ITPB2/436-152/09/TJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych czynności wniesienia aportu do spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2009 r. (data wpływu 5 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki z siedzibą na Cyprze - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki z siedzibą na Cyprze.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, działający w formie spółki akcyjnej, w najbliższym czasie stanie się właścicielem pakietu 100% udziałów polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącej działalność głównie w zakresie projektowania i dystrybucji odzieży. Spółka zamierza wnieść 100% udziałów w polskiej spółce z o.o. w formie wkładu niepieniężnego do spółki z siedzibą na Cyprze, działającej w formie prawnej, odpowiadającej polskiej spółce z o.o. Spółka cypryjska będzie prowadziła działalność zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego, a jej siedziba określona w umowie spółki oraz siedziba zarządu będzie znajdowała się na terytorium Cypru.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wniesienie przez Spółkę 100% udziałów polskiej sp. z o.o. do cypryjskiej spółki z o.o. będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji, wniesienie przez spółkę 100% udziałów w polskiej spółce z o.o. do cypryjskiej spółki z o.o. nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca zauważa, że co do zasady wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki jest opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu podlegają umowy spółki, natomiast stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 2 opodatkowaniu podlega również zmiana umowy spółki, jeżeli powoduje ona podwyższenie podstawy opodatkowania. W myśl natomiast art. 1 ust. 3, za zmianę umowy spółki kapitałowej uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Zasadniczo, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej jest zatem opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jako zmiana umowy spółki, do której wnoszony jest wkład.

Wnioskodawca zauważa jednak, że w przedstawionej we wniosku sytuacji kluczowe znaczenie będzie miał art. 1 ust. 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym umowa spółki albo jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

  1. w przypadku spółki osobowej - siedziba tej spółki;
  2. w przypadku spółki kapitałowej:
    1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
    2. siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Pojęcie siedziby spółki i rzeczywistego ośrodka zarządzania zdefiniowane zostało odpowiednio w art. 1a pkt 3 i 4. Zgodnie z ustawową definicją przez siedzibę spółki należy rozumieć siedzibę spółki określoną w umowie spółki, natomiast przez rzeczywisty ośrodek zarządzania należy rozumieć miejscowość, w której siedzibę ma organ zarządzający spółki kapitałowej.

Zgodnie więc z powyższym cypryjska spółka z o.o., do której wniesiony będzie wkład niepieniężny, będzie prowadziła działalność zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego, a jej siedziba określona w umowie spółki oraz siedziba zarządu znajdowała się będzie na terytorium Cypru. Należy zatem uznać, że nie będą spełnione warunki wskazane w art. 1 ust. 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a w konsekwencji wniesienie przez spółkę 100% udziałów polskiej spółki z o.o. do cypryjskiej spółki z o.o. nie będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Ponadto Wnioskodawca zaznacza, że nawet gdyby przyjąć odmienny wniosek i uznać, że fakt siedziby i rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki cypryjskiej, znajdującego się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie ma znaczenia dla skutków podatkowych opisanej transakcji, to i tak nie byłaby ona opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wynika to z regulacji zawartej w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej, dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której wnoszone są te udziały lub akcje posiada już większość głosów. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym przedmiotem wkładu niepieniężnego wnoszonego przez Wnioskodawcę do cypryjskiej spółki z o.o. będzie pakiet 100% udziałów w polskiej spółce z o.o., a zatem transakcja ta nie byłaby opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż opisana we wniosku transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych również na podstawie żadnej innej regulacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W art. 1 ust. 1 ustawy wprowadzona została bowiem zasada numerus clausus czynności podlegających opodatkowaniu. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu, nawet gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same lub podobne do tych, które zostały w nim wymienione. Przedmiotowa transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego nie stanowi żadnej z czynności cywilnoprawnych, określonych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (z wyjątkiem wskazanej zmiany umowy spółki). W konsekwencji więc wniesienie przez spółkę 100% udziałów polskiej spółki z o.o. do cypryjskiej spółki z o.o. nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Oznacza to, że podatkowi temu podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wskazane w art. 1 ust. 1, w tym wymienione w pkt. 1 lit. k) tego artykułu umowy spółki, a także ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 2).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca ma zamiar wnieść do cypryjskiej spółki z o.o. wkład niepieniężny w postaci 100% udziałów w polskiej spółce z o.o. Spółka, do której nastąpi wniesienie wkładu, zarówno siedzibę jak i rzeczywisty ośrodek zarządzania posiada na Cyprze.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, a także przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych znajdujące zastosowanie w przedmiotowej sprawie wskazać należy, że czynność wniesienia aportu nie mieści się w katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawartym w art. 1 ustawy. W związku z tym nie podlega ona opodatkowaniu tym podatkiem. Należy jednak zauważyć, iż czynność wniesienia aportu do spółki jest czynnością wtórną do faktu zawarcia lub zmiany umowy spółki, czyli czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Za zmianę umowy spółki według art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy uważa się przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Zwiększenie majątku może nastąpić zarówno w formie pieniężnej jak i w formie aportu.

W przypadku umowy spółki kapitałowej i jej zmiany, do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych konieczne jest spełnienie warunku określonego w art. 1 ust. 5 pkt 2 lit. a) lub b) ustawy. Zgodnie z jego treścią umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się rzeczywisty ośrodek zarządzania albo siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Użyte w przytoczonym przepisie pojęcia siedziby spółki oraz rzeczywistego ośrodka zarządzania zdefiniowane zostały w art. 1a ww. ustawy. Stosownie do pkt 3 tego przepisu określenie „siedziba spółki” oznacza siedzibę spółki określoną w umowie spółki. Natomiast rzeczywisty ośrodek zarządzania oznacza, w myśl pkt 4, miejscowość, w której ma siedzibę organ zarządzający spółki kapitałowej.

Powyższe oznacza więc, że opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych będą jedynie takie umowy (zmiany umów) spółek, których rzeczywisty ośrodek zrządzania lub siedziba, w sytuacji gdy rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego, znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponieważ z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że zarówno siedziba spółki, do której Wnioskodawca planuje wnieść wkład niepieniężny, jak i rzeczywisty ośrodek jej zarządzania znajduje się na Cyprze, to zmiana umowy spółki nie będzie stanowiła czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w związku z wystąpieniem wyjątku, o którym mowa w art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z tego też względu bez znaczenia dla opodatkowania powyższej czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych pozostaje analiza opisanego we wniosku zdarzenia w kontekście wyłączenia zawartego w art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.