DD9/033/450/KCT/2013/RWPD-105428 | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych z tytułu odpłatnego przejęcia przez Gminę urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego od osoby fizycznej, która poniosła koszty związane z budową sieci wodno–kanalizacyjnej.
DD9/033/450/KCT/2013/RWPD-105428interpretacja indywidualna
 1. kanalizacja
 2. sieć
 3. woda
 4. zwrot kosztów
 5. źródło
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 08 kwietnia 2010 r. Nr ILPB2/415-107/10-2/WS wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych z tytułu odpłatnego przejęcia przez Gminę urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego od osoby fizycznej, która poniosła koszty związane z budową sieci wodno – kanalizacyjnej, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 08 kwietnia 2010 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu osobom fizycznym kosztów budowy sieci wodno – kanalizacyjnej. Interpretacja wydana została na wniosek z dnia 15 stycznia 2010 r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że

W maju 2007 r. Wnioskodawca rozpoczął budowę domu jednorodzinnego. Do działki Wnioskodawcy, jak i sąsiednich nie była doprowadzona sieć wodno – kanalizacyjna. Dlatego Wnioskodawca rozpoczął starania o ich wybudowanie. W związku z tym, że działka budowlana leży na końcu przyszłej sieci, Wnioskodawca był zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej. Na początku 2007 r. Wnioskodawca z Gminnego Zakładu Usług Komunalnych otrzymał warunki techniczne na wykonanie sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych i rozpoczął dalszą procedurę otrzymania pozwolenia na budowę, które uzyskał 24 września 2007 r. wydane przez Starostwo Powiatowe.

W wydanych przez Gminę warunkach technicznych na budowę sieci Wnioskodawca zobowiązany był:

 • do wykonania sieci zgodnie z projektem budowlanym – wykonano,
 • zgłosić do gminy gotowość sieci do odbioru technicznego – odbiór został wykonany,
 • do przekazania wybudowanych urządzeń wodno – kanalizacyjnych na majątek Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 13 lipca 2001 r.).

Zakończenie budowy Wnioskodawca zgłosił Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (brak zastrzeżeń). Jednocześnie w dniu 6 marca 2008 r. Wnioskodawca zawarł umowę z Gminnym Zakładem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Wszelkie wydatki związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, jak i wybudowanie sieci Wnioskodawca pokrył ze środków własnych.

W związku z wydanym zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie Regulaminu odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy, Wnioskodawca złożył wniosek o przejęcie wybudowanej sieci wodno-kanalizacyjnej. Wniosek ten po złożeniu wymaganych dokumentów został rozpatrzony pozytywnie. Zaowocowało to tym, że w dniu 12 listopada 2009 r. Wnioskodawca podpisał z Wójtem Gminy umowę odpłatnego przejęcia urządzenia wodociągowego / kanalizacyjnego. Gmina zobowiązała się do zwrócenia kosztów budowy sieci wodno – kanalizacyjnej (według własnego kosztorysu), w dwóch ratach (12 grudnia 2009 r. i 12 grudnia 2010 r.), na co Wnioskodawca wyraził zgodę. Ponadto Gmina poinformowała Wnioskodawcę, że wystawi PIT-8C na wyżej wymienione raty. Gmina nie potrafiła udzielić Wnioskodawcy informacji, odnośnie spraw związanych ze sprawami podatkowymi wyżej wymienionego zdarzenia. Wnioskodawca informacji tych nie uzyskał w tutejszym Urzędzie Skarbowym. Wnioskodawca telefoniczną informację uzyskał w Krajowej Informacji Podatkowej (tel. 022 300 330), gdzie poinformowano, że ww. zdarzenie Wnioskodawca ma nie wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym, oraz o możliwości wystąpienia o pisemną interpretację do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytania:
 1. Czy otrzymany zwrot kosztów budowy sieci wodno – kanalizacyjnej Wnioskodawca ma wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym za rok 2009, lub innym...
  1. Jeżeli Wnioskodawca ma to uczynić, czy ma wykazać całą kwotę, czy tylko otrzymaną w grudniu 2009 r....
  2. Czy Wnioskodawca ma wykazać koszty otrzymania zwrotu (koszty budowy sieci)... Wnioskodawca informuje, że suma przejęcia przez Gminę sieci jest mniejsza od poniesionych kosztów budowy.
 2. Czy nie wykazywać kwoty odpłatnego przeniesienia prawa własności urządzeń sieci wodociągowych na Gminę w zeznaniu podatkowym za rok 2009 lub innych...

