IPPP3/443-778/10-2/KT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Usługi Wnioskodawcy w zakresie obsługi programów lojalnościowych organizowanych przez Kontrahenta nie będą podlegały opodatkowaniu VAT w Polsce, gdyż miejscem ich świadczenia będzie kraj siedziby usługobiorcy - Belgia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 04.08.2010r. (data wpływu 10.08.2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania świadczonych usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10.08.2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania świadczonych usług.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. zamierza podjąć współpracę z Kontrahentem, spółką prawa belgijskiego (o formie prawnej odpowiadającej polskiej spółce z o.o.). Kontrahent zajmuje się świadczeniem usług w zakresie systemów płatniczych na rzecz instytucji finansowych. Kontrahent zamierza, we współpracy z zainteresowanymi bankami, zaoferować osobom korzystającym z kart M. możliwość uczestnictwa w programach lojalnościowych. Programy będą prowadzone na podstawie standardowych modeli nagród dla produktów M., gdzie uprawiony posiadacz otrzymywać będzie punkty w wyniku przeprowadzania odpowiednich transakcji Kartą. Punkty będą wymieniane na nagrody.

Współpraca Wnioskodawcy z Kontrahentem dotyczyć ma obsługi programów lojalnościowych dla posiadaczy kart M. w Polsce. Wnioskodawca na podstawie umowy zamierza w ramach obsługi programów lojalnościowych Kontrahenta świadczyć kompleksowe usługi obejmujące w szczególności usługi logistyczne i call center.

Siedziba Kontrahenta znajduje się w Belgii. Kontrahent nie jest zarejestrowany dla celów VAT w Polsce. Na terytorium Polski Kontrahent posiada jedynie biuro działające jako oddział zagranicznego przedsiębiorcy (nieposiadające odrębnej osobowości prawnej, dalej „Biuro w W.”), zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców KRS w styczniu 2010r. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Kontrahenta, Biuro w W. pełni w Polsce jedynie rolę wspierającą Kontrahenta w obszarze jego relacji z klientami, lokalnego marketingu i promocji marki M. Pracownicy Biura w W. nie są upoważnieni do niezależnego negocjowania i podpisywania kontraktów w imieniu Kontrahenta. Pracownicy Biura w W. prowadzą i nadzorują kampanie reklamowe i ogłoszeniowe Kontrahenta w Polsce oraz utrzymują kontakty z lokalnymi dostawcami towarów i usług niezbędnych w wykonywaniu powyższych działań. Biuro w W. nie prowadzi sprzedaży na terytorium Polski (nie dokonuje dostaw towarów ani świadczenia usług na rzecz odbiorców zewnętrznych) i nie jest w stanie samodzielnie wykonywać usługi w zakresie systemów płatniczych. Biuro w W. dokonuje zakupów towarów i usług niezbędnych dla prawidłowego wypełnienia przypisanych mu funkcji wspomagających. Zaplecze techniczne oraz osobowe dostosowane są wyłącznie do wykonywania opisanych funkcji wspierających.

Według oświadczenia Kontrahenta, Biuro w W. nie stanowi stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT w Polsce, co potwierdza uzyskana przez Niego interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 maja 2010r. sygn. IPPP3/443-132/10-7/KG.

Umowa Wnioskodawcy z Kontrahentem wskazywać będzie jako nabywcę usług (siedzibę) Kontrahenta w Belgii. Również z Belgii (od siedziby Kontrahenta) Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za świadczone usługi. Biuro w W. nie będzie stroną umowy z Wnioskodawcą, nie będzie również płacić za usługi Wnioskodawcy, ani w inny sposób ponosić kosztów tych usług. Zgodnie z oświadczeniem Kontrahenta, usługi wykonywane przez Wnioskodawcę mają być realizowane wyłącznie na potrzeby działalności wykonywanej przez Kontrahenta w jego siedzibie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy usługi Wnioskodawcy w zakresie obsługi programów lojalnościowych organizowanych przez Kontrahenta będą podlegały opodatkowaniu VAT w Polsce...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że miejscem świadczenia usług przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego będzie Belgia, a do rozliczenia podatku VAT będzie zobowiązany Kontrahent (usługobiorca). W związku z powyższym Wnioskodawca będzie zobowiązany wystawiać faktury VAT potwierdzające wykonanie usług, w treści których nie będzie wykazywana kwota i stawka podatku, ani kwota należności wraz z podatkiem, a jedynie adnotacja, że podatek rozlicza nabywca lub wskazanie na właściwy przepis ustawy lub dyrektywy, stanowiący, że podatek rozlicza nabywca.

