IBPP1/4512-634/15/ES | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie darowizny nieruchomości należącej do Skarbu Państwa
IBPP1/4512-634/15/ESinterpretacja indywidualna
 1. Skarb Państwa
 2. darowizna
 3. nieruchomości
 4. opodatkowanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 lipca 2015 r. (data wpływu 30 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 17 września 2015 r. (data wpływu 22 września 2015 r.) oraz pismem z 16 października 2015 r. (data wpływu 21 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny nieruchomości należącej do Skarbu Państwa – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny nieruchomości należącej do Skarbu Państwa.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 17 września 2015 r. (data wpływu 22 września 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 9 września 2015 r. znak: IBPP1/4512-634/15/ES oraz pismem z 16 października 2015 r. (data wpływu 21 października 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Starosta (...) wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zamierza dokonać na rzecz Gminy Miasta (...) darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym G. w likwidacji, na podstawie obowiązujących przepisów art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782) za zgodą Wojewody o którą to wystąpiono w dniu 8 maja 2015 r.

Nieruchomość położona jest na terenie miasta R., która obejmuje następujące działki oznaczone geodezyjnie jako nr 491/20 o pow. 0.2120 ha, 490/20 o pow. 0.6616 ha, 492/20 o pow. 6.3560 ha, 493/20 o pow. 0.0189 ha, 494/20 o pow. 0.0195 ha, karta mapy 2, obręb R., zapisana w księdze wieczystej (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy (...).

Na działce nr 492/20 posadowione są następujące zabudowania:

 • budynek hali sportowej o kubaturze 4.674,00 m3 i pow. uż. 1.074,00 m2,
 • budynki dwóch magazynów o kubaturze 23 m3,
 • budynek rozdzielni o kubaturze 10,20 m3,
 • budynek szatni o kubaturze 125,00 m3.

Na nieruchomości znajdują się również korty tenisowe, trzy boiska do piłki nożnej, bieżnia sześciotorowa, stanowisko o betonowej nawierzchni do rzutu kulą oraz skocznia do skoków w dal i otwarta trybuna.

Do nieruchomości obejmującej ww. działki, powstałe z podziału działki nr 374/20 o pow. 7.2680 ha, utworzonej z kolei w wyniku podziału działki nr 308/20 o pow. 7.6202 ha, nabyła z mocy prawa użytkowanie wieczyste gruntu oraz prawo własności budynków i urządzeń na nim posadowionych R. na podstawie decyzji Wojewody Nr (...) z dnia 9 września 1993 r. Na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego (...) z dnia 29 lipca 1996 r. R. dokonała przeniesienia tych praw, obejmującej wówczas działkę nr 374/20 o pow. 7.2680 ha, karta mapy 2, obręb R. na rzecz G.

Wnioskiem z dnia 27 marca 2015 r. znak (...), uzupełnionym pismem z dnia 21 kwietnia 2015 r. Burmistrz Miasta zwrócił się do Wnioskodawcy o dokonanie darowizny opisanej na wstępie nieruchomości, z której to aktualnie, na podstawie umowy użyczenia korzysta Miasto. Zatem podjęto czynności związane z dokonaniem darowizny.

Miasto planuje przeznaczyć przedmiot darowizny na realizację zadań wykonywanych przez gminę tj. organizowanie rożnych imprez kulturalnych i sportowych.

Przedmiotem darowizny jest prawo własności gruntu Skarbu Państwa, którego wartość wg przedłożonego przez Burmistrza Miasta operatu szacunkowego wynosi (...) zł (słownie: ...). Zabudowania istniejące na przedmiotowym gruncie stanowią odrębny przedmiot własności.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że:

1.Nieruchomość obejmująca działkę nr 308/20 o pow. 7.6202 ha, została nabyta na rzecz Skarbu Państwa na podstawie Orzeczenia Nr 39 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 lipca 1948 r. W wyniku przeprowadzonego jej podziału powstała działka nr 374/20 o pow. 7.2680 ha, która uległa kolejnemu podziałowi tworząc następujące działki nr 491/20, 490/20, 492/20, 493/20, 494/20, karta mapy 2, obręb R., zapisane w księdze wieczystej (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy.

