ILPB1/415-362/14-3/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2014 r. (data wpływu 31 marca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 6 maja 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w części dotyczącej:

 • braku obowiązku pobrania zaliczki na podatek i wystawienia PIT-8C w sytuacji odpłatnego przejęcia sieci wodno-kanalizacyjnej od osób fizycznych po upływie 6 miesięcy od wybudowania i przyłączenia do sieci gminnej - jest prawidłowe,
 • obowiązku skorygowania wystawionego PIT-8C - jest prawidłowe,
 • obowiązku pobrania zaliczki na podatek i wystawienia PIT-8C w sytuacji odpłatnego przejęcia sieci wodno-kanalizacyjnej od osób fizycznych przed upływem 6 miesięcy od wybudowania i przyłączenia do sieci gminnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 30 kwietnia 2014 r. znak ILPB1/415-362/14-2/AG na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 5 maja 2014 r., a w dniu 6 maja 2014 r. uzupełniono brakującą opłatę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Osoby fizyczne, które wybudowały domy jednorodzinne na terenie Gminy wykonały na własny koszt urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne w celu przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zadania te, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) stanowią zadania własne gminy, które obejmują sprawy wodociągów i zaopatrywania w wodę oraz kanalizacji.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), zgodnie z treścią art. 31 stanowi, że osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie Gminie na warunkach uzgodnionych w umowie. W związku z powyższym, Wójt Gminy rozpoczął procedurę odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych od osób fizycznych, które je wybudowały. Wszystkie odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych zostały przejęte po upływie 6 miesięcy od ich wybudowania i przyłączenia urządzeń do sieci gminnej. W roku 2012 wszystkim osobom fizycznym, od których przejęto odpłatnie prawo własności sieci wodno-kanalizacyjnych wystawiono PIT-8C na kwotę, za którą nastąpiło ww. przejęcie. Przychód ten został zakwalifikowany jako przychód z innych źródeł, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 10 ust. pkt 9.

W 2013 roku, w związku z pojawiającymi się interpretacjami podatkowymi z Izb Skarbowych, nie został wystawiony PIT-8C osobom fizycznym, od których przejęto odpłatnie prawo własności sieci wodociągowo-kanalizacyjnych po upływie 6 miesięcy od dnia ich wybudowania i przyłączenia urządzeń do sieci gminnej, kwalifikując przychód - zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jako przychód z odpłatnego zbycia „innej rzeczy”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (dotyczące stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego).
 1. Czy Gmina powinna pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i wystawić PIT-8C jeżeli nabywa w drodze odpłatnego przejęcia prawa własności sieci wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych po upływie 6 miesięcy od wybudowania i przyłączenia do sieci gminnej...
 2. W związku z wystawieniem PIT-8C za 2012 rok czy Gmina ma obowiązek dokonania korekty PIT-8C za 2012 rok jeżeli nabycie nastąpiło w drodze umowy o odpłatne przejęcie prawa własności sieci wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych po upływie 6 miesięcy od wybudowania i przyłączenia urządzeń do sieci gminnej...
 3. Czy gmina powinna pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i wystawiać PIT-8C jeżeli nabędzie w drodze umowy o odpłatne przejęcie prawa własności sieci wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych przed upływem 6 miesięcy od ich wybudowania i przyłączenia urządzeń wodno-kanalizacyjnych do sieci gminnej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania pierwszego, Gmina zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d nie powinna pobierać i wystawiać PIT-8C jeżeli odpłatne przejęcie sieci wodno-kanalizacyjne od osób fizycznych nastąpiło po upływie 6 miesięcy od jej wybudowania i przyłączenia urządzeń do sieci gminnej stanowi przychód ze zbycia innej rzeczy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania drugiego, Gmina ma obowiązek dokonania korekty PIT-8C za rok 2012 ponieważ wykup od osób fizycznych nastąpił po upływie 6 miesięcy od wybudowania i przyłączenia urządzeń do gminnej sieci wodno-kanalizacyjnych, gdyż przychód za odpłatne przejęcie sieci wodno-kanalizacyjne należało zakwalifikować jako przychód z innej rzeczy, a zakwalifikowano go do kategorii przychodu z innych źródeł.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania trzeciego, Gmina powinna pobrać podatek od osób fizycznych i wystawić PIT-8C jeśli odpłatne przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych nastąpi przed upływem 6 miesięcy od wybudowania przyłączenia urządzeń do sieci gminnej, a kwota przychodu jest wyższa od kosztów wybudowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązków płatnika w części dotyczącej:
 • braku obowiązku pobrania zaliczki na podatek i wystawienia PIT-8C w sytuacji odpłatnego przejęcia sieci wodno-kanalizacyjnej od osób fizycznych po upływie 6 miesięcy od wybudowania i przyłączenia do sieci gminnej - jest prawidłowe,
 • obowiązku skorygowania wystawionego PIT-8C - jest prawidłowe,
 • obowiązku pobrania zaliczki na podatek i wystawienia PIT-8C w sytuacji odpłatnego przejęcia sieci wodno-kanalizacyjnej od osób fizycznych przed upływem 6 miesięcy od wybudowania i przyłączenia do sieci gminnej - jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy , z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (...).

