Sieć wodno-kanalizacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sieć wodno-kanalizacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
15
mar

Istota:

Stawka VAT dla czynności przyłączenia odbiorców do sieci wodno-kanalizacyjnej

Fragment:

Pomiędzy podmiotem prawa publicznego (gminą) a mieszkańcem gminy, występuje świadczenie wzajemne, gdyż gmina na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych zobowiązała się do wykonania na rzecz właściciela nieruchomości przyłącza i w konsekwencji przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej danej nieruchomości. Natomiast druga strona w zamian za wykonanie świadczenia zobowiązała się do dokonania wpłat w określonej w umowie wysokości. W przedmiotowej sprawie występuje zatem usługodawca (Gmina), który na podstawie umowy cywilnoprawnej wykonuje usługi na rzecz innych podmiotów (mieszkańców gminy). Tym samym przekazywane na rzecz Gminy wpłaty pieniężne przez mieszkańców z tytułu wykonania przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej stanowią zapłatę za świadczenie usługi, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Rzeczywisty charakter podejmowanych przez Gminę czynności wskazuje, że działania w zakresie budowy przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej realizowane są w ramach cywilnoprawnego stosunku zobowiązaniowego. Gmina nie działa w tym zakresie jako organ władzy publicznej i tym samym przewidziane w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT wyłączenie z kategorii podatników nie znajduje w przedmiotowej sprawie zastosowania. Jak wynika z treści wniosku, Gmina zaklasyfikowała usługę przyłączenia do sieci wodnej i kanalizacyjnej zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną (...)

2014
1
lip

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania drugiego, Gmina ma obowiązek dokonania korekty PIT-8C za rok 2012 ponieważ wykup od osób fizycznych nastąpił po upływie 6 miesięcy od wybudowania i przyłączenia urządzeń do gminnej sieci wodno-kanalizacyjnych, gdyż przychód za odpłatne przejęcie sieci wodno-kanalizacyjne należało zakwalifikować jako przychód z innej rzeczy, a zakwalifikowano go do kategorii przychodu z innych źródeł. Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania trzeciego, Gmina powinna pobrać podatek od osób fizycznych i wystawić PIT-8C jeśli odpłatne przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych nastąpi przed upływem 6 miesięcy od wybudowania przyłączenia urządzeń do sieci gminnej, a kwota przychodu jest wyższa od kosztów wybudowania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązków płatnika w części dotyczącej: braku obowiązku pobrania zaliczki na podatek i wystawienia PIT-8C w sytuacji odpłatnego przejęcia sieci wodno-kanalizacyjnej od osób fizycznych po upływie 6 miesięcy od wybudowania i przyłączenia do sieci gminnej - jest prawidłowe, obowiązku skorygowania wystawionego PIT-8C - jest prawidłowe, obowiązku pobrania zaliczki na podatek i wystawienia PIT-8C w sytuacji odpłatnego przejęcia sieci wodno-kanalizacyjnej od osób fizycznych przed upływem 6 miesięcy od wybudowania i przyłączenia do sieci gminnej - jest nieprawidłowe.

2014
18
maj

Istota:

Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych przez sp. z o.o. będącą spółką Gminy

Fragment:

Wnioskodawca stwierdził, że przyłączenie budowanej przez Wnioskodawcę sieci wodno-kanalizacyjnej do sieci wodnej i kanalizacyjnej Gminy nastąpiło w dniu 20 lutego 2013 r. i wskazano niniejszą datę, jako datę pierwszej odpłatnej eksploatacji sieci. Natomiast zawiadomienie o zakończeniu budowy sieci jest wymaganym prawem budowlanym dokumentem poświadczającym fakt zakończenia budowy, a tym samym wytworzenia, w tym wypadku sieci wodno-kanalizacyjnej. Tak więc „ zawiadomienie ” potwierdza formalna datę wytworzenia sieci wodno-kanalizacyjnej. Włączenie do sieci – ze względów technologicznych – następuje przed całkowitym zakończeniem inwestycji, gdyż przyłączenie dokonuje się do sieci gminnej (nastąpiło w dniu 18 grudnia 2012 r.), a elementy przyłączane ulegają zakryciu warstwą gruntu oraz nawierzchnią drogi. Wskazanie daty włączenia do sieci podano pomocniczo. Formalnym zakończeniem inwestycji, tj. zakończenie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej (wytworzenia urządzeń wodno-kanalizacyjnych), jest data zawiadomienia o zakończeniu budowy, w tym przypadku 5 marca 2013 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w oparciu się o opisany stan faktyczny, Wnioskodawca postąpi w sposób właściwy, (...)

2013
8
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciami towarów i usług dotyczących budowy sieci wodno-kanalizacyjnej będącej w trakcie realizacji.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 29 lipca 2013 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 11 października 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciami towarów i usług dotyczących budowy sieci wodno-kanalizacyjnej będącej w trakcie realizacji. W złożonym wniosku oraz jego uzupełnieniu, został przedstawiony następujący stan faktyczny. Gmina nie dokonywała odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących zakupy dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej (projekty, przyłącza energetyczne, itp.) w latach 2010-2012, ponieważ nie miała w tym okresie prawa do obniżenia kwoty podatku „ naliczonego ”. Sytuacja zmieniła się od dnia 2 stycznia 2013 r., ponieważ zawarła ze spółką umowę na odpłatne użytkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na okres 5 lat oraz ustaliła wysokość czynszu. W 2013 r. Gmina dokonuje „ obniżenia kwoty podatku naliczonego o kwotę podatku należnego ” w deklaracjach miesięcznych na podstawie art. 86. Inwestycja ta jest w trakcie realizacji, a jej zakończenie jest planowane w 2014 r. Celem rozpoczęcia inwestycji jest wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej. Z uwagi na fakt, że Gmina „ posiada spółkę wodno-kanalizacyjną ” utworzoną do celów eksploatacji sieci, wybudowane i będące jej własnością sieci przekazuje w odpłatne użytkowanie tej spółce. Również w przypadku budowy sieci, o której mowa we wniosku, jej przeznaczeniem jest, po wybudowaniu, oddanie w odpłatne użytkowanie spółce.