0114-KDIP2-2.4010.528.2018.1.AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak obowiązku wyodrębnienia dochodów osiągniętych z zysków kapitałowych oraz rozdzielenia dochodów uzyskanych z tych źródeł od pozostałych dochodów podatnika, dotyczących spółek, w których Wnioskodawca wykonuje, w imieniu Skarbu Państwa, prawa i obowiązki wspólnika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2018 r. (data wpływu 10 października 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku wyodrębnienia dochodów osiągniętych z zysków kapitałowych oraz rozdzielenia dochodów uzyskanych z tych źródeł od pozostałych dochodów podatnika, dotyczących spółek, w których Wnioskodawca wykonuje, w imieniu Skarbu Państwa, prawa i obowiązki wspólnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku wyodrębnienia dochodów osiągniętych z zysków kapitałowych oraz rozdzielenia dochodów uzyskanych z tych źródeł od pozostałych dochodów podatnika, dotyczących spółek, w których Wnioskodawca wykonuje, w imieniu Skarbu Państwa, prawa i obowiązki wspólnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca działa na podstawie ustawy. Wnioskodawca jest... wykonawczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077), nadzorowaną przez Ministra (...).

Wnioskodawca powstał z dniem 1 października 2015 r. poprzez połączenie W., utworzonej na podstawie ustawy (...) oraz A., utworzonej na podstawie ustawy (...). Połączenie Wnioskodawcy nastąpiło przez przejęcie A. przez W.

W., w związku z przejęciem A. wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki Wnioskodawcy, w tym wynikające z koncesji, bez względu na charakter stosunku prawnego, z którego te prawa i obowiązki wynikały. Wnioskodawca po połączeniu obu..., z dniem 1 października 2015 r. otrzymała nazwę (...).

Zgodnie z art. 60 ustawy o (...), Wnioskodawca może tworzyć, łączyć, przystępować i przejmować, na podstawie przepisów odrębnych, spółki prawa handlowego i towarzystwa budownictwa społecznego, wnosić mienie, w tym także jako wkład niepieniężny do tych spółek i towarzystw budownictwa społecznego, które realizują zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Akcje lub udziały w spółkach prawa handlowego i towarzystwach budownictwa społecznego, nabyte lub objęte przez Wnioskodawcę w zamian za mienie Skarbu Państwa, stanowią własność Skarbu Państwa. Prawa i obowiązki wspólnika lub akcjonariusza w ww. podmiotach, wykonuje, w imieniu Skarbu Państwa, Wnioskodawca. Należne Skarbowi Państwa dywidendy oraz przychody ze zbycia akcji albo udziałów spółek przeznacza się na realizację zadań Wnioskodawcy.

Zgodnie z przepisem art. 125 ust. 1 ustawy (...), mienie stanowiące własność Wnioskodawcy (...), z dniem wejścia w życie ustawy (...), tj. z dniem 1 października 2015 r., stało się mieniem Skarbu Państwa powierzonym do zagospodarowania Wnioskodawcy.

Na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 128 ust. 2 ustawy (...), Rada Ministrów wydała w dniu 11 stycznia 2017 r. rozporządzenie w sprawie wykazu spółek prawa handlowego niezbędnych do realizacji zadań Wnioskodawcy. W myśl art. 128 ust. 3 akcje lub udziały w spółkach prawa handlowego, o których mowa w ust. 2, nabyte lub objęte przez Wnioskodawcę w zamian za mienie Skarbu Państwa stanowią własność Skarbu Państwa.

W wykazie spółek prawa handlowego znajdują się:

 1. (...) (obecnie (...)) – 100% udziałów objął Skarb Państwa reprezentowany przez Wnioskodawcę,
 2. (...) (obecnie (...)) – 100% udziałów posiada Skarb Państwa reprezentowany przez Wnioskodawcę,
 3. (...) (obecnie (...)) – 100% udziałów posiada Skarb Państwa reprezentowany przez Wnioskodawcę,
 4. (...) (obecnie (...)) – 100% udziałów posiada Skarb Państwa reprezentowany przez Wnioskodawcę,
 5. (...) – 34,43% udziałów objął Skarb Państwa reprezentowany przez Wnioskodawcę, 30,37% udziałów objęło Województwo, 30,39% udziałów posiada (...), 4,81% udziałów objęło Miasto,
 6. (...) (obecnie (...)) – 100% udziałów posiada Skarb Państwa reprezentowany przez Wnioskodawcę.

