Siedziba firmy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to siedziba firmy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
17
sie

Istota:

Jakiego rodzaju dokumenty związane z wybraną formą opodatkowania Wnioskodawca powinien posiadać w siedzibie firmy ?

Fragment:

W związku z powyższym skoro ustawodawca, ani w powołanej ustawie, ani w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów nie określił wykazu dokumentów, które podatnik powinien posiadać w siedzibie firmy, to należy stwierdzić, iż dla zapewnienia prawidłowego ewidencjonowania przychodów wystarczającym jest aby ewidencja przychodów oraz inne dokumenty wymienione w art. 15 ust. 4 powołanej ustawy (w tym wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i ewidencja wyposażenia) oraz wymienione art. 52 ust. 1 tej ustawy karty przychodów znajdowały się w biurze rachunkowym. Zgodnie z § 8 rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów zapisy w ewidencji są dokonywane w porządku chronologicznym na podstawie wystawionych dowodów sprzedaży między innymi faktur VAT, rachunków oraz faktur korygujących, a w przypadku sprzedaży bez faktur na podstawie wystawionych na koniec dnia dowodów wewnętrznych, w którym w jednej kwocie jest wykazana wartość tych przychodów za ten dzień z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu, nie później niż do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Należy zatem uznać stanowisko Wnioskodawcy w kwestii posiadania dowodów związanych z zakupem i sprzedażą towarów w siedzibie firmy tylko do momentu ich przekazania do biura rachunkowego za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
cze

Istota:

Czy część wydatków z tytułu opłat za energię elektryczną, wywóz nieczystości oraz zużycie wody w lokalu, będącym częścią budynku mieszkalnego, przeznaczonego na siedzibę firmy, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Fragment:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w domu mieszkalnym, w którym jeden lokal przeznaczył na siedzibę firmy. Czy część wydatków z tytułu opłat energii elektrycznej, wywozu nieczystości oraz zużycia wody w budynku mieszkalnym może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej? Stanowisko w sprawie: Zdaniem wnioskodawcy , wydatki ponoszone z tytułu opłat za wodę , energię elektryczną, czy wywóz nieczystości można zaliczyć do kosztów w takiej części, jaka wynika z proporcji metrażu wykorzystywanego na potrzeby działalności do pozostałej powierzchni budynku. Ocena prawna stanowiska: Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm. ) nie zawiera wykazu wydatków, które przesądzają o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Zatem, aby można uznać jakiś wydatek za koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione dwa warunki: 1. poniesiony wydatek musi mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na powstanie przychodu z działalności.

2011
1
maj

Istota:

- potwierdzenia czy charakter świadczonych usług będzie stanowił działalność gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. oraz - wyjaśnienia czy dochody uzyskane z tej działalności mogą zostać opodatkowane w formie 19% podatku liniowego i nie ma do nich zastosowania przepis art. 9 ust 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym w 2007r.)

Fragment:

Siedziba firmy zlokalizowana będzie w miejscu Pana zamieszkania w Warszawie. Od dochodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej będzie Pan odprowadzał podatek dochodowy od osób fizycznych oraz opłacał składki na ubezpieczenie społeczne. Zapytanie dotyczy: - potwierdzenia czy charakter świadczonych usług będzie stanowił działalność gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 5 a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. oraz - wyjaśnienia czy dochody uzyskane z tej działalności mogą zostać opodatkowane w formie 19% podatku liniowego i nie ma do nich zastosowania przepis art. 9 ust 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( w brzmieniu obowiązującym w 2007r. ) Stanowisko podatnika: Pana zdaniem świadczenie powyższych usług, ma charakter pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto dochody uzyskane z tej działalności mogą być opodatkowane w formie 19% podatku liniowego. Stanowisko organu podatkowego Zgodnie z definicją działalności gospodarczej podaną w art. 5 a pkt 6 i art. 5 b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółka jako pożyczkobiorca ma obowiązek rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z umową pożyczki sporządzonej na Cyprze, gdzie pieniądze znajdowały sie poza terytorium RP z uwagi na zastosowanie art. 1 ust. 4 w/w ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Jednakże czynności cywilnoprawne zawarte w katalogu zamkniętym określonym w art. 1 w/w ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podlegają omawianemu podatkowi, jeżeli zgodnie z art. 1 ust. 4 w/w ustawy, z zastrzeżeniem ust. 5, ich przedmiotem są: 1) rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi na powyższe należy zauważyć, że jeżeli w chwili zawarcia umowy pożyczki pieniądze lub inne rzeczy znajdowały się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - czynność podlega omawianemu podatkowi bez względu na to gdzie została zawarta i gdzie mają miejsce zamieszkania (siedzibę) strony umowy (art. 1 ust. 4 pkt. 1 w/w ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Jeśli natomiast w chwili zawarcia umowy pieniądze lub inne rzeczy znajdowały się za granicą, aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych muszą być spełnione łącznie dwa warunki: czynność winna być dokonana w Polsce i pożyczkobiorca winien mieć miejsce zamieszkania (siedzibę) w Polsce. W przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione przesłanki kwalifikujące przedmiotową umowę pożyczki jako opodatkowaną podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdyż umowa została zawarta poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pieniądze znajdowały się poza jej terytorium.

