Siedziba | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to siedziba. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
14
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie korekty faktur wystawionych w latach 2015-2016 z tytułu nienależnie naliczonego podatku VAT.

Fragment:

Jak wskazano w opisie sprawy wykonywane przez Wnioskodawcę usługi modyfikacji ram do części samochodowych świadczone były na rzecz siedziby działalności gospodarczej kontrahenta z Wielkiej Brytanii, w związku z tym miejsce opodatkowania ww. usług należy określić zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą miejsca świadczenia usług zawartą w art. 28b ust. 1 ustawy, tj. w miejscu siedziby usługobiorcy – terytorium Wielkiej Brytanii. W niniejszej sprawie, dla określenia miejsca świadczenia przedmiotowych usług nie ma więc znaczenia ustalenie czy kontrahent posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ usługi te wykonywane były przez Wnioskodawcę na rzecz siedziby działalności gospodarczej kontrahenta z Wielkiej Brytanii. Tym samym art. 28b ust. 2 ustawy nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Wnioskodawcę, ponieważ nie były one świadczone na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności. W konsekwencji należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi, wykonywane dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii, nie podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski, ze względu na miejsce siedziby działalności gospodarczej usługobiorcy, tj. kontrahenta zagranicznego. Zatem Wnioskodawca postępował nieprawidłowo opodatkowując wykonane przez siebie usługi na rzecz tego kontrahenta stawką podatku w wysokości 23%.

2016
26
maj

Istota:

Opodatkowanie dochodów uzyskanych w 2015 r. i w latach następnych, w związku z wykonywaniem pracy na pokładach statków eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z siedzibą i faktycznym zarządem w Katarze.

Fragment:

Umowy, określenia „ przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa ” oraz „ przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa ” oznaczają odpowiednio, przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie. Określenie „ transport międzynarodowy ” oznacza wszelki transport statkiem morskim albo statkiem powietrznym, eksploatowanym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa, z wyjątkiem przypadku, gdy taki statek morski albo statek powietrzny jest eksploatowany wyłącznie między miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie art. 3 ust. 1 lit. h) ww. Umowy. W konsekwencji, uwzględniając dyspozycję art. 14 ust. 3 Umowy zawartej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kataru, dochód Wnioskodawcy z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statków morskich eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające miejsce faktycznego zarządu i siedzibę w Katarze może być opodatkowany zarówno w Katarze, jak i w państwie rezydencji, tj. w Polsce. Przy czym, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, o której mowa w art. 22 ust. 1 powołanej Umowy. Zgodnie z brzmieniem tegoż przepisu, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami (...)

2015
1
kwi

Istota:

Czy dochód Stowarzyszenia przeznaczony na nabycie nieruchomości (tzn. zarówno w części finansowanej z kredytu bankowego zabezpieczonego kwotami pozostającymi do wypłaty Uprawnionym - na spłatę rat kapitałowych i odsetek oraz w części finansowanej ze środków własnych wskazanych wyżej) na cele swojej siedziby (w tym też siedziby wyodrębnionej jednostki S-Z), może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 toku (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 851, dalej: ustawa o PDOP)?

Fragment:

A zatem, bez posiadania siedziby, działalność Stowarzyszenia i wykonywanie własnych celów statutowych byłoby nierealne. Stowarzyszenie może oczywiście wynajmować odpowiednie powierzchnie z przeznaczeniem na siedzibę, ale może także posiadać własne nieruchomości i wykorzystywać je na ten cel. Obecnie S (a także jej jednostka organizacyjna S Z) ponoszą koszty najmu pomieszczeń biurowych na siedzibę a dochód przeznaczony na najem korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego. Zdaniem Wnioskodawcy, różna kwalifikacja wydatków na nabycie własnej nieruchomości od wydatków ponoszonych na najem nieruchomości, byłaby zupełnie niezrozumiała i niczym nieuzasadniona, istotne w tym przypadku jest bowiem jedynie to, że nabyta nieruchomość będzie wykorzystywana na potrzeby siedziby S i S Z, podobnie jak obecnie wynajmowane do tego celu obiekty. Nabyta nieruchomość będzie wykorzystywana na siedzibę S (oraz S Z) i wiąże się wyłącznie z realizacją jego celów statutowych. Takie przeznaczenie nieruchomości potwierdza także uchwała Zarządu Głównego S z dnia 11 czerwca 2014 roku, w której wyraża się zgodę na jej nabycie „ na cele siedziby ”. W tym miejscu należy dodać, że działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie jest zlokalizowana w innych miejscach, tzn. Kino oraz Dom Pracy.

