Sieć | Interpretacje podatkowe

Sieć | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sieć. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie odpłatnego udostępniania sieci kanalizacji sanitarnej oraz prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
Fragment:
Poprzez umowę dzierżawy A. wejdzie w posiadanie tej sieci, co zapewni Spółce prawo do korzystania z sieci. W konsekwencji Spółka będzie bezpośrednio zawierała umowy z odbiorcami usług o przyłączenie się do sieci oraz o odbiór ścieków komunalnych. A. jako eksploatator tego majątku będzie prowadził przy jego pomocy działalność gospodarczą opodatkowaną VAT w postaci świadczenia usług odprowadzania ścieków. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie wykorzystywana przez A. wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT w postaci świadczenia odpłatnych usług odprowadzania ścieków. W związku z zawartą umową dzierżawy Gmina będzie wystawiała faktury VAT na Spółkę dokumentujące wynagrodzenie z tytułu oddania A. sieci kanalizacji sanitarnej w dzierżawę. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem Gminy, wynagrodzenie z tego tytułu będzie opodatkowane VAT według podstawowej stawki podatku VAT, a w konsekwencji będzie wykazywane w rejestrach sprzedaży Gminy, w składanych deklaracjach VAT, a VAT należny będzie odprowadzany do właściwego Gminie urzędu skarbowego. Wybudowana kanalizacja sanitarna będzie służyła Gminie wyłącznie do wykonywania odpłatnie usług dzierżawy sieci na rzecz Spółki, co (...)
2017
21
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
Fragment:
Na terenie, na którym Gmina realizuje budowę sieci wodociągowej od miejscowości O. do miejscowości W. oraz J., nie znajdują się gminne jednostki budżetowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina w związku z realizacją ww. inwestycji ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całkowitą kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki związane z budową sieci wodociągowej i budową przyłączy dla mieszkańców wsi O., W. i J.? Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje prawo do odliczenia w całości podatku od towarów i usług naliczonego na fakturach dokumentujących wydatki związane z budową sieci wodociągowej i wykonaniem przyłączy dla mieszkańców. Inwestycja jest realizowana w celu wykonania umów cywilnoprawnych zawieranych z mieszkańcami, z których wynika, że właściciele nieruchomości, które będą przyłączane do budowanej sieci wodociągowej zobowiązani zostaną do wpłaty określonej kwoty w określonym terminie. Gmina będzie świadczyć na rzecz mieszkańców usługi wykonania przyłączy do budowanej sieci wodociągowej w zamian za wynagrodzenie, co stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Czynności te Gmina będzie dokumentować fakturami VAT.
2017
1
lis

Istota:
Brak opodatkowania czynności udostępnienia oczyszczalni ścieków na podstawie umowy koncesji oraz ustalenie podstawy opodatkowania czynności udostępnienia oczyszczalni ścieków na podstawie umowy koncesji.
Fragment:
(...) sieci wodociągowo-kanalizacyjnej osobom trzecim. § 16 Koncesjonariusz jest obowiązany do zawarcia i odnawiania, przez cały okres obowiązywania umowy koncesji, umowy ubezpieczenia przedmiotowej sieci na sumę ubezpieczenia stanowiącą wartość odtworzeniową obiektu w dniu zawierania lub odnowienia umowy ubezpieczenia. Umowę ubezpieczenia Koncesjonariusz jest zobowiązany zawrzeć najpóźniej w dniu przekazania przedmiotowej sieci. Koncesjonariusz zobowiązany jest do przedłożenia Koncesjodawcy kopii zawartej i odnowionej polisy ubezpieczeniowej wraz z umową cesji w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Koncesjonariusz jest uprawniony do swobodnego wyboru ubezpieczyciela. § 17 Koncesjodawca jest uprawniony w każdym czasie do kontroli wykonywania umowy przez Koncesjoanriusza, w tym kontroli stanu technicznego sieci wodno-kanalizacyjnej. Koncesjonariusz jest zobowiązany zapewnić przedstawicielom Koncesjodawcy dostęp do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i udzielić im stosownych wyjaśnień. Przeprowadzenie kontroli nie może ograniczać normalnego funkcjonowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Wyboru i zmiany osób wykonujących kontroli dokonuje Koncesjodawca. Koncesjodawca może wezwać Koncesjonariusza do usunięcia uchybień w wykonywaniu umowy i wyznaczyć mu w tym celu stosowny termin, nie krótszy niż 14 dni.
2017
4
paź

