Skarb Państwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Skarb Państwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
27
kwi

Istota:

W zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z nowelizacją updop, dla transakcji dokonywanych ze spółkami, w których Agencja wykonuje w imieniu Skarbu Państwa prawa i obowiązki wspólnika lub akcjonariusza.

Fragment:

Sp. z o.o.) – 100% udziałów objął Skarb Państwa reprezentowany przez A., D. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (obecnie R. Sp. z o.o.) – 100% udziałów objął Skarb Państwa reprezentowany przez A. S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (obecnie S. Sp. z o.o.) – 100% udziałów objął Skarb Państwa reprezentowany przez A. H. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (obecnie H. Sp. z o.o.) – 100% udziałów objął Skarb Państwa reprezentowany przez A., P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością– 34,43% udziałów objął Skarb Państwa reprezentowany przez A., 30,37% udziałów objęło Województwo, 30,39% udziałów objęło P., 4,81% udziałów objęło Miasto, D. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (obecnie I. Sp. z o.o.) – 100% udziałów objął Skarb Państwa reprezentowany przez A., V. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji (proces likwidacji został zakończony w kwietniu 2017 r., a spółka została wykreślona z Krajowego Rejestru Sadowego w dniu 30 maja 2017 r.) – 98,87% udziałów posiadał Skarb Państwa reprezentowany przez A., 1,13% udziałów posiadała firma B. N.V. W ww. spółkach Agencja wykonuje, w imieniu Skarbu Państwa, prawa i obowiązki wspólnika.

2018
15
kwi

Istota:

Czy w świetle art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888) – dalej „u.p.d.o.p.” Inspektorat Uzbrojenia jest podmiotem powiązanym pośrednio przez Skarb Państwa z sp. z o.o.?

Fragment:

Podmiotem reprezentującym Skarb Państwa w stosunku do Spółki jest Inspektorat Uzbrojenia, który to podmiot nie posiada osobowości prawnej. Inspektorat Uzbrojenia posiada status jednostki budżetowej Skarbu Państwa, a jego Szef jest dysponentem środków budżetu państwa. Odnosząc się do powyższego, stwierdzić należy, że w oparciu o zapis art. 11 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółkę oraz Skarb Państwa, reprezentowany przez Inspektorat Uzbrojenia, należy uznać za podmioty powiązane. W omawianej sprawie nie możemy bowiem mówić o powiązaniach podmiotowych dotyczących trzech różnych podmiotów, tzn. nie możemy oddzielnie rozpatrywać kwestii powiązania Spółki ze Skarbem Państwa oraz z Inspektoratem Uzbrojenia. Podkreślić w tym miejscu należy, że Skarb Państwa działa poprzez właściwe państwowe jednostki organizacyjne (stationes fisci). Jednostki te jednak, w odróżnieniu od Skarbu Państwa, nie posiadają osobowości prawnej. Pełnią one funkcję reprezentanta interesów Skarbu Państwa i podejmują za niego czynności prawne. Jednakże każda czynność cywilnoprawna państwowej jednostki organizacyjnej jest czynnością Skarbu Państwa dokonywaną w jego imieniu i na jego rzecz.

2018
14
kwi

Istota:

CIT - w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej dla transakcji dokonywanych ze spółkami, w których Agencja wykonuje w imieniu Skarbu Państwa prawa i obowiązki wspólnika lub akcjonariusza.

Fragment:

Ponieważ podatek dochodowy stanowi dochód Skarbu Państwa, konieczne było wprowadzenie zwolnienia podmiotowego Skarbu Państwa od tego podatku (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Natomiast zwolnieniu od podatku dochodowego nie podlegają czynności dokonywane przez inne państwowe osoby prawne, np. państwowe agencje wykonawcze. Agencja oraz spółki, w których Agencja wykonuje w imieniu Skarbu Państwa prawa i obowiązki wspólnika lub akcjonariusza są podmiotami nie objętymi zwolnieniem z art. 6 updop. Podkreślić należy, że Agencji – bez względu na fakt gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – nie można utożsamiać na gruncie przepisów updop ze Skarbem Państwa. Stąd też wykluczone jest objęcie wskazanych powyżej podmiotów zwolnieniem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 updop. Tym samym w konsekwencji, w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z transakcjami (o których mowa w art. 9a) zawieranymi pomiędzy podmiotami krajowymi, czyli Agencją – państwową osobą prawną, a podmiotami kontrolowanymi przez Skarb Państwa – w których Agencja w imieniu Skarbu Państwa wykonuje prawa i obowiązki wspólnika lub akcjonariusza – będące osobami prawnymi, które są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

2018
29
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia niezabudowanej nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa.

