ILPB1/415-362/14-3/AG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
ILPB1/415-362/14-3/AGinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. obowiązek płatnika
 3. sieć wodno-kanalizacyjna
 4. zbycie rzeczy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2014 r. (data wpływu 31 marca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 6 maja 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w części dotyczącej:

 • braku obowiązku pobrania zaliczki na podatek i wystawienia PIT-8C w sytuacji odpłatnego przejęcia sieci wodno-kanalizacyjnej od osób fizycznych po upływie 6 miesięcy od wybudowania i przyłączenia do sieci gminnej - jest prawidłowe,
 • obowiązku skorygowania wystawionego PIT-8C - jest prawidłowe,
 • obowiązku pobrania zaliczki na podatek i wystawienia PIT-8C w sytuacji odpłatnego przejęcia sieci wodno-kanalizacyjnej od osób fizycznych przed upływem 6 miesięcy od wybudowania i przyłączenia do sieci gminnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 30 kwietnia 2014 r. znak ILPB1/415-362/14-2/AG na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 5 maja 2014 r., a w dniu 6 maja 2014 r. uzupełniono brakującą opłatę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Osoby fizyczne, które wybudowały domy jednorodzinne na terenie Gminy wykonały na własny koszt urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne w celu przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zadania te, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) stanowią zadania własne gminy, które obejmują sprawy wodociągów i zaopatrywania w wodę oraz kanalizacji.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), zgodnie z treścią art. 31 stanowi, że osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie Gminie na warunkach uzgodnionych w umowie. W związku z powyższym, Wójt Gminy rozpoczął procedurę odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych od osób fizycznych, które je wybudowały. Wszystkie odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych zostały przejęte po upływie 6 miesięcy od ich wybudowania i przyłączenia urządzeń do sieci gminnej. W roku 2012 wszystkim osobom fizycznym, od których przejęto odpłatnie prawo własności sieci wodno-kanalizacyjnych wystawiono PIT-8C na kwotę, za którą nastąpiło ww. przejęcie. Przychód ten został zakwalifikowany jako przychód z innych źródeł, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 10 ust. pkt 9.

W 2013 roku, w związku z pojawiającymi się interpretacjami podatkowymi z Izb Skarbowych, nie został wystawiony PIT-8C osobom fizycznym, od których przejęto odpłatnie prawo własności sieci wodociągowo-kanalizacyjnych po upływie 6 miesięcy od dnia ich wybudowania i przyłączenia urządzeń do sieci gminnej, kwalifikując przychód - zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jako przychód z odpłatnego zbycia „innej rzeczy”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (dotyczące stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego).
 1. Czy Gmina powinna pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i wystawić PIT-8C jeżeli nabywa w drodze odpłatnego przejęcia prawa własności sieci wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych po upływie 6 miesięcy od wybudowania i przyłączenia do sieci gminnej...
 2. W związku z wystawieniem PIT-8C za 2012 rok czy Gmina ma obowiązek dokonania korekty PIT-8C za 2012 rok jeżeli nabycie nastąpiło w drodze umowy o odpłatne przejęcie prawa własności sieci wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych po upływie 6 miesięcy od wybudowania i przyłączenia urządzeń do sieci gminnej...
 3. Czy gmina powinna pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i wystawiać PIT-8C jeżeli nabędzie w drodze umowy o odpłatne przejęcie prawa własności sieci wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych przed upływem 6 miesięcy od ich wybudowania i przyłączenia urządzeń wodno-kanalizacyjnych do sieci gminnej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania pierwszego, Gmina zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d nie powinna pobierać i wystawiać PIT-8C jeżeli odpłatne przejęcie sieci wodno-kanalizacyjne od osób fizycznych nastąpiło po upływie 6 miesięcy od jej wybudowania i przyłączenia urządzeń do sieci gminnej stanowi przychód ze zbycia innej rzeczy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania drugiego, Gmina ma obowiązek dokonania korekty PIT-8C za rok 2012 ponieważ wykup od osób fizycznych nastąpił po upływie 6 miesięcy od wybudowania i przyłączenia urządzeń do gminnej sieci wodno-kanalizacyjnych, gdyż przychód za odpłatne przejęcie sieci wodno-kanalizacyjne należało zakwalifikować jako przychód z innej rzeczy, a zakwalifikowano go do kategorii przychodu z innych źródeł.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania trzeciego, Gmina powinna pobrać podatek od osób fizycznych i wystawić PIT-8C jeśli odpłatne przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych nastąpi przed upływem 6 miesięcy od wybudowania przyłączenia urządzeń do sieci gminnej, a kwota przychodu jest wyższa od kosztów wybudowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązków płatnika w części dotyczącej:
 • braku obowiązku pobrania zaliczki na podatek i wystawienia PIT-8C w sytuacji odpłatnego przejęcia sieci wodno-kanalizacyjnej od osób fizycznych po upływie 6 miesięcy od wybudowania i przyłączenia do sieci gminnej - jest prawidłowe,
 • obowiązku skorygowania wystawionego PIT-8C - jest prawidłowe,
 • obowiązku pobrania zaliczki na podatek i wystawienia PIT-8C w sytuacji odpłatnego przejęcia sieci wodno-kanalizacyjnej od osób fizycznych przed upływem 6 miesięcy od wybudowania i przyłączenia do sieci gminnej - jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy , z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (...).

