Skarb Państwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Skarb Państwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
gru

Istota:

Brak obowiązku wyodrębnienia dochodów osiągniętych z zysków kapitałowych oraz rozdzielenia dochodów uzyskanych z tych źródeł od pozostałych dochodów podatnika, dotyczących spółek, w których Wnioskodawca wykonuje, w imieniu Skarbu Państwa, prawa i obowiązki wspólnika.

Fragment:

Wnioskodawca jest...wykonawczą powołaną do gospodarowania powierzonym mieniem Skarbu Państwa. W skład powierzonego mienia weszły między innymi spółki Skarbu Państwa. Udziały w spółkach prawa handlowego i towarzystwach budownictwa społecznego, nabyte lub objęte przez Wnioskodawcę w zamian za mienie Skarbu Państwa, stanowią własność Skarbu Państwa. W ww. podmiotach, Wnioskodawca wykonuje jedynie, w imieniu Skarbu Państwa, prawa i obowiązki wspólnika. Należne Skarbowi Państwa dywidendy oraz przychody ze zbycia akcji albo udziałów spółek przeznacza się na realizację zadań Wnioskodawcy (art. 60 ust. 6 ustawy (...)). Z powyższego wynika, że przychody z zysków kapitałowych dot. spółek w których Wnioskodawca wykonuje, w imieniu Skarbu Państwa, prawa i obowiązki wspólnika należne są Skarbowi Państwa, a nie Wnioskodawcy. Tym samym, to na Skarbie Państwa ciążyłby obowiązek rozdzielenia dochodów uzyskanych z tego źródła od pozostałych dochodów, w sytuacji gdyby nie korzystał on ze zwolnienia podmiotowego, określonego w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop. Fakt, iż Wnioskodawca nie uzyskuje przychodów (dochodów) z zysków kapitałowych dotyczących spółek, w których Wnioskodawca wykonuje, w imieniu Skarbu Państwa, prawa i obowiązki wspólnika została potwierdzona wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 24.11.2016 r., sygn. akt.

2018
30
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa przez Gminę Miejską

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że X, reprezentująca Skarb Państwa, wystąpiła z wnioskiem o przekazanie umową darowizny na rzecz Skarbu Państwa następujących nieruchomości: udziałów stanowiących własność Gminy w prawie własności działek ewidencyjnych nr: 67/4, 68/6, 78/32, 288/2 i 287/2, działek ewidencyjnych stanowiących własność gminy nr: 422/18, 22/12, 21/14, 427/14, 286/7. Darowizna dokonywana będzie na cele budowy drogi ekspresowej S-7 na terenie Miasta. Względem przedmiotowej nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (nabycie nieruchomości od osób fizycznych nie będących podatnikami VAT lub w drodze komunalizacji), a także nie ponosiła ona wydatków na ulepszenie przedmiotowych nieruchomości. Wątpliwości Gminy dotyczą kwestii ustalenia, czy darowizna na rzecz Skarbu Państwa przedmiotowych nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Mając na względzie powołane przepisy prawa, należy wskazać, że planowana darowizna na rzecz Skarbu Państwa opisanych nieruchomości nie będzie mieścić się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – wskazanym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2018
29
lip

Istota:

Opodatkowanie czynności dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy

Fragment:

(...) Skarbu Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej. W myśl art. 25 ust. 1 ww. ustawy, gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Podkreślenia wymaga fakt, że w świetle art. 33 ustawy Kodeks cywilny, osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. W myśl art. 34 ww. Kodeksu, Skarb Państwa jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych. Z uwagi na powyższe okoliczności należy wskazać, że Prezydent Miasta wydzierżawiając nieruchomości, o których mowa we wniosku działa, jako reprezentant Skarbu Państwa. Jednocześnie Prezydent Miasta działa, jako organ jednostki samorządu terytorialnego, a zatem wszelkie podejmowane przez niego działania są w istocie działaniami podejmowanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zatem, prezydent – jako reprezentant Skarbu Państwa – może podejmować wobec majątku Skarbu Państwa tylko ściśle sprecyzowane działania. Czynności te mają przede wszystkim charakter publicznoprawny, a przy tym administracyjny.

2018
28
lip

Istota:

Udzielenie nieodpłatnej gwarancji przez Skarb Państwa na rzecz Wnioskodawcy, na podstawie art. 42f ustawy o poręczeniach i gwarancjach nie powoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu z tzw. nieodpłatnych świadczeń podlegających opodatkowaniu CIT.

Fragment:

Należy wskazać, że zasady, ogólne warunki i tryb udzielania poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa, tworzenia zasobu majątkowego Skarbu Państwa oraz wykonywania zobowiązań z tych tytułów reguluje ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2022). Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne za gwarancje udzielane przez Skarb Państwa należy rozumieć udzielane przez Radę Ministrów, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub Bank Gospodarstwa Krajowego, w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa, gwarancje: spłaty kredytów, wykonania zobowiązań wynikających z obligacji wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym, związanych z poręczonym lub gwarantowanym przez Skarb Państwa kredytem lub emisją obligacji. W myśl art. 42f ust. 1 ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, w latach 2009-2010 Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych może udzielić w imieniu Skarbu Państwa, poręczeń lub gwarancji spłaty zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych lub obligacji wyemitowanych przez Wnioskodawcę pod warunkiem przeznaczenia pochodzących z nich środków na realizację rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego.

