IBPP1/443-1205/14/AZb | Interpretacja indywidualna

Czy czynność przeniesienia z mocy prawa własności nieruchomości gminnej na rzecz Skarbu Państwa za odszkodowaniem stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT a tym samym czy Gmina zobowiązana jest do zapłaty podatku należnego
IBPP1/443-1205/14/AZbinterpretacja indywidualna
 1. Skarb Państwa
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. nieruchomości
 4. odszkodowania
 5. opodatkowanie
 6. przeniesienie prawa własności
 7. wywłaszczenie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z 24 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) oraz pismem z 2 marca 2015 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy czynność przeniesienia z mocy prawa własności nieruchomości gminnej na rzecz Skarbu Państwa za odszkodowaniem stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT a tym samym czy Gmina zobowiązana jest do zapłaty podatku należnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy czynność przeniesienia z mocy prawa własności nieruchomości gminnej na rzecz Skarbu Państwa za odszkodowaniem stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT a tym samym czy Gmina zobowiązana jest do zapłaty podatku należnego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 24 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 18 lutego 2015 r., oraz pismem z 2 marca 2015 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Oprócz realizacji zadań publicznych nałożonych drobnymi przepisami prawa wykonuje również czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych np. sprzedaż nieruchomości, dzierżawa gruntu, i w tym zakresie jest podatnikiem od towarów i usług VAT.

Dnia 3 kwietnia 2003 r. Wojewoda wydał decyzję nr xxx o ustaleniu lokalizacji autostrady płatnej przebiegającej przez teren województwa od węzła „S” w G. (bez węzła) do węzła „B” w C. z węzłem. Decyzja ta została wydana na podstawie następujących aktów prawnych:

 • art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1192 z późniejszymi zmianami);
 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
 • zgodnie ze wskazaniami lokalizacyjnymi wydanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 grudnia 1999 r.

i stała się ostateczna z dniem 6 maja 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 17a ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późń. zm) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy Gmina uzyskała deklaratoryjną decyzję Wojewody z dnia 30 września 2013 r. - sprostowana postanowieniem z dnia 23 października 2013 r. – o nabyciu z mocy prawa, z dniem 27 maja 1990 r. prawa własności nieruchomości państwowych, położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta C., obrębie ewidencyjnym D., oznaczonych w ewidencji gruntów działkami nr: 3548/155 o pow. 0,0547 ha, 3549/155 o pow. 0,4775 ha, 3578/469 o pow. 0,1601 ha, 3579/469 o pow. 0,1432 ha, 3580/469 o pow. 0,1580 ha, 116/29 o pow. 0,1758 ha, 117/29 o pow. 0,0562 ha, 118/29 o pow. 0,6438 ha, ujawnionych w księdze wieczystej xxx oraz działki nr 3262/155 o pow. 0,0828 ha, ujawnionej w księdze wieczystej xxx, prowadzonych przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotowe działki faktycznie zajęte były pod drogi gminne. Wyżej wymieniona decyzja uprawomocniła się w dniu 17 października 2013 r.

Decyzją Wojewody z dnia 12 grudnia 2013 r. na podstawie:

 • art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 r., Nr 220, poz. 1601);
 • art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 r., Nr 154, poz. 958);
 • art. 104 i art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego,

nieruchomość stanowiąca własność Gminy, położona w obrębie ewidencyjnym D., objęta decyzją o ustaleniu lokalizacji autostrady na odcinku węzła „S” w G. do węzła „B” w C., obejmującą działki oznaczone numerami 3578/469 o pow. 0,1601 ha, 116/29 o pow. 0,1758 ha oraz 3548/155 o pow. 0,0547 ha z dniem 6 maja 2003 r., z mocy prawa, stały się własnością Skarbu Państwa (data ostateczności powyższej decyzji – 3 stycznia 2014 r.).

Wnioskiem z dnia 11 lutego 2014 r. Burmistrz Gminy i Miasta zwrócił się z prośbą do Wojewody o wszczęcie postępowania związanego z ustaleniem odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.