Zatem działki powstałe w wyniku ww. podziałów mają tą samą podstawę nabycia na rzecz Skarbu Państwa:

 • działka nr 491/20 o pow. 0.2120 ha, została nabyta na rzecz Skarbu Państwa na podstawie Orzeczenia Nr 39 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 lipca 1948 r.,
 • działka nr 490/20 o pow. 0.6616 ha, została nabyta na rzecz Skarbu Państwa na podstawie Orzeczenia Nr 39 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 lipca 1948 r.,
 • działka nr 492/20 o pow. 6.3560 ha, została nabyta na rzecz Skarbu Państwa na podstawie Orzeczenia Nr 39 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 lipca 1948 r.,
 • działka nr 493/20 o pow. 0.0189 ha, została nabyta na rzecz Skarbu Państwa na podstawie Orzeczenia Nr 39 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 lipca 1948 r.,
 • działka nr 494/20 o pow. 0.0195 ha, została nabyta na rzecz Skarbu Państwa na podstawie Orzeczenia Nr 39 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 lipca 1948 r.

2.Nieruchomość obejmująca obecnie ww. działki została przejęta jako składnik przedsiębiorstwa bez odszkodowania na własność Państwa. W okresie jej przejęcia na Skarb Państwa nie obowiązywała ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, zatem brak jest faktury VAT,

 • działka nr 491/20 o pow. 0.2120 ha, została przejęta jako składnik przedsiębiorstwa bez odszkodowania na własność Państwa. W okresie jej przejęcia na Skarb Państwa nie obowiązywała ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, zatem brak jest faktury VAT,
 • działka nr 490/20 o pow. 0.6616 ha, została przejęta jako składnik przedsiębiorstwa bez odszkodowania na własność Państwa. W okresie jej przejęcia na Skarb Państwa nie obowiązywała ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, zatem brak jest faktury VAT,
 • działka nr 492/20 o pow. 6.3560 ha, została przejęta jako składnik przedsiębiorstwa bez odszkodowania na własność Państwa. W okresie jej przejęcia na Skarb Państwa nie obowiązywała ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, zatem brak jest faktury VAT,
 • działka nr 493/20 o pow. 0.0189 ha, została przejęta jako składnik przedsiębiorstwa bez odszkodowania na własność Państwa. W okresie jej przejęcia na Skarb Państwa nie obowiązywała ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, zatem brak jest faktury VAT,
 • działka nr 494/20 o pow. 0.0195 ha, została przejęta jako składnik przedsiębiorstwa bez odszkodowania na własność Państwa. W okresie jej przejęcia na Skarb Państwa nie obowiązywała ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, zatem brak jest faktury VAT.

3.Prawo do odliczenia podatku naliczonego zostało zawarte w przepisach ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, zatem nie przysługiwało Skarbowi Państwa prawo do jego odliczenia, z którego nie skorzystał z uwagi na podstawę i okres przejęcia nieruchomości na rzecz Państwa Orzeczenia Nr 39 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 lipca 1948 r.

 • działka nr 491/20 o pow. 0.2120 ha, została przejęta na Państwo w okresie nieobowiązujących przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, zatem nie przysługiwało Skarbowi Państwa prawo do odliczenia podatku, z którego nie skorzystał,
 • działka nr 490/20 o pow. 0.6616 ha, została przejęta na Państwo w okresie nieobowiązujących przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, zatem nie przysługiwało Skarbowi Państwa prawo do odliczenia podatku, z którego nie skorzystał,
 • działka nr 492/20 o pow. 6.3560 ha, została przejęta na Państwo w okresie nieobowiązujących przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, zatem nie przysługiwało Skarbowi Państwa prawo do odliczenia podatku, z którego nie skorzystał z uwagi na podstawę i okres przejęcia nieruchomości na rzecz Państwa,
 • działka nr 493/20 o pow. 0.0189 ha, została przejęta na Państwo w okresie nieobowiązujących przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, zatem nie przysługiwało Skarbowi Państwa prawo do odliczenia podatku, z którego nie skorzystał,
 • działka nr 494/20 o pow. 0.0195 ha, została przejęta na Państwo w okresie nieobowiązujących przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 199 3 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, zatem nie przysługiwało Skarbowi Państwa prawo do odliczenia podatku, z którego nie skorzystał.

