Sieć | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sieć. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
27
kwi

Istota:

Podstawa opodatkowania oraz stawki podatku VAT dla usług polegających na przyłączeniu nieruchomości mieszkańców do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku płatności w ratach, obowiązku ewidencjonowania tych usług za pomocą kasy fiskalnej lub fakturowania, obowiązku opodatkowania usługi przyłączenia nieruchomości mieszkańców do sieci z zastosowaniem odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy.

Fragment:

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Gmina jako inwestor zawiera umowy na roboty budowlane z wykonawcami poszczególnych sieci, to na rzecz Gminy wykonawca będzie wykonywał odcinki sieci oraz przyłącza. Gmina w opisie sprawy wskazała, że usługi wykonywane przez właściciela lub zarządzającego istniejącą siecią wodociągową, polegające na przyłączeniu odbiorców do istniejącej sieci wodociągowej celem świadczenia usług dostarczania wody mieszczą się w zakresie grupowania PKWiU 36.00.20.0 „ Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych ”. Zaś przyłączenie do sieci kanalizacyjnej mieści się w zakresie grupowania PKWiU 37.00.11.0 „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków ”. Natomiast wykonywanie przez podwykonawców robót związanych z sieciami rozdzielczymi tj. budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do nieruchomości mieści się w zakresie grupowania PKWiU 42.21.22.0 „ Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze ”. Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz opis sprawy, należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia. Usługi, które Gmina będzie nabywała od wykonawców, (...)

2017
21
gru

Istota:

Opodatkowanie odpłatnego udostępniania sieci kanalizacji sanitarnej oraz prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej,

Fragment:

Poprzez umowę dzierżawy A. wejdzie w posiadanie tej sieci, co zapewni Spółce prawo do korzystania z sieci. W konsekwencji Spółka będzie bezpośrednio zawierała umowy z odbiorcami usług o przyłączenie się do sieci oraz o odbiór ścieków komunalnych. A. jako eksploatator tego majątku będzie prowadził przy jego pomocy działalność gospodarczą opodatkowaną VAT w postaci świadczenia usług odprowadzania ścieków. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie wykorzystywana przez A. wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT w postaci świadczenia odpłatnych usług odprowadzania ścieków. W związku z zawartą umową dzierżawy Gmina będzie wystawiała faktury VAT na Spółkę dokumentujące wynagrodzenie z tytułu oddania A. sieci kanalizacji sanitarnej w dzierżawę. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem Gminy, wynagrodzenie z tego tytułu będzie opodatkowane VAT według podstawowej stawki podatku VAT, a w konsekwencji będzie wykazywane w rejestrach sprzedaży Gminy, w składanych deklaracjach VAT, a VAT należny będzie odprowadzany do właściwego Gminie urzędu skarbowego. Wybudowana kanalizacja sanitarna będzie służyła Gminie wyłącznie do wykonywania odpłatnie usług dzierżawy sieci na rzecz Spółki, co (...)

2017
1
lis

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

Fragment:

Na terenie, na którym Gmina realizuje budowę sieci wodociągowej od miejscowości O. do miejscowości W. oraz J., nie znajdują się gminne jednostki budżetowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina w związku z realizacją ww. inwestycji ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całkowitą kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki związane z budową sieci wodociągowej i budową przyłączy dla mieszkańców wsi O., W. i J.? Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje prawo do odliczenia w całości podatku od towarów i usług naliczonego na fakturach dokumentujących wydatki związane z budową sieci wodociągowej i wykonaniem przyłączy dla mieszkańców. Inwestycja jest realizowana w celu wykonania umów cywilnoprawnych zawieranych z mieszkańcami, z których wynika, że właściciele nieruchomości, które będą przyłączane do budowanej sieci wodociągowej zobowiązani zostaną do wpłaty określonej kwoty w określonym terminie. Gmina będzie świadczyć na rzecz mieszkańców usługi wykonania przyłączy do budowanej sieci wodociągowej w zamian za wynagrodzenie, co stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Czynności te Gmina będzie dokumentować fakturami VAT.

2017
4
paź

Istota:

Brak opodatkowania czynności udostępnienia oczyszczalni ścieków na podstawie umowy koncesji oraz ustalenie podstawy opodatkowania czynności udostępnienia oczyszczalni ścieków na podstawie umowy koncesji.

