Skarb Państwa | Interpretacje podatkowe

Skarb Państwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Skarb Państwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia czy zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą, a Miastem, posiadającymi tożsame numery NIP i Regon, powinna podlegać opodatkowaniu w zakresie dotyczącym niezabudowanych działek nr 358/99 i nr 512/100
Fragment:
W świetle art. 33 Kodeksu cywilnego osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Należy wyjaśnić, że Skarb Państwa stanowi osobę prawną „ sui generis ” (uważany jest). Do niego odnosi się zasada specjalnej zdolności prawnej (Kodeks cywilny. Księga Pierwsza. Część ogólna. K. Piasecki. Komentarz, Wydawnictwo Zakamycze 2003, Komentarz do art. 34). W obrocie Skarb Państwa (fiskus) bierze udział przez tzw. stationes fisci, będące określonymi jednostkami organizacyjnymi. W konsekwencji, w każdej sprawie przeciwko Skarbowi Państwa zachodzi potrzeba ustalenia właściwego statio fisci. Ponadto Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nie należącego do innych osób prawnych, zatem każda czynność cywilnoprawna państwowej jednostki organizacyjnej jest de iure civili czynnością Skarbu Państwa. Jednostki te działają na rachunek Skarbu Państwa, a przysporzenie majątkowe może nastąpić tylko na rzecz Skarbu Państwa. Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa ma jedynie zdolność cząstkową, jej funkcją jest reprezentowanie interesów Skarbu Państwa i podejmowanie za niego czynności (K.
2016
22
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej.
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy zatem Skarb Państwa nie powinien być utożsamiany z podmiotami, o których mowa w art. 11 u.p.d.o.p. Ze względu na swój szczególny charakter Skarb Państwa nie powinien być traktowany jako podmiot powiązany na gruncie u.p.d.o.p. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, skoro Skarb Państwa nie powinien być klasyfikowany jako podmiot powiązany na potrzeby art. 9a oraz art. 11 u.p.d.o.p., to tym samym również spółki, w których Skarb Państwa jest udziałowcem, nie będą podmiotami powiązanymi ze Spółką w myśl przepisów u.p.d.o.p. Skoro bowiem Skarb Państwa nie jest – w ocenie Spółki – podmiotem powiązanym, to fakt, iż posiada on udziały również w innych podmiotach, nie będzie automatycznie generował powiązania pomiędzy Spółką a innymi podmiotami, w których Skarb Państwa jest udziałowcem. Za przyjęciem powyższego założenia przemawiają również względy racjonalne. Skarb Państwa jest udziałowcem w bardzo dużej ilości podmiotów. Niezwykle problematyczne byłoby zidentyfikowanie tych powiązań. Z uwagi na liczbę spółek z udziałem Skarbu Państwa często podatnik może nawet nie być świadomy, iż jest to jego podmiot powiązany (poprzez Skarb Państwa), zachowując przy tym poziom wynagrodzenia na poziomie rynkowym.
2016
6
lip

Istota:
Czy na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż nabytej od Skarbu Państwa Nieruchomości, tj. zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem do posadowionego na nim budynku, podlegała zwolnieniu z VAT?
Fragment:
Biorąc pod uwagę charakter zawartej ze Skarbem Państwa umowy sprzedaży z 1994 r., zgodnie z regulacjami ustawy VAT transakcja ta nie mogła podlegać opodatkowaniu VAT. W szczególności, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11 poz. 50, w brzmieniu obowiązującym w 1994 r.) podatnikami są osoby prawne, mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności, o których mowa w art. 2, w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, nawet jeżeli zostały wykonane jednorazowo, a także wówczas, gdy czynności te polegają na jednorazowej sprzedaży rzeczy w tym celu nabytej. Skarb Państwa jako podmiot nie posiadający siedziby i nie prowadzący działalności gospodarczej, nie mógł zostać uznany za podatnika VAT. Także reprezentujący Skarb Państwa Wojewoda nie występował w tej transakcji w charakterze podatnika, wykonując jedynie przepisy ustawy szczególnej, które zobowiązywały go do zawarcia umowy sprzedaży określonych nieruchomości w określonym czasie. O braku opodatkowania świadczy także okoliczność, że umowa sprzedaży nie reguluje kwestii opodatkowania i nie wprowadza rozróżnienia na cenę netto i brutto.
2016
18
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej związanej z transakcjami z podmiotami z grupy oraz obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej związanej z transakcjami z podmiotami spoza grupy.
Fragment:
Dz.U. z 2015 r., poz. 812) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa reprezentuje Skarb Państwa w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa. Jest on organem odpowiedzialnym za ochronę interesów państwowych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, sprawując nad nimi nadzór właścicielski. Podkreślenia wymaga, że minister Skarbu Państwa jest uczestnikiem rynku na takich samych zasadach jak podmioty prywatne, stąd też jego główną rolą jest wzmacnianie pozycji spółek Skarbu Państwa poprzez wzrost ich wartości. Innymi słowy Skarb Państwa, będąc osobą prawną, reprezentując Państwo Polskie w stosunkach właścicielskich, reprezentowany przez właściwego ministra, jest podmiotem, o którym mowa w art. 11 ust. 4 pkt 2 ustawy CIT. Odnosząc powyższe do przedstawionego powyżej zaistniałego stanu faktycznego oraz ewentualnego zdarzenia przyszłego, należy przede wszystkim uznać, iż Wnioskodawca jest podmiotem powiązanym ze Skarbem Państwa, który to Skarb Państwa w sposób pośredni i bezpośredni kontroluje i zarządza Spółką. Jeżeli wiec Spółka zawiera transakcje gospodarcze z innymi podmiotami powiązanymi ze Skarbem Państwa, to w konsekwencji przyjąć należy, iż pomiędzy Wnioskodawcą a jej kontrahentami zachodzi związek, o którym mówi art. 11 ustawy CIT.
2016
21
sty