2014
20
lut

Istota:

Miejscem świadczenia i opodatkowania wykonywanych przez Spółkę usług produkcyjnych - zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy - będzie terytorium kraju, w którym usługobiorca posiada siedzibę (tj. Holandia); w konsekwencji, usługi te nie będą podlegały opodatkowaniu na terytorium Polski.

Fragment:

Natomiast w punkcie (14) stwierdzono, że aby zapewnić jednolite stosowanie zasad dotyczących miejsca dokonania transakcji podlegających opodatkowaniu, należy wyjaśnić pojęcia, takie jak: siedziba działalności gospodarczej podatnika, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, stałe miejsce zamieszkania oraz zwykłe miejsce pobytu. Stosowanie możliwie jak najbardziej precyzyjnych i obiektywnych kryteriów powinno ułatwić stosowanie tych pojęć w praktyce; należy przy tym uwzględniać orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku C-73/06 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie Planzer Luxembourg Sarl przeciwko Bundeszentralamt fur Steuern, w którym podstawowym zagadnieniem było określenie pojęcia siedziby dla celów działalności gospodarczej w kontekście prawa do zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium Wspólnoty, odnośnie stałego miejsca prowadzenia działalności należy przytoczyć pkt 54 orzeczenia, w myśl którego: „ Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa w dziedzinie podatku VAT pojęcie stałego przedsiębiorstwa wymaga minimalnej trwałości poprzez zgromadzenie stałych zasobów ludzkich i technicznych, koniecznych dla świadczenia określonych usług (zob. wyrok z dnia 4 lipca 1985 r. w sprawie 168/84 Berkholz, Rec. str. 2251, pkt 18; ww. wyrok w sprawie DFDS, pkt 20 oraz wyrok z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie C-190/95 ARO Lease, Rec. str.

2013
3
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawca ma obowiązek rozliczać swoje dochody w Polsce?

Fragment:

(...) siedziby, oraz wynagrodzenia nie są wypłacane przez zakład, który posiada osoba płacąca wynagrodzenie na terytorium drugiego Umawiającego się Państwa. W świetle art. 16 ust. 3 umowy, bez względu na postanowienia ustępu 2 wynagrodzenia otrzymywane z tytułu wykonywanej pracy lub usług osobistych jako pracownik na statku lub samolocie eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw będą zwolnione od opodatkowania przez drugie Umawiające się Państwo, jeżeli taka osoba fizyczna jest członkiem regularnej załogi statku lub samolotu. Przepis art. 3 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy natomiast wskazuje, iż w rozumieniu niniejszej umowy, jeżeli z jej treści nie wynika inaczej określenia "przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa" i "przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa" oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium jednego Umawiającego się Państwa i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium drugiego Umawiającego się Państwa. Uwzględniając (...)

2011
1
wrz

Istota:

Należy stwierdzić, iż miejscem świadczenia usług w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.11.1) oraz usług prawnych (PKWiU 74.14.1) jest kraj, w którym nabywcy usługi posiada siedzibę.

Fragment:

Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Stosownie zaś do art. 27 ust. 3 ustawy o VAT w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz: osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Natomiast w art. 27 ust. 4 pkt 3 wymieniono usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1); w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2); prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1); architektonicznych i inżynierskich (PKWiU 74.2) - z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1; w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3); przetwarzania danych i dostarczania informacji; tłumaczeń.

2011
1
wrz

Istota:

Usługi Wnioskodawcy w zakresie obsługi programów lojalnościowych organizowanych przez Kontrahenta nie będą podlegały opodatkowaniu VAT w Polsce, gdyż miejscem ich świadczenia będzie kraj siedziby usługobiorcy - Belgia.

