IP-PP2-443-398/07-02/KCH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Należy stwierdzić, iż miejscem świadczenia usług w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.11.1) oraz usług prawnych (PKWiU 74.14.1) jest kraj, w którym nabywcy usługi posiada siedzibę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2007r. (data wpływu 05 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 74.14.1 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 października 2007r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 74.14.1.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka świadczy usługi doradztwa dla zagranicznego zleceniodawcy, który jest podatnikiem VAT z siedzibą w innym kraju członkowskim Wspólnoty (Irlandii) oraz jest podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie funduszem inwestycyjnym powołanym dla celów inwestycji w branży nieruchomości w Polsce. Celem usług świadczonych przez Spółkę jest zapewnienie kompleksowej obsługi doradczej i usług zarządzania dla zagranicznego zleceniodawcy. W ramach ww. czynności wnioskodawca świadczy usługi, które związane są zarówno z doradztwem i zarządzaniem funduszem, jak i spółkami celowymi powołanymi do realizacji inwestycji w Polsce. W szczególności usługi te dotyczą:

 1. wdrożenia strategii inwestycyjnej przyjętej przez zleceniodawcę,
 2. doradztwa w zakresie prowadzenia inwestycji w Polsce,
 3. doradztwa mającego na celu wyszukiwanie, nabywanie oraz monitorowanie nabytych inwestycji na zlecenie zagranicznego kontrahenta (lub podmiotu przez niego wskazanego),
 4. doradztwa mającego na celu identyfikację możliwości zwiększenia wartości inwestycji,
 5. doradztwa i pomocy związanej z tworzeniem spółek celowych powołanych do prowadzenia inwestycji w Polsce oraz doradztwa związanego z wyszukiwaniem osób, które będą pełnić funkcje zarządcze w spółkach celowych,
 6. doradztwa w zakresie nabycia oraz zbycia inwestycji,
 7. doradztwa zleceniodawcy dotyczącego wszystkich działań jakie powinny zostać podjęte w celu prowadzenia inwestycji związanych z zakupem oraz sprzedażą inwestycji,
 8. wdrożenie strategii inwestycyjnej przyjętej przez zleceniodawcę zgodnie z założeniami określonymi w punktach od 3-7powyżej. W szczególności działania te mają polegać na przygotowywaniu, zawieraniu oraz wykonywaniu umów, aktów notarialnych itp.,
 9. doradztwa związanego z zawieraniem umów mających na celu uzyskanie długo lub krótkoterminowego finansowania dla zleceniodawcy lub powołanych przez niego spółek celowych w celu właściwego zdrożenia planu inwestycyjnego. Żadne decyzje mające na celu zawarcie umów na rzecz zleceniobiorcy lub wskazanych przez niego podmiotów nie mogą być podejmowane bez uzyskania uprzedniej zgody zleceniodawcy,
 10. doradztwa oraz pomocy związanej z wniesieniem pozwów, przygotowywaniem ugód oraz strategii obrony w przypadku jakichkolwiek postępowań sądowych, arbitrażowych lub innych postępowań, które mogą dotyczyć prowadzonych inwestycji,
 11. doradztwa związanego z prowadzeniem lub zlecaniem prowadzenia okresowych wycen aktywów w prowadzonych inwestycjach,
 12. doradztwa związanego z wyborem architektów, rzeczoznawców oraz innych podmiotów świadczących podobne usługi. Monitorowanie ww. prac i przedstawienie raportów dotyczących ich wykonania,
 13. doradztwa związanego z wyborem agentów oraz innych podmiotów zarządzających inwestycjami, zarządzanie oraz nadzór nad wykonywanymi przez nich usługami,
 14. doradztwa w wyborze kontrahentów świadczących usługi niezbędne w celu realizacji inwestycji ( w szczególności pośrednicy, agenci, prawnicy, księgowi, architekci, rzeczoznawcy, doradcy finansowi),
 15. doradztwa polegającego na przygotowaniu raportów oraz przedstawiania rekomendacji dotyczących warunków wynajmu nieruchomości nabytych przez spółki celowe oraz nadzór nad przygotowaniem prawidłowej dokumentacji w tym zakresie,
 16. w przypadku, jeżeli podmiot wskazany przez zleceniodawcę będzie dzierżawił nieruchomości:
  • zleceniobiorca będzie doradzał zleceniodawcy i po dokonaniu konsultacji z doradcą prawnym będzie informował go o obowiązkach wynikających z umowy najmu,
  • zleceniobiorca będzie kalkulował i będzie aranżował płatność czynszu najmu i innych płatności wynikających z umów zgodnie z umową najmu,
 17. zarządzania (inwestowania) nadwyżek środków finansowych,
 18. doradztwa polegającego na przedstawianiu informacji niezbędnych do przygotowania deklaracji podatkowych zleceniobiorcy lub podmiotów przez niego wskazanych. Zleceniobiorca nie jest jednak odpowiedzialny za przygotowanie deklaracji podatkowych i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności,
 19. przedstawianie raportów dla księgowych lub biegłych rewidentów zleceniodawcy (lub podmiotów przez niego wskazanych) w wymaganym zakresie,
 20. zarządzania zasobami finansowymi podmiotów wskazanych przez zleceniodawcę w celu umożliwienia realizacji bieżących płatności tych podmiotów,
 21. przygotowywania raportów dotyczących prowadzonych inwestycji.

Zgodnie z uzyskaną opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 07 września 2007r. czynności świadczone przez Spółkę na rzecz zagranicznego kontrahenta, klasyfikowane są jako usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.11.1) oraz usługi prawne (PKWiU 74.14.1).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:czy w opisanym powyżej stanie faktycznym, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, świadczone na rzecz zagranicznego kontrahenta usługi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z uwagi na fakt, iż miejsce ich świadczenia przypada poza terytorium kraju, w związku z czym podmiotem obowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca.

Zdaniem wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż przedmiotowe usługi mieszczą się w katalogu usług niematerialnych, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, stały adres lub miejsce zamieszkania. Przy czym ustawodawca w art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy wymienił m.in. usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKWiU 74.1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Stosownie zaś do art. 27 ust. 3 ustawy o VAT w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz:

 1. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub
 2. podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę
  - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Natomiast w art. 27 ust. 4 pkt 3 wymieniono usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1); w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2); prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1); architektonicznych i inżynierskich (PKWiU 74.2) - z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1; w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3); przetwarzania danych i dostarczania informacji; tłumaczeń.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy należy stwierdzić, iż miejscem świadczenia usług w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.11.1) oraz usług prawnych (PKWiU 74.14.1) jest kraj, w którym nabywcy usługi posiada siedzibę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu, do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.