ITPB3/423-738a/09/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy dochód uzyskany przez Spółkę opodatkowany będzie w całości w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2009 r. (data wpływu 20 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia rezydencji podatkowej przedsiębiorcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2009 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia rezydencji podatkowej przedsiębiorcy.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Założycielami Spółki są D.S. posiadający 99% udziałów oraz A.S. posiadająca 1% udziałów. D.S. i A.S. są rodzeństwem. Zarząd Spółki jest dwuosobowy: prezesem zarządu jest D.S., wiceprezesem zarządu jest A.S. Każdy z członków zarządu sprawuje swoją funkcję za wynagrodzeniem jedynie na podstawie powołania, bez nawiązania dodatkowego stosunku prawnego w postaci umowy o pracę bądź zlecenia. Wysokość wynagrodzenia, sposób wypłaty oraz dodatkowe świadczenia (np. koszty szkoleń, zakwaterowania podczas szkoleń)reguluje uchwała wspólników.

Główny przedmiot działalności Spółki jest dwojaki: po pierwsze zajmować się będzie poszukiwaniem i wynajmem personelu medycznego, po wtóre – usługowym prowadzeniem ksiąg.

D.S. z wykształcenia jest lekarzem, posiada uprawnienia do wykonywania zawodu w UE. A.S. posiada certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg. Ponieważ D.S. posiada kontakty zawodowe w środowisku lekarskim w Skandynawii, na początek Spółka zamierza podpisać umowę o współpracy polegającą na wynajmie personelu medycznego zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez firmy poszukujące wykwalifikowanych lekarzy do pracy w przychodniach w Szwecji. Do czasu, kiedy Spółka nie znalazłaby odpowiednich kandydatów do pracy, celem wywiązania się Spółki z umowy D.S. sam świadczyłby usługi w zakresie ochrony zdrowia. Umowy o współpracę podpisywane będą bądź z firmami poszukującymi kandydatów do pracy, bądź bezpośrednio z zainteresowaną przychodnią. Czas trwania umów będzie różny, może trwać kilka dni lub kilka miesięcy (nigdy nie przekroczy roku), zależnie od indywidualnych potrzeb przychodni. W chwili obecnej Spółka poszukuje współpracy w Szwecji, jednak jej działalność w zakresie dostarczania personelu medycznego zamierza ograniczyć do Polski oraz Unii Europejskiej, w zależności od potrzeb rynku medycznego na danym terenie. Obecnie trwają również negocjacje z dwoma przychodniami w Polsce.

Spółka podpisała także umowy usługowego prowadzenia ksiąg z dwoma klientami z Polski. Z dwoma kolejnymi planuje podpisać umowy z dniem 1 stycznia 2010 r. Księgi prowadzone i przechowywane będą w siedzibie Spółki.

Wychodząc naprzeciw galopującemu rozwojowi medycyny oraz pragnąc pogłębiać swoją wiedzę w dziedzinie jak wyżej, D.S. jest uczestnikiem odpłatnego kilkustopniowego kursu ortopedycznego odbywającego się w Szwecji.

Spółka nie posiada w Szwecji oddziału, zakładu, ani przedstawicielstwa.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytania:
  1. Czy dochód uzyskany przez Spółkę opodatkowany będzie w całości w Polsce...
  2. Czy koszty kursów medycznych (szkoleń) oraz zakwaterowania podczas kursów D.S. stanowią koszt uzyskania przychodu...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze. Zagadnienie zawarte w pytaniu drugim będzie przedmiotem odrębnej interpretacji indywidualnej.

Zdaniem Wnioskodawcy – w części dotyczącej pytania pierwszego – ponieważ działalność Spółki w zakresie delegowania personelu medycznego nie jest zorientowana jedynie na rynek szwedzki (tam Spółka zaczyna co prawda współpracę wykorzystując kontakty prezesa zarządu, nie planując jednak pozostania tylko na rynku szwedzkim) Spółka nie posiada w Szwecji oddziału, zakładu, ani przedstawicielstwa. Zatem cały dochód Spółki – zgodnie z art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – bez względu na relację wielkości dochodu uzyskanego z umów z kontrahentami szwedzkimi do dochodu pozostałego (w początkowym okresie może on być przeważający) podlega opodatkowaniu w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.) – dalej: ustawa, podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Powyższa zasada (określana mianem nieograniczonego obowiązku podatkowego) określa, iż opodatkowaniu w Polsce podlegają podmioty (osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) będące polskimi rezydentami podatkowymi (tj. mającymi siedzibę lub zarząd na terytorium Polski), bez względu na miejsce osiągania przychodów, czyli bez względu na położenie źródła przychodów.

Stosownie do regulacji art. 7 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Jak wynika z unormowania zawartego w art. 4 ust. 1 Konwencji podpisanej w dniu 19 listopada 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2006 r. Nr 26, poz. 193) – dalej: Konwencja, w rozumieniu niniejszej Konwencji, określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze, i obejmuje również to Państwo, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny i jakąkolwiek instytucję rządową albo agencję rządową (...).

Z kolei art. 7 ust. 1 Konwencji stanowi, iż zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można przypisać je temu zakładowi.

W sytuacji przedstawionej we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Spółka nie posiada w Szwecji oddziału, zakładu, czy przedstawicielstwa. Z tej przyczyny można stwierdzić, że w tym przypadku nie będzie miał zastosowania art. 5 Konwencji określający okoliczności powstania zakładu (stałej placówki, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa) Wnioskodawcy w Szwecji.

Tym samym należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż w niniejszej sprawie całość osiągniętego przez Spółkę dochodu, bez względu na źródło jego uzyskania, będzie podlegać opodatkowaniu zgodnie z regulacjami polskiego prawa podatkowego, tj. przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie zastrzega się, iż niniejsza interpretacja dotyczy wykładni polsko-szwedzkiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie odnosi się natomiast do określenia rezydencji podatkowej Spółki w kontekście prowadzenia działalności na terenie pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej ze względu na brak wskazania konkretnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania mających zastosowanie w niniejszej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.