Skład celny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to skład celny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
lis

Istota:

Konsekwencje podatkowe związane z przywozem z krajów trzecich towarów nieunijnych do składu celnego w Polsce

Fragment:

W myśl art. 240 ust. 1, 2 i 3 UKC, Procedura składowania celnego pozwala na składowanie towarów nieunijnych w miejscach zatwierdzonych przez organy celne dla tej procedury i pod dozorem celnym („ składy celne ”). Składy celne umożliwiają składowanie celne towarów przez każdą osobę („ publiczny skład celny ”) albo przez posiadacza pozwolenia na składowanie celne („ prywatny skład celny ”). Towary objęte procedurą składowania celnego mogą zostać czasowo wyprowadzone ze składu celnego. Z wyjątkiem przypadku działania siły wyższej, takie wyprowadzenie wymaga uprzedniej zgody organów celnych. W kwestii dotyczącej uznania składu celnego za terytorium kraju, na którym skład celny się znajduje oraz w kwestii opodatkowania podatkiem od wartości dodanej sprzedaży w składzie celnym, rozstrzygał Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie C-165/11 Profitube. Rozstrzygnięcie zapadło na gruncie przepisów szóstej dyrektywy z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG) (Dz. Urz. WE L Nr 145 z 13.06.1977 str. 1, z późn. zm.), dalej: szósta dyrektywa Rady, które pozostały aktualne w swej treści w odpowiednich przepisach dyrektywy 2006/112/WE Rady.

2018
9
lis

Istota:

Zastosowanie 0% stawki VAT dla usług transportu międzynarodowego towarów importowanych do składu celnego na podstawie posiadanych dokumentów.

Fragment:

Na podstawie art. 240 ust. 1, 2 i 3 UKC, Procedura składowania celnego pozwala na składowanie towarów nieunijnych w miejscach zatwierdzonych przez organy celne dla tej procedury i pod dozorem celnym („ składy celne ”). Składy celne umożliwiają składowanie celne towarów przez każdą osobę („ publiczny skład celny ”) albo przez posiadacza pozwolenia na składowanie celne („ prywatny skład celny ”). Towary objęte procedurą składowania celnego mogą zostać czasowo wyprowadzone ze składu celnego. Z wyjątkiem przypadku działania siły wyższej, takie wyprowadzenie wymaga uprzedniej zgody organów celnych. W kwestii dotyczącej uznania składu celnego za terytorium kraju, na którym skład celny się znajduje, oraz w kwestii opodatkowania podatkiem od wartości dodanej sprzedaży w składzie celnym, rozstrzygał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie C-165/11 Profitube. Rozstrzygnięcie zapadło na gruncie przepisów szóstej dyrektywy z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG) (Dz. Urz. WE L Nr 145 z 13.06.1977 str. 1, z późn. zm.), dalej: szósta dyrektywa Rady, które pozostały aktualne w swej treści w odpowiednich przepisach dyrektywy 2006/112/WE Rady.

2018
1
lis

Istota:

Uznanie dostawy ze składu celnego za transakcję krajową opodatkowaną stawką 0% oraz możliwości wyrejestrowania się dla celów podatku VAT i rozliczenia transakcji w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia przez nabywcę.

Fragment:

W myśl art. 240 ust. 1, 2 i 3 UKC, Procedura składowania celnego pozwala na składowanie towarów nieunijnych w miejscach zatwierdzonych przez organy celne dla tej procedury i pod dozorem celnym („ składy celne ”). Składy celne umożliwiają składowanie celne towarów przez każdą osobę („ publiczny skład celny ”) albo przez posiadacza pozwolenia na składowanie celne („ prywatny skład celny ”). Towary objęte procedurą składowania celnego mogą zostać czasowo wyprowadzone ze składu celnego. Z wyjątkiem przypadku działania siły wyższej, takie wyprowadzenie wymaga uprzedniej zgody organów celnych. W kwestii dotyczącej uznania składu celnego za terytorium kraju, na którym skład celny się znajduje oraz w kwestii opodatkowania podatkiem od wartości dodanej sprzedaży w składzie celnym, rozstrzygał Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie C-165/11 Profitube. Rozstrzygnięcie zapadło na gruncie przepisów szóstej dyrektywy z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG) (Dz. Urz. WE L Nr 145 z 13.06.1977 str. 1, z późn. zm.), dalej: szósta dyrektywa Rady, które pozostały aktualne w swej treści w odpowiednich przepisach dyrektywy 2006/112/WE Rady.

