Skład | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to skład. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
10
lut

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem VAT czynności przemieszczenia wyrobów z magazynu Wnioskodawcy na wydzieloną jako skład, powierzchnię w magazynach dystrybutorów.

Fragment:

Postanowienia umowne dotyczące zasad uzgadniania stanów obuwia na składzie i monitorowania ich przez Producenta (Składającego) są określone i realizowane w sposób następujący: „ Przekazanie towaru (wyrobów) do składowania realizowane jest na podstawie specyfikacji Producenta (Składającego): dokument MM (przesunięcie międzymagazynowe) w przypadku składu do... , dokument WZS (wydanie zewnętrzne na skład) w przypadku składu do ... - kopia dowodu potwierdzona przez Przyjmującego ”. U Producenta (Składającego) w systemie wymienione dokumenty z chwilą ich wystawienia są księgowane odpowiednio na wydzielonych magazynach składu: symbol 067 skład..., 066 skład... . Przedstawiciel (Przyjmujący) po zakończeniu każdego miesiąca przesyła raport stanów obuwia będącego własnością Producenta, a znajdującego się na składzie na koniec danego miesiąca, który w oparciu o zaksięgowane w systemie Producenta dokumenty potwierdzające wydanie obuwia ze składów (WZ) i wystawione faktury obciążające Przedstawiciela (Przyjmującego) podlegają weryfikacji, a ich zgodność potwierdzana jest przez Producenta (Składającego). Cała ilość wydanego ze składów obuwia w danym miesiącu (zafakturowana również w danym miesiącu), stanowi u Producenta w tym miesiącu dostawę towarów w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podlegającą na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 opodatkowaniu tym podatkiem. „ Producent (Składający) zastrzega sobie w umowach składu prawo do kontroli ilości i rodzaju towaru znajdującego się na składzie oraz zgodności dokumentów, ilości i rodzaju towaru ze stanem faktycznym.

2012
8
maj

Istota:

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz przytoczone powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w przypadku, gdy przedmiotem wyprowadzenia ze składu podatkowego – jak wskazał Wnioskodawca- będą wyroby energetyczne inne niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy oraz nie będą przeznaczone ani do celów opałowych i napędowych, ani jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych, jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, to stawka akcyzy na te wyroby wynosi 0 zł.

Fragment:

Kolejność planowanych czynności: klient przedstawia sprzedającemu pisemne oświadczenie stwierdzające, że przedmiotowy wyrób energetyczny zostanie przez niego zużyty do produkcji farb i lakierów oraz, że posiada ustanowione przez właściwego Naczelnika Urzędu Celnego normy zużycia dla tego wyrobu, klient, jako prowadzący skład konsygnacyjny, przedstawia sprzedającemu pisemne zobowiązanie bezzwłocznej zapłaty wartości podatku akcyzowego i wartości wyrobu w przypadku niedoboru przedmiotowego wyrobu w składzie konsygnacyjnym, stwierdzonego w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji lub kontroli ze strony Urzędu Celnego, wyrób zostaje wyprowadzony ze składu podatkowego, prowadzonego przez sprzedającego z zastosowaniem stawki podatku akcyzowego 0 zł, wyrób zostaje przetransportowany do składu konsygnacyjnego prowadzonego przez klienta, wyrób zostaje przyjęty do składu konsygnacyjnego i jest w nim przechowywany przez prowadzącego ten skład, wyrób zostaje wydany ze składu konsygnacyjnego przez prowadzącego ten skład, prowadzący skład konsygnacyjny w każdy poniedziałek przekazuje sprzedającemu, w formie zestawienia, informacje o przyjęciach i wydaniach przedmiotowego wyrobu, zrealizowanych w poprzedzającym tygodniu kalendarzowym, sprzedający, na podstawie zestawienia, o którym mowa w pkt 7 powyżej, wystawia fakturę VAT, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od pierwszego wydania przedmiotowego wyrobu przez prowadzącego skład konsygnacyjny w poprzedzającym tygodniu kalendarzowym.

2012
10
lut

Istota:

Opodatkowanie świadczeń ubezpieczeniowych.

Fragment:

W myśl art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Stosownie natomiast do treści przepisu art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym Zainteresowany wskazał, iż jest działaczem sportowym, którego ze Związkiem Sportowym nie łączy stosunek pracy. Wnioskodawca nie wskazał również, iż zasiada niezależnie od sposobu powołania do składu zarządu, rady nadzorczej, komisji lub innego organu stanowiącego osoby prawnej. Tak więc przychód z nieodpłatnego świadczenia otrzymanego od Związku Sportowego należy zakwalifikować do podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodów z innych źródeł – na podstawie cytowanego powyżej art. 20 ust. 1, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
16
gru

Istota:

Czy w przypadku przekazania składowiska odpadów komunalnych spółce umową dzierżawy osiągając z tego tytułu dochód opodatkowany podatkiem VAT Gmina będzie mogła odliczyć naliczony i zapłacony z faktur podatek VAT, który był kosztem przeprowadzonej modernizacji w roku 2009.

