0111-KDIB3-1.4012.498.2018.1.KO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie opodatkowania darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa przez Gminę Miejską

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 czerwca 2018 r. (data wpływu 26 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa przez Gminę Miejską - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2018 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa przez Gminę Miejską.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

X (dalej X), reprezentująca Skarb Państwa, wystąpiła z wnioskiem o przekazanie umową darowizny na rzecz Skarbu Państwa następujących nieruchomości:

 • udziałów stanowiących własność Gminy w prawie własności działek ewidencyjnych nr: 67/4, 68/6, 78/32,
 • udziałów stanowiących własność Gminy w prawie własności działek ewidencyjnych nr: 288/2 i 287/2,
 • działek ewidencyjnych stanowiących własność gminy nr: 422/18, 22/12, 21/14, 427/14, 286/7.

Darowizna dokonywana będzie na cele budowy drogi ekspresowej S-7 na terenie Miasta. W celu przyspieszenia realizacji inwestycji pn. „...” w dniu 7 kwietnia 2004 r. Gmina podpisała z X porozumienie w sprawie przygotowania i współpracy w finansowaniu odcinka planowanej drogi ekspresowej S-7 na terenie Miasta. Zgodnie z § 2 ww. porozumienia Gmina miała pozyskać i przekazać nieodpłatnie X grunty na terenie Miasta niezbędne do zrealizowania zadania, a także sfinansować 50% kosztów opracowania dokumentacji projektowej (koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy) na odcinku w granicach administracyjnych Miasta.

Działki nr: 67/4, 68/6 i 78/32 stanowią współwłasność Skarbu Państwa i Gminy. Udziały przypadające Gminie wynoszą po 2/3 części w działkach nr 67/4 i 68/6 oraz 6/120 części w działce nr 78/32. Gmina nabyła własność ww. udziałów od osób fizycznych na mocy umów notarialnych.

Również działki nr 287/2 i 288/2 stanowią współwłasność Skarbu Państwa i Gminy. Udział Gminy w działce nr 287/2 wynosi 6/48 części, a w działce nr 288/2 wynosi 2/3 części. Również te udziały zostały nabyte przez Gminę umowami notarialnymi.

Działki nr: 422/18, 22/12, 21/14, 427/14 i 286/7 w całości stanowią własność Gminy. Działka nr 286/7 nabyta została przez Gminę na podstawie umowy notarialnej, natomiast pozostałe stały się nieodpłatnie własnością Gminy z mocy prawa w drodze komunalizacji, w związku z art. 5 ust. l ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.).

Na części wszystkich ww. nieruchomości zrealizowana została droga stanowiąca etap budowy drogi ekspresowej S-7.

Działki nr 67/4, 68/6, 78/32 oraz działki nr 288/2 i 287/2 nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast działki nr 22/12, 21/14, 427/14 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i znajdują się w części w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem IKS tj. tereny dróg publicznych - droga ekspresowa S7, a w części w terenach zabudowy przemysłowo - usługowej z możliwością realizacji obiektów i urządzeń związanych z gospodarowaniem odpadami, oznaczonych na rysunku planu symbolem 3 PUo. Działka nr 422/18 położona jest w terenach dróg publicznych 13 KDL, natomiast działka nr 286/7 jedynie w części leży w granicach ww. planu, w terenach dróg publicznych (drogi lokalne) oznaczonych symbolem KDL.

Względem przedmiotowej nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (nabycie nieruchomości od osób fizycznych nie będących podatnikami VAT lub w drodze komunalizacji), a także nie ponosiła ona wydatków na ulepszenie przedmiotowych nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy transakcja przekazania w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa przez Gminę przedmiotowych nieruchomości, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W opinii Gminy, transakcja przekazania w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa przez Gminę Miejską nieruchomości szczegółowo opisanych w stanie faktycznym, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze. zm.), opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 2. eksport towarów,
 3. import towarów na terytorium kraju,
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 ustawy o VAT - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z cytowanych powyżej przepisów wynika, iż w obecnym stanie prawnym grunty są towarami w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Nieruchomości objęte wnioskiem są więc towarami w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co do zasady, podlega dostawa towarów, która ma charakter odpłatny. Jednakże - na mocy art. 7 ust. 2 ustawy o VAT - nieodpłatne zbycie towarów również może być przedmiotem opodatkowania tym podatkiem. Jak stanowi ww. przepis, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny,

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Mając powyższe na uwadze, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów, a także wszelkie inne darowizny, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości bądź w części. Wnioskując a contrario - nie podlega opodatkowaniu nieodpłatna dostawa towarów w sytuacji, której Podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.

W przedmiotowym stanie faktycznym, w związku z nabyciem nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach, Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (działki bądź udziały nabyte zostały od osób fizycznych niebędących podatnikami VAT, a także w drodze komunalizacji), czynność nieodpłatnego przekazania ww. nieruchomości w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają :

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Towarami, według art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co do zasady, podlega tylko taka dostawa towarów, która ma charakter odpłatny. Jednak w ściśle określonych przypadkach nieodpłatne zbycie towarów może być również przedmiotem opodatkowania tym podatkiem.

Jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne darowizny, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości bądź w części.

Powyższe oznacza, że darowiznę uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z jej nabyciem lub wytworzeniem.

W konsekwencji niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towarów (w tym darowizny) – w świetle brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – jako wyłączonego spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze:

 • podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 • podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zatem, jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Jak wynika z powyższego darowizna jest umową cywilnoprawną, cechującą się nieodpłatnością oraz przysporzeniem majątkowym tylko jednej ze stron umowy.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, że darowizna wskazanej w opisie sprawy nieruchomości jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną (nie zaś publicznoprawną), dla zamierzonej czynności Gmina będzie występowała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że X, reprezentująca Skarb Państwa, wystąpiła z wnioskiem o przekazanie umową darowizny na rzecz Skarbu Państwa następujących nieruchomości:

 • udziałów stanowiących własność Gminy w prawie własności działek ewidencyjnych nr: 67/4, 68/6, 78/32, 288/2 i 287/2,
 • działek ewidencyjnych stanowiących własność gminy nr: 422/18, 22/12, 21/14, 427/14, 286/7.

Darowizna dokonywana będzie na cele budowy drogi ekspresowej S-7 na terenie Miasta. Względem przedmiotowej nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (nabycie nieruchomości od osób fizycznych nie będących podatnikami VAT lub w drodze komunalizacji), a także nie ponosiła ona wydatków na ulepszenie przedmiotowych nieruchomości.

Wątpliwości Gminy dotyczą kwestii ustalenia, czy darowizna na rzecz Skarbu Państwa przedmiotowych nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na względzie powołane przepisy prawa, należy wskazać, że planowana darowizna na rzecz Skarbu Państwa opisanych nieruchomości nie będzie mieścić się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – wskazanym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Powyższe wynika z faktu, że czynność ta będzie co prawda czynnością wykonywaną przez podmiot uznany za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, w wyniku której nastąpi przeniesienie prawa do rozporządzania nieruchomością (towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy) jak właściciel. Jednakże z okoliczności sprawy wynika, że Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia nieruchomości. Zatem, w analizowanej sprawie nie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, dające podstawę do uznania nieodpłatnego przekazania towaru (nieruchomości) za czynność zrównaną z odpłatną dostawą towarów.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że czynność nieodpłatnego przekazania nieruchomości w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa, nie będzie podlegać opodatkowaniu, jest prawidłowe.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.