2018
4
paź

Istota:

Nabycia Towarów o statusie celnym nieunijnym od podatników podatku od wartości dodanej uprzednio przywiezionych do składu celnego na terytorium państwa członkowskiego (Belgii i Niemiec) z terytorium państwa trzeciego i objętego tam procedurą składowania celnego a następnie przemieszczenie i wprowadzenie tych Towarów do składu celnego na terytorium kraju (Polski) stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy.

Fragment:

W myśl art. 240 ust. 1, 2 i 3 UKC Procedura składowania celnego pozwala na składowanie towarów nieunijnych w miejscach zatwierdzonych przez organy celne dla tej procedury i pod dozorem celnym („ składy celne ”). Składy celne umożliwiają składowanie celne towarów przez każdą osobę („ publiczny skład celny ”) albo przez posiadacza pozwolenia na składowanie celne ("prywatny skład celny"). Towary objęte procedurą składowania celnego mogą zostać czasowo wyprowadzone ze składu celnego. Z wyjątkiem przypadku działania siły wyższej, takie wyprowadzenie wymaga uprzedniej zgody organów celnych. W kwestii dotyczącej uznania składu celnego za terytorium kraju, na którym skład celny się znajduje oraz w kwestii opodatkowania podatkiem od wartości dodanej sprzedaży w składzie celnym rozstrzygał Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie C-165/11 Profitube. Rozstrzygnięcie zapadło na gruncie przepisów szóstej dyrektywy z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG) (Dz. Urz. WE L Nr 145 z 13.06.1977 str. 1, z późn. zm.), dalej: szósta dyrektywa Rady, które pozostały aktualne w swej treści w odpowiednich przepisach dyrektywy 2006/112/WE Rady. Trybunał (...)

2018
31
sie

Istota:

W zakresie uznania transakcji dostawy ze składu celnego za eksport towarów oraz obowiązku rejestracji jako podatnik.

Fragment:

W myśl art. 240 ust. 1, 2 i 3 UKC Procedura składowania celnego pozwala na składowanie towarów nieunijnych w miejscach zatwierdzonych przez organy celne dla tej procedury i pod dozorem celnym („ składy celne ”). Składy celne umożliwiają składowanie celne towarów przez każdą osobę („ publiczny skład celny ”) albo przez posiadacza pozwolenia na składowanie celne ("prywatny skład celny"). Towary objęte procedurą składowania celnego mogą zostać czasowo wyprowadzone ze składu celnego. Z wyjątkiem przypadku działania siły wyższej, takie wyprowadzenie wymaga uprzedniej zgody organów celnych. W kwestii dotyczącej uznania składu celnego za terytorium kraju, na którym skład celny się znajduje oraz w kwestii opodatkowania podatkiem od wartości dodanej sprzedaży w składzie celnym rozstrzygał Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie C-165/11 Profitube. Rozstrzygnięcie zapadło na gruncie przepisów szóstej dyrektywy z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG) (Dz. Urz. WE L Nr 145 z 13.06.1977 str. 1, z późn. zm.), dalej: szósta dyrektywa Rady, które pozostały aktualne w swej treści w odpowiednich przepisach dyrektywy 2006/112/WE Rady. Trybunał (...)

2018
3
lut

Istota:

Transakcja przemieszczania towarów własnych z terytorium kraju (Polski) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju stanowić będzie wewnątrzwspólnotową dostawę towarów o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy. Jak ustalono powyżej umieszczenie towarów objętych procedurą składu celnego wprowadzonych spoza Wspólnoty Europejskiej do składu celnego na terytorium kraju nie może świadczyć o tym, że taka transakcja nie podlega pod regulacje przepisów o podatku od towarów i usług, stanowi bowiem import w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy. Zatem towary własne będące przedmiotem przemieszczenia z Polski na terytorium Węgier zostały nabyte w ramach importu towarów i będą służyć do prowadzenia działalności gospodarczej podatnika. Spełnione zatem zostały przesłanki do uznania przedmiotowego przemieszczenia towarów własnych za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy.

