IPPB3/4510-507/15-2/PK1 | Interpretacja indywidualna

Pobranie zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidendy.
IPPB3/4510-507/15-2/PK1interpretacja indywidualna
  1. Skarb Państwa
  2. agencja
  3. dywidendy
  4. udział w zyskach osób prawnych
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2015r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidendy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidendy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. - dalej „Spółka” lub „Wnioskodawca”, została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 5 sierpnia 2011 r. Całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki została objęta przez Skarb Państwa, w imieniu którego działa Prezes Agencji Mieszkaniowej - dalej „Agencja”. Na dzień składania niniejszego wniosku struktura właścicielska udziałów w Spółce nie uległa zmianie.

W dniu 22 maja 2015r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014. Część zysku Spółki została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla jedynego wspólnika - Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Prezesa.

Wykonując dyspozycję zawartą w uchwale o podziale zysku Spółka zobowiązana jest przekazać na konto A należną dywidendę do dnia 28 września 2015 r.

Agencja Mieszkaniowa, której Prezes wykonuje uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w Spółce, jest państwową osobą prawną podległą Ministrowi Obrony Narodowej oraz agencją wykonawczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885).

Agencja działa na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 1995r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej - dalej ustawa o zakwaterowaniu (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 206, poz. 1367 z późn. zm.) oraz statutu wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 299).

W myśl art. 17 ust. 2 ustawy o zakwaterowaniu Agencja może m.in. tworzyć i przejmować na postawie przepisów odrębnych spółki i towarzystwa budownictwa społecznego, wnosić mienie, w tym także jako wkład niepieniężny do tych spółek i towarzystw budownictwa społecznego. Przy czym, zgodnie z art. 17 ust. 2c ustawy o zakwaterowaniu, akcje lub udziały w spółkach i towarzystwach budownictwa społecznego, o których mowa w art. 17 ust. 2, nabyte lub objęte przez Agencję w zamian za mienie Skarbu Państwa, stanowią własność Skarbu Państwa i podlegają przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa w terminie czternastu dni od dnia ich nabycia lub objęcia. Stosownie do art. 17 ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu, prawa i obowiązki wspólnika lub akcjonariusza, w podmiotach, o których mowa w ust. 2, wykonuje, w imieniu Skarbu Państwa, Prezes Agencji.

Zgodnie z art. 14 ust 4 ustawy o zakwaterowaniu decyzje w sprawie zbywania w imieniu Skarbu Państwa akcji i udziałów w podmiotach określonych w art. 17 ust. 2 oraz w sprawach podwyższenia kapitału zakładowego w tych podmiotach, podejmuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa na wniosek Prezesa Agencji, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz. u. z 2013r. poz. 216 z póżn. zm.)

W myśl art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o zakwaterowaniu, należne Skarbowi Państwa dywidendy ze spółek, o których mowa w ust. 4, a także przychody z prywatyzacji tych podmiotów, oraz zbycia w nich akcji i udziałów, z wyjątkiem środków przeznaczonych na cele, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o komercjalizacji - przeznacza się na realizację zadań Agencji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle obowiązujących regulacji prawnych Spółka będzie zobowiązana w dniu dokonania wpłaty na konto Agencji należnej Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Prezesa A dywidendy za 2014r., do potrącenia (pobrania) zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o pdop...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 191 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. u. z 2013r. poz. 1030) - dalej Ksh, wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku ( art. 193 § 1 Ksh).

Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ustala się, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o pdop, w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Jednocześnie, w myśl art. 26 ust. 1 osoby prawne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Stosownie do art. 26 ust. 3 ustawy o pdop, płatnicy, o których mowa w ust.1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1,2-2b pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika. Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1 - informacje o wysokości pobranego podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru. Przy czym, na podstawie ust. 3a płatnicy są obowiązani przesłać informacje, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w terminie przekazania kwoty pobranego podatku.

W myśl art. 26a ust. 1 ustawy o pdop, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnicy, o których mowa w art. 26, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, roczne deklaracje sporządzone według ustalonego wzoru.

Uregulowania prawne wynikające z art. 14 oraz 17 ustawy o zakwaterowaniu wskazują, iż właścicielem wszystkich udziałów, objętych przez Agencję w utworzonej przez nią Spółce pod firmą Zakłady Remontowo Budowlane Sp. z o.o. i tym samym jedynym wspólnikiem jest Skarb Państwa, którego reprezentantem jest Prezes Agencji, wykonujący prawa wspólnika jedynie w imieniu Skarbu Państwa. Tym samym, to Skarbowi Państwa, jako właścicielowi 100% udziałów w Spółce przysługuje prawo do udziału w zysku wypracowanym prze Spółkę.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 6 ust 1 pkt 1 ustawy o pdop, Skarb Państwa objęty jest zwolnieniem od podatku dochodowego, przy czym zwolnienie to ma charakter podmiotowy i obejmuje całość przychodów, niezależnie od źródła ich uzyskania, wysokości, czy przeznaczenia podlegających zwolnieniu podatkowemu środków.

