0112-KDIL1-2.4012.30.2018.2.JO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia niezabudowanej nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2018 r. (data wpływu 17 stycznia 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 lutego 2018 r. (data wpływu 26 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia niezabudowanej nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia niezabudowanej nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 22 lutego 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz o dokument, z którego wynika prawo osoby, dla której udzielono pełnomocnictwa do reprezentowania Wnioskodawcy przed organem właściwym do wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie prawa podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Gmina) planuje przekazać w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w granicach działek nr 85 i 86/2, z przeznaczeniem pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji (...).

Działki te Gmina nabyła na własność:

 1. działka nr 85 (w drodze przetargu) na podstawie umowy sprzedaży z dnia 4 września 1996 r. od Agencji (...) Skarbu Państwa:
  • cena sprzedaży rozłożona została na roczne oprocentowane raty;
  • Sprzedawca działki wystawił rachunek uproszczony, na którym stawka VAT oznaczona została jako zw.;
  • na poczet ceny nabycia zaliczono zadłużenie (...) Agencji w stosunku do Gminy (potrącenia z tytułu wzajemnych roszczeń);
 2. działka nr 86:
  • udział 1/2 – na podstawie umowy zamiany z dnia 17 listopada 1995 r. od osoby fizycznej,
  • udział 1/2 – na podstawie umowy zamiany z dnia 17 listopada 1995 r. od osoby fizycznej.

Działka nr 86 uległa podziałowi geodezyjnemu na działki nr 86/1 i nr 86/2 (przedmiot darowizny).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta (...) (uchwała Rady Miejskiej z dnia 16 września 1999 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa z dnia 3 listopada 1999 r. Nr 30, poz. 1284) nieruchomość będąca przedmiotem darowizny, położona jest w jednostce terenowej oznaczonej symbolem 74 U,UR,KS,U/P o przeznaczeniu:

 • funkcja podstawowa i funkcje uzupełniające:
  1. projektowane zainwestowanie usługowe, rzemieślnicze, obiekty obsługi komunikacji samochodowej i gosp. komunalnej, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, parkingi, obiekty usługowo-wytwórcze, itp. – projektowana „strefa aktywności gospodarczej (...)”;
 • ustalenia obowiązujące:
  1. u zbiegu drogi krajowej i proj. alei (K12) ustala się lokalizację supermarketu, hotelu lub innej usługi o charakterze ogólnomiejskim lub ponadmiejskim;
  2. w północnej części terenu ustala się rezerwę terenu dla proj. węzła drogowego na przecięciu drogi krajowej i ulicy (...). Parcelację gruntów w rejonie projektowanego węzła należy poprzedzić opracowaniem koncepcji węzła dla uściślenia przebiegu jego linii rozgraniczających;
 • zalecenia, postulaty i informacje:
  1. zaleca się projektowanie półokrągłego placu na zamknięciu ciągu proj. ulicy lokalnej (...).

W piśmie z dnia 22 lutego 2018 r., stanowiącym uzupełnienie do wniosku, Wnioskodawca udzielił następujących informacji:

 1. nabycie działki nr 85 nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego w dniu 4 września 1996 r. od Agencji (...) Skarbu Państwa. W tym okresie sprzedaż gruntów nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w związku z czym podatek VAT nie wystąpił.
  Nabycie działki nr 86 nastąpiło na podstawie umów zamiany zawartych w formie aktów notarialnych w dniu 17 listopada 1995 r. od osób fizycznych, w związku z czym podatek VAT nie wystąpił.
  Gmina nie miała więc możliwości odliczenia podatku VAT. Nie mniej jednak, Gmina pragnie zaznaczyć, że nabycie przedmiotowych działek nastąpiło z przeznaczeniem na cele infrastrukturalne Gminy (działalność statutowa), wobec czego nie miałaby możliwości odliczenia podatku VAT nawet w przypadku jego wystąpienia.
 2. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przedmiotowa darowizna będzie podlegała opodatkowaniu w myśl art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie darowizny w postaci nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa nie będzie podlegało opodatkowaniu w myśl art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, gdyż przy nabyciu nie występował podatek VAT do odliczenia (Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Towarami, według art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co do zasady, podlega tylko taka dostawa towarów, która ma charakter odpłatny. Jednak w ściśle określonych przypadkach nieodpłatne zbycie towarów może być również przedmiotem opodatkowania tym podatkiem.

Jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;
 2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne darowizny, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości bądź w części.

Powyższe oznacza, że darowiznę uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z jej nabyciem lub wytworzeniem.

W konsekwencji niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towarów (w tym darowizny) – w świetle brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – jako wyłączonego spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze:

 • podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 • podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zatem, jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Jak wynika z powyższego darowizna jest umową cywilnoprawną, cechującą się nieodpłatnością oraz przysporzeniem majątkowym tylko jednej ze stron umowy.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, że darowizna wskazanej w opisie sprawy nieruchomości jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną (nie zaś publicznoprawną), dla zamierzonej czynności Gmina będzie występowała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina planuje przekazać w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w granicach działek nr 85 i 86/2, z przeznaczeniem pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji. Nabycie działki nr 85 nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego w dniu 4 września 1996 r. od Agencji (...) Skarbu Państwa. W tym okresie sprzedaż gruntów nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w związku z czym podatek VAT nie wystąpił. Nabycie działki nr 86 nastąpiło na podstawie umów zamiany zawartych w formie aktów notarialnych w dniu 17 listopada 1995 r. od osób fizycznych, w związku z czym podatek VAT nie wystąpił. Gmina nie miała więc możliwości odliczenia podatku VAT. Nie mniej jednak, Gmina zaznacza, że nabycie przedmiotowych działek nastąpiło z przeznaczeniem na cele infrastrukturalne Gminy (działalność statutowa), wobec czego nie miałaby możliwości odliczenia podatku VAT nawet w przypadku jego wystąpienia. Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia.

Wątpliwości Gminy dotyczą kwestii ustalenia, czy darowizna na rzecz Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na względzie powołane przepisy prawa, należy wskazać, że planowana darowizna na rzecz Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości nie będzie mieścić się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – wskazanym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Powyższe wynika z faktu, że czynność ta będzie co prawda czynnością wykonywaną przez podmiot uznany za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, w wyniku której nastąpi przeniesienie prawa do rozporządzania nieruchomością (towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy) jak właściciel. Jednakże z okoliczności sprawy wynika, że Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia. Zatem, w analizowanej sprawie nie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, dające podstawę do uznania nieodpłatnego przekazania towaru (nieruchomości) za czynność zrównaną z odpłatną dostawą towarów.

Reasumując, darowizna na rzecz Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.