IPPB1/415-527/07-2/AJ | Interpretacja indywidualna

Jakiego rodzaju dokumenty związane z wybraną formą opodatkowania Wnioskodawca powinien posiadać w siedzibie firmy ?
IPPB1/415-527/07-2/AJinterpretacja indywidualna
  1. dokumenty
  2. siedziba firmy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 27.12.2007 r. (data wpływu 31.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej odzieży na podstawie Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr 1234, wydanego przez Wójta Gminy w dniu 27.11.2006 r. Wnioskodawca wybrał opodatkowanie podatkiem dochodowym w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Prowadzenie i przechowywanie ewidencji oraz dowodów związanych z działalnością gospodarczą Wnioskodawca zlecił do prowadzenia przez biuro podatkowe. O powyższym zawiadomił Naczelnika Urzędu Skarbowego . Dowody zakupu, dowody wewnętrzne dokumentujące sprzedaż oraz inne dokumenty przekazuje sukcesywnie do biura w terminie – najpóźniej do 7 dnia następnego miesiąca.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jakiego rodzaju dokumenty związane z wybraną formą opodatkowania Wnioskodawca powinien posiadać w siedzibie firmy ...

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, prowadzenie i przechowywanie ewidencji i dowodów związanych z jej prowadzeniem zostało zlecone podmiotowi prowadzącemu biuro rachunkowe, to prawidłowym jest posiadanie przez Wnioskodawcę dowodów określonych w ww. przepisie tylko do dnia, w którym dowody te zostaną przekazane do biura podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 ze zm.) zostały uregulowane warunki jakie muszą spełniać podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania. Powołana wyżej ustawa w art. 15 ust. 1 nałożyła na podatników oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązek posiadania i przechowywania dowodów zakupu towarów, prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia oraz odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencji przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 powołanej ustawy ewidencja oraz dowody na podstawie których są dokonywane wpisy do ewidencji, a także dowody zakupu o których mowa w ust. 1, należy przechowywać w miejscu wykonywania działalności lub, jeżeli działalność prowadzona jest w formie spółki, w miejscu wskazanym przez podatnika lub podatników - jako ich siedziba, albo w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji.

Jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie ewidencji zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując w zawiadomieniu nazwę i adres biura oraz miejsce (adres) przechowywania ewidencji i dowodów związanych z jej prowadzeniem.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych zgodnie z delegacją zawartą w art. 16 pkt 1 powołanej ustawy określił sposób prowadzenia ewidencji, szczegółowe warunki jakim powinna odpowiadać ewidencja, aby stanowiła dowód w postępowaniu podatkowym, sposób dokumentowania przychodów oraz obliczenia należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z dnia 17 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 219, poz, 1836 ze zm.).

Powołana wyżej ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ewidencjonowanych, jak również rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów, nie regulują szczególnych obowiązków podatnika w zakresie przechowywania dokumentacji w związku z powierzeniem prowadzenia ewidencji biuru rachunkowemu.

W związku z powyższym skoro ustawodawca, ani w powołanej ustawie, ani w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów nie określił wykazu dokumentów, które podatnik powinien posiadać w siedzibie firmy, to należy stwierdzić, iż dla zapewnienia prawidłowego ewidencjonowania przychodów wystarczającym jest aby ewidencja przychodów oraz inne dokumenty wymienione w art. 15 ust. 4 powołanej ustawy (w tym wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i ewidencja wyposażenia) oraz wymienione art. 52 ust. 1 tej ustawy karty przychodów znajdowały się w biurze rachunkowym.

Zgodnie z § 8 rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów zapisy w ewidencji są dokonywane w porządku chronologicznym na podstawie wystawionych dowodów sprzedaży między innymi faktur VAT, rachunków oraz faktur korygujących, a w przypadku sprzedaży bez faktur na podstawie wystawionych na koniec dnia dowodów wewnętrznych, w którym w jednej kwocie jest wykazana wartość tych przychodów za ten dzień z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu, nie później niż do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Należy zatem uznać stanowisko Wnioskodawcy w kwestii posiadania dowodów związanych z zakupem i sprzedażą towarów w siedzibie firmy tylko do momentu ich przekazania do biura rachunkowego za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.