W ww. spółkach Wnioskodawca wykonuje, w imieniu Skarbu Państwa, prawa i obowiązki wspólnika.

Wnioskodawca wykonuje ponadto obowiązki nałożone na nią przepisami ustawy (...). Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, Prezes Rady Ministrów wykonuje prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi z nich prawami osobistymi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. W art. 8 ust. 1 ustawy określono, iż Prezes Rady Ministrów może przekazać te uprawnienia innemu członkowi Rady Ministrów, pełnomocnikowi Rządu lub państwowej osobie prawnej. W wykonaniu tego przepisu, Rada Ministrów wydała rozporządzenie (...) oraz Wnioskodawcy przekazano tą drogą wykonywanie praw z akcji Skarbu Państwa w trzech spółkach:

 1. (...) Sp. z o. o. w likwidacji z siedzibą w Z.,
 2. (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P.,
 3. (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzoną ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2017 r., poz. 2175), na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wyodrębnienia dochodów osiągniętych z zysków kapitałowych oraz rozdzielenia dochodów uzyskanych z tych źródeł od pozostałych dochodów podatnika w zakresie dochodów wskazanych w art. 7b ust. 1 pkt 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a dotyczących Spółek, w których Wnioskodawca wykonuje w imieniu Skarbu Państwa, prawa i obowiązki wspólnika?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zgodnie z przepisem art. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1036 z póżn. zm., dalej: ustawa o pdop), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów.

Zgodnie z art. 7b ust. 1-4 ustawy o pdop, za przychody z zysków kapitałowych uważa się:

 1. przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym:
  1. dywidendy, nadwyżki bilansowe w spółdzielniach oraz otrzymane przez uczestników funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania dochody tego funduszu lub tej instytucji, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,
  2. przychody z umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości,
  3. przychody z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w lit. b,
  4. przychody ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w lit. b,
  5. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3,
  6. równowartość zysku osoby prawnej oraz spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału zakładowego, równowartość nadwyżki bilansowej spółdzielni przeznaczonej na podwyższenie funduszu udziałowego oraz równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej osoby prawnej lub spółki,
  7. dopłaty otrzymane w przypadku połączenia lub podziału spółek przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych,
  8. przychody wspólnika spółki dzielonej, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  9. zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d,
  10. wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobę prawną, z tym że przychód określa się na dzień przekształcenia,
  11. odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3,
  12. odsetki od pożyczki udzielonej osobie prawnej lub spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3, jeżeli wypłata odsetek od takiej pożyczki lub ich wysokość uzależnione są od osiągnięcia zysku przez tę osobę prawną lub spółkę lub od wysokości tego zysku (pożyczka partycypacyjna),
  13. przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, w tym:
   • przychody osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przejmującej w następstwie łączenia lub podziału majątek lub część majątku innej osoby prawnej lub spółki,
   • przychody wspólnika spółki łączonej lub dzielonej,
   • przychody spółki dzielonej;
 2. przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, wkładu niepieniężnego;
 3. inne, niż określone w pkt 1 i 2, przychody z udziału (akcji) w osobie prawnej lub spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3, w tym:
  1. przychody ze zbycia udziału (akcji), w tym ze zbycia dokonanego celem ich umorzenia,
  2. przychody uzyskane w wyniku wymiany udziałów;
 4. przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną.

