Skazanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to skazanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

W jaki sposób określić przychody i koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu wykonywania pracy społecznie użytecznej przez osoby skazane wyrokiem sądu?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku nr: L.dz.G.K/052/2005, złożonego w dniu 28.02.2005 r. (uzupełnionego 10.03.2005 r.) przez Gospodarstwo Komunalne w C. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii podatku dochodowego od osób prawnych, postanawia uznać, że przedstawione przez stronę stanowisko jest nieprawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku . W dniu 28.02.2005 r. Gospodarstwo Komunalne w C. złożyło w tutejszym Urzędzie wniosek, uzupełniony pismem z dnia 10.03.2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej (...)

2011
1
lut

Istota:

W jaki sposób należy potraktować przychody z tytułu nagród pieniężnych lub rzeczowych na rzecz skazanego, czy należy pobierać zaliczkę na podatek dochodowy, czy po zakończeniu roku sporządzić deklarcję PIT-8c?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 9 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30, 30a-30c oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów ze wszystkich źródeł. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy źródłami przychodów są m.in.: inne źródła, za które według z art. 20 ustawy o podatku dochodowym, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i (...)