Fragment:

Dodatkowo podnieść należy, iż usługi Wnioskodawcy nabywać będzie bezpośrednio siedziba Kontrahenta, o czym świadczyć będą okoliczności takie jak zawarcie umowy przez przedstawiciela Kontrahenta z Belgii, otrzymywanie przez Wnioskodawcę wynagrodzenia za usługi bezpośrednio z Belgii (Biuro w W. nie będzie w jakikolwiek sposób ponosić kosztu usług Wnioskodawcy) oraz to, że celem organizowanych przez Kontrahenta programów lojalnościowych (z czym związane są nabywane od Wnioskodawcy usługi) jest zwiększenie obrotu z tytułu usług systemu M. świadczonych („ eksportowanych ”) przez Kontrahenta do Polski, a wykonywanych w siedzibie Kontrahenta. Reasumując, Wnioskodawca uważa, że usługi Wnioskodawcy w zakresie obsługi programów lojalnościowych organizowanych przez Kontrahenta nie będą podlegały opodatkowaniu VAT w Polsce, gdyż miejscem ich świadczenia będzie kraj siedziby usługobiorcy - Belgia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych czynności wniesienia aportu do spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze

Fragment:

Wnioskodawca zauważa jednak, że w przedstawionej we wniosku sytuacji kluczowe znaczenie będzie miał art. 1 ust. 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym umowa spółki albo jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się: w przypadku spółki osobowej - siedziba tej spółki; w przypadku spółki kapitałowej: rzeczywisty ośrodek zarządzania albo siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego. Pojęcie siedziby spółki i rzeczywistego ośrodka zarządzania zdefiniowane zostało odpowiednio w art. 1a pkt 3 i 4. Zgodnie z ustawową definicją przez siedzibę spółki należy rozumieć siedzibę spółki określoną w umowie spółki, natomiast przez rzeczywisty ośrodek zarządzania należy rozumieć miejscowość, w której siedzibę ma organ zarządzający spółki kapitałowej. Zgodnie więc z powyższym cypryjska spółka z o.o., do której wniesiony będzie wkład niepieniężny, będzie prowadziła działalność zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego, a jej siedziba określona w umowie spółki oraz siedziba zarządu znajdowała się będzie na terytorium Cypru. Należy zatem uznać, że nie będą spełnione warunki wskazane w art. 1 ust. 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a w konsekwencji wniesienie przez spółkę 100% udziałów polskiej spółki z o.o. do cypryjskiej spółki z o.o. nie będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2011
1
sie

Istota:

Czy dochód uzyskany przez Spółkę opodatkowany będzie w całości w Polsce?

Fragment:

Powyższa zasada (określana mianem nieograniczonego obowiązku podatkowego) określa, iż opodatkowaniu w Polsce podlegają podmioty (osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) będące polskimi rezydentami podatkowymi (tj. mającymi siedzibę lub zarząd na terytorium Polski), bez względu na miejsce osiągania przychodów, czyli bez względu na położenie źródła przychodów. Stosownie do regulacji art. 7 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Jak wynika z unormowania zawartego w art. 4 ust. 1 Konwencji podpisanej w dniu 19 listopada 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2006 r. Nr 26, poz. 193) – dalej: Konwencja, w rozumieniu niniejszej Konwencji, określenie „ osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie ” oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze, i obejmuje również to Państwo, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny i jakąkolwiek instytucję rządową albo agencję rządową (...).

2011
1
cze

Istota:

Czy dochody z dywidendy i pracy najemnej w spółce prawa handlowego osiągane przez Spółkę na terenie Chorwacji podlegają opodatkowaniu w Polsce - w przypadku gdy podatnikiem jest obywatel polski, mający stałe miejsce zameldowania w Polsce – w sytuacji gdy na podstawie decyzji parlamentu chorwackiego osoby prawne i fizyczne są zwolnione z podatku dochodowego ze względu na miejsce siedziby spółki?

Fragment:

U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Istotą ograniczonego obowiązku podatkowego jest to, że podmioty nim objęte, mogą być zobowiązane do zapłacenia podatku dochodowego jedynie od dochodów, które powstały w Polsce. Pozostałe dochody takich podmiotów nie mogą natomiast podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce. Badając sytuację podatkową zagranicznej osoby prawnej nie mającej w Polsce siedziby lub zarządu - jeśli z krajem siedziby lub zarządu tego podmiotu zawarta została przez Polskę taka umowa - należy stosować postanowienia właściwej umowy. W przypadku podmiotów mających siedzibę lub zarząd w kraju, z którym została zawarta taka umowa, jej postanowienia stosuje się w pierwszej kolejności przed przepisami wewnętrznymi. W takim przypadku przepisy umów międzynarodowych warunkować mogą objęcie danego podatnika ograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce. W przedmiotowej sprawie będą to postanowienia umowy z dnia 19 października 1994r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.