Skład celny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to skład celny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
3
lut

Istota:

Transakcja przemieszczania towarów własnych z terytorium kraju (Polski) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju stanowić będzie wewnątrzwspólnotową dostawę towarów o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy. Jak ustalono powyżej umieszczenie towarów objętych procedurą składu celnego wprowadzonych spoza Wspólnoty Europejskiej do składu celnego na terytorium kraju nie może świadczyć o tym, że taka transakcja nie podlega pod regulacje przepisów o podatku od towarów i usług, stanowi bowiem import w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy. Zatem towary własne będące przedmiotem przemieszczenia z Polski na terytorium Węgier zostały nabyte w ramach importu towarów i będą służyć do prowadzenia działalności gospodarczej podatnika. Spełnione zatem zostały przesłanki do uznania przedmiotowego przemieszczenia towarów własnych za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy.

Fragment:

Mając na uwadze wytyczne Trybunału Sprawiedliwości UE zawarte w przytoczonym wyroku, oraz zważywszy, że ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie nie przewidują wyłączenia składu celnego z terytorium kraju, a zatem terytorium składu celnego znajdujące się na terytorium RP, traktowane jest w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, jako terytorium kraju, jak również skład celny utworzony na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty stanowi część tego państwa członkowskiego, ponieważ art. 3 szóstej dyrektywy, wskazujący na zakres terytorialny dla celów podatku od wartości dodanej, takiego obszaru (tj. składu celnego), nie wyklucza z obszaru terytorialnego państw członkowskich, a w konsekwencji z terytorium Wspólnoty. Zatem towary znajdujące się w składzie celnym są objęte przepisami szóstej dyrektywy i podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem fakt, że towary są przemieszczane z pomiędzy państwami członkowskimi w ramach procedur zawieszających należności celne jest nieistotny dla oceny charakteru tych transakcji na gruncie podatku VAT. Fakt, że umieszczenie towarów objętych procedurą składu celnego wprowadzonych spoza Wspólnoty Europejskiej do składu celnego na terytorium kraju nie powoduje powstania długu celnego ani też nie występują w związku z tym żadne inne należności przywozowe nie może świadczyć o tym, że taka transakcja nie podlega pod regulacje przepisów o podatku od towarów i usług, stanowi bowiem import w rozumieniu cyt. art. 2 pkt 7 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

2016
28
lis

Istota:

Czy w świetle okoliczności przedstawionych w opisie stanu faktycznego, dochody osiągane przez Spółkę ze sprzedaży towarów na terytorium Unii Europejskiej; poza Unią Europejską, lub Polski nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na terenie Polski?

Fragment:

Na podstawie Umowy która zostanie zawarta pomiędzy Spółką a Usługodawcą, Usługodawca zobowiąże się świadczyć na rzecz Spółki usługi składu celnego i związaną z nimi obsługę logistyczną. W ramach usług logistycznych Usługodawca będzie zobowiązany w szczególności do wprowadzenia towarów Spółki do składu celnego do momentu zakończenia procedury celnej, a także innych usług z tym związanych, m.in. przekazania towarów do dalszego transportu. Spółka nie wynajmie powierzchni magazynowej, a jedynie będzie usługobiorcą usług związanych z obsługą składu celnego. Wszelkie czynności dotyczące towarów Spółki znajdujących się na terenie składu celnego będą dokonywane przez pracowników Usługodawcy. Pracownicy Spółki nie będą natomiast działać na terytorium Polski, w szczególności nie będą obecni na ternie składu celnego Usługodawcy, ani też nie będą współuczestniczyli w wykonywaniu jakichkolwiek usług przez Usługodawcę. Na podstawie Umowy, Spółka zobowiąże się uiszczać na rzecz Usługodawcy opłaty za obsługę składu celnego oraz usługi logistyczne świadczone przez Usługodawcę. Towary będą produkowane w Chinach, skąd będą transportowane do składu celnego w Polsce, a następnie będą sprzedawane przez Spółkę jej kontrahentom z krajów Unii Europejskiej (w tym z Polski), oraz spoza Unii Europejskiej; na rzecz innej spółki z grupy Spółki lub niepowiązanych kontrahentów.