Istota:
Opodatkowanie darowizny nieruchomości należącej do Skarbu Państwa
Fragment:
Jednocześnie starosta - w sprawach gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - działa jako reprezentant Skarbu Państwa. Zatem starosta w przedmiotowej sprawie działa w roli zbywającego na rzecz Gminy nieruchomość będącą własnością Skarbu Państwa jako podmiot reprezentujący Skarb Państwa. Podkreślenia wymaga fakt, że z treści art. 33 ustawy Kodeks cywilny wynika, iż osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. W myśl art. 34 ww. Kodeksu, Skarb Państwa jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych. Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nie należącego do innych osób prawnych, zatem każda czynność cywilnoprawna państwowej jednostki organizacyjnej jest na gruncie prawa cywilnego czynnością Skarbu Państwa. Jednostki te działają na rachunek Skarbu Państwa, a przysporzenie majątkowe może nastąpić tylko na rzecz Skarbu Państwa. Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa ma jedynie zdolność cząstkową, jej funkcją jest reprezentowanie interesów Skarbu Państwa i podejmowanie za niego czynności.
2015
16
gru

Istota:
W zakresie wyłączenia z opodatkowania zamiany nieruchomości między Miastem a Skarbem Państwa
Fragment:
Stosownie do treści art. 14 ust. 3 ww. ustawy, nieruchomości mogą być przedmiotem zamiany między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości. Podkreślenia wymaga fakt, że w świetle art. 33 ustawy Kodeks cywilny, osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. W myśl art. 34 ww. Kodeksu, Skarb Państwa jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nie należącego do innych państwowych osób prawnych. Z uwagi na powyższe okoliczności należy wskazać, że organ jednostki samorządu terytorialnego (prezydent miasta) działa jako organ tej jednostki, a zatem wszelkie podejmowane przez niego działania są w istocie działaniami podejmowanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednocześnie Prezydent, przejmując nieruchomości, o których mowa we wniosku, na rzecz Skarbu Państwa działa jako reprezentant Skarbu Państwa. Zatem, prezydent – jako reprezentant Skarbu Państwa – może podejmować wobec majątku Skarbu Państwa tylko ściśle sprecyzowane działania. Czynności te mają przede wszystkim charakter publicznoprawny, a przy tym administracyjny.
2015
18
lis

Istota:
Pobranie zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidendy.
Fragment:
Minister Finansów, w imieniu którego działa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w wydanych na rzecz Agencji interpretacjach indywidualnych dokonał analizy przepisów ustawy o pdop w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z udziałami Skarbu Państwa w utworzonych przez Agencję spółkach prawa handlowego, dotyczących: przeprowadzonego w 2013r. obniżenia wartości udziałów Skarbu Państwa - Agencji w spółce pod firmą Grupa Sp. z o.o., opodatkowania dochodów (przychodów) uzyskiwanych przez Skarb Państwa - Agencję Mieszkaniową w związku z gospodarowaniem powierzonym mieniem Skarbu Państwa, określenia przychodu podatkowego, kosztów jego uzyskania oraz momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów objętych przez Skarb Państwa - Agencję Mieszkaniową w spółce pod firmą Z. Z. Sp. z o.o. W interpretacji indywidualnej z dnia 25 lutego 2014r., znak IPPB3/423-943/13-2/DP , wydanej na wniosek Agencji, a dotyczącej obniżenia wartości udziałów Skarbu Państwa - Agencji Mieszkaniowej w Grupie A. Sp. z o.o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, iż w jego ocenie Agencja „ (...) nie otrzymuje na własny rachunek wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości przedmiotowych udziałów, gdyż to nie ona jest właścicielem tych udziałów. To Skarb Państwa (reprezentowany jedynie przez Agencję i jej Prezesa) otrzymuje opisane we wniosku wynagrodzenia, gdyż to on jest właścicielem udziałów w spółce. (...) W rezultacie, to nie Wnioskodawca, lecz Skarb Państwa byłby zobowiązany do rozpoznania przychodu z tytułu transakcji obniżenia wartości udziałów w spółce.
2015
4
lis

