IBPBI/2/423-942/14/MO | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle obowiązujących regulacji prawnych Spółka była zobowiązana w dniu dokonania wypłaty na konto X należnej Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Prezesa X dywidendy za 2013 r., do potrącenia (pobrania) zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej „ustawa o pdop”?
IBPBI/2/423-942/14/MOinterpretacja indywidualna
  1. Skarb Państwa
  2. dywidendy
  3. opodatkowanie
  4. zryczałtowany podatek dochodowy
  5. zwolnienie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zwolnienia podmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 31 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka była zobowiązana w dniu dokonania wypłaty na konto X należnej Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Prezesa X, dywidendy za 2013 r., do potrącenia (pobrania) zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka była zobowiązana w dniu dokonania wypłaty na konto X należnej Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Prezesa X, dywidendy za 2013 r., do potrącenia (pobrania) zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”), została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 26 października 2004 r. Całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki została objęta przez Skarb Państwa, w imieniu którego działa Prezes (dalej: „X”). Na dzień składania niniejszego wniosku struktura właścicielska udziałów w Spółce nie uległa zmianie. Zgodnie z § 12 aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zysk, do którego uprawnieni są Wspólnicy, jest dzielony proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, a uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

W dniu 25 czerwca 2014 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013. Część zysku Spółki została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla jedynego wspólnika - Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Prezesa X.

Wykonując dyspozycję zawartą w uchwale o podziale zysku Spółka przekazała 10 lipca 2014 r. na konto X należną dywidendę, przy czym wypłata została dokonana w kwocie netto, tj. po potrąceniu (pobraniu) w myśl art. 26 ust. 1 ustawy o pdop, 19% zryczałtowanego podatku dochodowego. X, której Prezes wykonuje uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w Spółce, jest państwową osobą prawną podległą Ministrowi Obrony Narodowej oraz agencją wykonawczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885). X działa na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 ze zm. - dalej „ustawa o zakwaterowaniu”) oraz statutu wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 299).

W myśl art. 17 ust. 2 ustawy o zakwaterowaniu, X może m.in. tworzyć i przejmować na podstawie przepisów odrębnych spółki i towarzystwa budownictwa społecznego, wnosić mienie, w tym także jako wkład niepieniężny do tych spółek i towarzystw budownictwa społecznego. Przy czym, zgodnie z art. 17 ust. 2c ustawy o zakwaterowaniu, akcje lub udziały w spółkach i towarzystwach budownictwa społecznego, o których mowa w art. 17 ust. 2, nabyte lub objęte przez X w zamian za mienie Skarbu Państwa, stanowią własność Skarbu Państwa i podlegają przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa w terminie czternastu dni od dnia ich nabycia lub objęcia. Stosownie do art. 17 ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu, prawa i obowiązki wspólnika lub akcjonariusza, w podmiotach, o których mowa w ust. 2, wykonuje, w imieniu Skarbu Państwa, Prezes X.

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy o zakwaterowaniu, decyzje w sprawach zbywania w imieniu Skarbu Państwa akcji i udziałów w podmiotach określonych w art. 17 ust. 2 oraz w sprawach podwyższenia kapitału zakładowego w tych podmiotach, podejmuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa na wniosek Prezesa X, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 216 ze zm.).

W myśl art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o zakwaterowaniu, należne Skarbowi Państwa dywidendy ze spółek, o których mowa w ust. 4, a także przychody z prywatyzacji tych podmiotów, oraz zbycia w nich akcji i udziałów, z wyjątkiem środków przeznaczonych na cele, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy o komercjalizacji - przeznacza się na realizację zadań X.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle obowiązujących regulacji prawnych Spółka była zobowiązana w dniu dokonania wypłaty na konto X należnej Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Prezesa X dywidendy za 2013 r., do potrącenia (pobrania) zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej „ustawa o pdop”...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 191 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 – dalej: „Ksh”), wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku (art. 193 § 1 Ksh).

Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o pdop, w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Jednocześnie, w myśl art. 26 ust. 1 ustawy o pdop, osoby prawne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Stosownie do art. 26 ust. 3 ustawy o pdop, płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1, 2-2b pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika. Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1 - informację o wysokości pobranego podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru. Przy czym, na podstawie ust. 3a. płatnicy są obowiązani przesłać informację, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w terminie przekazania kwoty pobranego podatku.

W myśl art. 26a ust. 1 ustawy o pdop, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnicy, o których mowa w art. 26, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, roczne deklaracje sporządzone według ustalonego wzoru.