2016
3
kwi

Istota:

Wysyłanie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej; stosowanie zabezpieczenia

Fragment:

Towar jest obejmowany procedurą składu celnego, a następnie zgłaszany partiami do procedury dopuszczenia do obrotu. Podczas składowania towaru w składzie celnym należności celno-podatkowe: cło, VAT i podatek akcyzowy są zawieszone. Zgłoszenie do procedury dopuszczenia do obrotu nakłada na firmę obowiązek odprowadzenia należnych podatków. W wyniku działań handlowych Spółka pozyskała nowego klienta mającego swoją siedzibę i prowadzącego działalność w Unii Europejskiej. Nowy kontrahent w swoim kraju posiada zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca i chciałby kupować a następnie przemieszczać towary akcyzowe z zawieszoną akcyzą. Spółka uzyskała zezwolenie na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu z zastosowaniem procedury zawieszenia procedury poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W ramach praw przysługujących z tytułu zezwolenia Spółka chciałaby przywożony z Gruzji towar obejmować procedurą składu celnego (jak dotychczas), a następnie przemieszczać do innego kraju Unii Europejskiej. Przemieszczenie następowałoby z zawieszoną akcyzą w systemie EMCS. Wątpliwości Spółki dotyczą możliwości stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w ww. przypadku.

2016
13
sty

Istota:

Opodatkowanie towarów wprowadzanych spoza Wspólnoty do składu celnego (na terytorium Polski), objętych procedurą składu celnego i transakcji dotyczących wywozu towarów ze składu celnego do krajów spoza Wspólnoty

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 14 września 2009 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wpłynął ww. wniosek z 8 września 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania towarów wprowadzanych spoza Wspólnoty do składu celnego (na terytorium Polski), objętych procedurą składu celnego i transakcji dotyczących wywozu towarów ze składu celnego do krajów spoza Wspólnoty. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca nabywa towary od dostawców spoza UE i wprowadza je do składu celnego. Towary te objęte są procedurą składu celnego. W przypadku sprzedaży tych towarów dla kontrahenta spoza UE towary te zostają objęte procedurą powrotnego wywozu. Ww. procedury wynikają z wykonania czynności zakupu i sprzedaży towarów kontrahentom spoza Wspólnoty. Transakcja nie jest ujmowana w deklaracji VAT-7, zarówno w czynności przywozu jak i wywozu nie powstaje dług celny. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy transakcje wprowadzenia towarów spoza Wspólnoty na skład celny (na terytorium Polski), objęte procedurą składu celnego i transakcje wywozu towarów ze składu celnego do krajów spoza Wspólnoty (powrotny wywóz) winny być ujmowane w rejestrach zakupu i/lub sprzedaży (ze stawką 0%)... Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ w obu czynnościach związanych ze złożeniem towaru spoza UE na składzie celnym, oraz z jego wywozem ze składu celnego poza UE nie powstaje obowiązek uiszczenia długu celnego, to ww. transakcje nie podlegają regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług.

2015
16
paź

Istota:

Uznanie dostawy ze składu celnego za transakcję krajową i opodatkowanie stawką 0%

Fragment:

Stosownie do art. 99 WKC, skład celny może być składem publicznym lub składem prywatnym. „ Skład publiczny ” oznacza skład celny, z którego może korzystać każda osoba w celu składowania towarów; „ skład prywatny ” oznacza skład celny przeznaczony do składowania towarów przez prowadzącego skład. Prowadzącym skład jest osoba posiadająca pozwolenie na prowadzenie składu celnego. Korzystającym ze składu jest osoba związana zgłoszeniem objęcia towarów procedurą składu celnego lub osoba, na którą przeniesiono prawa i obowiązki tej pierwszej osoby. Jak wynika z treści art. 98 ust. 1 WKC, procedura składu celnego pozwala na składowanie w składzie celnym: towarów niewspólnotowych, które w czasie tego składowania nie podlegają należnościom celnym przywozowym ani środkom polityki handlowej; towarów wspólnotowych, którym odrębne przepisy wspólnotowe dają możliwość korzystania, w związku z ich umieszczeniem w składzie celnym, ze środków zwykle stosowanych przy wywozie tego rodzaju towarów. W świetle powyższego, rozstrzygnięcie kwestii opodatkowania nabycia i dostawy towarów realizowanych w składzie celnym, wymaga przede wszystkim określenia, jak winno być traktowane terytorium składu celnego. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem (...).