Natomiast w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy, źródłami przychodów są inne źródła.

Stosownie do art. 19 ust. 1 cyt. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy - jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Natomiast, w myśl art. 24 ust. 6 ww. ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

Uzyskany dochód należy wykazać w zeznaniu, wg ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym w pozycji „inne źródła”, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym i w tym terminie wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również zaliczek pobranych przez płatników, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 45 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy.

W związku z powyższym, gdy sprzedaż nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i jest dokonywana przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, wówczas stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; są to przychody z odpłatnego zbycia rzeczy.

Z kolei przychód uzyskany ze sprzedaży rzeczy po terminie określonym w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy nie generuje przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż sprzedaż rzeczy ruchomych po upływie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie (wybudowanie) nie stanowi źródła przychodu.

Z przytoczonego powyżej przepisu wynika, że odpłatne zbycie rzeczy innych niż nieruchomości lub ich części nie jest źródłem przychodów wtedy, gdy są spełnione następujące warunki:

 • odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej,
 • odpłatne zbycie zostało dokonane po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia rzeczy, należy więc odwołać się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121).

Zgodnie z art. 45 powołanej wyżej ustawy rzeczami są tylko przedmioty materialne.

Z kolei w myśl art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntów przedmiot własności.

Natomiast zgodnie z art. 47 § 1 Kodeksu cywilnego część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych, zgodnie natomiast z § 2 tegoż artykułu, częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

Zgodnie zaś z art. 535 Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Wskazać w tym miejscu należy, że nabycie i zbycie rzeczy następuje w wyniku zawarcia umowy przenoszącej własność tej rzeczy.

W myśl natomiast art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie.

Na podstawie art. 49 § 1 ww. ustawy Kodeks cywilny urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca (art. 49 § 2 K.c.).

Z wniosku wynika, że osoby fizyczne, które wybudowały domy jednorodzinne na terenie Gminy wykonały na własny koszt urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne w celu przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zadania te, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym stanowią zadania własne gminy, które obejmują sprawy wodociągów i zaopatrywania w wodę oraz kanalizacji. Wójt Gminy rozpoczął procedurę odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych od osób fizycznych, które je wybudowały. Wszystkie odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych zostały przejęte po upływie 6 miesięcy od ich wybudowania i przyłączenia urządzeń do sieci gminnej.

Należy wskazać, że skoro mamy do czynienia z umową odpłatnego przekazania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, oznacza to, że przedmiotem tej umowy są urządzenia, które - w świetle cyt. art. 49 Kodeksu cywilnego - po fizycznym połączeniu z siecią przestają być częścią składową nieruchomości i uzyskują status samoistnej rzeczy ruchomej.

Przy czym podkreślić należy, iż odpłatne zbycie tzw. „innych rzeczy” (rzeczy ruchomych) po terminie określonym w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy, tj. po upływie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie nie stanowi źródła przychodu i tym samym nie rodzi obowiązku podatkowego.