Istota:
Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo w trybie art. 40a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.), a wyłączenie z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.).
Fragment:
Nie została jednak wydana decyzja administracyjna w tej sprawie, lecz zgodnie z art. 199 ust. 2 ustawy dotychczasowy zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa sprawowany przez Lasy Państwowe, przekształcił się w trwały zarząd, a sposób wykonywania zarządu określono w Rozdziale V w artykułach 43 - 49a ustawy o gospodarce nieruchomościami. W ramach trwałego zarządu Lasy Państwowe mogą tylko korzystać z nieruchomości, a także oddawać w najem, dzierżawę i użyczenie (katalog zamknięty). Nie mogą jednak zbywać, w tym sprzedawać nieruchomości. Sprzedaje zawsze właściciel czyli Skarb Państwa lub w jego imieniu pełnomocnik posiadający notarialne pełnomocnictwo - np. Nadleśniczy. Zatem Lasy Państwowe gospodarują nieruchomościami publicznymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, według zasad, w sposób ściśle określony przez „ przepisy o gospodarce nieruchomościami ” ustawy sejmowe i rozporządzenia Rady Ministrów. Natomiast sprzedaje zawsze właściciel, czyli Skarb Państwa. Brak jest jednej ogólnej ustawy o gospodarowaniu wszystkimi nieruchomościami Skarbu Państwa przez Lasy Państwowe, ale przepisy określające gospodarkę, czyli zasady postępowania z każdym rodzajem nieruchomości są bogate i umiejętność odszukiwania ich oraz interpretacji zdobywa się na studiach podyplomowych oraz na 5-letnich studiach o kierunku gospodarka nieruchomościami.
2015
7
sie

Istota:
Czy czynność przeniesienia z mocy prawa własności nieruchomości gminnej na rzecz Skarbu Państwa za odszkodowaniem stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT a tym samym czy Gmina zobowiązana jest do zapłaty podatku należnego
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z przeniesieniem z mocy prawa z dniem 6 maja 2003 r. (przed wejściem w dniu 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym) na podstawie decyzji Wojewody nr xxx z dnia 12 grudnia 2013 r. własności nieruchomości gminnej na rzecz Skarbu Państwa i otrzymaniem przez gminę odszkodowania w 2014 r., ma miejsce czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT, a tym samym czy gmina zobowiązana jest do zapłaty podatku należnego... Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. nieruchomości przeznaczone na pasy drogowe, stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, stają się własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi dotycząca tych nieruchomości stała się ostateczna. W przedmiotowej sprawie decyzja o lokalizacji stała się ostateczna dnia 6 maja 2003 r., wtedy też nastąpiło przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Fakt ustalenia i wypłaty odszkodowania w terminie późniejszym nie miał wpływu na powstanie obowiązku podatkowego. Przejście z mocy prawa własności przedmiotowych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa przed wejściem w życie ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT nawet jeśli wypłata odszkodowania nastąpiła w późniejszym czasie.
2015
23
cze

Istota:
Czy występuje obowiązek podatkowy od sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości odebranej na mocy dekretu PKWN o reformie rolnej i przejętej na rzecz Skarbu Państwa, co do której zostało restytucyjnie przywrócone prawo własności i która to sprzedaż nastąpiła po upływie 5 lat licząc od daty śmierci ojca Wnioskodawcy czyli chwili gdy prawa zmarłego przeszły na następców prawnych?
Fragment:
Oznacza to, że w omawianej sprawie nie można mówić o przeniesieniu na podstawie ww. decyzji prawa własności na zasadach ogólnych wynikających z przepisów o charakterze cywilnoprawnym, ale jedynie o restytucji (przywróceniu) stanu sprzed przejścia nieruchomości na własność Skarbu Państwa. Zatem skoro decyzja Wojewody stwierdzała, że omawiana nieruchomość nie podpadała pod działanie przepisu art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej a zatem przejęcie nieruchomości przez Skarb Państwa było aktem nie znajdującym podstaw w obowiązującym prawie, to tytuł własności winien trwać przy prawowitym właścicielu, gdyby żył. W sytuacji natomiast gdy dochodzi do zwrotu bezprawnie zajętej nieruchomości spadkobiercom osób, którym tę nieruchomość odebrano, wówczas prawo do zwrotu znajduje swe źródło w nabyciu spadku. Tym samym wobec faktu, że nieruchomość stanowiąca zespół parkowo-pałacowy zajęta została na rzecz Skarbu Państwa, natomiast na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi doręczonej Wnioskodawcy w styczniu 2013 r. dokonany został zwrot ww. nieruchomości, za datę nabycia przez Wnioskodawcę udziału w tej nieruchomości należy uznać moment nabycia spadku, a więc datę śmierci ojca Wnioskodawcy. W myśl bowiem art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.
2015
12
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.