Skazanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to skazanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
lip

Istota:

Kto jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku pracowników będących skazanymi osadzonymi w zakładzie karnym, wykonujących pracę na podstawie umożliwienia skazanemu wykonywania pracy zarobkowej w ramach umowy o dzieło w sytuacji, gdy wykonywanie przez skazanego zadań na rzecz firmy realizowane jest w formie zindywidualizowanej umowy o dzieło na warunkach określonych przez dyrektora Aresztu Śledczego i za jego zgodą?

Fragment:

Niezależnie od formy zatrudnienia skazanego, tj. zgodnie z zapisem § 7 ust. 1 oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych, wynagrodzenie za pracę skazanego podmiot zatrudniający skazanych przekazuje zakładowi karnemu, w którym skazany przebywa. Z wynagrodzenia tego zakład karny odprowadza potrącenia na fundusz pomocy postpenitencjarnej, na fundusz aktywizacji zawodowej skazanych oraz przywięziennych zakładów pracy oraz na środki przeznaczone dla skazanego po zwolnieniu z zakładu karnego. Przez pojęcie wynagrodzenia przypadającego skazanemu rozumie się bowiem kwotę pozostałą po dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia przysługującego składek na ubezpieczenia społeczne, kwoty na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej i kwoty na fundusz aktywizacji zawodowej skazanych oraz rozwoju przywięziennych zakładów pracy. Dopiero ta kwota stanowi podstawę do naliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wykonywanie pracy przez skazanego nie odbywa się na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a na podstawie przepisów Kodeksu karnego wykonawczego, przy czym przepisy Kodeksu pracy stosowane są jedynie pomocniczo (art. 121 § 8 i § 9 Kodeksu karnego wykonawczego).

2011
1
mar

Istota:

W jaki sposób określić przychody i koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu wykonywania pracy społecznie użytecznej przez osoby skazane wyrokiem sądu?

Fragment:

Zapis § 11 ust. 1 tego rozporządzenia określa, że podmiot wyznaczony, obowiązany do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej, jest obowiązany prowadzić ewidencję prac wykonywanych przez skazanych oraz ustalać wysokość kwot odpowiadających wynagrodzeniu należnemu za takie prace, gdyby były one wykonywane w ramach stosunku pracy. Z kolei przepis § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia stanowi, że "z kwot, o których mowa w ust. 1, pokrywa się wszystkie wydatki związane z organizowaniem pracy wykonywanej przez skazanych, a zwłaszcza koszty niezbędnych badań lekarskich, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ubezpieczenia skazanych od następstw nieszczęśliwych wypadków (...)". Odnosząc powyższe przepisy na grunt ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), wskazać należy na zapis art. 12 ust. 1 pkt 2. Zgodnie z jego brzmieniem przychodem jest "wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (...)". Z powyższego wynika, iż nieodpłatnie wykonywana praca przez skazanych ustalona w kwocie odpowiadającej wysokości wynagrodzenia należnego za taką pracę stanowić będzie przychód jednostki.

2011
1
lut

Istota:

W jaki sposób należy potraktować przychody z tytułu nagród pieniężnych lub rzeczowych na rzecz skazanego, czy należy pobierać zaliczkę na podatek dochodowy, czy po zakończeniu roku sporządzić deklarcję PIT-8c?

Fragment:

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane: areszty śledcze oraz zakłady karne – od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym. Na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Reasumując: Otrzymywane przez skazanych nagrody przyznawane są za wykonywane prace nieodpłatnie jak również za dobre zachowanie.