Fragment:

Gmina od 13 maja 2005 roku jest czynnym podatnikiem podatku VAT i składa comiesięcznie deklaracje osiąganych dochodów opodatkowanych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Podstawowe zasady dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

2011
14
gru

Istota:

Podatre dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia.

Fragment:

Biorąc pod uwagę, iż Spółka nie ujmie kwoty kapitału udzielonej pożyczki jako kosztu uzyskania przychodu, w konsekwencji zgodnie z wskazanym powyżej przepisem, zwrot tego wydatku w postaci uzyskanego świadczenia ubezpieczeniowego nie powinien stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu. Spółka wskazuje, że powyższe stanowisko potwierdzone zostało w wydawanych interpretacjach dotyczących analogicznego stanu faktycznego, jak opisane zdarzenie przyszłe (m.in. interpretacja indywidualna wydana w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 października 2008 r. <sygn. IP-PB3-423-1177/08-2/JB >, interpretacja indywidualna wydana w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 czerwca 2009 r. <sygn. IPPB3-423-244/09-2/JB >). W powoływanej powyżej interpretacji indywidualnej z dnia 16 października 2008 r. Dyrektor potwierdził prawidłowość stanowiska, zgodnie z którym „ implikacje podatkowe związane z otrzymanym odszkodowaniem w części dotyczącej kapitału kredytu powinny być wywodzone z tych samych regulacji, które dotyczą opodatkowania spłaty pożyczek / kredytów, a zatem z art. 12 ust. 4 pkt 1 updop, zgodnie z którym takie płatności nie stanowią przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ”.

2011
1
wrz

Istota:

Nabycie wewnątrzwspólnotowe środka do odmrażania o kodzie CN 3820 00 00 z zawartością alkoholu etylowego całkowicie skażonego, zgodnie z rozporządzeniem komisji 3199/93/WE

Fragment:

Zauważyć ponadto należy, iż przedmiotowy wyrób o kodzie CN 3820 00 00 (środek zapobiegający zamarzaniu zawierający w swym składzie alkohol etylowy skażony na podstawie rozporządzenia komisji 3199/93/WE) nie jest oznaczony CN, o którym mowa w art. 72 ust. 1 powołanej ustawy. Powyższe oznacza, że z treści art. 72 ust. 1 ustawy nie wynika, aby każdy wyrób akcyzowy, który w swoim składzie zawiera alkohol etylowy miał być opodatkowany podatkiem akcyzowym według dwóch różnych stawek odpowiednio przyporządkowanych dla alkoholu etylowego i środka zapobiegającego zamarzaniu zawierającego w swym składzie alkohol etylowy. Tym samym przedmiotowy wyrób winien być opodatkowany stawką akcyzy właściwą dla wyrobu akcyzowego zharmonizowanego o kodzie CN 3820 00 00. Stosownie do powyższego w stosunku do nabywanego wewnątrzwspólnotowo wyrobu o kodzie CN 3820 00 00 (środka zapobiegającego zamarzaniu zawierający w swym składzie alkohol etylowy skażony na podstawie rozporządzenia komisji 3199/93/WE) nie mają zastosowania regulacje zawarte w przepisach art. 18 ust. 1, ust. 2 i ust. 2c rozporządzenia ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (t.j. Dz.U. z 2006r. nr 72, poz. 500 ze zm.). Z załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.

2011
1
sie

Istota:

Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym dla celów podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT) zdarzenie polegające na wywozie z Polski towarów do składu celnego na Ukrainie nie będzie traktowane jak eksport towarów i będzie się znajdowało poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT? Jednocześnie Spółka zwraca się o potwierdzenie, że przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów, sprzedawanych następnie kontrahentowi na Ukrainie (lub na terenie innego kraju nie należącego do Unii Europejskiej) - w myśl art. 86 ust. 8 Ustawy VAT.

