Skarb Państwa | Interpretacje podatkowe

Skarb Państwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Skarb Państwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia czy darowizna niezabudowanych działek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tworzy się zasoby nieruchomości: Skarbu Państwa, gminne, powiatowe i wojewódzkie. W myśl art. 21 UOGN, do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i nie zostały oddane w wieczyste użytkowanie oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 25 ust. 1 UOGN, gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Natomiast zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują, w myśl art. 23 ust. 1 UOGN, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1e, art. 43 ust. 2 i 4, art. 51, ust. 57 ust. 1, art. 58-60 tej ustawy, starostowie wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. Starosta (w przypadku miast na prawach powiatu – prezydent miasta) jest więc statio fisci Skarbu Państwa (patrz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 maja 2006 r., sygn. akt I OSK 888/05). Skarb Państwa jest właścicielem nieruchomości oznaczonych jako działki (...). Działki są niezabudowane. Skarb Państwa nabył własność Działek na podstawie Umowy przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynku, w trybie art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
2017
7
sie

Istota:
Ustalenie powiązań pomiędzy podmiotami kontrolowanym przez Skarb Państwa.
Fragment:
Skarb Państwa jest osobą prawną (art. 33 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Akcjonariuszem Wnioskodawcy będącej podmiotem krajowym (osobą prawną) jest Skarb Państwa. Skarb Państwa jest jednak szczególnego rodzaju osobą prawną, a zgodnie z art. 34 Kodeksu cywilnego jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych. Chociaż Skarb Państwa jest podatnikiem podatku dochodowego, to jednak korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Z tych powodów Skarb Państwa nie rozlicza się z podatku dochodowego od osób prawnych. W przypadku Skarbu Państwa ten sam podmiot jest również wierzycielem podatkowym i nakładanie na niego szeregu obowiązków instrumentalnych związanych z obliczeniem i poborem podatku, a następnie jego wpłatą jest zbędne. Skarb Państwa realizując swe funkcje w zakresie właścicielskim nie podlega regułom gospodarki rynkowej. Zwolnienie od podatku Skarbu Państwa oznacza, że ustawodawca Skarb Państwa całkowicie wyłączył spod zakresu stanów faktycznych i prawnych dotyczących opodatkowania, w tym także w zakresie zagadnień związanych z cenami transferowymi.
2017
18
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Głównym akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa, który posiada 31,79% akcji Spółki. Pozostała część akcji Spółki jest w dyspozycji innych akcjonariuszy, na których składają się zarówno osoby indywidualne, jak i podmioty instytucjonalne. Zgodnie ze Statutem Spółki, akcje Spółki nie są uprzywilejowane co do głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy, tj. każda akcja Spółki daje jeden głos na walnym zgromadzeniu, a określony udział procentowy w kapitale Spółki oznacza taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów przysługujących ze wszystkich praw udziałowych ustanowionych przez Spółkę. W ramach struktury właścicielskiej Spółki Skarb Państwa posiada zatem bezpośrednio 31,79% ogólnej liczby głosów przysługujących ze wszystkich praw udziałowych ustanowionych przez Spółkę. Wśród akcjonariuszy Spółki nie ma innych akcjonariuszy z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, związków jednostek samorządu terytorialnego, państwowych osób prawnych lub komunalnych osób prawnych, którzy posiadaliby co najmniej 5% ogólnej liczby głosów przysługujących ze wszystkich praw udziałowych ustanowionych przez Spółkę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
2017
2
cze

Istota:
Czy w sytuacji nieodpłatnego przekazania przez Skarb Państwa w drodze umowy darowizny na rzecz Gminy ... ww. nieruchomości, Skarb Państwa będzie zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia podatku VAT od wartości przedmiotu darowizny, tj. nieruchomości, której wartość została określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym, a więc czy czynność podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT?
Fragment:
Jednocześnie starosta - w sprawach gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - działa jako reprezentant Skarbu Państwa. Zatem starosta w przedmiotowej sprawie działa w roli zbywającego na rzecz Gminy nieruchomość będącą własnością Skarbu Państwa jako podmiot reprezentujący Skarb Państwa. Podkreślenia wymaga fakt, że z treści art. 33 ustawy Kodeks cywilny wynika, iż osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. W myśl art. 34 ww. Kodeksu, Skarb Państwa jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych. Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nie należącego do innych osób prawnych, zatem każda czynność cywilnoprawna państwowej jednostki organizacyjnej jest na gruncie prawa cywilnego czynnością Skarbu Państwa. Jednostki te działają na rachunek Skarbu Państwa, a przysporzenie majątkowe może nastąpić tylko na rzecz Skarbu Państwa. Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa ma jedynie zdolność cząstkową, jej funkcją jest reprezentowanie interesów Skarbu Państwa i podejmowanie za niego czynności.
2017
18
maj