2011
1
mar

Istota:

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z najmem mieszkania w miejscu siedziby spółki, udokumentowanych fakturą wystawiona na spółkę cywilną?

Fragment:

Nr 14, poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Nie ulega wątpliwości, że istotą i celem prowadzenia przez Podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, jest osiąganie przychodów. Istnieje jednak grupa wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzysknia przychodu przedsiębiorcy, gdyż należą do grupy wydatków, które ponosi każda osoba fizyczna niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą czy też nie. Mowa tu m. in. o wyżywieniu przedsiębiorcy, zakupie odzieży, środków higieny osobistej, czy też zapewnieniu sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych. Są to typowe wydatki konsumpcyjne, które powinny być pokrywane z dochodu przedsiębiorcy po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mając powyższe na względzie, tut. Organ stwierdza, iż stanowisko wyrażone we wniosku jest nieprawidłowe. Powyższa interpretacja: - dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego aktualnie obowiązującego, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących, - nie jest wiążąca dla podatnik/podatnika/ inkasenta/następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

2011
1
mar

Istota:

Który urząd skarbowy jest właściwy w przypadku prowadzenia działalności na terenie całego kraju?

Fragment:

Do 31 grudnia 2004 r. siedziba firmy znajdowała się w (...), a od 1 stycznia 2005 r. została przeniesiona do (XX) o czym świadczy uchwała wspólników z dnia 20 grudnia 2004 r. oraz postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia o dokonanym wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany siedziby firmy. Zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na adres siedziby; w przypadku spółki jawnej (...) z siedzibą w (XX) właściwym organem podatkowym od 1 stycznia 2005 r., w sprawach podatku od towarów i usług jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach. Natomiast zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
lut

Istota:

Spółka będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym jako podatnik VAT UE wynajęła samolot celem przewozu osób (pracowników) na odcinku Dania-Polska. Usługodawca wystawił Spółce fakturę, która nie zawiera stawki podatku od wartości dodanej. Spółka informuje również, że na przedmiotowej fakturze kontrahent unijny wykazał nr VAT UE Spółki. Spółka zwraca się z zapytaniem, w jaki sposób powinna opodatkować zakup przedmiotowej usługi.

Fragment:

Zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy, w przypadku gdy usługi, m.in.: – wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu (art. 27 ust. 4 pkt 6 w/w ustawy); są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Z powyższego wynika, że usługa, o której mowa we wniosku, podlegałaby opodatkowaniu na terytorium RP (u Spółki wystąpiłaby czynność importu usług) jeżeli wynajętego samolotu nie można by było uznać za środek transportu. Tymczasem samolot niewątpliwie jest środkiem transportu (art. 2 pkt 10 lit. c ustawy) i w konsekwencji przepis art. 27 ust. 3 ustawy, nie może mieć zastosowania w przedmiotowej sprawie. Wobec powyższego, miejsce świadczenia dla przedmiotowej usługi należy ustalić według zasady ogólnej, określonej w przepisie art. 27 ust. 1 w/w ustawy. Biorąc powyższe pod uwagę, wynajęcie samolotu celem przewozu na trasie Dania-Polska jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium RP. Podmiotem zobowiązanym do opodatkowania niniejszej usługi jest usługodawca na terytorium państwa, w którym posiada siedzibę. Jednocześnie informuję, iż powyższa informacja jest prawidłowa w zakresie stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę. Wniosek został rozpatrzony w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia przedmiotowego wniosku .

2011
1
lut

Istota:

Pytanie dotyczy uwzględnienia wydatków związanych z obsługą kredytu (odsetek i prowizji bankowej) zaciągniętego na zakup mieszkania, którego część będzie przeznaczona na siedzibę firmy w kosztach uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Fragment:

W dniu 22.02.2005 r. wystąpiła Pani z wnioskiem (uzupełnionym w dniu 24.03.2005 r.) o udzielenie interpretacji dotyczącej uwzględnienia wydatków związanych z obsługą kredytu (odsetek i prowizji bankowej) zaciągniętego na zakup mieszkania, którego część będzie przeznaczona na siedzibę firmy w kosztach uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą – usługi lekarskie i płaci podatek na zasadach ogólnych w oparciu o książkę przychodów i rozchodów. Siedzibą firmy jest Pani mieszkanie. W listopadzie 2004 roku zakupiła Pani nowe mieszkanie na rynku pierwotnym, gdzie po zakończeniu remontu (tj. w czerwcu 2005 roku) przeniesie Pani siedzibę firmy. Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 w/w ustawy. Wykładnia gramatyczna użytego przez ustawodawcę zwrotu “wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu” oznacza, iż podatnik ma możliwość odliczenia do celów podatkowych wszelkich kosztów, pod tym jednak warunkiem, iż wykaże ich bezpośredni związek ze źródłem przychodu, a ich poniesienie ma lub może mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.