4.W dniu dokonania darowizny ww. nieruchomości, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta obejmującym obszar oznaczony symbolem MP/4-Z/3, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta nr (...) z dnia 6 lipca 2014 r. (...), nieruchomość obejmująca działki nr 490/20, 491/20, 492/20, 493/20, 494/20 o łącznej pow. 7.2680 ha, karta mapy 2, obręb R. znajduje się w strefie: 4US-tereny sportu i rekreacji terenu górniczego (...).

W ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się zabudowę usługową na potrzeby usług kultury, rozrywki, oświaty, nauki, zdrowia, opieki społecznej, administracji publicznej i gastronomii oraz usług zakwaterowania w postaci hoteli, moteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych lub wczasowych oraz innych ośrodków turystycznych i campingowych - powierzchni zabudowy i zagospodarowania terenu 4US: lokale użytkowe na potrzeby usług, o których mowa oraz usług handlu o udziale powierzchniowym nie większym niż 30% powierzchni całkowitej budynków sportu i rekreacji.

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu 4US:

minimalny udział procentowy powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie mniej niż 20%,

maksymalny udział procentowy powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 60%,

-działka nr 491/20 o pow. 0.2120 ha, karta mapy 2, obręb R., zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta obejmującym obszar oznaczony symbolem MP/4-Z/3, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta nr (...) z dnia 6 lipca 2014 r. (...), znajduje się w strefie: 4US-terenu sportu i rekreacji terenu górniczego (...).

W ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się zabudowę usługową na potrzeby usług kultury, rozrywki, oświaty, nauki, zdrowia, opieki społecznej, administracji publicznej i gastronomii oraz usług zakwaterowania w postaci hoteli, moteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych lub wczasowych oraz innych ośrodków turystycznych i campingowych - powierzchni zabudowy i zagospodarowania terenu 4US

lokale użytkowe na potrzeby usług, o których mowa oraz usług handlu o udziale powierzchniowym nie większym niż 30% powierzchni całkowitej budynków sportu i rekreacji.

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu 4US

minimalny udział procentowy powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie mniej niż 20%,

maksymalny udział procentowy powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 60%.

-działka nr 490/20 o pow. 0.6616 ha, karta mapy 2, obręb R., zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta obejmującym obszar oznaczony symbolem MP/4-Z/3, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta nr (...), znajduje się w strefie: 4US-terenu sportu i rekreacji terenu górniczego(...).

W ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się zabudowę usługową na potrzeby usług kultury, rozrywki, oświaty, nauki, zdrowia, opieki społecznej, administracji publicznej i gastronomii oraz usług zakwaterowania w postaci hoteli, moteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych lub wczasowych oraz innych ośrodków turystycznych i campingowych - powierzchni zabudowy i zagospodarowania terenu 4US

lokale użytkowe na potrzeby usług, o których mowa oraz usług handlu o udziale powierzchniowym nie większym niż 30% powierzchni całkowitej budynków sportu i rekreacji.

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu 4US

minimalny udział procentowy powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie mniej niż 20%,

maksymalny udział procentowy powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 60%.

-działka nr 492/20 o pow. 6.3560 ha, karta mapy 2, obręb R., zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta obejmującym obszar oznaczony symbolem MP/4-Z/3, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta nr (...), znajduje się w strefie: 4US-terenu sportu i rekreacji terenu górniczego (...).

W ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się zabudowę usługową na potrzeby usług kultury, rozrywki, oświaty, nauki, zdrowia, opieki społecznej, administracji publicznej i gastronomii oraz usług zakwaterowania w postaci hoteli, moteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych lub wczasowych oraz innych ośrodków turystycznych i campingowych - powierzchni zabudowy i zagospodarowania terenu 4US

lokale użytkowe na potrzeby usług, o których mowa oraz usług handlu o udziale powierzchniowym nie większym niż 30% powierzchni całkowitej budynków sportu i rekreacji.

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu 4US

minimalny udział procentowy powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie mniej niż 20%

maksymalny udział procentowy powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 60%.

-działka nr 493/20 o pow. 0.0189 ha, karta mapy 2, obręb R., zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta obejmującym obszar oznaczony symbolem MP/4-Z/3, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta nr (...) z dnia 6 lipca 2014 r. (...), znajduje się w strefie: 4US-terenu sportu i rekreacji terenu górniczego (...).

W ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się zabudowę usługową na potrzeby usług kultury, rozrywki, oświaty, nauki, zdrowia, opieki społecznej, administracji publicznej i gastronomii oraz usług zakwaterowania w postaci hoteli, moteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych lub wczasowych oraz innych ośrodków turystycznych i campingowych - powierzchni zabudowy i zagospodarowania terenu 4US

lokale użytkowe na potrzeby usług, o których mowa oraz usług handlu o udziale powierzchniowym nie większym niż 30% powierzchni całkowitej budynków sportu i rekreacji.

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu 4US

minimalny udział procentowy powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie mniej niż 20%,

maksymalny udział procentowy powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 60%.

-działka nr 494/20 o pow. 0.0195 ha, karta mapy 2, obręb R., zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta obejmującym obszar oznaczony symbolem MP/4-Z/3, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta nr (...) z dnia 6 lipca 2014 r. (...), znajduje się w strefie: 4US-terenu sportu i rekreacji terenu górniczego (...).

W ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się zabudowę usługową na potrzeby usług kultury, rozrywki, oświaty, nauki, zdrowia, opieki społecznej, administracji publicznej i gastronomii oraz usług zakwaterowania w postaci hoteli, moteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych lub wczasowych oraz innych ośrodków turystycznych i campingowych - powierzchni zabudowy i zagospodarowania terenu 4US

lokale użytkowe na potrzeby usług, o których mowa oraz usług handlu o udziale powierzchniowym nie większym niż 30% powierzchni całkowitej budynków sportu i rekreacji.

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu 4US

minimalny udział procentowy powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie mniej niż 20%,

maksymalny udział procentowy powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej -nie więcej niż 60%.

5.Do nieruchomości obejmującej działki nr 491/20 o pow. 0.2120 ha, 490/20 o pow. 0.6616 ha, nr 492/20 o pow. 6.3560 ha, 493/20 o pow. 0.0189 ha, nr 494/20 o pow. 0.0195 ha, karta mapy 2, obręb R., nie były wydane decyzje o warunkach zabudowy w świetle przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z uwagi na zamiar zmiany właściciela ww. nieruchomości, która jest w użytkowaniu wieczystym, tut. organ nie jest wstanie udzielić odpowiedzi jakie decyzje będą podejmowane w czasie przyszłym.

6.Przedmiotem darowizny będzie wyłącznie prawo własności gruntu, ponieważ tylko ten tytuł przysługuje Skarbowi Państwa, obejmującego działki nr 491/20 o pow. 0.2120 ha, 490/20 o pow. 0.6616 ha, nr 492/20 opow. 6.3560 ha, 493/20 o pow. 0.0189 ha, nr 494/20 o pow. 0.0195 ha, o łącznej pow. 7.2680 ha, karta mapy 2, obręb R., gdyż zabudowania stanowią odrębną własność. Nadmienić należy, że na podstawie aktu notarialnego Rep. (...) z dnia 29 lipca 1996 r. G. stał się ich właścicielem, nabywając tytuł użytkowania wieczystego gruntu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Mając na uwadze zapis art. 7 ust. 2 pkt 2 cyt. „Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. wszelkie inne darowizny”.