Fragment:

(...) sieci wodociągowo-kanalizacyjnej osobom trzecim. § 16 Koncesjonariusz jest obowiązany do zawarcia i odnawiania, przez cały okres obowiązywania umowy koncesji, umowy ubezpieczenia przedmiotowej sieci na sumę ubezpieczenia stanowiącą wartość odtworzeniową obiektu w dniu zawierania lub odnowienia umowy ubezpieczenia. Umowę ubezpieczenia Koncesjonariusz jest zobowiązany zawrzeć najpóźniej w dniu przekazania przedmiotowej sieci. Koncesjonariusz zobowiązany jest do przedłożenia Koncesjodawcy kopii zawartej i odnowionej polisy ubezpieczeniowej wraz z umową cesji w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Koncesjonariusz jest uprawniony do swobodnego wyboru ubezpieczyciela. § 17 Koncesjodawca jest uprawniony w każdym czasie do kontroli wykonywania umowy przez Koncesjoanriusza, w tym kontroli stanu technicznego sieci wodno-kanalizacyjnej. Koncesjonariusz jest zobowiązany zapewnić przedstawicielom Koncesjodawcy dostęp do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i udzielić im stosownych wyjaśnień. Przeprowadzenie kontroli nie może ograniczać normalnego funkcjonowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Wyboru i zmiany osób wykonujących kontroli dokonuje Koncesjodawca. Koncesjodawca może wezwać Koncesjonariusza do usunięcia uchybień w wykonywaniu umowy i wyznaczyć mu w tym celu stosowny termin, nie krótszy niż 14 dni.

2017
8
cze

Istota:

Brak prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupami towarów i usług związanych z dostarczaniem wody, remontami sieci wodociągowej, inwestycjami w infrastrukturę wodociągową, rozbudowę, modernizacją sieci, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ww. zakupami towarów i usług z zastosowaniem prewspółczynnika uregulowanego w art. 86 ust. 2a-2g ustawy o podatku od towarów i usług VAT, prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupami towarów i usług służącymi wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT takich jak odśnieżanie chodników czy prywatnych dojazdów do posesji

Fragment:

Reasumując stwierdzić należy, że po centralizacji rozliczeń, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków związanych z dostarczaniem wody, remontami sieci wodociągowej, inwestycjami w infrastrukturę wodociągową, rozbudową, modernizacją sieci, wskazanych w opisie sprawy. Natomiast Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku zakupami towarów i usług związanych z dostarczaniem wody, remontami sieci wodociągowej, inwestycjami w infrastrukturę wodociągową, rozbudową, modernizacją sieci jedynie w zakresie w jakim zakupy te będą miały związek z wykonywaniem przez niego czynności opodatkowanych zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 86 ust. 1 i 86 ust. 2a i następne ustawy. oraz z § 3 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r., w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, pod warunkiem niezaistnienia negatywnych przesłanek zawartych w art. 88 ustawy. Ponadto w sytuacji gdy Wnioskodawca będzie nabywał towary i usługi związane z dostarczaniem wody, remontami sieci wodociągowej, inwestycjami w infrastrukturę wodociągową, rozbudową, modernizacją sieci w ramach działalności gospodarczej zarówno do czynności opodatkowanych, jak i do czynności zwolnionych od podatku, celem obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu zastosowanie znajdzie również proporcja, o której mowa w art. 90 ustawy.

2016
5
gru

Istota:

Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową sieci wodno-kanalizacyjnych z uwagi na fakt, że będą one dzierżawione spółce gminnej.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 18 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 16 sierpnia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych w miejscowościach: W., S., B., L. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest podatnikiem VAT czynnym i będzie ponosiła wydatki na budowę sieci wodno kanalizacyjnych w następujących miejscowościach: W., S., B., L. Zakres tej inwestycji będzie obejmował m.in.: dokumentację projektową, roboty budowlane, nadzór inwestycyjny. Po wybudowaniu ww. sieci wodno-kanalizacyjnych będą one wydzierżawiane przez Gminę Zakładowi Gospodarki Komunalnej w J. sp. z o.o. (Gmina jest 100% udziałowcem Zakładu Gospodarki Komunalnej w J.). Na wydatki poniesione na ww. inwestycję będą wystawione faktury VAT na Gminę. Po zakończeniu budowy, sieci wodno kanalizacyjnych w miejscowościach: W., S., B., L będą ujęte w ewidencji środków trwałych Gminy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z wydatkami inwestycyjnymi ? Zdaniem Wnioskodawcy, może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z wydatkami inwestycyjnymi na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych w miejscowościach: W., S., B., L., gdyż będą służyły działalności opodatkowanej (będzie zawarta cywilnoprawna umowa dzierżawy z Zakładem Gospodarki Komunalnej).

