Skarb Państwa | Interpretacje podatkowe

Skarb Państwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Skarb Państwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przeniesienia przez Skarb Państwa na rzecz Gminy prawa własności nieruchomości w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.
Fragment:
Rej. 130/17) w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa (działka nr X obr. ...) w zamian za zobowiązania podatkowe Skarbu Państwa wobec Gminy Miejskiej ... z tytułu podatku od nieruchomości. W dniu 25 maja 2017 r. podjęte zostało przez Prezydenta Miasta K. Zarządzenie nr x/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przez Skarb Państwa oraz przejęcie na rzecz Gminy prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w zamian za zobowiązania podatkowe Skarbu Państwa wobec Gminy z tytułu podatku od nieruchomości. Powołane zarządzenia stanowić będą podstawę zawarcia, na podstawie art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa, w formie aktu notarialnego umowy przeniesienia przez Skarb Państwa na rzecz Gminy własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr x obr. ...jedn. ewid. w zamian za zaległości Skarbu Państwa w podatku od nieruchomości. Na skutek zawarcia powyższej umowy umorzeniu ulegnie zaległość Skarbu Państwa we wspomnianym podatku do wysokości kwoty 345.406,00 zł. Zobowiązania podatkowe Skarbu Państwa wobec Gminy z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami, dla nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa, według podanego przez Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta K. stanu na dzień 18 kwietnia 2017 r. wynoszą łącznie 372.452,00 zł.
2018
3
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.
Fragment:
Budynek ten posadowiony jest w części na działce oznaczonej nr 1072 (będącej własnością osoby fizycznej) i w części na działce nr 1075/2, będącej własnością Skarbu Państwa. Działka nr 1075/2 planowana jest do zbycia na rzecz właściciela nieruchomości przyległej – działki nr 1072. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy sprzedaż nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, należy opodatkować podatkiem od towarów i usług, tj. stawką 23% jako sprzedaż terenów budowlanych. Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz zdarzenie przyszłe przedstawione przez Wnioskodawcę w pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w związku z dostawą przedmiotowej nieruchomości, należącej do Skarbu Państwa, wystąpi Powiat. Wynika to bowiem z faktu, iż Skarb Państwa – jako osoba prawna, niemająca własnych organów – sprzedaż nieruchomości zleca, jako zadanie z zakresu administracji rządowej, Staroście. Taka procedura ustanowiona została w powołanym art. 11 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przez dosłowne wskazanie podmiotu reprezentującego Skarb Państwa przy realizacji sprzedaży nieruchomości. Starosta z kolei – stosownie do treści art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym – kieruje sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Niemniej jednak, zbycie ww. udziału nie nastąpiło w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz należy uznać, że pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynków upłynął okres dłuższy niż 2 lata, gdyż udział Skarbu Państwa powrócił do zasobu w 2010 r. w wyniku zrzeczenia się przez „ A ” w likwidacji. W okresie, w którym przedmiot zbycia (udział Skarbu Państwa w nieruchomości) został przejęty przez Prezydenta Miasta wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, tj. z dniem 30 czerwca 2010 r., Skarb Państwa ponosił wydatki na ulepszenie budynku biurowego w niezbędnym zakresie i dotyczyły one dwóch inwestycji: modernizacji urządzeń dźwigowych (rok 2013) oraz instalacji przeciwpożarowej (lata 2014-2015). Wydatki te jednak nie przekroczyły 30% wartości początkowej udziału Skarbu Państwa w prawie własności budynku. W zakresie garażu nie ponoszono wydatków na ulepszenie. Udziałem Skarbu Państwa administrował Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako jednostka organizacyjna Miasta. Nieruchomość do KZGM została przekazana przez Skarb Państwa nieodpłatnie, protokołem zdawczo-odbiorczym, w dniu 20 lipca 2010 r. Obecnie budynkiem również administruje KZGM i jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych i zwolnionych od podatku od towarów i usług. Garaż natomiast jest wykorzystywany do działalności opodatkowanej. Pierwsza umowa najmu lokalu użytkowego w przedmiotowym budynku została zawarta w dniu 15 czerwca 2010 r.
2017
10
lis

