ILPB4/4510-1-490/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej związanej z transakcjami z podmiotami z grupy oraz obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej związanej z transakcjami z podmiotami spoza grupy.
ILPB4/4510-1-490/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. Skarb Państwa
 2. ceny transferowe
 3. dokumentacja
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2015 r. (data wpływu 23 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej związanej z transakcjami z podmiotami z grupy (pytanie nr 1) – jest prawidłowe,
 • obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej związanej z transakcjami z podmiotami spoza grupy (pytanie nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej związanej z transakcjami z podmiotami z grupy (pytanie nr 1),
 • obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej związanej z transakcjami z podmiotami spoza grupy (pytanie nr 2).
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

A S.A. (dalej: Spółka, Wnioskodawca) jest przedsiębiorstwem istniejącym na rynku Z od 1945 r. W aktualnej formie prawnej działa od 01.01.2008 r., gdy A zostało – na skutek komercjalizacji – przekształcone w A Spółka Akcyjna.

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego. Skarb Państwa posiada udział w Spółce w wysokości 1,53%. Głównym udziałowcem Spółki – 85% udziałów – jest B S.A. (dalej: B S.A.), której udziałowcami jest Skarb Państwa oraz C S.A. (ze 100% udziałem Skarbu Państwa). Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż Wnioskodawca w sposób pośredni i bezpośredni powiązany jest ze Skarbem Państwa.

Spółka wraz z innymi podmiotami zależnymi od B S.A. tworzy Polska Gx (dalej: Grupa), skupiającą przedsiębiorstwa z branży Z. W ramach swej działalności Spółka zawiera transakcje zarówno z podmiotami należącymi do w/w Grupy, jak i z podmiotami nie wchodzącymi w jej skład.

W zakresie transakcji z podmiotami spoza Grupy można wyodrębnić zaistniały stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe, tj.:

 1. Wnioskodawca świadczy na podstawie umowy X na rzecz Skarbu Państwa – D usługi remontowe (zaistniały stan faktyczny),
 2. Wnioskodawca rozważa nawiązanie kontaktów gospodarczych z innymi podmiotami, które podobnie jak Spółka będą powiązane w sposób pośredni bądź bezpośredni ze Skarbem Państwa (zdarzenie przyszłe).

W związku z powyższym Spółka powzięła wątpliwości dot. obowiązku sporządzenia i posiadania dokumentacji cen transferowych w zawieranych przez siebie transakcjach. O ile dla Wnioskodawcy oczywistym jest obowiązek dokumentacyjny dla transakcji zawieranych z członkami Grupy (przy założeniu przekroczenia ustawowych progów kwotowych). O tyle brak takiej oczywistości dla transakcji zawieranych ze Skarbem Państwa (reprezentowanym przez D), z którym Spółka jest powiązana oraz innymi podmiotami powiązanymi ze Skarbem Państwa, a nie wchodzącymi w skład Grupy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy dla transakcji zawieranych przez Spółkę ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez X, istnieje obowiązek sporządzania i posiadania dokumentacji cen transferowych, w sytuacji gdy wartość tej transakcji przekroczy wartości, o których mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ... (pytanie dotyczy zaistniałego stanu faktycznego)
 2. Czy dla transakcji zawieranych przez Spółkę z podmiotami spoza Grupy, a powiązanymi ze Skarbem Państwa będzie istniał obowiązek sporządzenia i posiadania dokumentacji cen transferowych, w sytuacji gdy wartość takiej transakcji przekroczy kwoty, o których mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ... ( pytanie dotyczy zdarzenia przyszłego)

Zdaniem Wnioskodawcy zarówno w pyt. nr 1, jak i 2 Spółka posiada (będzie posiadać) obowiązek sporządzenia i posiadania dokumentacji cen transferowych w sytuacji, gdy wartość tych transakcji przekroczy kwoty, o których mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.; dalej jako: ustawa CIT) przynosi definicję podmiotu krajowego, zgodnie z którą jest nim osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium RP. W sytuacji, w której podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium RP lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Jednocześnie na mocy art. 11 ust. 4 ustawy CIT ww. przepis stosuje się odpowiednio, gdy:

 • podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 • ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

Z powyższych przepisów wynika, że podmiotami powiązanymi w myśl ustawy CIT mamy do czynienia nie tylko w obrocie transgranicznym, ale również w obrocie krajowym. W tym miejscu wskazać należy na wyżej cytowany ust. 4 pkt 2, zgodnie z którym podmiotami powiązanymi będą dwa podmioty krajowe, w których te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu. Przypomnieć należy, że Skarb Państwa posiada osobowość prawną, co wynika wprost z przepisów prawa, tj. art. 33 Kodeksu cywilnego. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 4.09.1997 r. o działach administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 812) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa reprezentuje Skarb Państwa w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa. Jest on organem odpowiedzialnym za ochronę interesów państwowych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, sprawując nad nimi nadzór właścicielski. Podkreślenia wymaga, że minister Skarbu Państwa jest uczestnikiem rynku na takich samych zasadach jak podmioty prywatne, stąd też jego główną rolą jest wzmacnianie pozycji spółek Skarbu Państwa poprzez wzrost ich wartości. Innymi słowy Skarb Państwa, będąc osobą prawną, reprezentując Państwo Polskie w stosunkach właścicielskich, reprezentowany przez właściwego ministra, jest podmiotem, o którym mowa w art. 11 ust. 4 pkt 2 ustawy CIT.

Odnosząc powyższe do przedstawionego powyżej zaistniałego stanu faktycznego oraz ewentualnego zdarzenia przyszłego, należy przede wszystkim uznać, iż Wnioskodawca jest podmiotem powiązanym ze Skarbem Państwa, który to Skarb Państwa w sposób pośredni i bezpośredni kontroluje i zarządza Spółką. Jeżeli wiec Spółka zawiera transakcje gospodarcze z innymi podmiotami powiązanymi ze Skarbem Państwa, to w konsekwencji przyjąć należy, iż pomiędzy Wnioskodawcą a jej kontrahentami zachodzi związek, o którym mówi art. 11 ustawy CIT. Jeśli więc mamy do czynienia z podmiotami powiązanymi – to transakcji miedzy takimi podmiotami, przy spełnieniu określonych warunków kwotowych, podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu w zakresie cen transferowych.

Reasumując – w zakresie pytania nr 1.

 1. Spółka, świadcząc usługi na rzecz Skarbu Państwa – D, dokonuje transakcji ze swoim udziałowcem, który sprawuje nad nią kontrolę, ma więc miejsce transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dla takiej transakcji istnieje zatem obowiązek sporządzenia i posiadania dokumentacji cen transferowych, w przypadku gdy jej wartość przekroczy ustawowe progi, wskazane w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując – w zakresie pytania nr 2.

 1. Dla transakcji zawieranych przez Spółkę z podmiotami spoza Grupy, a powiązanymi ze Skarbem Państwa będzie istniał obowiązek sporządzania i posiadania dokumentacji cen transferowych, gdy wartość transakcji z jednym kontrahentem przekroczy progi, o których mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej związanej z transakcjami z podmiotami z grupy (pytanie nr 1) jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej związanej z transakcjami z podmiotami spoza grupy (pytanie nr 2) jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.