Natomiast w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy, źródłami przychodów są inne źródła.

Stosownie do art. 19 ust. 1 cyt. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy - jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Natomiast, w myśl art. 24 ust. 6 ww. ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

Uzyskany dochód należy wykazać w zeznaniu, wg ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym w pozycji „inne źródła”, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym i w tym terminie wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również zaliczek pobranych przez płatników, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 45 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy.

W związku z powyższym, gdy sprzedaż nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i jest dokonywana przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, wówczas stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; są to przychody z odpłatnego zbycia rzeczy.

Z kolei przychód uzyskany ze sprzedaży rzeczy po terminie określonym w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy nie generuje przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż sprzedaż rzeczy ruchomych po upływie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie (wybudowanie) nie stanowi źródła przychodu.

Z przytoczonego powyżej przepisu wynika, że odpłatne zbycie rzeczy innych niż nieruchomości lub ich części nie jest źródłem przychodów wtedy, gdy są spełnione następujące warunki:

 • odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej,
 • odpłatne zbycie zostało dokonane po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia rzeczy, należy więc odwołać się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121).

Zgodnie z art. 45 powołanej wyżej ustawy rzeczami są tylko przedmioty materialne.

Z kolei w myśl art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntów przedmiot własności.

Natomiast zgodnie z art. 47 § 1 Kodeksu cywilnego część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych, zgodnie natomiast z § 2 tegoż artykułu, częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

Zgodnie zaś z art. 535 Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Wskazać w tym miejscu należy, że nabycie i zbycie rzeczy następuje w wyniku zawarcia umowy przenoszącej własność tej rzeczy.

W myśl natomiast art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie.

Na podstawie art. 49 § 1 ww. ustawy Kodeks cywilny urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca (art. 49 § 2 K.c.).

Z wniosku wynika, że osoby fizyczne, które wybudowały domy jednorodzinne na terenie Gminy wykonały na własny koszt urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne w celu przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zadania te, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym stanowią zadania własne gminy, które obejmują sprawy wodociągów i zaopatrywania w wodę oraz kanalizacji. Wójt Gminy rozpoczął procedurę odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych od osób fizycznych, które je wybudowały. Wszystkie odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych zostały przejęte po upływie 6 miesięcy od ich wybudowania i przyłączenia urządzeń do sieci gminnej.

Należy wskazać, że skoro mamy do czynienia z umową odpłatnego przekazania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, oznacza to, że przedmiotem tej umowy są urządzenia, które - w świetle cyt. art. 49 Kodeksu cywilnego - po fizycznym połączeniu z siecią przestają być częścią składową nieruchomości i uzyskują status samoistnej rzeczy ruchomej.

Przy czym podkreślić należy, iż odpłatne zbycie tzw. „innych rzeczy” (rzeczy ruchomych) po terminie określonym w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy, tj. po upływie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie nie stanowi źródła przychodu i tym samym nie rodzi obowiązku podatkowego.