Zatem czy za dokonanie darowizny prawa własności ww. nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta tut. organ zobowiązany jest odprowadzić podatek VAT w wysokości 23% od wartości rynkowej tej nieruchomości wynoszącej (...) zł (słownie: ...) tj. (...) (słownie: ...)...

Zdaniem Wnioskodawcy, za dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta winien być naliczony i odprowadzony obowiązujący podatek VAT w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 „Przez dostawę towarów, o której mowa w, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: 2) wszelkie inne darowizny”.

W przepisach obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług nie znaleziono podstawy do zwolnienia Skarbu Państwa z odprowadzenia naliczonego podatku od przedmiotowej darowizny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na charakter sprawy będącej przedmiotem interpretacji tut. organ postanowił ująć kwestie dotyczące 5 zdarzeń przyszłych tj. darowizny 5 działek w jednej interpretacji.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 2. eksport towarów,
 3. import towarów na terytorium kraju,
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Towarami, według art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co do zasady, podlega tylko taka dostawa towarów, która ma charakter odpłatny. Jednak w ściśle określonych przypadkach nieodpłatne zbycie towarów może być również przedmiotem opodatkowania tym podatkiem.

Jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne darowizny, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości bądź w części.

Powyższe oznacza, że darowiznę uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem, importem lub wytworzeniem.

W konsekwencji niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towarów (w tym darowizny) – w świetle brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT – jako wyłączonego spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Jak wynika z powyższego darowizna jest umową cywilnoprawną, cechującą się nieodpłatnością oraz przysporzeniem majątkowym tylko jednej ze stron umowy.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zamierza za zgodą Wojewody, o którą wystąpiono 8 maja 2015 r. dokonać na rzecz Gminy darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa a będącej w użytkowaniu wieczystym G. w likwidacji. Nieruchomość położona jest na terenie miasta i obejmuje następujące działki oznaczone geodezyjnie jako nr 491/20, 490/20, 492/20, 493/20 i 494/20.

Na działce nr 492/20 posadowione są następujące zabudowania: budynek hali sportowej, budynki dwóch magazynów, budynek rozdzielni, budynek szatni.

Na nieruchomości znajdują się również korty tenisowe, trzy boiska do piłki nożnej, bieżnia sześciotorowa, stanowisko o betonowej nawierzchni do rzutu kulą oraz skocznia do skoków w dal i otwarta trybuna.

Do nieruchomości obejmującej ww. działki, powstałe z podziału działki nr 374/20, utworzonej w wyniku podziału działki nr 308/20, nabyła (z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody z dnia 9 września 1993 r.) użytkowanie wieczyste gruntu oraz prawo własności budynków i urządzeń na nim posadowionych R. (Spółka).

Na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego z 29 lipca 1996 r. Spółka dokonała przeniesienia tych praw, obejmującej wówczas działkę nr 374/20 na rzecz G.

Wnioskiem z dnia 27 marca 2015 r. Burmistrz Miasta zwrócił się do Wnioskodawcy o dokonanie darowizny opisanej na wstępie nieruchomości, z której aktualnie na podstawie umowy użyczenia korzysta Miasto. Miasto planuje przeznaczyć przedmiot darowizny na realizację zadań wykonywanych przez gminę tj. organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

Przedmiotem darowizny jest prawo własności gruntu Skarbu Państwa, którego wartość wg przedłożonego przez Burmistrz Miasta operatu szacunkowego wynosi (...) zł (słownie: ...). Zabudowania istniejące na przedmiotowym gruncie stanowią odrębny przedmiot własności.

Nieruchomość obejmująca działkę nr 308/20 została nabyta na rzecz Skarbu Państwa na podstawie Orzeczenia Nr 39 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 lipca 1948 r. W wyniku przeprowadzonego jej podziału powstała działka nr 374/20, która uległa kolejnemu podziałowi tworząc następujące działki nr 491/20, 490/20, 492/20, 493/20, 494/20.

