IPPB5/423-752/14-2/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy dochód Stowarzyszenia przeznaczony na nabycie nieruchomości (tzn. zarówno w części finansowanej z kredytu bankowego zabezpieczonego kwotami pozostającymi do wypłaty Uprawnionym - na spłatę rat kapitałowych i odsetek oraz w części finansowanej ze środków własnych wskazanych wyżej) na cele swojej siedziby (w tym też siedziby wyodrębnionej jednostki S-Z), może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 toku (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 851, dalej: ustawa o PDOP)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2014 r. (data wpływu 8 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy do dochodów Stowarzyszenia przeznaczonych na nabycie nieruchomości na cele siedziby Stowarzyszenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie (dalej: „Stowarzyszenie”, „S” lub „Wnioskodawca”) jest organizacją zrzeszającą polskich twórców filmowych oraz inne podmioty, których działalność jest związana z twórczością filmową. Podstawowym celem statutowym Stowarzyszenia jest reprezentowanie oraz ochrona interesów tej grupy zawodowej, przede wszystkim w zakresie zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi,

W ramach swej statutowej działalności Stowarzyszenie m.in.: organizuje pokazy i festiwale filmowe, spotkania z twórcami, cykle tematyczne, gale wręczenia nagród, spotkania służące wymianie poglądów, konferencje prasowe; prowadzi internetowy portal filmowy; wydaje magazyn filmowy; sprawuje patronat nad wydarzeniami kulturalnymi; współpracuje z innymi organizacjami kulturalnymi; propaguje polski dobytek filmowy w społeczeństwie w Polsce i za granicą.

Wnioskodawca posiada zezwolenie Ministra Kultury na sprawowanie zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi wydane w dniu 28 lutego 2003 r. . Stąd też, jednym z podstawowych źródeł przychodów Stowarzyszenia są sumy inkasowane z tytułu praw autorskich i innych praw przewidzianych przez ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych, które Wnioskodawca potrąca z tantiem pobieranych od użytkowników utworów audiowizualnych (tzw. inkaso) za pośrednictwem wyodrębnionej w ramach własnej struktury jednostki organizacyjnej - Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych (dalej: „S-Z”) i następnie wypłaca osobom uprawnionym (dalej: Uprawnieni).

Stowarzyszenie, oprócz działalności statutowej, prowadzi także działalność gospodarczą, która ma charakter uboczny wobec działalności statutowej i polega na prowadzeniu Kina oraz Domu Pracy . Działalność gospodarcza jest więc wyodrębniona i zlokalizowana poza siedzibą Stowarzyszenia.

Struktura organizacyjna, cele statutowe i sposób działania S zostały uregulowane w Statucie uchwalonym na Walnym Zjeździe w dniu 26 listopada 2011 r. (dalej: „Statut”).

W dniu 24 czerwca 2014 roku Stowarzyszenie nabyło nieruchomość (prawo własności budynku i prawo wieczystego użytkowania gruntu, na którym znajduje się ten budynek) na cele swojej siedziby. W budynku tym będzie także siedziba wyodrębnionej jednostki organizacyjnej S-Z. Zgodnie ze Statutem, Zarząd Główny Stowarzyszenia wyraził zgodę na nabycie tej nieruchomości na cele siedziby i w dniu 11 czerwca 2014 r. wydał odpowiednią uchwałę w tym zakresie. Zakup został sfinansowany w części z kredytu bankowego zabezpieczonego kwotami pozostającymi do wypłaty Uprawnionym a w pozostałej części ze środków własnych S (tj. z inkasa).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dochód Stowarzyszenia przeznaczony na nabycie nieruchomości (tzn. zarówno w części finansowanej z kredytu bankowego zabezpieczonego kwotami pozostającymi do wypłaty Uprawnionym - na spłatę rat kapitałowych i odsetek oraz w części finansowanej ze środków własnych wskazanych wyżej) na cele swojej siedziby (w tym też siedziby wyodrębnionej jednostki S-Z), może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 toku (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 851, dalej: ustawa o PDOP)...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód przeznaczony na nabycie nieruchomości na cele swojej siedziby (zarówno w części pochodzącej z kredytu bankowego zabezpieczonego kwotami pozostającymi do wypłaty Uprawnionym, który będzie następnie spłacany wraz z odsetkami z bieżących przychodów S a także w części finansowanej ze środków własnych) może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy o PDOP.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP: „wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele”.

Z przepisu tego wyraźnie wynika, iż nie każdy dochód przeznaczony na cele statutowe będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego, lecz tylko ten, który będzie przeznaczony na ww. cele. Niewątpliwie, cele statutowe i działania podejmowane przez S, wskazane w opisie stanu faktycznego, wpisują się w pojęcie działalności kulturalnej, naukowej czy oświatowej co oznacza, że Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia dochodu z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP w części przeznaczonej na realizację celów statutowych.