W dniu 6 października 2014 r. decyzją nr xxx Wojewoda na podstawie:

- art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późń. zm.);

- art. 12 ust. 4a, ust. 4f i ust. 5 oraz art. 18, art. 22, art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 42 ust. 1 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późń. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 r., Nr 220, poz. 1601) i art. 6 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 r. Nr 154, poz. 958);

- art. 104 i art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego, ustalił odszkodowanie za prawo własności nieruchomości przejętej z mocy prawa, z dniem 6 maja 2003 r., na własność Skarbu Państwa. Decyzja stała się ostateczna w dniu 25 października 2014 r. Odszkodowanie wpłynęło na konto urzędu dnia 7 listopada 2014 r.

W uzupełnieniu wniosku z 24 lutego 2015 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 21 listopada 2014 r. zaistniała oczywista omyłka pisarska w części G dotyczącej wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego. Błąd związany jest z numerem decyzji Wojewody o ustaleniu lokalizacji autostrady płatnej. W wniosku błędnie powołano się na decyzję nr xxx z dnia 3 kwietnia 2003 r., a winno być nr xxx z dnia 3 kwietnia 2003 r.

W załączniku graficznym do Decyzji Wojewody nr xxx z dnia 3 kwietnia 2003 r. o ustaleniu lokalizacji autostrady płatnej przebiegającej przez teren województwa od węzła „S” w G. (bez węzła) do węzła „B” w C. z węzłem (która to stała się ostateczna z dniem 06 maja 2003 r.) ujęte zostały m.in. części działek nr 1913/469, 29 oraz 3263/155.

Działka nr 1913/469 uległa podziałowi na podstawie decyzji Burmistrza Gminy i Miasta nr xxx z dnia 23 grudnia 2005 r. w wyniku którego powstała m. in. działka 3578/469 przeznaczona pod budowę autostrady.

Działka nr 29 uległa podziałowi na podstawie decyzji Burmistrza Gminy i Miasta nr xxx z dnia 23 grudnia 2005 r. w wyniku którego powstała m. in. działka 116/29 przeznaczona pod budowę autostrady.

Działka nr 3263/155 uległa podziałowi na podstawie decyzji Burmistrza Gminy i Miasta nr xxx z dnia 23 grudnia 2005 r. w wyniku którego powstała m. in. działka 3548/155 przeznaczona pod budowę autostrady.

W uzupełnieniu wniosku z 2 marca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że na dzień 6 maja 2003 r. działki nr 116/29 oraz 3578/469 były zabudowane budowlą trwale z gruntem związaną w postaci drogi, wyłożonej płytami betonowymi w 1987 r. Ponadto przedmiotowa droga użytkowana była jako droga publiczna ul. xxx i w latach 1990-2003 r. Gmina nie ponosiła wydatków na jej ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Wnioskodawca nadmienia, że nieruchomość oznaczona nr 3548/155 na dzień 6 maja 2003 r. stanowiła działkę niezabudowaną.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z przeniesieniem z mocy prawa z dniem 6 maja 2003 r. (przed wejściem w dniu 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym) na podstawie decyzji Wojewody nr xxx z dnia 12 grudnia 2013 r. własności nieruchomości gminnej na rzecz Skarbu Państwa i otrzymaniem przez gminę odszkodowania w 2014 r., ma miejsce czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT, a tym samym czy gmina zobowiązana jest do zapłaty podatku należnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. nieruchomości przeznaczone na pasy drogowe, stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, stają się własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi dotycząca tych nieruchomości stała się ostateczna.

W przedmiotowej sprawie decyzja o lokalizacji stała się ostateczna dnia 6 maja 2003 r., wtedy też nastąpiło przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Fakt ustalenia i wypłaty odszkodowania w terminie późniejszym nie miał wpływu na powstanie obowiązku podatkowego.