Istota:
Czy dochody (przychody) jakie uzyskuje Skarb Państwa - W. w związku z gospodarowaniem powierzonym mieniem Skarbu Państwa korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też podlegają opodatkowaniu tym podatkiem?
Fragment:
Relacja pomiędzy Skarbem Państwa a W. jest najbardziej zbliżona do trzeciego przypadku powiernictwa, gdyż z jednej strony nie jest przenoszona własność, ale z drugiej strony Wnioskodawca wykonuje prawo własności w imieniu Skarbu Państwa, a nie w imieniu własnym (w przeciwieństwie do relacji pomiędzy Skarbem Państwa a innymi Wnioskodawcami wykonawczymi, np. W. Nieruchomości Rolnych, gdzie ANR wykonuje władanie majątkiem Skarbu Państwa w imieniu własnym - art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa). Jednakże różnica ta nie jest na tyle istotna, aby zmieniała kwalifikację relacji pomiędzy W. a Skarbem Państwa. W. jako powiernik włada powierzonym mieniem Skarbu Państwa, realizuje obrót nieruchomościami, dokonuje remontów budynków i lokali mieszkalnych, etc. (art. 16 ustawy o zakwaterowaniu), ale nie nabywa prawa własności do mienia Skarbu Państwa, a mienie to pozostaje zawsze mieniem Skarbu Państwa. W tym miejscu należy wskazać, że relacja pomiędzy W. a Skarbem Państwa została uregulowana odmiennie niż pomiędzy Skarbem Państwa a innymi Wnioskodawcami wykonawczymi. Przykładowo, ww. Wnioskodawca Nieruchomości Rolnych na mocy art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1 382) uprawniona jest do nabywania na własność mienia nabytego ze środków własnych w celu zapewnienia funkcjonowania Biura Prezesa i oddziałów terenowych W.
2017
18
maj

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania odszkodowania otrzymanego w związku z przejęciem przez Skarb Państwa gruntu ornego na inwestycję przeciwpowodziową.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 19 grudnia 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania odszkodowania w związku z przejęciem przez Skarb Państwa gruntu ornego na inwestycję przeciwpowodziową. W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 31 stycznia 2017 r. Znak: 2461-IBPB-2-2.4511.1148.2016.1.AR wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 10 lutego 2017 r. oraz 14 lutego 2017 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca otrzymał odszkodowanie w kwocie 1.913,00 zł za zabrany grunt orny pod inwestycję przeciwpowodziową, który zgodnie z pismem Wojewody z mocy prawa przeszedł na własność Skarbu Państwa z dniem 8 grudnia 2015 r. Nieruchomość przekazaną pod ww. inwestycję Wnioskodawca otrzymał w spadku po rodzicach, tj. zmarłym w 1961 r. ojcu oraz zmarłej w 1973 r. matce. Postępowanie wywłaszczeniowe nastąpiło 3 listopada 2015 r. na podstawie decyzji Wojewody. W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca powinien zapłacić podatek od kwoty 1.913,00 zł, tj. otrzymanego od Skarbu Państwa odszkodowania za zabrany grunt orny przy realizacji inwestycji przeciwpowodziowej? Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien płacić podatku od kwoty 1.913,00 zł zadeklarowanej przez Skarb Państwa, ponieważ uszczuplenie tej kwoty o podatek nie zapewni zakupu tej samej wielkości gruntu ornego, który został zabrany a tym samym zmniejszy uzyskanie tzw. renty gruntowej, a w konsekwencji dochodu opodatkowanego.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie ustalenia czy zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą, a Miastem, posiadającymi tożsame numery NIP i Regon, powinna podlegać opodatkowaniu w zakresie dotyczącym niezabudowanych działek nr 358/99 i nr 512/100
Fragment:
W świetle art. 33 Kodeksu cywilnego osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Należy wyjaśnić, że Skarb Państwa stanowi osobę prawną „ sui generis ” (uważany jest). Do niego odnosi się zasada specjalnej zdolności prawnej (Kodeks cywilny. Księga Pierwsza. Część ogólna. K. Piasecki. Komentarz, Wydawnictwo Zakamycze 2003, Komentarz do art. 34). W obrocie Skarb Państwa (fiskus) bierze udział przez tzw. stationes fisci, będące określonymi jednostkami organizacyjnymi. W konsekwencji, w każdej sprawie przeciwko Skarbowi Państwa zachodzi potrzeba ustalenia właściwego statio fisci. Ponadto Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nie należącego do innych osób prawnych, zatem każda czynność cywilnoprawna państwowej jednostki organizacyjnej jest de iure civili czynnością Skarbu Państwa. Jednostki te działają na rachunek Skarbu Państwa, a przysporzenie majątkowe może nastąpić tylko na rzecz Skarbu Państwa. Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa ma jedynie zdolność cząstkową, jej funkcją jest reprezentowanie interesów Skarbu Państwa i podejmowanie za niego czynności (K.
2016
22
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej.
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy zatem Skarb Państwa nie powinien być utożsamiany z podmiotami, o których mowa w art. 11 u.p.d.o.p. Ze względu na swój szczególny charakter Skarb Państwa nie powinien być traktowany jako podmiot powiązany na gruncie u.p.d.o.p. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, skoro Skarb Państwa nie powinien być klasyfikowany jako podmiot powiązany na potrzeby art. 9a oraz art. 11 u.p.d.o.p., to tym samym również spółki, w których Skarb Państwa jest udziałowcem, nie będą podmiotami powiązanymi ze Spółką w myśl przepisów u.p.d.o.p. Skoro bowiem Skarb Państwa nie jest – w ocenie Spółki – podmiotem powiązanym, to fakt, iż posiada on udziały również w innych podmiotach, nie będzie automatycznie generował powiązania pomiędzy Spółką a innymi podmiotami, w których Skarb Państwa jest udziałowcem. Za przyjęciem powyższego założenia przemawiają również względy racjonalne. Skarb Państwa jest udziałowcem w bardzo dużej ilości podmiotów. Niezwykle problematyczne byłoby zidentyfikowanie tych powiązań. Z uwagi na liczbę spółek z udziałem Skarbu Państwa często podatnik może nawet nie być świadomy, iż jest to jego podmiot powiązany (poprzez Skarb Państwa), zachowując przy tym poziom wynagrodzenia na poziomie rynkowym.
2016
6
lip

