IPPB5/423-752/14-2/KS | Interpretacja indywidualna

Czy dochód Stowarzyszenia przeznaczony na nabycie nieruchomości (tzn. zarówno w części finansowanej z kredytu bankowego zabezpieczonego kwotami pozostającymi do wypłaty Uprawnionym - na spłatę rat kapitałowych i odsetek oraz w części finansowanej ze środków własnych wskazanych wyżej) na cele swojej siedziby (w tym też siedziby wyodrębnionej jednostki S-Z), może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 toku (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 851, dalej: ustawa o PDOP)?
IPPB5/423-752/14-2/KSinterpretacja indywidualna
  1. dochód
  2. kredyt bankowy
  3. nabycie nieruchomości
  4. siedziba
  5. stowarzyszenia
  6. zwolnienia przedmiotowe
  7. środki własne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2014 r. (data wpływu 8 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy do dochodów Stowarzyszenia przeznaczonych na nabycie nieruchomości na cele siedziby Stowarzyszenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie (dalej: „Stowarzyszenie”, „S” lub „Wnioskodawca”) jest organizacją zrzeszającą polskich twórców filmowych oraz inne podmioty, których działalność jest związana z twórczością filmową. Podstawowym celem statutowym Stowarzyszenia jest reprezentowanie oraz ochrona interesów tej grupy zawodowej, przede wszystkim w zakresie zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi,

W ramach swej statutowej działalności Stowarzyszenie m.in.: organizuje pokazy i festiwale filmowe, spotkania z twórcami, cykle tematyczne, gale wręczenia nagród, spotkania służące wymianie poglądów, konferencje prasowe; prowadzi internetowy portal filmowy; wydaje magazyn filmowy; sprawuje patronat nad wydarzeniami kulturalnymi; współpracuje z innymi organizacjami kulturalnymi; propaguje polski dobytek filmowy w społeczeństwie w Polsce i za granicą.

Wnioskodawca posiada zezwolenie Ministra Kultury na sprawowanie zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi wydane w dniu 28 lutego 2003 r. . Stąd też, jednym z podstawowych źródeł przychodów Stowarzyszenia są sumy inkasowane z tytułu praw autorskich i innych praw przewidzianych przez ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych, które Wnioskodawca potrąca z tantiem pobieranych od użytkowników utworów audiowizualnych (tzw. inkaso) za pośrednictwem wyodrębnionej w ramach własnej struktury jednostki organizacyjnej - Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych (dalej: „S-Z”) i następnie wypłaca osobom uprawnionym (dalej: Uprawnieni).

Stowarzyszenie, oprócz działalności statutowej, prowadzi także działalność gospodarczą, która ma charakter uboczny wobec działalności statutowej i polega na prowadzeniu Kina oraz Domu Pracy . Działalność gospodarcza jest więc wyodrębniona i zlokalizowana poza siedzibą Stowarzyszenia.

Struktura organizacyjna, cele statutowe i sposób działania S zostały uregulowane w Statucie uchwalonym na Walnym Zjeździe w dniu 26 listopada 2011 r. (dalej: „Statut”).

W dniu 24 czerwca 2014 roku Stowarzyszenie nabyło nieruchomość (prawo własności budynku i prawo wieczystego użytkowania gruntu, na którym znajduje się ten budynek) na cele swojej siedziby. W budynku tym będzie także siedziba wyodrębnionej jednostki organizacyjnej S-Z. Zgodnie ze Statutem, Zarząd Główny Stowarzyszenia wyraził zgodę na nabycie tej nieruchomości na cele siedziby i w dniu 11 czerwca 2014 r. wydał odpowiednią uchwałę w tym zakresie. Zakup został sfinansowany w części z kredytu bankowego zabezpieczonego kwotami pozostającymi do wypłaty Uprawnionym a w pozostałej części ze środków własnych S (tj. z inkasa).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dochód Stowarzyszenia przeznaczony na nabycie nieruchomości (tzn. zarówno w części finansowanej z kredytu bankowego zabezpieczonego kwotami pozostającymi do wypłaty Uprawnionym - na spłatę rat kapitałowych i odsetek oraz w części finansowanej ze środków własnych wskazanych wyżej) na cele swojej siedziby (w tym też siedziby wyodrębnionej jednostki S-Z), może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 toku (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 851, dalej: ustawa o PDOP)...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód przeznaczony na nabycie nieruchomości na cele swojej siedziby (zarówno w części pochodzącej z kredytu bankowego zabezpieczonego kwotami pozostającymi do wypłaty Uprawnionym, który będzie następnie spłacany wraz z odsetkami z bieżących przychodów S a także w części finansowanej ze środków własnych) może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy o PDOP.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP: „wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele”.

Z przepisu tego wyraźnie wynika, iż nie każdy dochód przeznaczony na cele statutowe będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego, lecz tylko ten, który będzie przeznaczony na ww. cele. Niewątpliwie, cele statutowe i działania podejmowane przez S, wskazane w opisie stanu faktycznego, wpisują się w pojęcie działalności kulturalnej, naukowej czy oświatowej co oznacza, że Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia dochodu z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP w części przeznaczonej na realizację celów statutowych.

