Sieć wodno-kanalizacyjna | Interpretacje podatkowe

Sieć wodno-kanalizacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sieć wodno-kanalizacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stawka VAT dla czynności przyłączenia odbiorców do sieci wodno-kanalizacyjnej
Fragment:
Pomiędzy podmiotem prawa publicznego (gminą) a mieszkańcem gminy, występuje świadczenie wzajemne, gdyż gmina na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych zobowiązała się do wykonania na rzecz właściciela nieruchomości przyłącza i w konsekwencji przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej danej nieruchomości. Natomiast druga strona w zamian za wykonanie świadczenia zobowiązała się do dokonania wpłat w określonej w umowie wysokości. W przedmiotowej sprawie występuje zatem usługodawca (Gmina), który na podstawie umowy cywilnoprawnej wykonuje usługi na rzecz innych podmiotów (mieszkańców gminy). Tym samym przekazywane na rzecz Gminy wpłaty pieniężne przez mieszkańców z tytułu wykonania przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej stanowią zapłatę za świadczenie usługi, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Rzeczywisty charakter podejmowanych przez Gminę czynności wskazuje, że działania w zakresie budowy przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej realizowane są w ramach cywilnoprawnego stosunku zobowiązaniowego. Gmina nie działa w tym zakresie jako organ władzy publicznej i tym samym przewidziane w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT wyłączenie z kategorii podatników nie znajduje w przedmiotowej sprawie zastosowania. Jak wynika z treści wniosku, Gmina zaklasyfikowała usługę przyłączenia do sieci wodnej i kanalizacyjnej zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną (...)
2016
15
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania drugiego, Gmina ma obowiązek dokonania korekty PIT-8C za rok 2012 ponieważ wykup od osób fizycznych nastąpił po upływie 6 miesięcy od wybudowania i przyłączenia urządzeń do gminnej sieci wodno-kanalizacyjnych, gdyż przychód za odpłatne przejęcie sieci wodno-kanalizacyjne należało zakwalifikować jako przychód z innej rzeczy, a zakwalifikowano go do kategorii przychodu z innych źródeł. Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania trzeciego, Gmina powinna pobrać podatek od osób fizycznych i wystawić PIT-8C jeśli odpłatne przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych nastąpi przed upływem 6 miesięcy od wybudowania przyłączenia urządzeń do sieci gminnej, a kwota przychodu jest wyższa od kosztów wybudowania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązków płatnika w części dotyczącej: braku obowiązku pobrania zaliczki na podatek i wystawienia PIT-8C w sytuacji odpłatnego przejęcia sieci wodno-kanalizacyjnej od osób fizycznych po upływie 6 miesięcy od wybudowania i przyłączenia do sieci gminnej - jest prawidłowe, obowiązku skorygowania wystawionego PIT-8C - jest prawidłowe, obowiązku pobrania zaliczki na podatek i wystawienia PIT-8C w sytuacji odpłatnego przejęcia sieci wodno-kanalizacyjnej od osób fizycznych przed upływem 6 miesięcy od wybudowania i przyłączenia do sieci gminnej - jest nieprawidłowe.
2014
1
lip

Istota:
Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych przez sp. z o.o. będącą spółką Gminy
Fragment:
Wnioskodawca stwierdził, że przyłączenie budowanej przez Wnioskodawcę sieci wodno-kanalizacyjnej do sieci wodnej i kanalizacyjnej Gminy nastąpiło w dniu 20 lutego 2013 r. i wskazano niniejszą datę, jako datę pierwszej odpłatnej eksploatacji sieci. Natomiast zawiadomienie o zakończeniu budowy sieci jest wymaganym prawem budowlanym dokumentem poświadczającym fakt zakończenia budowy, a tym samym wytworzenia, w tym wypadku sieci wodno-kanalizacyjnej. Tak więc „ zawiadomienie ” potwierdza formalna datę wytworzenia sieci wodno-kanalizacyjnej. Włączenie do sieci – ze względów technologicznych – następuje przed całkowitym zakończeniem inwestycji, gdyż przyłączenie dokonuje się do sieci gminnej (nastąpiło w dniu 18 grudnia 2012 r.), a elementy przyłączane ulegają zakryciu warstwą gruntu oraz nawierzchnią drogi. Wskazanie daty włączenia do sieci podano pomocniczo. Formalnym zakończeniem inwestycji, tj. zakończenie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej (wytworzenia urządzeń wodno-kanalizacyjnych), jest data zawiadomienia o zakończeniu budowy, w tym przypadku 5 marca 2013 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w oparciu się o opisany stan faktyczny, Wnioskodawca postąpi w sposób właściwy, (...)
2014
18
maj

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciami towarów i usług dotyczących budowy sieci wodno-kanalizacyjnej będącej w trakcie realizacji.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 29 lipca 2013 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 11 października 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciami towarów i usług dotyczących budowy sieci wodno-kanalizacyjnej będącej w trakcie realizacji. W złożonym wniosku oraz jego uzupełnieniu, został przedstawiony następujący stan faktyczny. Gmina nie dokonywała odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących zakupy dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej (projekty, przyłącza energetyczne, itp.) w latach 2010-2012, ponieważ nie miała w tym okresie prawa do obniżenia kwoty podatku „ naliczonego ”. Sytuacja zmieniła się od dnia 2 stycznia 2013 r., ponieważ zawarła ze spółką umowę na odpłatne użytkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na okres 5 lat oraz ustaliła wysokość czynszu. W 2013 r. Gmina dokonuje „ obniżenia kwoty podatku naliczonego o kwotę podatku należnego ” w deklaracjach miesięcznych na podstawie art. 86. Inwestycja ta jest w trakcie realizacji, a jej zakończenie jest planowane w 2014 r. Celem rozpoczęcia inwestycji jest wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej. Z uwagi na fakt, że Gmina „ posiada spółkę wodno-kanalizacyjną ” utworzoną do celów eksploatacji sieci, wybudowane i będące jej własnością sieci przekazuje w odpłatne użytkowanie tej spółce. Również w przypadku budowy sieci, o której mowa we wniosku, jej przeznaczeniem jest, po wybudowaniu, oddanie w odpłatne użytkowanie spółce.
2013
8
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.