W przedmiotowej sprawie do fizycznego połączenia instalacji z siecią wodociągową i siecią kanalizacji sanitarnej gminy doszło po upływie 6 miesięcy od jej wybudowania.

W związku z tym, że odpłatne zbycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zostało dokonane po upływie okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym uzyskane z tego tytułu środki finansowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że odpłatne przekazanie Gminie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, które nastąpiło po upływie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym miało miejsce fizyczne połączenie ww. urządzeń z siecią wodociągowo-kanalizacyjną (czyli po terminie wymienionym w cyt. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) - nie powoduje po stronie osób fizycznych, które wybudowały te urządzenia, powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem bezzasadne jest sporządzenie przez Urząd Gminy informacji o dochodach PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której wynagrodzenie zostanie wykazane jako przychód osób fizycznych, bowiem nie dość, że w przedmiotowej sprawie nie powstaje przychód, to w sytuacji gdyby nawet tak było - przychód ten należałoby kwalifikować do innego źródła niż tzw. inne źródła, z którym ustawodawca wiąże sporządzenie informacji PIT-8C.

Zatem, w odniesieniu do pytania pierwszego, Gmina zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d nie powinna pobierać i wystawiać PIT-8C. W tej części stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Natomiast nieprawidłowe jest uznanie przez Wnioskodawcę - w odniesieniu do pytania trzeciego - że Gmina powinna pobrać podatek od osób fizycznych i wystawić PIT-8C jeśli odpłatne przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych nastąpi przed upływem 6 miesięcy od wybudowania przyłączenia urządzeń do sieci gminnej, a kwota przychodu jest wyższa od kosztów wybudowania. Prawidłowym jest bowiem stwierdzenie, że Wnioskodawca w ogóle nie jest zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wystawienia osobom fizycznym PIT-8C, bez względu na fakt, czy odpłatnego zbycia dokonano przed upływem czy po upływie 6 miesięcy od wybudowania urządzenia i przyłączenia go do sieci, ponieważ przychód ten należałoby kwalifikować do innego źródła niż tzw. inne źródła, z którym ustawodawca wiąże sporządzenie informacji PIT-8C.

Przechodząc do zagadnienia obowiązku dokonania korekty wystawionych osobom fizycznym informacji PIT-8C, tut. Organ zauważa co następuje.

Jak już wcześnie wskazano, w przedmiotowej sprawie w sytuacji odpłatnego przejęcia przez Wnioskodawcę sieci wodno-kanalizacyjnej wybudowanej przez osoby fizyczne, Zainteresowany nie występuje w roli płatnika i nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C.

Jednakże w sytuacji gdy taką informację już wystawiono, Wnioskodawca powinien skorygować wystawione informacje, bowiem wykazał w nich przychód do opodatkowania.

Zagadnienia związane z korektą deklaracji regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 5 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach, rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Z przepisu art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej wynika, że jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Natomiast z § 2 tego artykułu wynika, że skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Z treści art. 81 Ordynacji podatkowej wynika zatem, że korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Może więc ona dotyczyć m.in. błędów rachunkowych, oczywistych omyłek, a także gdy wypełniono ją niezgodnie z wymaganiami lub istnieją wątpliwości co do prawidłowości danych w niej zawartych.

Korekta może nastąpić również w związku z wykazaniem po stronie osób fizycznych przekazujących na rzecz Gminy sieci wodno-kanalizacyjnej przychodu z innych źródeł, podczas gdy przychód ten dotyczy przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy, a Wnioskodawca nie był zobowiązany do występowania w roli płatnika i wystawiania osobom fizycznym informacji PIT-8C.

Zatem, w odniesieniu do pytania nr 2, prawidłowe jest uznanie przez Wnioskodawcę, że Gmina ma obowiązek dokonania korekty PIT-8C za rok 2012 ponieważ przychód za odpłatne przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnej należało zakwalifikować jako przychód z odpłatnego zbycia innych rzeczy, a zakwalifikowano go do kategorii przychodu z innych źródeł.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.