2015
16
paź

Istota:

Uznanie dostawy ze składu celnego za transakcję krajową i opodatkowanie stawką 0%

Fragment:

Stosownie do art. 99 WKC, skład celny może być składem publicznym lub składem prywatnym. „ Skład publiczny ” oznacza skład celny, z którego może korzystać każda osoba w celu składowania towarów; „ skład prywatny ” oznacza skład celny przeznaczony do składowania towarów przez prowadzącego skład. Prowadzącym skład jest osoba posiadająca pozwolenie na prowadzenie składu celnego. Korzystającym ze składu jest osoba związana zgłoszeniem objęcia towarów procedurą składu celnego lub osoba, na którą przeniesiono prawa i obowiązki tej pierwszej osoby. Jak wynika z treści art. 98 ust. 1 WKC, procedura składu celnego pozwala na składowanie w składzie celnym: towarów niewspólnotowych, które w czasie tego składowania nie podlegają należnościom celnym przywozowym ani środkom polityki handlowej; towarów wspólnotowych, którym odrębne przepisy wspólnotowe dają możliwość korzystania, w związku z ich umieszczeniem w składzie celnym, ze środków zwykle stosowanych przy wywozie tego rodzaju towarów. W świetle powyższego, rozstrzygnięcie kwestii opodatkowania nabycia i dostawy towarów realizowanych w składzie celnym, wymaga przede wszystkim określenia, jak winno być traktowane terytorium składu celnego. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem (...).

2014
3
lip

Istota:

Uznania dostawy ze składu celnego za transakcje krajową oraz możliwości wyrejestrowania się przez podmiot zagraniczny, dokonujący dostawy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Fragment:

Stosownie do § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2013 r. poz. 247 ze zm.),  obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy: towarów w składzie celnym, wprowadzonych do składu celnego z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju; towarów objętych procedurą składu celnego. Zatem skład celny, w świetle powołanej wyżej definicji, terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest traktowany jako terytorium kraju. Sprowadzenie towarów spoza terytorium Unii Europejskiej do składu celnego, znajdującego się na terytorium Polski, mimo że objęte są procedurą składu celnego powoduje, że towary te znajdują się na terytorium kraju, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W ustawie o podatku od towarów i usług nie przewiduje się szczególnych uregulowań dotyczących rozliczania transakcji, których przedmiotem są towary niewspólnotowe, znajdujące się w składzie celnym. Również samego składu celnego nie traktuje się eksterytorialnie. W konsekwencji, dostawę towarów objętych procedurą składu celnego, należy uznać za dokonaną na terytorium kraju. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, stwierdzić należy, że skoro skład celny jest uznany za terytorium kraju, to Wnioskodawca sprzedając towary ze składu celnego, znajdującego się na terytorium Polski dla polskiego klienta – podatnika VAT, wypełnia przesłanki uznania tej czynności za opodatkowaną na terytorium Polski, zgodnie z art. 5 ustawy.

2013
6
paź

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży towarów ze składu celnego i uznania transakcji za eksport towarów.

Fragment:

W cyt. ustawie nie przewiduje się szczególnych uregulowań w rozliczaniu transakcji dotyczących towarów znajdujących się w składzie celnym, które nie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, a także nie traktuje się składu celnego eksterytorialnie. W konsekwencji, dostawę towarów w obrębie składu celnego należy uznać za dokonaną na terytorium kraju. Podlega ona tym samym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, z zastosowaniem stawek obowiązujących dla konkretnej sprzedaży. Z opisu sprawy wynika, że Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT posiadającym zezwolenie na prowadzenie składu celnego. Skład celny znajduje się w magazynach będących własnością Wnioskodawcy oraz w magazynie wynajmowanym przez Spółkę, które położone są w Polsce. Do składu celnego wprowadzane są towary niewspólnotowe, które obejmowane są procedurą składu celnego. Spółka dokonuje oraz dalej zamierza dokonywać, na rzecz podmiotów z państw nienależących do Wspólnoty, dostaw towarów ze składu celnego (tzw. powrotny wywóz) bez ich wprowadzania na polski obszar celny. Towary będące przedmiotem dostawy ze składu celnego są wysyłane lub transportowane z terytorium Polski poza terytorium Unii Europejskiej. Wywozu towarów ze składu celnego poza terytorium Unii Europejskiej, dokonuje nabywca towarów i ponosi ryzyko transportu tych towarów lub wywóz jest dokonywany na rzecz nabywcy (wg INCOTERMS 2010 reguły: EXW, FCA).