Uregulowania prawne wynikające z art. 14 oraz 17 ustawy o zakwaterowaniu, wskazują, że właścicielem wszystkich udziałów objętych przez X w utworzonej przez nią Spółce i tym samym jedynym wspólnikiem jest Skarb Państwa, którego reprezentantem jest Prezes X, wykonujący prawa wspólnika jedynie w imieniu Skarbu Państwa. Tym samym, to Skarbowi Państwa, jako właścicielowi 100% udziałów w Spółce przysługuje prawo do udziału w zysku wypracowanym przez Spółkę.

Z kolei, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop, Skarb Państwa objęty jest zwolnieniem od podatku dochodowego, przy czym zwolnienie to ma charakter podmiotowy i obejmuje całość przychodów, niezależnie od źródła ich uzyskania, wysokości, czy przeznaczenia podlegających zwolnieniu podatkowemu środków.

Status X, jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z uregulowaniami wynikającymi z ustawy o zakwaterowaniu odnoszącymi się do spółek, których udziałowcem jest Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa X, był już przedmiotem rozważań, dokonywanych przez organ interpretacyjny. Minister Finansów, w imieniu którego działa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w wydanych na rzecz X interpretacjach indywidualnych dokonał analizy przepisów ustawy o pdop w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z udziałami Skarbu Państwa w utworzonych przez X spółkach prawa handlowego, dotyczących:

  1. przeprowadzonego w 2013 r. obniżenia wartości udziałów Skarbu Państwa - X w firmie Wnioskodawcy,
  2. opodatkowania dochodów (przychodów) uzyskiwanych przez Skarb Państwa - X w związku z gospodarowaniem powierzonym mieniem Skarbu Państwa,
  3. określenia przychodu podatkowego, kosztów jego uzyskania oraz momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów objętych przez Skarb Państwa - X w spółce pod firmą X.

W interpretacji indywidualnej z 25 lutego 2014 r., znak IPPB3/423-943/13-2/DP, wydanej na wniosek X, a dotyczącej obniżenia wartości udziałów Skarbu Państwa - X w firmie Wnioskodawcy, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że w jego ocenie X „(...) nie otrzymuje na własny rachunek wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości przedmiotowych udziałów, gdyż to nie ona jest właścicielem tych udziałów. To Skarb Państwa (reprezentowany jedynie przez X i jej Prezesa) otrzymuje opisane we wniosku wynagrodzenie, gdyż to on jest właścicielem udziałów w spółce. (...) W rezultacie, to nie Wnioskodawca, lecz Skarb Państwa byłby zobowiązany do rozpoznania przychodu z tytułu transakcji obniżenia wartości udziałów w spółce. Oczywiste jest przy tym, że Skarb Państwa – z uwagi na wyłączenie podmiotowe zawarte w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT - nie podlega opodatkowaniu, co w konsekwencji prowadzi do konstatacji, że transakcja polegająca na obniżeniu wartości udziałów w spółce (...) jest neutralna podatkowo dla właściciela tychże udziałów. Wnioskodawca, reprezentujący w tym zakresie interesy Skarbu Państwa, nie może sobie przypisywać przychodów z tytułu wynagrodzenia, które nie jest własnością samego Wnioskodawcy.

W kolejnej wydanej na wniosek X interpretacji indywidualnej z 5 grudnia 2013 r., znak IPPB3/423-685/13-2/PK1, dotyczącej opodatkowania dochodów (przychodów) uzyskiwanych przez Skarb Państwa - X w związku z gospodarowaniem powierzonym mieniem Skarbu Państwa Organ interpretacyjny zajął stanowisko, że „(...) jedynie wyraźnie wskazane przychody podlegające pod dyspozycję art. 14 ust. 5 ustawy o zakwaterowaniu, mogą być w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT zwolnione od opodatkowania jako przychody Skarbu Państwa.

Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 28 stycznia 2014 r. (sygn. akt. III SA/Wa 1885/13) w sprawie ze skargi X na interpretację indywidualną Ministra Finansów dotyczącą zbycia udziałów objętych przez Skarb Państwa – X w spółce pod firmą X orzekł, że „(...) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p Skarb Państwa jest zwolniony z podatku. W ocenie Sądu, na podstawie tego przepisu także jest zwolniona z podatku, gdyż ekonomiczne efekty jej działalności w postaci nadwyżki środków finansowych, o której mowa w art. 22 ust. 1 u.f.p. przypadają Skarbowi Państwa.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz wskazane przepisy prawa, Spółka stoi na stanowisku, że w związku ze zwolnieniem podmiotowym dotyczącym Skarbu Państwa, zawartym w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop, nie była zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w dniu dokonywania wypłaty dywidendy na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez X.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.