2018
25
lip

Istota:

W zakresie ustalenia czy w związku z dokonywaniem transakcji pomiędzy Wnioskodawcą a „X” SA, który posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Wnioskodawcy (90% udziałów w kapitale zakładowym „X” SA posiada Skarb Państwa), Wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzania dokumentacji cen transferowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Fragment:

Wprowadzona od 1 stycznia 2018 r. zmiana do art. 11 ust. 4 ustawy o CIT oznacza, że podatnicy nie będą musieli sporządzać dokumentacji cen stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, jeżeli obowiązek dokumentacyjny wynika z faktu posiadania przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządową udziału w spółkach dokonujących transakcji. Nowelizacja wyłącza z przepisów o cenach stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi spółki Skarbu Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego w przypadku, gdy jedynym czynnikiem kwalifikującym do uznania je za „ podmioty powiązane ” jest fakt, że udziały (akcje) w tych podmiotach bezpośrednio lub pośrednio posiada Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Co istotne, przepisy art. 11 ust. 4 ustawy o CIT w nowym brzmieniu stosuje się do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r. (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy nowelizującej). Stanowisko to potwierdza również uzasadnienie do projektowanych przepisów, gdzie wskazano, że: „ celem zmiany wprowadzanej w ust. 4 jest nietraktowanie jako powiązanych, podmiotów których udziałowcem bezpośrednio lub pośrednio jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego ”. Innymi słowy, ze znowelizowanego brzmienia art. 11 ust. 4 ustawy o CIT wynika, że nie traktuje się jako powiązane tych podmiotów, które są powiązane bezpośrednio lub pośrednio tylko ze Skarbem Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego.

2018
25
lip

Istota:

Czy PGK podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „dokumentacją podatkową”, o której mowa w art. 9a ustawy o CIT dla transakcji zawieranych pomiędzy:
- spółkami będącymi członkami PGK a podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT z GK P., które nie są członkami PGK, a w których to P. S.A. bezpośrednio lub pośrednio posiada udział w kapitale równy lub większy niż 25%?
- spółkami będącymi członkami PGK a podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT nie należącymi do GK P., w których Skarb Państwa bezpośrednio lub pośrednio posiada udziały w kapitale?

Fragment:

Ustawodawca nie traktuje jako powiązane podmiotów, które są powiązane bezpośrednio lub pośrednio tylko ze Skarbem Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego. W przedmiotowej sprawie spółki wchodzące w skład PGK dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi z Grupy Kapitałowej X., które nie są członkami PGK, a w których X. S.A. bezpośrednio lub pośrednio posiada kapitał równy lub większy niż 25 %. W tej sytuacji podmioty te nie są już tylko powiązane przez Skarb Państwa, lecz również istnieje powiązanie pomiędzy nimi poprzez X. S.A. Stwierdzić należy, że fakt ten powoduje, że wyłączenie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych nie może mieć zastosowania w zakresie transakcji zawieranych pomiędzy spółkami będącymi członkami PGK, a podatnikami z GK X., które nie są członkami PGK, a w których to X. S.A. bezpośrednio lub pośrednio posiada udział w kapitale równy lub większy niż 25%. Natomiast w odniesieniu do transakcji dokonywanych pomiędzy spółkami w skład PGK X. oraz podmiotami powiązanymi poprzez Skarb Państwa, a nie należącymi do Grupy Kapitałowej X., w których Skarb Państwa bezpośrednio lub pośrednio posiada udziały, tj. które są powiązane bezpośrednio lub pośrednio tylko poprzez Skarb Państwa, nie będzie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowych.

2018
27
kwi

Istota:

W zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z nowelizacją updop, dla transakcji dokonywanych ze spółkami, w których Agencja wykonuje w imieniu Skarbu Państwa prawa i obowiązki wspólnika lub akcjonariusza.

Fragment:

Sp. z o.o.) – 100% udziałów objął Skarb Państwa reprezentowany przez A., D. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (obecnie R. Sp. z o.o.) – 100% udziałów objął Skarb Państwa reprezentowany przez A. S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (obecnie S. Sp. z o.o.) – 100% udziałów objął Skarb Państwa reprezentowany przez A. H. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (obecnie H. Sp. z o.o.) – 100% udziałów objął Skarb Państwa reprezentowany przez A., P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością– 34,43% udziałów objął Skarb Państwa reprezentowany przez A., 30,37% udziałów objęło Województwo, 30,39% udziałów objęło P., 4,81% udziałów objęło Miasto, D. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (obecnie I. Sp. z o.o.) – 100% udziałów objął Skarb Państwa reprezentowany przez A., V. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji (proces likwidacji został zakończony w kwietniu 2017 r., a spółka została wykreślona z Krajowego Rejestru Sadowego w dniu 30 maja 2017 r.) – 98,87% udziałów posiadał Skarb Państwa reprezentowany przez A., 1,13% udziałów posiadała firma B. N.V. W ww. spółkach Agencja wykonuje, w imieniu Skarbu Państwa, prawa i obowiązki wspólnika.