Wnioskodawca jest...wykonawczą powołaną do gospodarowania powierzonym mieniem Skarbu Państwa. W skład powierzonego mienia weszły między innymi spółki Skarbu Państwa. Udziały w spółkach prawa handlowego i towarzystwach budownictwa społecznego, nabyte lub objęte przez Wnioskodawcę w zamian za mienie Skarbu Państwa, stanowią własność Skarbu Państwa. W ww. podmiotach, Wnioskodawca wykonuje jedynie, w imieniu Skarbu Państwa, prawa i obowiązki wspólnika.

Należne Skarbowi Państwa dywidendy oraz przychody ze zbycia akcji albo udziałów spółek przeznacza się na realizację zadań Wnioskodawcy (art. 60 ust. 6 ustawy (...)).

Z powyższego wynika, że przychody z zysków kapitałowych dot. spółek w których Wnioskodawca wykonuje, w imieniu Skarbu Państwa, prawa i obowiązki wspólnika należne są Skarbowi Państwa, a nie Wnioskodawcy. Tym samym, to na Skarbie Państwa ciążyłby obowiązek rozdzielenia dochodów uzyskanych z tego źródła od pozostałych dochodów, w sytuacji gdyby nie korzystał on ze zwolnienia podmiotowego, określonego w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop.

Fakt, iż Wnioskodawca nie uzyskuje przychodów (dochodów) z zysków kapitałowych dotyczących spółek, w których Wnioskodawca wykonuje, w imieniu Skarbu Państwa, prawa i obowiązki wspólnika została potwierdzona wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 24.11.2016 r., sygn. akt. III SA/Wa 2379/16 i NSA w Warszawie z dnia 18.05.2017 r., sygn. akt II FSK 650/17, wydanymi w sprawie interpretacji indywidualnej, dotyczącej określenia przychodu podatkowego oraz kosztów jego uzyskania z tytułu sprzedaży udziałów w spółce oraz momentu powstania przychodu.

Zdaniem sądów, wyrażonym w przywołanych wyrokach:

(...) prawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów, zgodnie z którym przychód z tytułu zbycia udziałów w spółce powinien rozpoznać Skarb Państwa, a nie skarżąca. Z art. 17 ustawy o zakwaterowaniu jednoznacznie wynika, zdaniem sądu pierwszej instancji, że właścicielem udziałów obejmowanych przez Agencję w spółce kapitałowej (w tym przypadku w spółce z o. o.) jest Skarb Państwa, a nie strona. Z tego płynie wniosek, że tak powstały przychód z tytułu zbycia tychże udziałów musi być rozpoznany przez Skarb Państwa, a nie skarżącą. (...) W konsekwencji powyższego u skarżącej z tytułu zbycia udziałów w spółce z o.o. nie wystąpią wydatki, które mogłaby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Skoro bowiem strona nie jest właścicielem udziałów w spółce z o.o. to – jak wskazano powyżej – nie można przyjąć, że u skarżącej powstanie przychód z tytułu zbycia tych udziałów, a w konsekwencji tego nie można przyjąć, że wydatki związane z tymi udziałami zostały poniesione z majątku skarżącej, która nie jest podatnikiem z tytułu tej transakcji. Jednocześnie, sąd pierwszej instancji uznał za prawidłowe stanowisko Ministra Finansów, że otrzymane przez stronę z tej transakcji środki finansowe (po potrąceniu odpisów na stosowne fundusze) stanowią jej przychód, gdyż środki te stanowią przysporzenie majątkowe skarżącej, ale nie z tytułu zbycia udziałów (...)”.

Powyższe stanowisko zostało również potwierdzone w wydanej na rzecz Wnioskodawcy, przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacji indywidualnej z dnia 26.01.2018 r., znak 0114-KDIP2-3.4010.334.2017.1.PS, dot. skutków podatkowych likwidacji spółki z o.o.

W związku z powyższym, w opinii wnioskodawcy, w opisanym powyżej stanie faktycznym Wnioskodawca nie ma obowiązku wyodrębniania dochodów osiągniętych z zysków kapitałowych oraz rozdzielenia dochodów uzyskanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika w zakresie przychodów dot. spółek, w których Wnioskodawca wykonuje, w imieniu Skarbu Państwa, prawa i obowiązki wspólnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.