Silos | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to silos. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy w przypadku sprzedaży zakupionych w maju 2008 r. silosów wystąpi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) zakupił używane silosy z zamiarem użytkowania ich w działalności gospodarczej. W związku z faktem, iż działalności gospodarczej nie uruchomił i nie zamierza jej uruchamiać - ma zamiar te silosy sprzedać. Z dodatkowych wyjaśnień wnioskodawcy wynika, że silosy te stanowią mienie ruchome i dopóki nie zostaną przeprowadzone odpowiednie inwestycje budowlane, silosy te nie będą związane z gruntem na stałe. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że przedmiotowe silosy nie są nieruchomościami lub prawami w rozumieniu art. 10 ust 1 pkt 8 lit a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowią natomiast mienie ruchome wnioskodawcy. Jeżeli zatem od końca miesiąca, w którym je nabyto do daty sprzedaży upłynie lub upłynęło 6 miesięcy, to sprzedaż ta nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem podatek dochodowy od ich sprzedaży nie wystąpi. (...)

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu ze sprzedaży nieruchomości gruntowych (na jednej z działek rolnych położone są przejazdowe silosy do produkcji kiszonki dla zwierząt. Zostały one zakupione przez Wnioskodawcę w 2000 r. wraz z gruntami rolnymi). Przez analogię podobnie jak budynki posadowione na gruncie.

Fragment:

(...) urządzeń trwale z nim związanych. Przyjmuje się, że wyznacznikiem upływu biegu terminu pięcioletniego, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest data nabycia gruntu. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości gruntowych (wielu działek rolnych). Sprzedaż przedmiotowych działek odbyłaby się jako sprzedaż nieruchomości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na jednej z działek położone są przejazdowe silosy do produkcji kiszonki dla zwierząt. Zostały one zakupione przez Wnioskodawcę w 2000 r. wraz z przedmiotowymi gruntami rolnymi. W świetle prawnopodatkowym należy zakwalifikować je do tzw. innych urządzeń trwale związanych z gruntem (np. budowli). Tym samym pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości gruntowych tj. od 2000 r. Wobec (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przedmiotowe obiekty (wiata kosza przyjęciowego oraz silosy) są budynkami to w myśl art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) oraz art. 1 a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 21, poz. 844 z późn. zm.) i czy winny być zaliczone do budowli dla celów podatku od nieruchomości?

Fragment:

(...) jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112, poz. 1317), nie może stanowić podstawy do interpretacji przepisów innych ustaw, zwłaszcza w zakresie istnienia obowiązku podatkowego. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że pojęcia budowli i budynku występujące w KŚT jedynie pomocniczo mogą być wykorzystywane na potrzeby podatku od nieruchomości. Skoro przedmiotowe obiekty (wiata kosza przyjęciowego oraz silosy) nie są budynkami to w myśl art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) oraz art. 1 a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 21, poz. 844 z późn. zm.) winny być zaliczone do budowli dla celów podatku od nieruchomości. W tym stanie rzeczy postanowiono jak wyżej. (...)

2011
1
maj

Istota:

Jak dla potrzeb podatku od nieruchomości winny być traktowane silosy?

Fragment:

(...) sprawy zgodnie z art. 197 § 1 Ordynacji podatkowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) powołał biegłego w celu ustalenia stanu faktycznego. Z opinii biegłego, opartej na wizji lokalnej i prawie budowlanym wynika, iż silosy należące do „W.” Sp. z o.o położone na nieruchomości w Grajewie łącznie z fundamentami, instalacjami przemysłowymi i urządzeniami technicznymi kwalifikują się jako budowla. Oznacza to zatem, że dla celów podatku od nieruchomości silosy będące przedmiotem interpretacji należy zaliczyć do budowli. Niniejsza interpretacja dotyczy przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia oraz do czasu zmiany przepisów prawa podatkowego będącego podstawą jej wydania. (...)