Fragment:

Mając na uwadze wytyczne Trybunału Sprawiedliwości UE zawarte w przytoczonym wyroku, oraz zważywszy, że ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie nie przewidują wyłączenia składu celnego z terytorium kraju, a zatem terytorium składu celnego znajdujące się na terytorium RP, traktowane jest w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, jako terytorium kraju, jak również skład celny utworzony na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty stanowi część tego państwa członkowskiego, ponieważ art. 3 szóstej dyrektywy, wskazujący na zakres terytorialny dla celów podatku od wartości dodanej, takiego obszaru (tj. składu celnego), nie wyklucza z obszaru terytorialnego państw członkowskich, a w konsekwencji z terytorium Wspólnoty. Zatem towary znajdujące się w składzie celnym są objęte przepisami szóstej dyrektywy i podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem fakt, że towary są przemieszczane z pomiędzy państwami członkowskimi w ramach procedur zawieszających należności celne jest nieistotny dla oceny charakteru tych transakcji na gruncie podatku VAT. Fakt, że umieszczenie towarów objętych procedurą składu celnego wprowadzonych spoza Wspólnoty Europejskiej do składu celnego na terytorium kraju nie powoduje powstania długu celnego ani też nie występują w związku z tym żadne inne należności przywozowe nie może świadczyć o tym, że taka transakcja nie podlega pod regulacje przepisów o podatku od towarów i usług, stanowi bowiem import w rozumieniu cyt. art. 2 pkt 7 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

2016
28
lis

Istota:

Czy w świetle okoliczności przedstawionych w opisie stanu faktycznego, dochody osiągane przez Spółkę ze sprzedaży towarów na terytorium Unii Europejskiej; poza Unią Europejską, lub Polski nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na terenie Polski?

Fragment:

Na podstawie Umowy która zostanie zawarta pomiędzy Spółką a Usługodawcą, Usługodawca zobowiąże się świadczyć na rzecz Spółki usługi składu celnego i związaną z nimi obsługę logistyczną. W ramach usług logistycznych Usługodawca będzie zobowiązany w szczególności do wprowadzenia towarów Spółki do składu celnego do momentu zakończenia procedury celnej, a także innych usług z tym związanych, m.in. przekazania towarów do dalszego transportu. Spółka nie wynajmie powierzchni magazynowej, a jedynie będzie usługobiorcą usług związanych z obsługą składu celnego. Wszelkie czynności dotyczące towarów Spółki znajdujących się na terenie składu celnego będą dokonywane przez pracowników Usługodawcy. Pracownicy Spółki nie będą natomiast działać na terytorium Polski, w szczególności nie będą obecni na ternie składu celnego Usługodawcy, ani też nie będą współuczestniczyli w wykonywaniu jakichkolwiek usług przez Usługodawcę. Na podstawie Umowy, Spółka zobowiąże się uiszczać na rzecz Usługodawcy opłaty za obsługę składu celnego oraz usługi logistyczne świadczone przez Usługodawcę. Towary będą produkowane w Chinach, skąd będą transportowane do składu celnego w Polsce, a następnie będą sprzedawane przez Spółkę jej kontrahentom z krajów Unii Europejskiej (w tym z Polski), oraz spoza Unii Europejskiej; na rzecz innej spółki z grupy Spółki lub niepowiązanych kontrahentów.