Wnioskodawca wskazał, że (...) w związku z tym, że sieć wodno – kanalizacyjna została wybudowana w 2007 r. ze środków własnych i miał obowiązek przekazania jej na majątek Gminy, która odkupiła ją w 2009 r., po kosztach mniejszych, jak również to, że będzie ona służyła innym mieszkańcom Gminy, Wnioskodawca uważa, że umowa odpłatnego przekazania tej sieci nie powinna obciążać Wnioskodawcy dodatkowymi kosztami (opłaty podatkowej). Wnioskodawca poniósłby wtedy dodatkowe koszty, w przypadku gdy inni użytkownicy nie ponosiliby żadnych kosztów.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 08 kwietnia 2010 r. Nr ILPB2/415-107/10-2/WS, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe, wskazując m.in., że (...) „Otrzymane kwoty spowodują powstanie korzyści majątkowych po stronie Wnioskodawcy. W związku z powyższym przychód z tytułu zwrotu poniesionych nakładów na budowę sieci jest przychodem z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9” (...) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa.

Stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.), osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie.

Z przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego wynika, że (...) „w dniu 6 marca 2008 r. Wnioskodawca zawarł umowę z Gminnym Zakładem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. (...) W związku z wydanym zarządzeniem nr 454/2008 Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie Regulaminu odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy, Wnioskodawca złożył wniosek o przejęcie wybudowanej sieci wodno-kanalizacyjnej.” (...) Następnie w dniu 12 listopada 2009 r. Wnioskodawca „podpisał z Wójtem Gminy umowę odpłatnego przejęcia urządzenia wodociągowego / kanalizacyjnego. Gmina zobowiązała się do zwrócenia kosztów budowy sieci wodno – kanalizacyjnej (według własnego kosztorysu), w dwóch ratach (12 grudnia 2009 r. i 12 grudnia 2010 r.).

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), urządzenia, między innymi wodociągowo-kanalizacyjne, z chwilą ich fizycznego połączenia z siecią należącą do Gminy przestają być częścią składową nieruchomości i uzyskują status samoistnych rzeczy ruchomych.

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego należy zauważyć, że ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), jako odrębne źródło przychodów wyodrębnił odpłatne zbycie innych rzeczy. Skoro urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne, jak wyżej wskazano, mają status rzeczy ruchomej i nie stanowią części nieruchomości to przychód z tytułu ich odpłatnego przekazania na rzecz Gminy należy przyporządkować do źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie np. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2012 r. sygn. akt II FSK 421/11. Sąd w orzeczeniu tym stwierdził m.in., że „Urządzenie wodociągowo-kanalizacyjne, służące do doprowadzania do nieruchomości wody i odprowadzania z niej ścieków, z chwilą połączenia z siecią przestaje być częścią składową nieruchomości, uzyskując status samoistnej rzeczy ruchomej. Wynagrodzenie otrzymane przez osobę, która urządzenie takie wybudowała z własnych środków i zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) odpłatnie przekazała je gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, stanowi przychód z odpłatnego zbycia innych rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).

Powołany przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy stanowi, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie innych rzeczy - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Zasady ustalania dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy, reguluje art. 24 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, to dochodem jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

Odpłatne zbycie rzeczy dokonane po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy, nie spowoduje powstania zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego, w którym Wnioskodawca wskazał, że sieć wodno – kanalizacyjną wybudował w 2007 r., a jej odpłatne przekazanie na rzecz Gminy nastąpiło w dniu 12 listopada 2009 r., uznać należy, że uzyskany z tego tytułu dochód nie rodzi skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż od wybudowania sieci do dnia odpłatnego zbycia upłynęło pół roku. Nie istnieje więc obowiązek wykazania zarówno dochodu jak i podatku dochodowego w zeznaniu podatkowym za 2009 rok, ani za 2010 rok.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zaistniałego stanu faktycznego stwierdzające, iż z uwagi na to, że (...) „sieć wodno – kanalizacyjna została wybudowana w 2007 r. ze środków własnych Wnioskodawcy i miał obowiązek przekazania jej na majątek Gminy” (...) oraz, że (...) „będzie ona służyła innym mieszkańcom” (...) to umowa „odpłatnego przekazania tej sieci nie powinna obciążać Wnioskodawcy dodatkowymi kosztami (opłaty podatkowej)” (...), jest nieprawidłowe.

Minister Finansów, jeżeli stwierdzi nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, stosownie do art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej dokonuje, z urzędu, jej zmiany, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może z urzędu zmienić ją w każdym czasie.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, że (...) „przychód z tytułu zwrotu poniesionych nakładów na budowę sieci jest przychodem z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9” (...) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...), jest nieprawidłowe.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.