Przejście z mocy prawa własności przedmiotowych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa przed wejściem w życie ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT nawet jeśli wypłata odszkodowania nastąpiła w późniejszym czasie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – w świetle art. 2 pkt 6 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r.) - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie.

Powołany wyżej przepis art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, obowiązujący od 1 maja 2004 r., określa szczególny przypadek dostawy towarów, który ma na celu wskazanie, że dostawą towarów jest nawet tak nietypowa sytuacja, jak władcze działanie organu lub samego przepisu prawa, w którym towar (także wbrew woli) zmienia właściciela za odszkodowaniem. Zgodnie bowiem z ww. przepisem, przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów (nieruchomości) w zamian za odszkodowanie jest objęte podatkiem od towarów i usług (a więc także wówczas, gdy nie jest ono następstwem decyzji właściciela, lecz wynika z nakazu organu władzy publicznej lub z mocy samego prawa).

Zatem, jeśli przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel następuje za odszkodowaniem, to wówczas stanowi ono odpłatną dostawę towarów i ze względu na przedmiot, czynność taka jest objęta opodatkowaniem. W tym przypadku odszkodowanie pełni funkcję wynagrodzenia, czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy wynika, że dnia 3 kwietnia 2003 r. Wojewoda wydał decyzję xxx (wskazano nr decyzji z uwzględnieniem sprostowania omyłki pisarskiej Wnioskodawcy) o ustaleniu lokalizacji autostrady płatnej przebiegającej przez teren województwa od węzła „S” w G. (bez węzła) do węzła „B” w C. z węzłem. Decyzja ta została wydana na podstawie następujących aktów prawnych:

 • art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1192 z późniejszymi zmianami);
 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
 • zgodnie ze wskazaniami lokalizacyjnymi wydanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 grudnia 1999 r.

i stała się ostateczna z dniem 6 maja 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 17a ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późń. zm) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy Gmina uzyskała deklaratoryjną decyzję Wojewody z dnia 30 września 2013 r. nr xxx - sprostowana postanowieniem z dnia 23 października 2013 r. – o nabyciu z mocy prawa, z dniem 27 maja 1990 r. prawa własności nieruchomości państwowych, położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta, obrębie ewidencyjnym D., oznaczonych w ewidencji gruntów działkami nr: 3548/155 o pow. 0,0547 ha, 3549/155 o pow. 0,4775 ha, 3578/469 o pow. 0,1601 ha, 3579/469 o pow. 0,1432 ha, 3580/469 o pow. 0,1580 ha, 116/29 o pow. 0,1758 ha, 117/29 o pow. 0,0562 ha, 118/29 o pow. 0,6438 ha, ujawnionych w księdze wieczystej nr xxx oraz działki nr 3262/155 o pow. 0,0828 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr xxx, prowadzonych przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotowe działki faktycznie zajęte były pod drogi gminne. Wyżej wymieniona decyzja uprawomocniła się w dniu 17 października 2013 r.

Decyzją Wojewody nr xxx z dnia 12 grudnia 2013 r. na podstawie:

 • art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 r., Nr 220, poz. 1601);
 • art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 r., Nr 154, poz. 958);
 • art. 104 i art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego,

nieruchomość stanowiąca własność Gminy, położona w obrębie ewidencyjnym D., objęta decyzją o ustaleniu lokalizacji autostrady na odcinku węzła „S” w G. do węzła „B” w C., obejmującą działki oznaczone numerami 3578/469 o pow. 0,1601 ha, 116/29 o pow. 0,1758 ha oraz 3548/155 o pow. 0,0547 ha z dniem 6 maja 2003 r., z mocy prawa, stały się własnością Skarbu Państwa (data ostateczności powyższej decyzji – 3 stycznia 2014 r.).