2013
29
maj

Istota:

Należy uznać, że sprzedaż towarów bezpośrednio ze składu celnego, w procedurze składu celnego na rzecz odbiorców z krajów trzecich, nie jest sprzedażą dokonaną poza granicami kraju, lecz wypełnia dyspozycję dostawy eksportowej w myśl ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym jest czynnością podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Fragment:

Jak wynika z treści art. 98 ust. 1 WKC, procedura składu celnego pozwala na składowanie w składzie celnym: towarów niewspólnotowych, które w czasie tego składowania nie podlegają należnościom celnym przywozowym ani środkom polityki handlowej; towarów wspólnotowych, którym odrębne przepisy wspólnotowe dają możliwość korzystania, w związku z ich umieszczeniem w składzie celnym, ze środków zwykle stosowanych przy wywozie tego rodzaju towarów. Stosownie do art. 99 WKC, skład celny może być składem publicznym lub składem prywatnym. „ Skład publiczny ” oznacza skład celny, z którego może korzystać każda osoba w celu składowania towarów; „ skład prywatny ” oznacza skład celny przeznaczony do składowania towarów przez prowadzącego skład. Prowadzącym skład jest osoba posiadająca pozwolenie na prowadzenie składu celnego. Korzystającym ze składu jest osoba związana zgłoszeniem objęcia towarów procedurą składu celnego lub osoba, na którą przeniesiono prawa i obowiązki tej pierwszej osoby. Tym samym skład celny, w świetle powołanych wyżej przepisów i definicji terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest traktowany jako terytorium kraju. Odnosząc powyższe do stanu faktycznego, uznać należy, iż przywóz towarów spoza UE przez Wnioskodawcę do składu celnego znajdującego się na terytorium Polski, pomimo tego, iż towary te objęte są procedurą składu celnego i nie są dopuszczone do obrotu w kraju, powoduje, że towary te znajdują się na terytorium kraju – w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

2013
24
maj

Istota:

W zakresie obowiązku rozliczenia na terytorium Polski wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów niezaimportowanych w procedurze tranzytu przemieszczanych ze składu celnego na terytorium UE do polskiego składu celnego.

Fragment:

Wnioskodawca będzie jedynie dokonywać dostaw towarów w składach celnych na rzecz nabywców, natomiast to nabywcy będą odpowiedzialni za wyprowadzenie tych towarów ze składów celnych i dopuszczenie ich do swobodnego obrotu na terytorium kraju, a także ich ewentualną dalszą odsprzedaż lub zużycie. Jak wskazuje Wnioskodawca, sprzedawane towary będą sprowadzane spoza obszaru celnego Unii Europejskiej np. z Chin, Rosji i Stanów Zjednoczonych, do składu celnego zlokalizowanego w innym kraju Unii Europejskiej np. w Holandii, a następnie przemieszczane do składu celnego na terytorium Polski w celnej procedurze tranzytu. Alternatywnie, towary będą sprowadzane do składu celnego w Polsce bezpośrednio poprzez polskie porty spoza obszaru celnego Unii Europejskiej. Wnioskodawca będzie pozostawał właścicielem towaru wprowadzanego do składu celnego i magazynowanego w składzie do momentu jego odsprzedaży na rzecz nabywcy. Podmiotami odpowiedzialnymi za wyprowadzenie towarów ze składu celnego i dopuszczenie ich do obrotu na terytorium Polski będą nabywcy. Ponadto, Wnioskodawca w swoim uzasadnieniu podaje, że towary będą przemieszczane ze składu celnego zlokalizowanego w innym kraju Unii Europejskiej do składu celnego w Polsce w procedurze tranzytu, co w konsekwencji powoduje, że towary, przed sprzedażą na rzecz nabywców, nie zostaną zaimportowane na terytorium Unii Europejskiej.