Status Agencji, jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z uregulowaniami wynikającymi z ustawy o zakwaterowaniu odnoszącymi się do spółek, których udziałowcem jest Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Agencji, był już przedmiotem rozważań, dokonywanych przez organ interpretacyjny. Minister Finansów, w imieniu którego działa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w wydanych na rzecz Agencji interpretacjach indywidualnych dokonał analizy przepisów ustawy o pdop w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z udziałami Skarbu Państwa w utworzonych przez Agencję spółkach prawa handlowego, dotyczących:

  1. przeprowadzonego w 2013r. obniżenia wartości udziałów Skarbu Państwa - Agencji w spółce pod firmą Grupa Sp. z o.o.,
  2. opodatkowania dochodów (przychodów) uzyskiwanych przez Skarb Państwa - Agencję Mieszkaniową w związku z gospodarowaniem powierzonym mieniem Skarbu Państwa,
  3. określenia przychodu podatkowego, kosztów jego uzyskania oraz momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów objętych przez Skarb Państwa - Agencję Mieszkaniową w spółce pod firmą Z. Z. Sp. z o.o.

W interpretacji indywidualnej z dnia 25 lutego 2014r., znak IPPB3/423-943/13-2/DP, wydanej na wniosek Agencji, a dotyczącej obniżenia wartości udziałów Skarbu Państwa - Agencji Mieszkaniowej w Grupie A. Sp. z o.o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, iż w jego ocenie Agencja „(...) nie otrzymuje na własny rachunek wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości przedmiotowych udziałów, gdyż to nie ona jest właścicielem tych udziałów. To Skarb Państwa (reprezentowany jedynie przez Agencję i jej Prezesa) otrzymuje opisane we wniosku wynagrodzenia, gdyż to on jest właścicielem udziałów w spółce. (...) W rezultacie, to nie Wnioskodawca, lecz Skarb Państwa byłby zobowiązany do rozpoznania przychodu z tytułu transakcji obniżenia wartości udziałów w spółce. Oczywiste jest przy tym, że Skarb ( Państwa - z uwagi na wyłączenie podmiotowe zawarte w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT - nie podlega opodatkowaniu, co i w konsekwencji prowadzi do konstatacji, że transakcja polegająca na obniżeniu wartości udziałów w spółce Grupa A jest neutralna podatkowo dla właściciela tychże udziałów. Wnioskodawca, reprezentujący w tym zakresie interesy Skarbu Państwa, nie może przypisywać przychodów z tytułu wynagrodzenia, które nie jest własnością samego Wnioskodawcy”.

W kolejnej wydanej na wniosek Agencji interpretacji indywidualnej z dnia 5 grudnia 2013r.,znak IPPB3/423-685/13-2/PK1, a dotyczącej opodatkowania dochodów (przychodów) uzyskiwanych przez Skarb Państwa - Agencję Mieszkaniową w związku z gospodarowaniem powierzonym mieniem Skarbu Państwa organ interpretacyjny zajął stanowisko, iż „(...) jedynie wyraźnie wskazane przychody podlegające pod dyspozycję art. 14 ust. 5 ustawy o zakwaterowaniu mogą być w związku z art. 6 ust 1 pkt 1 ustawy o CIT zwolnione od opodatkowania jako przychody Skarbu Państwa”.

Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 stycznia 2014r. (sygn. akt. III SA/Wa 1885/13) w sprawie ze skargi Agencji na interpretację indywidualną Ministra Finansów dotyczącą zbycia udziałów objętych przez Skarb Państwa - Agencję Mieszkaniową w spółce pod firmą Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. orzekł, iż „(...) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. Skarb Państwa jest zwolniony z podatku. W ocenie Sądu na podstawie tego przepisu Agencja Mieszkaniowa także jest zwolniona z podatku, gdyż ekonomiczne efekty jej działalności w postaci nadwyżki środków finansowych, o której mowa w art. 22 ust. 1 u.f.p. przypadają Skarbowi Państwa”.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz wskazane przepisy prawa, Spółka stoi na stanowisku, iż w związku ze zwolnieniem podmiotowym dotyczącym Skarbu Państwa, zawartym w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop nie będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w dniu dokonywania wypłaty dywidendy na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.