Zatem działki nr 491/20, 490/20, 492/20, 493/20, 494/20 powstałe w wyniku ww. podziałów mają tą samą podstawę nabycia na rzecz Skarbu Państwa tj. orzeczenie Nr 39 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 lipca 1948 r.,

Nieruchomość obejmująca obecnie ww. działki została przejęta jako składnik przedsiębiorstwa bez odszkodowania na własność Państwa. W okresie jej przejęcia na Skarb Państwa nie obowiązywała ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, zatem brak jest faktury VAT.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego zostało zawarte w przepisach ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, zatem nie przysługiwało Skarbowi Państwa prawo do jego odliczenia, z którego nie skorzystał z uwagi na podstawę i okres przejęcia nieruchomości na rzecz Państwa Orzeczenia Nr 39 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 lipca 1948 r.

W dniu dokonania darowizny ww. nieruchomości, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta obejmującym obszar oznaczony symbolem MP/4-Z/3, nieruchomość obejmująca działki nr 490/20, 491/20, 492/20, 493/20, 494/20 znajduje się w strefie: 4US-tereny sportu i rekreacji terenu górniczego (...).

W ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się zabudowę usługową na potrzeby usług kultury, rozrywki, oświaty, nauki, zdrowia, opieki społecznej, administracji publicznej i gastronomii oraz usług zakwaterowania w postaci hoteli, moteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych lub wczasowych oraz innych ośrodków turystycznych i campingowych - powierzchni zabudowy i zagospodarowania terenu 4US: lokale użytkowe na potrzeby usług, o których mowa oraz usług handlu o udziale powierzchniowym nie większym niż 30% powierzchni całkowitej budynków sportu i rekreacji.

Do nieruchomości obejmującej działki nr 491/20, 490/20, 492/20, 493/20 i 494/20 nie były wydane decyzje o warunkach zabudowy.

Przedmiotem darowizny będzie wyłącznie prawo własności gruntu obejmującego działki nr 491/20, 490/20, 492/20, 493/20, 494/20, ponieważ tylko ten tytuł przysługuje Skarbowi Państwa, gdyż zabudowania stanowią odrębną własność.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy za dokonanie darowizny prawa własności ww. nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa na rzecz Gminy Wnioskodawca zobowiązany jest odprowadzić podatek VAT w wysokości 23%.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy stwierdzić należy, że określona transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli łącznie spełnione są 2 warunki:

 • dana czynność jest wymieniona w art. 5 ustawy,
 • czynność jest dokonywana przez podmiot, który w odniesieniu do niej działa w charakterze podatnika.

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 tej ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 s. 1, ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W tym miejscu wskazać należy, że powiat, w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445), jest jednostką samorządu terytorialnego. Posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jest właścicielem mienia i innych praw majątkowych oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, organami powiatu są rada powiatu i zarząd. Zarząd jest organem wykonawczym powiatu (art. 26 ust. 1 powołanej ustawy), który – w myśl art. 33 tej ustawy – wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

Co istotne, w skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie (art. 26 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym).

Z przepisu art. 34 ust. 1 ww. ustawy wynika ponadto, że starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.), z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów niniejszej ustawy oraz odrębnych ustaw, organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, a organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy wykonawcze.

Jednocześnie, w świetle art. 11a ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, przepis art. 11 ust. 1 stosuje się do czynności prawnych lub czynności procesowych podejmowanych na rzecz lub w interesie Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

W myśl art. 13 ust. 2 tej ustawy, nieruchomość może być, z zastrzeżeniem art. 59 ust. 1, przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu, z zastrzeżeniem ust. 2a.