Wnioskiem z dnia 11 lutego 2014 r. nr xxx Burmistrz Gminy i Miasta zwrócił się z prośbą do Wojewody o wszczęcie postępowania związanego z ustaleniem odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. W dniu 6 października 2014 r. decyzją nr xxx Wojewoda na podstawie:

 • art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późń. zm.);
 • art. 12 ust. 4a, ust. 4f i ust. 5 oraz art. 18, art. 22, art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 42 ust. 1 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późń. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 r., Nr 220, poz. 1601) i art. 6 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 r. Nr 154, poz. 958);
 • art. 104 i art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego,

ustalił odszkodowanie za prawo własności nieruchomości przejętej z mocy prawa, z dniem 6 maja 2003 r., na własność Skarbu Państwa. Decyzja stała się ostateczna w dniu 25 października 2014 r. Odszkodowanie wpłynęło na konto urzędu dnia 7 listopada 2014 r.

W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, cyt. „Czy decyzja z dnia 3 kwietnia 2003 r. Wojewody nr xxx o ustaleniu lokalizacji autostrady płatnej przebiegającej przez teren województwa od węzła „S” w G. (bez węzła) do węzła „B” w C. z węzłem, która stała się ostateczna z dniem 6 maja 2003 r., obejmowała działki będące przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, tj. działki nr 3578/469, nr 116/29 i nr 3548/155” Wnioskodawca wyjaśnił, że w załączniku graficznym do Decyzji Wojewody nr xxx z dnia 3 kwietnia 2003 r. o ustaleniu lokalizacji autostrady płatnej przebiegającej przez teren województwa od węzła „S” w G. (bez węzła) do węzła „B” w C. z węzłem (która to stała się ostateczna z dniem 06 maja 2003 r.) ujęte zostały m.in. części działek nr 1913/469, 29 oraz 3263/155. Działka nr 1913/469 uległa podziałowi na podstawie decyzji Burmistrza Gminy i Miasta nr xxx z dnia 23 grudnia 2005 r. w wyniku którego powstała m. in. działka 3578/469 przeznaczona pod budowę autostrady. Działka nr 29 uległa podziałowi na podstawie decyzji Burmistrza Gminy i Miasta nr xxx z dnia 23 grudnia 2005 r. w wyniku którego powstała m. in. działka 116/29 przeznaczona pod budowę autostrady. Działka nr 3263/155 uległa podziałowi na podstawie decyzji Burmistrza Gminy i Miasta nr xxx z dnia 23 grudnia 2005 r. w wyniku którego powstała m. in. działka 3548/155 przeznaczona pod budowę autostrady.

Wnioskodawca wskazał, że na dzień 6 maja 2003 r. działki nr 116/29 oraz 3578/469 były zabudowane budowlą trwale z gruntem związaną w postaci drogi, wyłożonej płytami betonowymi w 1987 r. natomiast nieruchomość oznaczona nr 3548/155 na dzień 6 maja 2003 r. stanowiła działkę niezabudowaną.

W przedmiotowej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii uznania, czy w związku z przeniesieniem z mocy prawa z dniem 6 maja 2003 r. (przed wejściem w dniu 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym) na podstawie decyzji Wojewody nr xxx z dnia 12 grudnia 2013 r. własności nieruchomości gminnej na rzecz Skarbu Państwa i otrzymaniem przez gminę odszkodowania w 2014 r., ma miejsce czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT, a tym samym czy gmina zobowiązana jest do zapłaty podatku należnego.

Odnosząc się do powyższego należy przytoczyć art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 15 grudnia 2006 r., zgodnie z którym nieruchomości przeznaczone na pasy drogowe, stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, stają się własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi dotycząca tych nieruchomości stała się ostateczna.

W myśl art. 14 ust. 3 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 15 grudnia 2006 r., za nieruchomości, o których mowa w ust. 1, jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje odszkodowanie ustalone według zasad obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.

Stosownie do art. 14 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 15 grudnia 2006 r., wojewoda, w drodze decyzji, stwierdza nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości, o której mowa w ust. 1, oraz ustala odszkodowanie.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz. 1601 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 12 lipca 2007 r., do nieruchomości objętych decyzjami o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej, wydanymi na podstawie dotychczasowych przepisów, stosuje się przepisy rozdziału 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w jego dotychczasowym brzmieniu.