Fragment:

Spółka podkreśla ponadto, że do momentu sprzedaży ze składu celnego towary będą własnością Spółki; przeniesienie prawa własności ze Spółki na kontrahenta z Ukrainy (lub z innego kraju nie należącego do Unii Europejskiej) nastąpi w momencie opuszczenia składu celnego. W praktyce możliwe jest, że od momentu przemieszczenia towarów do składu celnego na Ukrainie do momentu ich zbycia kontrahentowi może minąć nawet do 3 lat. W związku z wywozem towarów do składu celnego na Ukrainie Wnioskodawca wystawi wyłącznie dla celów dokumentacji celnej fakturę pro forma na siebie lub na spółkę ukraińską prowadzącą skład celny. Dopiero w momencie sprzedaży towarów ostatecznemu kontrahentowi ukraińskiemu (lub kontrahentowi z innego kraju nie należącego do Unii Europejskiej) Wnioskodawca wystawi zwykłą fakturę na tego kontrahenta.. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym dla celów podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT) zdarzenie polegające na wywozie z Polski towarów do składu celnego na Ukrainie nie będzie traktowane jak eksport towarów i będzie się znajdowało poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT... Jednocześnie Spółka zwraca się o potwierdzenie, że przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów, sprzedawanych następnie kontrahentowi na Ukrainie (lub na terenie innego kraju nie należącego do Unii Europejskiej) - w myśl art 86 ust. 8 Ustawy VAT.

2011
1
cze

Istota:

Czy koszty zawarcia aktu notarialnego związanego ze zmianą składu osobowego spółki oraz udziału w zyskach stanowią koszt uzyskania przychodu spółki?

Fragment:

W dniu 18 czerwca 2008 r. nastąpiła zmiana składu osobowego spółki potwierdzona zawarciem aktu notarialnego. W efekcie udział Wnioskodawcy wzrósł do 70%. Natomiast pozostali wspólnicy otrzymali odpowiednio 20% i 10% udziałów. Koszty zawarcia aktu notarialnego (faktura od notariusza) poniosła spółka cywilna. Konieczność dokonania ww. czynności w formie aktu notarialnego wyniknęła m.in. z faktu, iż w skład majątku spółki wchodzi nieruchomość. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy koszty zawarcia aktu notarialnego związanego ze zmianą składu osobowego spółki oraz udziału w zyskach stanowią koszt uzyskania przychodu spółki... Zdaniem Wnioskodawcy koszty zawarcia przedmiotowego aktu notarialnego stanowią koszty uzyskania przychodu spółki w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto wprowadzenie zmian w spółce w prawidłowej formie (aktu notarialnego) było konieczne do zachowania prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości wchodzącej w skład majątku spółki. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z ogólną zasadą zdefiniowaną w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.

2011
1
cze

Istota:

Czy koszty zawarcia aktu notarialnego związanego ze zmianą składu osobowego spółki oraz udziału w zyskach stanowią koszt uzyskania przychodu spółki?

Fragment:

Wnioskodawca przystąpił do istniejącej spółki cywilnej i jednocześnie nastąpiła zmiana składu osobowego spółki potwierdzona zawarciem aktu notarialnego. Udział Wnioskodawcy w zyskach spółki wynosi 10%. Natomiast udziały pozostałych wspólników wynoszą odpowiednio 70% i 20%. Koszty zawarcia aktu notarialnego (faktura od notariusza) poniosła spółka cywilna. Konieczność dokonania ww. czynności w formie aktu notarialnego wyniknęła m.in. z faktu, iż w skład majątku spółki wchodzi nieruchomość. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy koszty zawarcia aktu notarialnego związanego ze zmianą składu osobowego spółki oraz udziału w zyskach stanowią koszt uzyskania przychodu spółki... Zdaniem Wnioskodawcy koszty zawarcia przedmiotowego aktu notarialnego stanowią koszty uzyskania przychodu spółki w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto wprowadzenie zmian w spółce w prawidłowej formie (aktu notarialnego) było konieczne do zachowania prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości wchodzącej w skład majątku spółki. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z ogólną zasadą zdefiniowaną w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.

2011
1
cze

Istota:

Czy koszty zawarcia aktu notarialnego związanego ze zmianą składu osobowego spółki oraz udziału w zyskach stanowią koszt uzyskania przychodu spółki?

Fragment:

W dniu 18 czerwca 2008 r. nastąpiła zmiana składu osobowego spółki potwierdzona zawarciem aktu notarialnego. W efekcie udział Wnioskodawcy nie zmienił się. Natomiast pozostali wspólnicy otrzymali odpowiednio 70% i 10% udziałów. Koszty zawarcia aktu notarialnego (faktura od notariusza) poniosła spółka cywilna. Konieczność dokonania ww. czynności w formie aktu notarialnego wyniknęła m.in. z faktu, iż w skład majątku spółki wchodzi nieruchomość. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy koszty zawarcia aktu notarialnego związanego ze zmianą składu osobowego spółki oraz udziału w zyskach stanowią koszt uzyskania przychodu spółki... Zdaniem Wnioskodawcy koszty zawarcia przedmiotowego aktu notarialnego stanowią koszty uzyskania przychodu spółki w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto wprowadzenie zmian w spółce w prawidłowej formie (aktu notarialnego) było konieczne do zachowania prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości wchodzącej w skład majątku spółki. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z ogólną zasadą zdefiniowaną w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.