Istota:
W zakresie braku obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych dla transakcji dokonywanych ze Skarbem Państwa oraz obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych dla transakcji dokonywanych jedynie z innymi spółkami, których założycielem, wspólnikiem lub akcjonariuszem była W, albo A
Fragment:
Akcje lub udziały w spółkach prawa handlowego i towarzystwach budownictwa społecznego, nabyte lub objęte przez Agencję w zamian za mienie Skarbu Państwa, stanowią własność Skarbu Państwa. Prawa i obowiązki wspólnika lub akcjonariusza w ww. podmiotach, wykonuje, w imieniu Skarbu Państwa, Agencja. Stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z transakcjami zawieranymi pomiędzy podmiotami krajowymi, czyli Wnioskodawcą – osobą prawną, a spółkami, w których prawa i obowiązki wspólnika lub akcjonariusza wykonuje w imieniu Skarbu Państwa Agencja – osobami prawnymi, które są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie wszystkie strony tych transakcji kontrolowane są przez ten sam podmiot trzeci – Skarb Państwa, będący odrębną osoba prawną. Podnieść w tym miejscu należy, że Skarb Państwa działa poprzez właściwe państwowe jednostki organizacyjne (stationes fisci). Jednostki te jednak, w odróżnieniu od Skarbu Państwa, nie posiadają osobowości prawnej. Pełnią one funkcję reprezentanta interesów Skarbu Państwa i podejmują za niego czynności prawne. Jednakże każda czynność cywilnoprawna państwowej jednostki organizacyjnej jest czynnością Skarbu Państwa dokonywaną w jego imieniu i na jego rzecz. Ponadto wyjaśnić należy, że Skarb Państwa w obrocie cywilnoprawnym jest zasadniczo reprezentowany przez organy administracji publicznej, które wykonując swoje władztwo w ramach przyznanych im ustawowo kompetencji , działają w przydzielonym im obszarze kompetencji.
2017
26
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia czy darowizna niezabudowanych działek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tworzy się zasoby nieruchomości: Skarbu Państwa, gminne, powiatowe i wojewódzkie. W myśl art. 21 UOGN, do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i nie zostały oddane w wieczyste użytkowanie oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 25 ust. 1 UOGN, gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Natomiast zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują, w myśl art. 23 ust. 1 UOGN, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1e, art. 43 ust. 2 i 4, art. 51, ust. 57 ust. 1, art. 58-60 tej ustawy, starostowie wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. Starosta (w przypadku miast na prawach powiatu – prezydent miasta) jest więc statio fisci Skarbu Państwa (patrz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 maja 2006 r., sygn. akt I OSK 888/05). Skarb Państwa jest właścicielem nieruchomości oznaczonych jako działki (...). Działki są niezabudowane. Skarb Państwa nabył własność Działek na podstawie Umowy przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynku, w trybie art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
2017
7
sie

Istota:
Ustalenie powiązań pomiędzy podmiotami kontrolowanym przez Skarb Państwa.
Fragment:
Skarb Państwa jest osobą prawną (art. 33 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Akcjonariuszem Wnioskodawcy będącej podmiotem krajowym (osobą prawną) jest Skarb Państwa. Skarb Państwa jest jednak szczególnego rodzaju osobą prawną, a zgodnie z art. 34 Kodeksu cywilnego jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych. Chociaż Skarb Państwa jest podatnikiem podatku dochodowego, to jednak korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Z tych powodów Skarb Państwa nie rozlicza się z podatku dochodowego od osób prawnych. W przypadku Skarbu Państwa ten sam podmiot jest również wierzycielem podatkowym i nakładanie na niego szeregu obowiązków instrumentalnych związanych z obliczeniem i poborem podatku, a następnie jego wpłatą jest zbędne. Skarb Państwa realizując swe funkcje w zakresie właścicielskim nie podlega regułom gospodarki rynkowej. Zwolnienie od podatku Skarbu Państwa oznacza, że ustawodawca Skarb Państwa całkowicie wyłączył spod zakresu stanów faktycznych i prawnych dotyczących opodatkowania, w tym także w zakresie zagadnień związanych z cenami transferowymi.
2017
18
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Głównym akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa, który posiada 31,79% akcji Spółki. Pozostała część akcji Spółki jest w dyspozycji innych akcjonariuszy, na których składają się zarówno osoby indywidualne, jak i podmioty instytucjonalne. Zgodnie ze Statutem Spółki, akcje Spółki nie są uprzywilejowane co do głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy, tj. każda akcja Spółki daje jeden głos na walnym zgromadzeniu, a określony udział procentowy w kapitale Spółki oznacza taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów przysługujących ze wszystkich praw udziałowych ustanowionych przez Spółkę. W ramach struktury właścicielskiej Spółki Skarb Państwa posiada zatem bezpośrednio 31,79% ogólnej liczby głosów przysługujących ze wszystkich praw udziałowych ustanowionych przez Spółkę. Wśród akcjonariuszy Spółki nie ma innych akcjonariuszy z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, związków jednostek samorządu terytorialnego, państwowych osób prawnych lub komunalnych osób prawnych, którzy posiadaliby co najmniej 5% ogólnej liczby głosów przysługujących ze wszystkich praw udziałowych ustanowionych przez Spółkę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
2017
2
cze