W konsekwencji, zdaniem S nie ulega wątpliwości, że dochód przeznaczony na nabycie nieruchomości na siedzibę Stowarzyszenia również będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego. Należy zwrócić uwagę, że dla prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia - jako podmiotu wyposażonego w osobowość prawną - niezbędne jest posiadanie określonej struktury organizacyjnej, a także siedziby. Niemożliwa byłaby bowiem realizacja postawionych celów bez odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego. Przedstawiciele zarządu S, członkowie czy pracownicy muszą mieć miejsce, w którym mogą się spotykać, omawiać najważniejsze kwestie, a przede wszystkim wykonywać postawione przed nimi zadania. A zatem, bez posiadania siedziby, działalność Stowarzyszenia i wykonywanie własnych celów statutowych byłoby nierealne.

Stowarzyszenie może oczywiście wynajmować odpowiednie powierzchnie z przeznaczeniem na siedzibę, ale może także posiadać własne nieruchomości i wykorzystywać je na ten cel. Obecnie S (a także jej jednostka organizacyjna S Z) ponoszą koszty najmu pomieszczeń biurowych na siedzibę a dochód przeznaczony na najem korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego. Zdaniem Wnioskodawcy, różna kwalifikacja wydatków na nabycie własnej nieruchomości od wydatków ponoszonych na najem nieruchomości, byłaby zupełnie niezrozumiała i niczym nieuzasadniona, istotne w tym przypadku jest bowiem jedynie to, że nabyta nieruchomość będzie wykorzystywana na potrzeby siedziby S i S Z, podobnie jak obecnie wynajmowane do tego celu obiekty.

Nabyta nieruchomość będzie wykorzystywana na siedzibę S (oraz S Z) i wiąże się wyłącznie z realizacją jego celów statutowych. Takie przeznaczenie nieruchomości potwierdza także uchwała Zarządu Głównego S z dnia 11 czerwca 2014 roku, w której wyraża się zgodę na jej nabycie „na cele siedziby”. W tym miejscu należy dodać, że działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie jest zlokalizowana w innych miejscach, tzn. Kino oraz Dom Pracy.

Wnioskodawca pragnie również podkreślić, iż prawo do zwolnienia dochodu przeznaczonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na siedzibę potwierdza także art. 17 ust. 1b ustawy o PDOP. Zgodnie z tym przepisem: „zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a”.

Ustawodawca wskazał tu zatem wyraźnie, iż przeznaczenie i wydatkowanie dochodu na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji celów statutowych korzysta ze zwolnienia podatkowego.

Powyższe stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę jest także podzielane przez sądy administracyjne i organy podatkowe. Tytułem przykładu należy przywołać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2012 r., sygn. akt: II FSK 2114/10, w którym sąd jednoznacznie potwierdził, iż zakup nieruchomości przeznaczonej na siedzibę stowarzyszenia ma bezpośredni związek z realizacją celów statutowych, a tym samym może skorzystać ze zwolnienia podatkowego: „Stowarzyszenie mające osobowość prawną, jak wynika z art. 10 ust. 1 pkt 2, 5 i 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r,, Nr 79, poz. 855 ze zm.) musi mieć określoną strukturę organizacyjną, a także siedzibę. Jak każda działalność nakierowana na określony cel, także działalność stowarzyszenia, musi cechować się pewnym stopniem zorganizowania, konieczne jest kierowanie nią przez osoby wyznaczone zgodnie z zasadami organizacji danej osoby prawnej. Stowarzyszenie swoją działalność powinno opierać na pracy społecznej członków, może jednakże zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw (art. 2 ust. 3 Prawa o stowarzyszeniach). Osoby kierujące stowarzyszeniem, zarządzające nim czy zatrudnione do prowadzenia spraw stowarzyszenia, muszą mieć miejsce, w którym wykonywać będą swoje obowiązki. Wykonywanie czynności zarządczych, kierowniczych jest niezbędne do funkcjonowania osoby prawnej, a tym samym do realizacji założonych przez nią celów. Tym samym zakup środka trwałego w postaci nieruchomości przeznaczonej na siedzibę ma bezpośredni związek z realizacją celów statutowych preferowanych przez ustawodawcę, skoro w wyniku jego nabycia Stowarzyszenie pozyskuje miejsce, w którym wykonywane są czynności zarządcze, organizacyjne, zapewniające funkcjonowanie osoby prawnej i realizację celów statutowych”.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy osiągnięty przez niego dochód, który został przeznaczony na nabycie nieruchomości na cele swojej siedziby (zarówno w części pochodzącej z kredytu bankowego zabezpieczonego kwotami pozostającymi do wypłaty Uprawnionym, który będzie następnie spłacany wraz z odsetkami z bieżących przychodów S a także w części finansowanej ze środków własnych), może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy o PDOP jako dochód przeznaczony na realizację preferowanych przez ustawodawcę celów.

Mając na uwadze powyższe, Stowarzyszenie wnosi o uznanie jego stanowiska za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.