Za powyższym stanowiskiem przemawia następująca argumentacja:

Z przepisów ustawy o VAT (art. 5 ust. 1 pkt 1) wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu określenia, czy usługi, które Wnioskodawca zamierza świadczyć na rzecz Kontrahenta, podlegają opodatkowaniu w Polsce, należy ustalić miejsce świadczenia tych usług. Ogólna reguła dotycząca miejsca świadczenia usług określona została z dniem 1 stycznia 2010r. w art. 28b ustawy o VAT.

I tak, na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n. Stosownie do ust. 2, w przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności. Natomiast w przypadku, gdy usługobiorca nie posiada siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym zwykle prowadzi on działalność lub w którym ma on miejsce zwykłego pobytu (ust. 3). Z kolei, w przypadku świadczenia usług na rzecz podatników, gdy usługi te przeznaczone są na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych lub członków stowarzyszenia, do określenia miejsca świadczenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 28c (ust. 4).

Pozostałe z zastrzeżeń wymienionych w art. 28b ust. 1 uregulowane są w art. 28e, art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j, oraz 28n i związane są z rodzajem świadczonej usługi, tj. dotyczą usług związanych z nieruchomościami, usług transportu pasażerów, usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne oraz usług restauracyjnych i cateringowych, usług krótkotrwałego wynajmu środków transportu oraz usług turystyki. Jednak te szczególne rodzaje usług nie dotyczą rozpatrywanego przypadku, bowiem Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi programów lojalnościowych organizowanych przez Kontrahenta (m.in. logistyka i call center).

Należy podkreślić, iż wskazany przepis art. 28b ust. 1 ustawy odnosi się wyłącznie do sytuacji, kiedy przedmiotowe usługi są świadczone na rzecz podmiotów będących podatnikami. Dlatego też należy przywołać art. 28a pkt 1 ustawy, na podstawie którego na potrzeby rozdziału określającego miejsce świadczenia przy świadczeniu usług za podatnika rozumie się:

  • podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  • osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana do celów podatku lub podatku od wartości dodanej.

Powyższa definicja nie uzależnia posiadania statusu podatnika od miejsca wykonywania działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, dlatego też przyjąć należy, iż obejmuje ona swoim zasięgiem również podmioty wykonujące działalność uznawaną za działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Powyższe uregulowania wskazują zatem, iż usługi opodatkowane są w miejscu gdzie nabywca będący podmiotem wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności — ma swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności. Stosownie do powyższego, usługa świadczona na terytorium kraju w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz podmiotu mającego siedzibę w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, prowadzącego działalność gospodarczą i nieposiadającego na terytorium kraju stałego miejsca prowadzenia działalności, które uczestniczy w transakcji — nie podlega opodatkowaniu na terytorium kraju.

Z taką właśnie sytuacją będziemy mieć do czynienia w przedstawionym w niniejszym wniosku zdarzeniu przyszłym. Po pierwsze, niewątpliwie Wnioskodawca będzie wykonywał swoje usługi na rzecz Kontrahenta w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (działając jako podatnik). Po drugie, usługobiorcą jest Kontrahent, który ma siedzibę w Belgii i prowadzi działalność gospodarczą odpowiadającą działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Po trzecie wreszcie, usługi Wnioskodawcy nie będą nabywane dla stałego miejsca prowadzenia działalności Kontrahenta w Polsce, gdyż w opisanym stanie faktycznym Kontrahent takiego miejsca prowadzenia działalności w Polsce nie posiada.

Dodatkowo podnieść należy, iż usługi Wnioskodawcy nabywać będzie bezpośrednio siedziba Kontrahenta, o czym świadczyć będą okoliczności takie jak zawarcie umowy przez przedstawiciela Kontrahenta z Belgii, otrzymywanie przez Wnioskodawcę wynagrodzenia za usługi bezpośrednio z Belgii (Biuro w W. nie będzie w jakikolwiek sposób ponosić kosztu usług Wnioskodawcy) oraz to, że celem organizowanych przez Kontrahenta programów lojalnościowych (z czym związane są nabywane od Wnioskodawcy usługi) jest zwiększenie obrotu z tytułu usług systemu M. świadczonych („eksportowanych”) przez Kontrahenta do Polski, a wykonywanych w siedzibie Kontrahenta.

Reasumując, Wnioskodawca uważa, że usługi Wnioskodawcy w zakresie obsługi programów lojalnościowych organizowanych przez Kontrahenta nie będą podlegały opodatkowaniu VAT w Polsce, gdyż miejscem ich świadczenia będzie kraj siedziby usługobiorcy - Belgia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.