Istota:
Czy na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż nabytej od Skarbu Państwa Nieruchomości, tj. zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem do posadowionego na nim budynku, podlegała zwolnieniu z VAT?
Fragment:
Biorąc pod uwagę charakter zawartej ze Skarbem Państwa umowy sprzedaży z 1994 r., zgodnie z regulacjami ustawy VAT transakcja ta nie mogła podlegać opodatkowaniu VAT. W szczególności, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11 poz. 50, w brzmieniu obowiązującym w 1994 r.) podatnikami są osoby prawne, mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności, o których mowa w art. 2, w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, nawet jeżeli zostały wykonane jednorazowo, a także wówczas, gdy czynności te polegają na jednorazowej sprzedaży rzeczy w tym celu nabytej. Skarb Państwa jako podmiot nie posiadający siedziby i nie prowadzący działalności gospodarczej, nie mógł zostać uznany za podatnika VAT. Także reprezentujący Skarb Państwa Wojewoda nie występował w tej transakcji w charakterze podatnika, wykonując jedynie przepisy ustawy szczególnej, które zobowiązywały go do zawarcia umowy sprzedaży określonych nieruchomości w określonym czasie. O braku opodatkowania świadczy także okoliczność, że umowa sprzedaży nie reguluje kwestii opodatkowania i nie wprowadza rozróżnienia na cenę netto i brutto.
2016
18
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej związanej z transakcjami z podmiotami z grupy oraz obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej związanej z transakcjami z podmiotami spoza grupy.
Fragment:
Dz.U. z 2015 r., poz. 812) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa reprezentuje Skarb Państwa w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa. Jest on organem odpowiedzialnym za ochronę interesów państwowych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, sprawując nad nimi nadzór właścicielski. Podkreślenia wymaga, że minister Skarbu Państwa jest uczestnikiem rynku na takich samych zasadach jak podmioty prywatne, stąd też jego główną rolą jest wzmacnianie pozycji spółek Skarbu Państwa poprzez wzrost ich wartości. Innymi słowy Skarb Państwa, będąc osobą prawną, reprezentując Państwo Polskie w stosunkach właścicielskich, reprezentowany przez właściwego ministra, jest podmiotem, o którym mowa w art. 11 ust. 4 pkt 2 ustawy CIT. Odnosząc powyższe do przedstawionego powyżej zaistniałego stanu faktycznego oraz ewentualnego zdarzenia przyszłego, należy przede wszystkim uznać, iż Wnioskodawca jest podmiotem powiązanym ze Skarbem Państwa, który to Skarb Państwa w sposób pośredni i bezpośredni kontroluje i zarządza Spółką. Jeżeli wiec Spółka zawiera transakcje gospodarcze z innymi podmiotami powiązanymi ze Skarbem Państwa, to w konsekwencji przyjąć należy, iż pomiędzy Wnioskodawcą a jej kontrahentami zachodzi związek, o którym mówi art. 11 ustawy CIT.
2016
21
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.