W art. 1 ww. ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawodawca odwołał się do ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 ze zm.). W rozdziale 3 ww. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych zatytułowanym „Nabywanie nieruchomości pod drogi” umiejscowiony został m.in. art. 14 tej ustawy.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 154, poz. 958), dla przedsięwzięć drogowych, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Jak wynika zatem z przedstawionego we wniosku opisu sprawy, zgodnie z decyzją Wojewody nr xxx z dnia 12 grudnia 2013 r. nieruchomość stanowiąca własność Gminy, objęta decyzją o ustaleniu lokalizacji autostrady na odcinku węzła „S” w G. do węzła „B” w C., obejmująca działki oznaczone numerami 3578/469, 116/29 oraz 3548/155 z dniem 6 maja 2003 r., z mocy prawa, stała się własnością Skarbu Państwa. Decyzja Wojewody z 3 kwietnia 2003 r. xxx o ustaleniu lokalizacji autostrady płatnej przebiegającej przez teren województwa od węzła „S” w G. (bez węzła) do węzła „B” w C. z węzłem stała się ostateczna z dniem 6 maja 2003 r. W załączniku graficznym do ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady płatnej ujęte zostały m.in. części działek nr 1913/469, 29 oraz 3263/155. Działka nr 1913/469 uległa podziałowi na podstawie decyzji Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 23 grudnia 2005 r. w wyniku którego powstała m. in. działka 3578/469 przeznaczona pod budowę autostrady. Działka nr 29 uległa podziałowi na podstawie decyzji Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 23 grudnia 2005 r. w wyniku którego powstała m. in. działka 116/29 przeznaczona pod budowę autostrady. Działka nr 3263/155 uległa podziałowi na podstawie decyzji Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 23 grudnia 2005 r. w wyniku którego powstała m. in. działka 3548/155 przeznaczona pod budowę autostrady.

Z powyższego wynika zatem, że przeniesienie prawa własności ww. nieruchomości zaistniało z mocy prawa przed dniem 1 maja 2004 r. tj. przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50), opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do art. 4 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r., ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności określonych w art. 2, które wymienione są w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Należy w tym miejscu nadmienić, że grunty w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie były objęte pojęciem towaru, w konsekwencji ich sprzedaż nie podlegała opodatkowaniu.

Bezspornym natomiast jest, że od 1 maja 2004 r. grunt spełnia definicję towaru z art. 2 pkt 6 ustawy VAT.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z przeniesieniem z mocy prawa prawa własności działki niezabudowanej oraz 2 działek zabudowanych budowlą (drogą). Jak wynika z okoliczności sprawy, do przeniesienia z mocy prawa prawa własności nieruchomości doszło pod rządami ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - obowiązującej do 30 kwietnia 2004 r., która to ustawa zakresem opodatkowania nie obejmowała czynności przeniesienia z mocy prawa własności towarów (nieruchomości) w zamian za odszkodowanie.

Przedmiot opodatkowania musi wynikać z przepisów ustawowych. Art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) wyklucza bowiem nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków w innej formie, niż w drodze ustawy.

Tymczasem opisane we wniosku zdarzenie nie mieściło się w zakresie opodatkowania wyznaczonym przez ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

W związku z tym, że art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym opodatkowaniu podlega przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie, nie miał swojego odpowiednika w ustawie o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, przejście z mocy prawa własności opisanych we wniosku nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Data ustalenia i wypłaty odszkodowania w późniejszym terminie nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego z racji przeniesienia własności tych nieruchomości, ponieważ samo otrzymanie odszkodowania nie stanowi w myśl tej ustawy czynności opodatkowanej. Zdarzeniem, z którym ustawa o podatku od towarów i usług wiąże obowiązek zapłaty tego podatku jest moment przeniesienia z mocy prawa własności towarów (nieruchomości), w tym przypadku dokonany w 2003 r.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.