Natomiast stosownie do art. 13 ust. 2a ww. ustawy, darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa dokonuje starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej - za zgodą wojewody, a nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego jej organ wykonawczy - za zgodą rady albo sejmiku. Odstąpienie od odwołania darowizny następuje za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie. Zgody nie wymaga dokonanie darowizny przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, o której mowa w art. 59 ust. 1.

Zgodnie z art. 21 cyt. ustawy do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa.

Z art. 23 ust. 1 cyt. wyżej ustawy wynika, że zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 2 i 4, art. 51, art. 57 ust. 1, art. 58-60 oraz art. 60a, starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, a w szczególności:

1.ewidencjonują nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości;

2.zapewniają wycenę tych nieruchomości;

3.sporządzają plany wykorzystania zasobu;

4.zabezpieczają nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;

5.wykonują czynności związane z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzą windykację tych należności;

6.współpracują z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;

7.zbywają oraz nabywają, za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzące w skład zasobu, z zastrzeżeniem art. 17;

7a.wydzierżawiają, wynajmują i użyczają nieruchomości wchodzące w skład zasobu, przy czym umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody wojewody; zgoda wojewody jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość;

8.podejmują czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie;

9.składają wnioski o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej.

Jak wynika z powyższego organ jednostki samorządu terytorialnego (starosta) działa jedynie jako organ tej jednostki, a zatem wszelkie podejmowane przez niego działania są w istocie działaniami podejmowanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednocześnie starosta - w sprawach gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - działa jako reprezentant Skarbu Państwa.

Zatem starosta w przedmiotowej sprawie działa w roli zbywającego na rzecz Gminy nieruchomość będącą własnością Skarbu Państwa jako podmiot reprezentujący Skarb Państwa.

Podkreślenia wymaga fakt, że z treści art. 33 ustawy Kodeks cywilny wynika, iż osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.

W myśl art. 34 ww. Kodeksu, Skarb Państwa jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych.

Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nie należącego do innych osób prawnych, zatem każda czynność cywilnoprawna państwowej jednostki organizacyjnej jest na gruncie prawa cywilnego czynnością Skarbu Państwa. Jednostki te działają na rachunek Skarbu Państwa, a przysporzenie majątkowe może nastąpić tylko na rzecz Skarbu Państwa. Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa ma jedynie zdolność cząstkową, jej funkcją jest reprezentowanie interesów Skarbu Państwa i podejmowanie za niego czynności.

W tym miejscu wskazać należy, że podatnikiem podatku od towarów i usług nie może być starosta, przede wszystkim z tego względu, że nie jest on podmiotem samodzielnie prowadzącym działalność gospodarczą. Starosta nie działa bowiem na własny rachunek i na własną odpowiedzialność, chociażby z tego powodu, że nie jest - ze względu na brak wyodrębnienia - jednostką organizacyjną. W każdym zatem przypadku podatnikiem podatku od towarów i usług jest Powiat i on dokonuje rozliczeń w podatku od towarów i usług. W niniejszej sprawie podmiotem zbywającym tę nieruchomość jest więc podatnik podatku od towarów i usług – Powiat.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy wskazać należy, że opisana we wniosku czynność darowizny prawa własności nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa na rzecz Gminy dokonywana przez Starostę – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powyższe wynika z faktu, że czynność ta jest czynnością cywilnoprawną, która za przedmiot będzie miała – w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT – towar, w wyniku której nastąpi przeniesienie prawa do rozporządzania nieruchomościami jak właściciel. Przy czym, mając na uwadze fakt, że przy nabyciu przedmiotowych nieruchomości Skarbowi Państwa nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, planowana darowizna nieruchomości (gruntu) tj. działek nr 491/20, 490/20, 492/20, 493/20 i 494/20, nie będzie stanowiła dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, a w konsekwencji nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

Reasumując, dokonanie darowizny prawa własności ww. nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa na rzecz Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań wykonywanych przez Gminę tj. organizowanie imprez kulturalnych i sportowych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy VAT.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, iż za dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta winien być naliczony i odprowadzony obowiązujący podatek VAT, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-634/15/ES | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.