W przedmiotowej sprawie do fizycznego połączenia instalacji z siecią wodociągową i siecią kanalizacji sanitarnej gminy doszło po upływie 6 miesięcy od jej wybudowania.

W związku z tym, że odpłatne zbycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zostało dokonane po upływie okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym uzyskane z tego tytułu środki finansowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że odpłatne przekazanie Gminie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, które nastąpiło po upływie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym miało miejsce fizyczne połączenie ww. urządzeń z siecią wodociągowo-kanalizacyjną (czyli po terminie wymienionym w cyt. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) - nie powoduje po stronie osób fizycznych, które wybudowały te urządzenia, powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem bezzasadne jest sporządzenie przez Urząd Gminy informacji o dochodach PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której wynagrodzenie zostanie wykazane jako przychód osób fizycznych, bowiem nie dość, że w przedmiotowej sprawie nie powstaje przychód, to w sytuacji gdyby nawet tak było - przychód ten należałoby kwalifikować do innego źródła niż tzw. inne źródła, z którym ustawodawca wiąże sporządzenie informacji PIT-8C.

Zatem, w odniesieniu do pytania pierwszego, Gmina zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d nie powinna pobierać i wystawiać PIT-8C. W tej części stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Natomiast nieprawidłowe jest uznanie przez Wnioskodawcę - w odniesieniu do pytania trzeciego - że Gmina powinna pobrać podatek od osób fizycznych i wystawić PIT-8C jeśli odpłatne przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych nastąpi przed upływem 6 miesięcy od wybudowania przyłączenia urządzeń do sieci gminnej, a kwota przychodu jest wyższa od kosztów wybudowania. Prawidłowym jest bowiem stwierdzenie, że Wnioskodawca w ogóle nie jest zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wystawienia osobom fizycznym PIT-8C, bez względu na fakt, czy odpłatnego zbycia dokonano przed upływem czy po upływie 6 miesięcy od wybudowania urządzenia i przyłączenia go do sieci, ponieważ przychód ten należałoby kwalifikować do innego źródła niż tzw. inne źródła, z którym ustawodawca wiąże sporządzenie informacji PIT-8C.

Przechodząc do zagadnienia obowiązku dokonania korekty wystawionych osobom fizycznym informacji PIT-8C, tut. Organ zauważa co następuje.

Jak już wcześnie wskazano, w przedmiotowej sprawie w sytuacji odpłatnego przejęcia przez Wnioskodawcę sieci wodno-kanalizacyjnej wybudowanej przez osoby fizyczne, Zainteresowany nie występuje w roli płatnika i nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C.

Jednakże w sytuacji gdy taką informację już wystawiono, Wnioskodawca powinien skorygować wystawione informacje, bowiem wykazał w nich przychód do opodatkowania.

Zagadnienia związane z korektą deklaracji regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 5 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach, rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Z przepisu art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej wynika, że jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Natomiast z § 2 tego artykułu wynika, że skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Z treści art. 81 Ordynacji podatkowej wynika zatem, że korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Może więc ona dotyczyć m.in. błędów rachunkowych, oczywistych omyłek, a także gdy wypełniono ją niezgodnie z wymaganiami lub istnieją wątpliwości co do prawidłowości danych w niej zawartych.

Korekta może nastąpić również w związku z wykazaniem po stronie osób fizycznych przekazujących na rzecz Gminy sieci wodno-kanalizacyjnej przychodu z innych źródeł, podczas gdy przychód ten dotyczy przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy, a Wnioskodawca nie był zobowiązany do występowania w roli płatnika i wystawiania osobom fizycznym informacji PIT-8C.

Zatem, w odniesieniu do pytania nr 2, prawidłowe jest uznanie przez Wnioskodawcę, że Gmina ma obowiązek dokonania korekty PIT-8C za rok 2012 ponieważ przychód za odpłatne przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnej należało zakwalifikować jako przychód z odpłatnego zbycia innych rzeczy, a zakwalifikowano go do kategorii przychodu z innych źródeł.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.