonego przez kontrahenta Wnioskodawcy magazynu. Zgodnie z postanowieniami dokonanymi pomiędzy stronami umowy, umieszczone przez Zainteresowanego w magazynie towary pozostaną jego własnością aż do czasu pobrania odpowiedniej partii towaru przez kontrahenta (nabywcę) lub upływu terminu 60 dni, po którym towar przechodzi na własność spółki austriackiej. Dokonujący dostaw (Spółka) jak i odbiorca (nabywca) towaru są zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT na terytorium swoich krajów członkowskich UE oraz posiadają nadany im przez władze skarbowe numer indentyfikacyjny dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Jak należy zakwalifikować opisany we wniosku sposób dostaw towarów wykonywany przez Spółkę na rzecz kontrahenta austriackiego poprzez skład konsygnacyjny, mając na uwadze brzmienie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
cze

Istota:

Dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca

Fragment:

Wprowadzona na mocy porozumienia między Spółką a Nabywcą struktura dostaw do składu konsygnacyjnego została oparta na następujących założeniach i związanych z nimi działaniach: Spółka dokonuje przemieszczenia własnych towarów (we własnym imieniu i na własną rzecz) z terytorium Włoch na terytorium Polski i umieszcza je w składzie konsygnacyjnym, znajdującym się na terenie magazynu Nabywcy; w związku z dokonanym przemieszczeniem towarów oraz ich umieszczeniem w składzie konsygnacyjnym nie następuje przejście prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na rzecz Nabywcy — prawo własności również zachowuje Spółka; ww. przemieszczenie towarów dokonywane jest w celu późniejszej dostawy towarów za wynagrodzeniem na terenie kraju na rzecz Nabywcy, tj. wykonania czynności opodatkowanej podatkiem VAT; w konsekwencji, Spółka rozpoznaje ww. przemieszczenie towarów jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (dalej: WNT); Spółka nie posiada na terytorium Polski siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności, a przemieszczane towary są przechowywane na obszarze magazynu, będącego własnością Nabywcy, w wydzielonej przez Nabywcę części; Spółka posiada prawo do rozporządzania wprowadzonymi do składu konsygnacyjnego (...)

2011
1
maj

Istota:

W którym momencie i jakie dostawy podatnik powinien rozliczyć w Polsce i w Niemczech? Kiedy u podatnika powstanie obowiązek podatkowy – w momencie dostawy, czy w momencie odbioru towaru przez odbiorcę i jakie ciążą na nas zobowiązania z tytułu korzystania z magazynu konsygnacyjnego w zakresie rejestracji VAT zarówno w Polsce jak i w Niemczech?

Fragment:

Stanowisko Organu Podatkowego: Procedura sprzedaży z wykorzystywaniem składów konsygnacyjnych jest rodzajem uproszczenia i udogodnienia prowadzenia działalności gospodarczej. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004r. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) nie znalazły się jednak żadne szczególne unormowania dotyczące rozliczania transakcji dokonywanych z wykorzystaniem składów konsygnacyjnych, w związku z czym należy odnieść się do zasad ogólnych. Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8. Według Podatnika w momencie pobrania wyrobów z magazynu dochodzi do ich dostawy. Wynika z tego, iż do przeniesienia prawa własności (prawa do dysponowania rzeczą jak właściciel) następuje dopiero w w/w momencie. Tym samym Podatnik zachowuje prawo własności wyrobów do czasu ich pobrania. Należy więc stwierdzić, iż nie są spełnione przesłanki, wymienione w art. 13 ust. 1 w/w ustawy, konieczne do uznania przedmiotowej czynności za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy przemieszczenia towarów należących do podatnika z terytorium Austrii do składu konsygnacyjnego na terytorium Polski

Fragment:

W celu usprawnienia dostaw zamierza podpisać umowę z wybranym podmiotem w Polsce, w ramach której podmiot ten prowadzić będzie skład konsygnacyjny produktów farmaceutycznych, dostarczanych przez Spółkę z terytorium Austrii, gdzie towary te Spółka wytwarza lub nabywa. Umowa dotyczyć będzie wynajmu powierzchni magazynowej wraz z obsługą, zaś wszelkie czynności związane z prowadzeniem składu podejmować będzie polski podmiot, posiadający wydane w oparciu o prawo farmaceutyczne zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego leków. Podczas pozostawania w składzie konsygnacyjnym poszczególne towary pozostaną własnością Spółki, do czasu dokonania ich dostawy na rzecz dystrybutorów w Polsce. W odniesieniu do stanu faktycznego opisanego w przedmiotowym wniosku Spółka zgłosiła następujące pytania: 1) Czy przemieszczenie towarów do składu konsygnacyjnego, o którym wyżej mowa, można uznać za przemieszczenie towarów zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czy w takim wypadku Spółka powinna rozliczyć podatek VAT jak od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów? 2) Czy po dokonaniu dostaw towarów ze składu konsygnacyjnego na rzecz polskich dystrybutorów, Spółka może wystawiać faktury VAT, stosując stawkę VAT dla sprzedaży na terytorium Polski? Zdaniem Spółki na oba postawione powyżej pytania należy udzielić odpowiedzi twierdzącej.