Istota:
Czy w sytuacji nieodpłatnego przekazania przez Skarb Państwa w drodze umowy darowizny na rzecz Gminy ... ww. nieruchomości, Skarb Państwa będzie zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia podatku VAT od wartości przedmiotu darowizny, tj. nieruchomości, której wartość została określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym, a więc czy czynność podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT?
Fragment:
Jednocześnie starosta - w sprawach gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - działa jako reprezentant Skarbu Państwa. Zatem starosta w przedmiotowej sprawie działa w roli zbywającego na rzecz Gminy nieruchomość będącą własnością Skarbu Państwa jako podmiot reprezentujący Skarb Państwa. Podkreślenia wymaga fakt, że z treści art. 33 ustawy Kodeks cywilny wynika, iż osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. W myśl art. 34 ww. Kodeksu, Skarb Państwa jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych. Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nie należącego do innych osób prawnych, zatem każda czynność cywilnoprawna państwowej jednostki organizacyjnej jest na gruncie prawa cywilnego czynnością Skarbu Państwa. Jednostki te działają na rachunek Skarbu Państwa, a przysporzenie majątkowe może nastąpić tylko na rzecz Skarbu Państwa. Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa ma jedynie zdolność cząstkową, jej funkcją jest reprezentowanie interesów Skarbu Państwa i podejmowanie za niego czynności.
2017
18
maj

Istota:
Czy dochody (przychody) jakie uzyskuje Skarb Państwa - W. w związku z gospodarowaniem powierzonym mieniem Skarbu Państwa korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też podlegają opodatkowaniu tym podatkiem?
Fragment:
Relacja pomiędzy Skarbem Państwa a W. jest najbardziej zbliżona do trzeciego przypadku powiernictwa, gdyż z jednej strony nie jest przenoszona własność, ale z drugiej strony Wnioskodawca wykonuje prawo własności w imieniu Skarbu Państwa, a nie w imieniu własnym (w przeciwieństwie do relacji pomiędzy Skarbem Państwa a innymi Wnioskodawcami wykonawczymi, np. W. Nieruchomości Rolnych, gdzie ANR wykonuje władanie majątkiem Skarbu Państwa w imieniu własnym - art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa). Jednakże różnica ta nie jest na tyle istotna, aby zmieniała kwalifikację relacji pomiędzy W. a Skarbem Państwa. W. jako powiernik włada powierzonym mieniem Skarbu Państwa, realizuje obrót nieruchomościami, dokonuje remontów budynków i lokali mieszkalnych, etc. (art. 16 ustawy o zakwaterowaniu), ale nie nabywa prawa własności do mienia Skarbu Państwa, a mienie to pozostaje zawsze mieniem Skarbu Państwa. W tym miejscu należy wskazać, że relacja pomiędzy W. a Skarbem Państwa została uregulowana odmiennie niż pomiędzy Skarbem Państwa a innymi Wnioskodawcami wykonawczymi. Przykładowo, ww. Wnioskodawca Nieruchomości Rolnych na mocy art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1 382) uprawniona jest do nabywania na własność mienia nabytego ze środków własnych w celu zapewnienia funkcjonowania Biura Prezesa i oddziałów terenowych W.
2017
18
maj

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania odszkodowania otrzymanego w związku z przejęciem przez Skarb Państwa gruntu ornego na inwestycję przeciwpowodziową.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 19 grudnia 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania odszkodowania w związku z przejęciem przez Skarb Państwa gruntu ornego na inwestycję przeciwpowodziową. W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 31 stycznia 2017 r. Znak: 2461-IBPB-2-2.4511.1148.2016.1.AR wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 10 lutego 2017 r. oraz 14 lutego 2017 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca otrzymał odszkodowanie w kwocie 1.913,00 zł za zabrany grunt orny pod inwestycję przeciwpowodziową, który zgodnie z pismem Wojewody z mocy prawa przeszedł na własność Skarbu Państwa z dniem 8 grudnia 2015 r. Nieruchomość przekazaną pod ww. inwestycję Wnioskodawca otrzymał w spadku po rodzicach, tj. zmarłym w 1961 r. ojcu oraz zmarłej w 1973 r. matce. Postępowanie wywłaszczeniowe nastąpiło 3 listopada 2015 r. na podstawie decyzji Wojewody. W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca powinien zapłacić podatek od kwoty 1.913,00 zł, tj. otrzymanego od Skarbu Państwa odszkodowania za zabrany grunt orny przy realizacji inwestycji przeciwpowodziowej? Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien płacić podatku od kwoty 1.913,00 zł zadeklarowanej przez Skarb Państwa, ponieważ uszczuplenie tej kwoty o podatek nie zapewni zakupu tej samej wielkości gruntu ornego, który został zabrany a tym samym zmniejszy uzyskanie tzw. renty gruntowej, a w konsekwencji dochodu opodatkowanego.
2017
11
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.