Fragment:

(...) Skarbu Państwa – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia niezabudowanej nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 22 lutego 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz o dokument, z którego wynika prawo osoby, dla której udzielono pełnomocnictwa do reprezentowania Wnioskodawcy przed organem właściwym do wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie prawa podatkowego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (dalej: Gmina) planuje przekazać w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w granicach działek nr 85 i 86/2, z przeznaczeniem pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji (...). Działki te Gmina nabyła na własność: działka nr 85 (w drodze przetargu) na podstawie umowy sprzedaży z dnia 4 września 1996 r. od Agencji (...) Skarbu Państwa: cena sprzedaży rozłożona została na roczne oprocentowane raty; Sprzedawca działki wystawił rachunek uproszczony, na którym stawka VAT oznaczona została jako zw.; na poczet ceny nabycia zaliczono zadłużenie (...) Agencji w stosunku do Gminy (potrącenia z tytułu wzajemnych roszczeń); działka nr 86: udział 1/2 – na podstawie umowy zamiany z dnia 17 listopada 1995 r. od osoby fizycznej, udział 1/2 – na podstawie umowy zamiany z dnia 17 listopada 1995 r. od osoby fizycznej.

2018
29
mar

Istota:

W zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Fragment:

Nowelizacja wyłącza z przepisów o cenach stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi spółki Skarbu Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego w przypadku, gdy jedynym czynnikiem kwalifikującym do uznania je za „ podmioty powiązane ” jest fakt, że udziały (akcje) w tych podmiotach posiada Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Ustawodawca nie traktuje jako powiązane podmiotów, których wspólnym udziałowcem bezpośrednio lub pośrednio jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 11 ust. 5a updop posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25%. Dla podatników powiązanych ze sobą poprzez Skarb Państwa (w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca, PP, A., inne podmioty w których PP posiada udział w kapitale nie mniejszy niż 25 %, ze spółkami Skarbu Państwa, innych podmiotach, w których spółki Skarbu Państwa posiadają udział w kapitale nie mniejszy niż 25 %), powiązane poprzez udział w nich Skarbu Państwa czy jednostek samorządu terytorialnego oznacza to, że nie muszą sporządzać dokumentacji cen transferowych za 2017 r., gdyż zmiana ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. (art. 4 ustawy nowelizującej z dnia 27 października 2017 r.).

2018
6
mar

Istota:

Czy na podstawie nowo brzmiących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka, w której Skarb Państwa posiada ponad 99% udziałów w kapitale zakładowym, jest zwolniona z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych

Fragment:

Na tej podstawie także podmioty publiczne, czyli spółki z udziałem Skarbu Państwa lub utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego były zobowiązane m.in. do przygotowania dokumentacji cen transferowych. Wprowadzona od 1 stycznia 2018 r. zmiana do art. 11 ust. 4 Ustawy o CIT oznacza natomiast, że podatnicy nie będą musieli sporządzać dokumentacji cen stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, jeżeli obowiązek dokumentacyjny wynika z faktu posiadania przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządową udziału w spółkach dokonujących transakcji. Nowelizacja wyłącza z przepisów o cenach stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi spółki Skarbu Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego w przypadku, gdy jedynym czynnikiem kwalifikującym do uznania je za „ podmioty powiązane ” jest fakt, że udziały (akcje) w tych podmiotach bezpośrednio lub pośrednio posiada Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, ze głównym udziałowcem Wnioskodawcy jest Skarb Państwa, który posiada w kapitale zakładowym Spółki 99,483% udziałów. Udziałowcem Wnioskodawcy jest również Gmina, która posiada – 0,0436% udziałów oraz inni akcjonariusze, którzy posiadają 0,4734% udziału w kapitale zakładowym.

2018
26
lut

Istota:

Czynność przekazania bez odszkodowania nieruchomości przez Skarb Państwa na rzecz Miasta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ przy nabyciu ww. nieruchomości nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i w konsekwencji Skarb Państwa nie będzie zobligowany do zapłaty podatku VAT należnego z tego tytułu.