2016
3
kwi

Istota:

Wysyłanie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej; stosowanie zabezpieczenia

Fragment:

Towar jest obejmowany procedurą składu celnego, a następnie zgłaszany partiami do procedury dopuszczenia do obrotu. Podczas składowania towaru w składzie celnym należności celno-podatkowe: cło, VAT i podatek akcyzowy są zawieszone. Zgłoszenie do procedury dopuszczenia do obrotu nakłada na firmę obowiązek odprowadzenia należnych podatków. W wyniku działań handlowych Spółka pozyskała nowego klienta mającego swoją siedzibę i prowadzącego działalność w Unii Europejskiej. Nowy kontrahent w swoim kraju posiada zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca i chciałby kupować a następnie przemieszczać towary akcyzowe z zawieszoną akcyzą. Spółka uzyskała zezwolenie na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu z zastosowaniem procedury zawieszenia procedury poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W ramach praw przysługujących z tytułu zezwolenia Spółka chciałaby przywożony z Gruzji towar obejmować procedurą składu celnego (jak dotychczas), a następnie przemieszczać do innego kraju Unii Europejskiej. Przemieszczenie następowałoby z zawieszoną akcyzą w systemie EMCS. Wątpliwości Spółki dotyczą możliwości stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w ww. przypadku.

2016
13
sty

Istota:

Opodatkowanie towarów wprowadzanych spoza Wspólnoty do składu celnego (na terytorium Polski), objętych procedurą składu celnego i transakcji dotyczących wywozu towarów ze składu celnego do krajów spoza Wspólnoty

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 14 września 2009 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wpłynął ww. wniosek z 8 września 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania towarów wprowadzanych spoza Wspólnoty do składu celnego (na terytorium Polski), objętych procedurą składu celnego i transakcji dotyczących wywozu towarów ze składu celnego do krajów spoza Wspólnoty. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca nabywa towary od dostawców spoza UE i wprowadza je do składu celnego. Towary te objęte są procedurą składu celnego. W przypadku sprzedaży tych towarów dla kontrahenta spoza UE towary te zostają objęte procedurą powrotnego wywozu. Ww. procedury wynikają z wykonania czynności zakupu i sprzedaży towarów kontrahentom spoza Wspólnoty. Transakcja nie jest ujmowana w deklaracji VAT-7, zarówno w czynności przywozu jak i wywozu nie powstaje dług celny. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy transakcje wprowadzenia towarów spoza Wspólnoty na skład celny (na terytorium Polski), objęte procedurą składu celnego i transakcje wywozu towarów ze składu celnego do krajów spoza Wspólnoty (powrotny wywóz) winny być ujmowane w rejestrach zakupu i/lub sprzedaży (ze stawką 0%)... Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ w obu czynnościach związanych ze złożeniem towaru spoza UE na składzie celnym, oraz z jego wywozem ze składu celnego poza UE nie powstaje obowiązek uiszczenia długu celnego, to ww. transakcje nie podlegają regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług.

2015
16
paź

Istota:

Uznanie dostawy ze składu celnego za transakcję krajową i opodatkowanie stawką 0%

Fragment:

Stosownie do art. 99 WKC, skład celny może być składem publicznym lub składem prywatnym. „ Skład publiczny ” oznacza skład celny, z którego może korzystać każda osoba w celu składowania towarów; „ skład prywatny ” oznacza skład celny przeznaczony do składowania towarów przez prowadzącego skład. Prowadzącym skład jest osoba posiadająca pozwolenie na prowadzenie składu celnego. Korzystającym ze składu jest osoba związana zgłoszeniem objęcia towarów procedurą składu celnego lub osoba, na którą przeniesiono prawa i obowiązki tej pierwszej osoby. Jak wynika z treści art. 98 ust. 1 WKC, procedura składu celnego pozwala na składowanie w składzie celnym: towarów niewspólnotowych, które w czasie tego składowania nie podlegają należnościom celnym przywozowym ani środkom polityki handlowej; towarów wspólnotowych, którym odrębne przepisy wspólnotowe dają możliwość korzystania, w związku z ich umieszczeniem w składzie celnym, ze środków zwykle stosowanych przy wywozie tego rodzaju towarów. W świetle powyższego, rozstrzygnięcie kwestii opodatkowania nabycia i dostawy towarów realizowanych w składzie celnym, wymaga przede wszystkim określenia, jak winno być traktowane terytorium składu celnego. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem (...).