Istota:
Brak prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupami towarów i usług związanych z dostarczaniem wody, remontami sieci wodociągowej, inwestycjami w infrastrukturę wodociągową, rozbudowę, modernizacją sieci, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ww. zakupami towarów i usług z zastosowaniem prewspółczynnika uregulowanego w art. 86 ust. 2a-2g ustawy o podatku od towarów i usług VAT, prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupami towarów i usług służącymi wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT takich jak odśnieżanie chodników czy prywatnych dojazdów do posesji
Fragment:
Reasumując stwierdzić należy, że po centralizacji rozliczeń, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków związanych z dostarczaniem wody, remontami sieci wodociągowej, inwestycjami w infrastrukturę wodociągową, rozbudową, modernizacją sieci, wskazanych w opisie sprawy. Natomiast Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku zakupami towarów i usług związanych z dostarczaniem wody, remontami sieci wodociągowej, inwestycjami w infrastrukturę wodociągową, rozbudową, modernizacją sieci jedynie w zakresie w jakim zakupy te będą miały związek z wykonywaniem przez niego czynności opodatkowanych zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 86 ust. 1 i 86 ust. 2a i następne ustawy. oraz z § 3 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r., w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, pod warunkiem niezaistnienia negatywnych przesłanek zawartych w art. 88 ustawy. Ponadto w sytuacji gdy Wnioskodawca będzie nabywał towary i usługi związane z dostarczaniem wody, remontami sieci wodociągowej, inwestycjami w infrastrukturę wodociągową, rozbudową, modernizacją sieci w ramach działalności gospodarczej zarówno do czynności opodatkowanych, jak i do czynności zwolnionych od podatku, celem obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu zastosowanie znajdzie również proporcja, o której mowa w art. 90 ustawy.
2017
8
cze

Istota:
Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową sieci wodno-kanalizacyjnych z uwagi na fakt, że będą one dzierżawione spółce gminnej.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 18 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 16 sierpnia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych w miejscowościach: W., S., B., L. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest podatnikiem VAT czynnym i będzie ponosiła wydatki na budowę sieci wodno kanalizacyjnych w następujących miejscowościach: W., S., B., L. Zakres tej inwestycji będzie obejmował m.in.: dokumentację projektową, roboty budowlane, nadzór inwestycyjny. Po wybudowaniu ww. sieci wodno-kanalizacyjnych będą one wydzierżawiane przez Gminę Zakładowi Gospodarki Komunalnej w J. sp. z o.o. (Gmina jest 100% udziałowcem Zakładu Gospodarki Komunalnej w J.). Na wydatki poniesione na ww. inwestycję będą wystawione faktury VAT na Gminę. Po zakończeniu budowy, sieci wodno kanalizacyjnych w miejscowościach: W., S., B., L będą ujęte w ewidencji środków trwałych Gminy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z wydatkami inwestycyjnymi ? Zdaniem Wnioskodawcy, może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z wydatkami inwestycyjnymi na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych w miejscowościach: W., S., B., L., gdyż będą służyły działalności opodatkowanej (będzie zawarta cywilnoprawna umowa dzierżawy z Zakładem Gospodarki Komunalnej).
2016
5
gru

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży prawa własności gruntu działek oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu.
Fragment:
W ramach ZDARZENIA PRZYSZŁEGO NR 1: Sieci techniczne uzbrojenia przebiegają przez następujące działki działka nr 856/3 - sieci napowietrzne SN będące własnością TD; działki nr 401/3, 402 oraz 368 - sieci napowietrzne SN będące własnością TD Sieci techniczne uzbrojenia nie przebiegają przez działkę nr 587/1. W ramach ZDARZENIA PRZYSZŁEGO NR 2: Przez działkę nr 6824/2 przebiegają następujące sieci uzbrojenia technicznego: sieć kanalizacyjna RPWiK.; sieć wodociągowa będąca własnością RPWiK; wodociąg magistralny będący własnością GPW, nieczynny rurociąg będący własnością GPW; sieć ciepłownicza będąca własnością AMP; gazociąg średnioprężny PE będący własnością PSG; nieczynny gazociąg średnioprężny stalowy będący własnością PSG; sieć kanalizacji teletechnicznej będąca własnością OP. Pkt 2 . W ramach ZDARZENIA PRZYSZŁEGO NR 1:Na dzień sprzedaży wyodrębnione działki (nr 856/3, 587/1, 402, 368, 401/3 ) nie będą objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie zostanie wydana dla tych działek decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W ramach ZDARZENIA PRZYSZŁEGO NR 2: Na dzień sprzedaży wyodrębniona działka (nr 6824/2) nie będzie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie zostanie wydana dla niej decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2016
24
cze