Fragment:

Jednocześnie, w świetle art. 11a ustawy o gospodarce nieruchomościami, przepis art. 11 ust. 1 stosuje się do czynności prawnych lub czynności procesowych podejmowanych na rzecz lub w interesie Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Jak wynika z art. 4 pkt 9b¹ ustawy o gospodarce nieruchomościami, ilekroć w ustawie jest mowa o staroście, należy przez to rozumieć również prezydenta miasta na prawach powiatu. Zgodnie z art. 21 ustawy o gospodarce nieruchomościami, do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa. Na gruncie przepisów o gospodarce nieruchomościami (która reguluje w zasadzie relacje o charakterze publicznoprawnym) ściśle określono prerogatywy starosty (w tym prezydenta miasta na prawach powiatu) wobec majątku Skarbu Państwa. Z art. 23 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, że zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 2 i 4, art. 51, art. 57 ust. 1, art. 58-60 oraz art. 60a, starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej (...). W myśl art. 25 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

2018
26
lut

Istota:

Czynność przekazania bez odszkodowania nieruchomości przez Skarb Państwa na rzecz Województwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ przy nabyciu ww. nieruchomości nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i w konsekwencji Skarb Państwa nie będzie zobligowany do zapłaty podatku VAT należnego z tego tytułu.

Fragment:

Wojewoda wydał decyzję, w której ustalił odszkodowanie na rzecz Skarbu Państwa i wierzyciela hipotecznego - Sp. z o.o. Od wydanej decyzji Wnioskodawca złożył odwołanie. W dniu 4 sierpnia 2017 r. do Prezydenta miasta działającego w imieniu Skarbu Państwa złożony został wniosek o zrzeczenie się ustalonego przez Wojewodę odszkodowania, w części odszkodowania należnego Skarbowi Państwa. Odnosząc się do okoliczności sprawy oraz mając na uwadze obowiązujące przepisy, należy podnieść, że jak wskazano wcześniej, określony w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług obejmuje odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług. W opisanym stanie sprawy mamy do czynienia z przeniesieniem własności gruntu ze Skarbu Państwa na rzecz Województwa w wyniku wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na tej nieruchomości, przy czym – jak wynika z wniosku – Skarb Państwa zrzekł się odszkodowania za działkę gruntu przejętą z mocy prawa przez Województwo w części należnej Skarbowi Państwa. Zatem w sytuacji, gdy Skarb Państwa nie otrzyma ww. odszkodowania (wynagrodzenia), w przedmiotowej sprawie nie nastąpi odpłatna dostawa towarów (gruntów), o której mowa w przywołanych przepisach, podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
3
sty

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przeniesienia przez Skarb Państwa na rzecz Gminy prawa własności nieruchomości w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.

Fragment:

Rej. 130/17) w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa (działka nr X obr. ...) w zamian za zobowiązania podatkowe Skarbu Państwa wobec Gminy Miejskiej ... z tytułu podatku od nieruchomości. W dniu 25 maja 2017 r. podjęte zostało przez Prezydenta Miasta K. Zarządzenie nr x/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przez Skarb Państwa oraz przejęcie na rzecz Gminy prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w zamian za zobowiązania podatkowe Skarbu Państwa wobec Gminy z tytułu podatku od nieruchomości. Powołane zarządzenia stanowić będą podstawę zawarcia, na podstawie art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa, w formie aktu notarialnego umowy przeniesienia przez Skarb Państwa na rzecz Gminy własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr x obr. ...jedn. ewid. w zamian za zaległości Skarbu Państwa w podatku od nieruchomości. Na skutek zawarcia powyższej umowy umorzeniu ulegnie zaległość Skarbu Państwa we wspomnianym podatku do wysokości kwoty 345.406,00 zł. Zobowiązania podatkowe Skarbu Państwa wobec Gminy z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami, dla nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa, według podanego przez Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta K. stanu na dzień 18 kwietnia 2017 r. wynoszą łącznie 372.452,00 zł.

2017
6
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

Fragment:

Budynek ten posadowiony jest w części na działce oznaczonej nr 1072 (będącej własnością osoby fizycznej) i w części na działce nr 1075/2, będącej własnością Skarbu Państwa. Działka nr 1075/2 planowana jest do zbycia na rzecz właściciela nieruchomości przyległej – działki nr 1072. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy sprzedaż nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, należy opodatkować podatkiem od towarów i usług, tj. stawką 23% jako sprzedaż terenów budowlanych. Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz zdarzenie przyszłe przedstawione przez Wnioskodawcę w pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w związku z dostawą przedmiotowej nieruchomości, należącej do Skarbu Państwa, wystąpi Powiat. Wynika to bowiem z faktu, iż Skarb Państwa – jako osoba prawna, niemająca własnych organów – sprzedaż nieruchomości zleca, jako zadanie z zakresu administracji rządowej, Staroście. Taka procedura ustanowiona została w powołanym art. 11 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przez dosłowne wskazanie podmiotu reprezentującego Skarb Państwa przy realizacji sprzedaży nieruchomości. Starosta z kolei – stosownie do treści art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym – kieruje sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.