IPTPP1/443-801/14-4/RG | Interpretacja indywidualna

Stosowania obniżonej stawki VAT na usługi:
 • związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowej - PKWiU 36.00.20.0,
 • związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków - PKWIU ex 37,
 • w zakresie wykonania przyłączy wodociągowych - PKWiU 36.00.20.0,
 • włączenia odbiorców do sieci wodociągowej - PKWiU 36.00.20.0,
 • w zakresie demontażu wodomierzy - PKWiU 36.00.20.0,
 • w zakresie montażu wodomierzy - PKWiU 36.00.20.0,
 • w zakresie legalizacji wodomierzy - PKWiU 36.00.20.0,
 • w zakresie wykonania przyłączy kanalizacyjnych - PKWiU ex 37,
 • włączenia odbiorców do sieci kanalizacyjnej - PKWiU ex 37,w zakresie konserwacji i bieżącej eksploatacji sieci kanalizacyjnej PKWiU ex 37
 • IPTPP1/443-801/14-4/RGinterpretacja indywidualna
  1. kanalizacja
  2. sieć
  3. stawki podatku
  4. wodociągi
  5. świadczenie usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 04 listopada 2014 r. (data wpływu 07 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 28 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania obniżonej stawki VAT na usługi:

  • związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowej - PKWiU 36.00.20.0,
  • związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków - PKWiU ex 37,
  • w zakresie wykonania przyłączy wodociągowych - PKWiU 36.00.20.0,
  • włączenia odbiorców do sieci wodociągowej - PKWiU 36.00.20.0,
  • w zakresie demontażu wodomierzy - PKWiU 36.00.20.0,
  • w zakresie montażu wodomierzy - PKWiU 36.00.20.0,
  • w zakresie legalizacji wodomierzy - PKWiU 36.00.20.0,
  • w zakresie wykonania przyłączy kanalizacyjnych - PKWiU ex 37,
  • włączenia odbiorców do sieci kanalizacyjnej - PKWiU ex 37,
  • w zakresie konserwacji i bieżącej eksploatacji sieci kanalizacyjnej PKWiU ex 37,

  jest prawidłowe.

  UZASADNIENIE

  W dniu 07 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania obniżonej stawki VAT na usługi:

  • związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowej - PKWiU 36.00.20.0,
  • związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków - PKWIU ex 37,
  • w zakresie wykonania przyłączy wodociągowych - PKWiU 36.00.20.0,
  • włączenia odbiorców do sieci wodociągowej - PKWiU 36.00.20.0,
  • w zakresie demontażu wodomierzy - PKWiU 36.00.20.0,
  • w zakresie montażu wodomierzy - PKWiU 36.00.20.0,
  • w zakresie legalizacji wodomierzy - PKWiU 36.00.20.0,
  • w zakresie wykonania przyłączy kanalizacyjnych - PKWiU ex 37,
  • włączenia odbiorców do sieci kanalizacyjnej - PKWiU ex 37,
  • w zakresie konserwacji i bieżącej eksploatacji sieci kanalizacyjnej PKWiU ex 37,

  Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 28 stycznia 2015 r.) w zakresie prawa reprezentacji, o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego, przeformułowanie pytania i przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny stanu faktycznego oraz o dodatkową opłatę.

  We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku).

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji ....... świadczy:

  • usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowej - PKWiU 36.00.20.0,
  • usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków - PKWIU ex 37,
  • usługi w zakresie wykonania przyłączy wodociągowych - PKWiU 36.00.20.0,
  • usługi włączenia odbiorców do sieci wodociągowej - PKWiU 36.00.20.0,
  • usługi w zakresie demontażu wodomierzy - PKWiU 36.00.20.0,
  • usługi w zakresie montażu wodomierzy - PKWiU 36.00.20.0,
  • usługi w zakresie legalizacji wodomierzy - PKWiU 36.00.20.0,
  • usługi w zakresie wykonania przyłączy kanalizacyjnych - PKWiU ex 37,
  • usługi włączenia odbiorców do sieci kanalizacyjnej - PKWiU ex 37,
  • usługi w zakresie konserwacji i bieżącej eksploatacji sieci kanalizacyjnej PKWiU ex 37.

  Spółka klasyfikuje świadczone usługi zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) na podstawie otrzymanej pisemnej informacji z Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

  Czy Zakład Wodociągów i Kanalizacji ........... zgodnie z powyższą klasyfikacją PKWiU na:

  • usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowej,
  • usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,
  • usługi w zakresie wykonania przyłączy wodociągowych,
  • usługi włączenia odbiorców do sieci wodociągowej,
  • usługi w zakresie demontażu wodomierzy,
  • usługi w zakresie montażu wodomierzy,
  • usługi w zakresie legalizacji wodomierzy,
  • usługi w zakresie wykonania przyłączy kanalizacyjnych,
  • usługi włączenia odbiorców do sieci kanalizacyjnej,
  • usługi w zakresie konserwacji i bieżącej eksploatacji sieci kanalizacyjnej,

  słusznie stosuje obniżoną stawkę podatku VAT...

  Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku), Zakład Wodociągów i Kanalizacji ......... uważa, że jako podmiot będący właścicielem lub zarządzający siecią wodociągową i kanalizacyjną ma możliwość stosowania obniżonej stawki podatku VAT na:

  • usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowej,
  • usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,
  • usługi w zakresie wykonania przyłączy wodociągowych,
  • usługi włączenia odbiorców do sieci wodociągowej,
  • usługi w zakresie demontażu wodomierzy,
  • usługi w zakresie montażu wodomierzy,
  • usługi w zakresie legalizacji wodomierzy,
  • usługi w zakresie wykonania przyłączy kanalizacyjnych,
  • usługi włączenia odbiorców do sieci kanalizacyjnej,
  • usługi w zakresie konserwacji i bieżącej eksploatacji sieci kanalizacyjnej.
  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

  Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

  Natomiast przez świadczenie usług – stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

  Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

  Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

  Zaznacza się, że zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

  W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

  Na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

  W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawką podatku w wysokości 8%,

  • pod pozycją nr 140, znajdują się „usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych” - PKWiU 36.00.20.0., natomiast
  • pod pozycją nr 142 natomiast znajdują się usługi „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” - PKWiU ex 37.

  Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

  Umieszczenie dopisku - ex - przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa usługi”. Tak więc, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

  Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Klasyfikacja, do której odwołują się przepisy ustawy jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU).

  Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., jest wykorzystywana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

  Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca świadczy:

  • usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowej - PKWiU 36.00.20.0,
  • usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków - PKWIU ex 37,
  • usługi w zakresie wykonania przyłączy wodociągowych - PKWiU 36.00.20.0,
  • usługi włączenia odbiorców do sieci wodociągowej - PKWiU 36.00.20.0,
  • usługi w zakresie demontażu wodomierzy - PKWiU 36.00.20.0,
  • usługi w zakresie montażu wodomierzy - PKWiU 36.00.20.0,
  • usługi w zakresie legalizacji wodomierzy - PKWiU 36.00.20.0,
  • usługi w zakresie wykonania przyłączy kanalizacyjnych - PKWiU ex 37,
  • usługi włączenia odbiorców do sieci kanalizacyjnej - PKWiU ex 37,
  • usługi w zakresie konserwacji i bieżącej eksploatacji sieci kanalizacyjnej PKWiU ex 37.

  Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest stosowanie obniżonej stawki VAT na ww. usługi.

  W odniesieniu do powyższego należy na wstępie wskazać, że stosownie do art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe sposoby określania taryf, w tym:

  1. kryteria ustalania niezbędnych przychodów;
  2. alokację kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług;
  3. kryteria różnicowania cen i stawek opłat.

  W myśl § 5 pkt 7 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886), taryfy, w zależności od ich rodzaju i struktury, dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców zawierają stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usługi; do stawki opłaty dolicza się podatek, o którym mowa w § 2 pkt 9.

  W rozpatrywanej sprawie, jak wyżej wskazano najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić, jaką należy zastosować stawkę podatku jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

  Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m. in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

  Jak wskazano powyżej, pod pozycją 140 załącznika nr 3 do ustawy, będącego wykazem towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% wymienione zostały „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 36.00.20.0.

  Wnioskodawca wskazał, że usługi:

  • związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowej,
  • w zakresie wykonania przyłączy wodociągowych,
  • włączenia odbiorców do sieci wodociągowej,
  • w zakresie demontażu wodomierzy,
  • w zakresie montażu wodomierzy,
  • w zakresie legalizacji wodomierzy,

  klasyfikuje według PKWiU do grupowania 36.00.20.0.

  Mając na uwadze, wyżej przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że przy świadczeniu usług, o których mowa we wniosku, sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę do PKWiU 36.00.20.0 „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”- zastosowanie znajdzie obniżona stawka podatku w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy w związku z poz. 140 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

  Ponadto z wniosku wynika iż Wnioskodawca świadczy usługi:

  • związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,
  • w zakresie wykonania przyłączy kanalizacyjnych,
  • włączenia odbiorców do sieci kanalizacyjnej,
  • w zakresie konserwacji i bieżącej eksploatacji sieci kanalizacyjnej,

  które klasyfikuje według PKWiU do grupowania PKWIU ex 37.

  W poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy, zawierającego wykaz towarów i usług, do których zastosowanie ma stawka preferencyjna VAT w wysokości 8% wskazano, - ex 37 usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. W analizowanym przypadku ex – oznacza, że wszelkie usługi posiadające symbol PKWiU 37, które związane są z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków mogą korzystać z opodatkowania stawka podatku VAT w wysokości 8%.

  Mając na uwadze, wyżej przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że przy świadczeniu usług, o których mowa we wniosku, sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę do PKWiU 37 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” zastosowanie znajdzie obniżona stawka podatku w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy w związku z poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

  Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż Wnioskodawca ma możliwość stosowania obniżonej stawki podatku VAT na usługi objęte zakresem pytania należało uznać za prawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

  Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

  Należy jednocześnie podkreślić, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania świadczonych przez niego usług według PKWiU. Tut. organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji usług według PKWiU, gdyż jak to już wcześniej wskazano, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje m.in. swoje usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wykonywanych przez niego usług. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego, który udziela informacji w zakresie stosowania standardów klasyfikacyjnych.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.