W konsekwencji, zdaniem S nie ulega wątpliwości, że dochód przeznaczony na nabycie nieruchomości na siedzibę Stowarzyszenia również będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego. Należy zwrócić uwagę, że dla prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia - jako podmiotu wyposażonego w osobowość prawną - niezbędne jest posiadanie określonej struktury organizacyjnej, a także siedziby. Niemożliwa byłaby bowiem realizacja postawionych celów bez odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego. Przedstawiciele zarządu S, członkowie czy pracownicy muszą mieć miejsce, w którym mogą się spotykać, omawiać najważniejsze kwestie, a przede wszystkim wykonywać postawione przed nimi zadania. A zatem, bez posiadania siedziby, działalność Stowarzyszenia i wykonywanie własnych celów statutowych byłoby nierealne.

Stowarzyszenie może oczywiście wynajmować odpowiednie powierzchnie z przeznaczeniem na siedzibę, ale może także posiadać własne nieruchomości i wykorzystywać je na ten cel. Obecnie S (a także jej jednostka organizacyjna S Z) ponoszą koszty najmu pomieszczeń biurowych na siedzibę a dochód przeznaczony na najem korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego. Zdaniem Wnioskodawcy, różna kwalifikacja wydatków na nabycie własnej nieruchomości od wydatków ponoszonych na najem nieruchomości, byłaby zupełnie niezrozumiała i niczym nieuzasadniona, istotne w tym przypadku jest bowiem jedynie to, że nabyta nieruchomość będzie wykorzystywana na potrzeby siedziby S i S Z, podobnie jak obecnie wynajmowane do tego celu obiekty.

Nabyta nieruchomość będzie wykorzystywana na siedzibę S (oraz S Z) i wiąże się wyłącznie z realizacją jego celów statutowych. Takie przeznaczenie nieruchomości potwierdza także uchwała Zarządu Głównego S z dnia 11 czerwca 2014 roku, w której wyraża się zgodę na jej nabycie „na cele siedziby”. W tym miejscu należy dodać, że działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie jest zlokalizowana w innych miejscach, tzn. Kino oraz Dom Pracy.

Wnioskodawca pragnie również podkreślić, iż prawo do zwolnienia dochodu przeznaczonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na siedzibę potwierdza także art. 17 ust. 1b ustawy o PDOP. Zgodnie z tym przepisem: „zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a”.

Ustawodawca wskazał tu zatem wyraźnie, iż przeznaczenie i wydatkowanie dochodu na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji celów statutowych korzysta ze zwolnienia podatkowego.

Powyższe stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę jest także podzielane przez sądy administracyjne i organy podatkowe. Tytułem przykładu należy przywołać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2012 r., sygn. akt: II FSK 2114/10, w którym sąd jednoznacznie potwierdził, iż zakup nieruchomości przeznaczonej na siedzibę stowarzyszenia ma bezpośredni związek z realizacją celów statutowych, a tym samym może skorzystać ze zwolnienia podatkowego: „Stowarzyszenie mające osobowość prawną, jak wynika z art. 10 ust. 1 pkt 2, 5 i 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r,, Nr 79, poz. 855 ze zm.) musi mieć określoną strukturę organizacyjną, a także siedzibę. Jak każda działalność nakierowana na określony cel, także działalność stowarzyszenia, musi cechować się pewnym stopniem zorganizowania, konieczne jest kierowanie nią przez osoby wyznaczone zgodnie z zasadami organizacji danej osoby prawnej. Stowarzyszenie swoją działalność powinno opierać na pracy społecznej członków, może jednakże zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw (art. 2 ust. 3 Prawa o stowarzyszeniach). Osoby kierujące stowarzyszeniem, zarządzające nim czy zatrudnione do prowadzenia spraw stowarzyszenia, muszą mieć miejsce, w którym wykonywać będą swoje obowiązki. Wykonywanie czynności zarządczych, kierowniczych jest niezbędne do funkcjonowania osoby prawnej, a tym samym do realizacji założonych przez nią celów. Tym samym zakup środka trwałego w postaci nieruchomości przeznaczonej na siedzibę ma bezpośredni związek z realizacją celów statutowych preferowanych przez ustawodawcę, skoro w wyniku jego nabycia Stowarzyszenie pozyskuje miejsce, w którym wykonywane są czynności zarządcze, organizacyjne, zapewniające funkcjonowanie osoby prawnej i realizację celów statutowych”.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy osiągnięty przez niego dochód, który został przeznaczony na nabycie nieruchomości na cele swojej siedziby (zarówno w części pochodzącej z kredytu bankowego zabezpieczonego kwotami pozostającymi do wypłaty Uprawnionym, który będzie następnie spłacany wraz z odsetkami z bieżących przychodów S a także w części finansowanej ze środków własnych), może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy o PDOP jako dochód przeznaczony na realizację preferowanych przez ustawodawcę celów.

Mając na uwadze powyższe, Stowarzyszenie wnosi o uznanie jego stanowiska za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.