2018
15
kwi

Istota:

Czy w świetle art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888) – dalej „u.p.d.o.p.” Inspektorat Uzbrojenia jest podmiotem powiązanym pośrednio przez Skarb Państwa z sp. z o.o.?

Fragment:

Podmiotem reprezentującym Skarb Państwa w stosunku do Spółki jest Inspektorat Uzbrojenia, który to podmiot nie posiada osobowości prawnej. Inspektorat Uzbrojenia posiada status jednostki budżetowej Skarbu Państwa, a jego Szef jest dysponentem środków budżetu państwa. Odnosząc się do powyższego, stwierdzić należy, że w oparciu o zapis art. 11 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółkę oraz Skarb Państwa, reprezentowany przez Inspektorat Uzbrojenia, należy uznać za podmioty powiązane. W omawianej sprawie nie możemy bowiem mówić o powiązaniach podmiotowych dotyczących trzech różnych podmiotów, tzn. nie możemy oddzielnie rozpatrywać kwestii powiązania Spółki ze Skarbem Państwa oraz z Inspektoratem Uzbrojenia. Podkreślić w tym miejscu należy, że Skarb Państwa działa poprzez właściwe państwowe jednostki organizacyjne (stationes fisci). Jednostki te jednak, w odróżnieniu od Skarbu Państwa, nie posiadają osobowości prawnej. Pełnią one funkcję reprezentanta interesów Skarbu Państwa i podejmują za niego czynności prawne. Jednakże każda czynność cywilnoprawna państwowej jednostki organizacyjnej jest czynnością Skarbu Państwa dokonywaną w jego imieniu i na jego rzecz.

2018
14
kwi

Istota:

CIT - w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej dla transakcji dokonywanych ze spółkami, w których Agencja wykonuje w imieniu Skarbu Państwa prawa i obowiązki wspólnika lub akcjonariusza.

Fragment:

Ponieważ podatek dochodowy stanowi dochód Skarbu Państwa, konieczne było wprowadzenie zwolnienia podmiotowego Skarbu Państwa od tego podatku (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Natomiast zwolnieniu od podatku dochodowego nie podlegają czynności dokonywane przez inne państwowe osoby prawne, np. państwowe agencje wykonawcze. Agencja oraz spółki, w których Agencja wykonuje w imieniu Skarbu Państwa prawa i obowiązki wspólnika lub akcjonariusza są podmiotami nie objętymi zwolnieniem z art. 6 updop. Podkreślić należy, że Agencji – bez względu na fakt gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – nie można utożsamiać na gruncie przepisów updop ze Skarbem Państwa. Stąd też wykluczone jest objęcie wskazanych powyżej podmiotów zwolnieniem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 updop. Tym samym w konsekwencji, w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z transakcjami (o których mowa w art. 9a) zawieranymi pomiędzy podmiotami krajowymi, czyli Agencją – państwową osobą prawną, a podmiotami kontrolowanymi przez Skarb Państwa – w których Agencja w imieniu Skarbu Państwa wykonuje prawa i obowiązki wspólnika lub akcjonariusza – będące osobami prawnymi, które są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

2018
29
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia niezabudowanej nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa.

Fragment:

(...) Skarbu Państwa – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia niezabudowanej nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 22 lutego 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz o dokument, z którego wynika prawo osoby, dla której udzielono pełnomocnictwa do reprezentowania Wnioskodawcy przed organem właściwym do wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie prawa podatkowego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (dalej: Gmina) planuje przekazać w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w granicach działek nr 85 i 86/2, z przeznaczeniem pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji (...). Działki te Gmina nabyła na własność: działka nr 85 (w drodze przetargu) na podstawie umowy sprzedaży z dnia 4 września 1996 r. od Agencji (...) Skarbu Państwa: cena sprzedaży rozłożona została na roczne oprocentowane raty; Sprzedawca działki wystawił rachunek uproszczony, na którym stawka VAT oznaczona została jako zw.; na poczet ceny nabycia zaliczono zadłużenie (...) Agencji w stosunku do Gminy (potrącenia z tytułu wzajemnych roszczeń); działka nr 86: udział 1/2 – na podstawie umowy zamiany z dnia 17 listopada 1995 r. od osoby fizycznej, udział 1/2 – na podstawie umowy zamiany z dnia 17 listopada 1995 r. od osoby fizycznej.