Istota:
Opodatkowanie stawką 23% czynności wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rzecz Gminy.
Fragment:
Zakład wykonuje również: przyłącza wodno-kanalizacyjne, budowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na zlecenie Gminy, wydaje warunki techniczne dla przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Symbol PKWiU dla wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz budowy sieci to 43.22.11. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Zakład postępuje prawidłowo wystawiając faktury VAT ze stawką 23% za wykonanie czynności związanych z budową przyłączeń wodno-kanalizacyjnych, budową i przebudową sieci wodno-kanalizacyjnych na zlecenie Gminy oraz za wydawanie warunków technicznych... Zdaniem Wnioskodawcy, do ww. czynności powinno się stosować stawkę 23%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).
2016
8
sty

Istota:
Czy różnica powstała między rzeczywistą wartością przejmowanej sieci a wartością, którą Spółka płaci inwestorowi za przejmowaną sieć nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu
Fragment:
Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że na podstawie obowiązującego w Spółce „ Regulaminu przejmowania przez Spółkę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów, którzy wybudowali je ze środków własnych ”, Spółka nabywa elementy wybudowanej sieci od inwestorów prywatnych, którymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta. W wyniku transakcji następuje przeniesienie własności sieci na rzecz Spółki. Spółka stając się właścicielem sieci, wprowadza ją do ewidencji środków trwałych po wartości ustalonej na podstawie obowiązującego w Spółce regulaminu przejmowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów oraz podpisanej z inwestorem umowy, który wybudował je ze środków własnych. Wartość przejmowanej sieci jest ustalona na podstawie modelu wyceny wartości sieci, który jest załącznikiem do regulaminu. Model ten oparty jest na wycenie w podejściu dochodowym, metodą inwestycyjną, techniką kapitalizacji prostej (przyjęto wprost metodologię z zasad wyceny nieruchomości). Podstawą obliczeń są wartości czynszów dzierżawnych sieci z umów ich dzierżawy, powiązane bezpośrednio z wartością odtworzeniową tych sieci. Przy czym wartość odtworzeniowa została określona jako wartość przy średnich warunkach wykonawstwa, klasy gruntu, zagłębienia, stopnia utrudnienia robót itp. oraz z uwzględnieniem kosztów dodatkowych, przyjętych na poziomie 7% (przygotowania, nadzoru i odbioru inwestycji).
2015
20
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportem sieci kanalizacyjnych.
Fragment:
(...) sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 2 stycznia 2006 r., corocznie odnawiana, sieć kanalizacyjna, wybudowana w 2005 r., eksploatowana przez Spółkę na podstawie umowy o świadczenie usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 2 stycznia 2006 r., corocznie odnawiana, a następnie umowy dzierżawy z dnia 2 kwietnia 2013 r. , sieć kanalizacyjna, wybudowana w 2007 r., eksploatowana przez Spółkę na podstawie umowy o świadczenie usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 3 stycznia 2011 r., corocznie odnawiana, a następnie umowy dzierżawy z dnia 2 kwietnia 2013 r. , sieć kanalizacyjna zlewnia III, wybudowana w 2007 r., eksploatowana przez Spółkę na podstawie umowy o świadczenie usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 30 grudnia 2008 r. corocznie odnawiana, sieć kanalizacyjna, wybudowana w 2008 r., eksploatowana przez Spółkę na podstawie umowy o świadczenie usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 3 stycznia 2011 r., corocznie odnawiana, a następnie umowy dzierżawy z dnia 2 kwietnia 2013 r. , sieć kanalizacyjna, (...)
2015
10
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności przekazania aportem sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz nieruchomości zabudowanych ujęciami wody
Fragment:
Gmina jest właścicielem sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz nieruchomości zabudowanych ujęciami wody. Sieci wodociągowe, kanalizacyjne i nieruchomości zabudowane ujęciami wody zostały wybudowane w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę ............ Środki trwałe po wybudowaniu pozostawały majątkiem Gminy, natomiast na podstawie umów o eksploatację użytkowało je bezpłatnie ............. Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. Spółka osiągała z tego tytułu przychody opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Sieci wodociągowe i sieci kanalizacyjne oraz ujęcia wody były faktycznie przedmiotem nieodpłatnego użytkowania przez BPK sp. z o.o., które wykonuje zadania użyteczności publicznej. Podatek naliczony wynikający z tych faktur wystawionych przez wykonawców na Gminę nie został odliczony, gdyż Gminie nie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących budowę sieci i ujęć wody wobec braku związku ze sprzedażą opodatkowaną, gdyż nie uzyskiwała przychodów ze sprzedaży wody i odbioru ścieków. Nie ponoszono wydatków na ulepszenie tego majątku, w stosunku do których Gmina miała prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego.
2015
10
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Sieć
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.