2016
24
cze

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży prawa własności gruntu działek oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Fragment:

W ramach ZDARZENIA PRZYSZŁEGO NR 1: Sieci techniczne uzbrojenia przebiegają przez następujące działki działka nr 856/3 - sieci napowietrzne SN będące własnością TD; działki nr 401/3, 402 oraz 368 - sieci napowietrzne SN będące własnością TD Sieci techniczne uzbrojenia nie przebiegają przez działkę nr 587/1. W ramach ZDARZENIA PRZYSZŁEGO NR 2: Przez działkę nr 6824/2 przebiegają następujące sieci uzbrojenia technicznego: sieć kanalizacyjna RPWiK.; sieć wodociągowa będąca własnością RPWiK; wodociąg magistralny będący własnością GPW, nieczynny rurociąg będący własnością GPW; sieć ciepłownicza będąca własnością AMP; gazociąg średnioprężny PE będący własnością PSG; nieczynny gazociąg średnioprężny stalowy będący własnością PSG; sieć kanalizacji teletechnicznej będąca własnością OP. Pkt 2 . W ramach ZDARZENIA PRZYSZŁEGO NR 1:Na dzień sprzedaży wyodrębnione działki (nr 856/3, 587/1, 402, 368, 401/3 ) nie będą objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie zostanie wydana dla tych działek decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W ramach ZDARZENIA PRZYSZŁEGO NR 2: Na dzień sprzedaży wyodrębniona działka (nr 6824/2) nie będzie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie zostanie wydana dla niej decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2016
8
sty

Istota:

Opodatkowanie stawką 23% czynności wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rzecz Gminy.

Fragment:

Zakład wykonuje również: przyłącza wodno-kanalizacyjne, budowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na zlecenie Gminy, wydaje warunki techniczne dla przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Symbol PKWiU dla wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz budowy sieci to 43.22.11. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Zakład postępuje prawidłowo wystawiając faktury VAT ze stawką 23% za wykonanie czynności związanych z budową przyłączeń wodno-kanalizacyjnych, budową i przebudową sieci wodno-kanalizacyjnych na zlecenie Gminy oraz za wydawanie warunków technicznych... Zdaniem Wnioskodawcy, do ww. czynności powinno się stosować stawkę 23%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

2015
20
gru

Istota:

Czy różnica powstała między rzeczywistą wartością przejmowanej sieci a wartością, którą Spółka płaci inwestorowi za przejmowaną sieć nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu

Fragment:

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że na podstawie obowiązującego w Spółce „ Regulaminu przejmowania przez Spółkę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów, którzy wybudowali je ze środków własnych ”, Spółka nabywa elementy wybudowanej sieci od inwestorów prywatnych, którymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta. W wyniku transakcji następuje przeniesienie własności sieci na rzecz Spółki. Spółka stając się właścicielem sieci, wprowadza ją do ewidencji środków trwałych po wartości ustalonej na podstawie obowiązującego w Spółce regulaminu przejmowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów oraz podpisanej z inwestorem umowy, który wybudował je ze środków własnych. Wartość przejmowanej sieci jest ustalona na podstawie modelu wyceny wartości sieci, który jest załącznikiem do regulaminu. Model ten oparty jest na wycenie w podejściu dochodowym, metodą inwestycyjną, techniką kapitalizacji prostej (przyjęto wprost metodologię z zasad wyceny nieruchomości). Podstawą obliczeń są wartości czynszów dzierżawnych sieci z umów ich dzierżawy, powiązane bezpośrednio z wartością odtworzeniową tych sieci. Przy czym wartość odtworzeniowa została określona jako wartość przy średnich warunkach wykonawstwa, klasy gruntu, zagłębienia, stopnia utrudnienia robót itp. oraz z uwzględnieniem kosztów dodatkowych, przyjętych na poziomie 7% (przygotowania, nadzoru i odbioru inwestycji).

2015
10
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportem sieci kanalizacyjnych.

Fragment:

(...) sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 2 stycznia 2006 r., corocznie odnawiana, sieć kanalizacyjna, wybudowana w 2005 r., eksploatowana przez Spółkę na podstawie umowy o świadczenie usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 2 stycznia 2006 r., corocznie odnawiana, a następnie umowy dzierżawy z dnia 2 kwietnia 2013 r. , sieć kanalizacyjna, wybudowana w 2007 r., eksploatowana przez Spółkę na podstawie umowy o świadczenie usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 3 stycznia 2011 r., corocznie odnawiana, a następnie umowy dzierżawy z dnia 2 kwietnia 2013 r. , sieć kanalizacyjna zlewnia III, wybudowana w 2007 r., eksploatowana przez Spółkę na podstawie umowy o świadczenie usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 30 grudnia 2008 r. corocznie odnawiana, sieć kanalizacyjna, wybudowana w 2008 r., eksploatowana przez Spółkę na podstawie umowy o świadczenie usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 3 stycznia 2011 r., corocznie odnawiana, a następnie umowy dzierżawy z dnia 2 kwietnia 2013 r. , sieć kanalizacyjna, (...)