Sieć | Interpretacje podatkowe

Sieć | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sieć. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową sieci wodno-kanalizacyjnych z uwagi na fakt, że będą one dzierżawione spółce gminnej.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 18 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 16 sierpnia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych w miejscowościach: W., S., B., L. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest podatnikiem VAT czynnym i będzie ponosiła wydatki na budowę sieci wodno kanalizacyjnych w następujących miejscowościach: W., S., B., L. Zakres tej inwestycji będzie obejmował m.in.: dokumentację projektową, roboty budowlane, nadzór inwestycyjny. Po wybudowaniu ww. sieci wodno-kanalizacyjnych będą one wydzierżawiane przez Gminę Zakładowi Gospodarki Komunalnej w J. sp. z o.o. (Gmina jest 100% udziałowcem Zakładu Gospodarki Komunalnej w J.). Na wydatki poniesione na ww. inwestycję będą wystawione faktury VAT na Gminę. Po zakończeniu budowy, sieci wodno kanalizacyjnych w miejscowościach: W., S., B., L będą ujęte w ewidencji środków trwałych Gminy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z wydatkami inwestycyjnymi ? Zdaniem Wnioskodawcy, może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z wydatkami inwestycyjnymi na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych w miejscowościach: W., S., B., L., gdyż będą służyły działalności opodatkowanej (będzie zawarta cywilnoprawna umowa dzierżawy z Zakładem Gospodarki Komunalnej).
2016
5
gru

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży prawa własności gruntu działek oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu.
Fragment:
W ramach ZDARZENIA PRZYSZŁEGO NR 1: Sieci techniczne uzbrojenia przebiegają przez następujące działki działka nr 856/3 - sieci napowietrzne SN będące własnością TD; działki nr 401/3, 402 oraz 368 - sieci napowietrzne SN będące własnością TD Sieci techniczne uzbrojenia nie przebiegają przez działkę nr 587/1. W ramach ZDARZENIA PRZYSZŁEGO NR 2: Przez działkę nr 6824/2 przebiegają następujące sieci uzbrojenia technicznego: sieć kanalizacyjna RPWiK.; sieć wodociągowa będąca własnością RPWiK; wodociąg magistralny będący własnością GPW, nieczynny rurociąg będący własnością GPW; sieć ciepłownicza będąca własnością AMP; gazociąg średnioprężny PE będący własnością PSG; nieczynny gazociąg średnioprężny stalowy będący własnością PSG; sieć kanalizacji teletechnicznej będąca własnością OP. Pkt 2 . W ramach ZDARZENIA PRZYSZŁEGO NR 1:Na dzień sprzedaży wyodrębnione działki (nr 856/3, 587/1, 402, 368, 401/3 ) nie będą objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie zostanie wydana dla tych działek decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W ramach ZDARZENIA PRZYSZŁEGO NR 2: Na dzień sprzedaży wyodrębniona działka (nr 6824/2) nie będzie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie zostanie wydana dla niej decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2016
24
cze

Istota:
Opodatkowanie stawką 23% czynności wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rzecz Gminy.
Fragment:
Zakład wykonuje również: przyłącza wodno-kanalizacyjne, budowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na zlecenie Gminy, wydaje warunki techniczne dla przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Symbol PKWiU dla wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz budowy sieci to 43.22.11. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Zakład postępuje prawidłowo wystawiając faktury VAT ze stawką 23% za wykonanie czynności związanych z budową przyłączeń wodno-kanalizacyjnych, budową i przebudową sieci wodno-kanalizacyjnych na zlecenie Gminy oraz za wydawanie warunków technicznych... Zdaniem Wnioskodawcy, do ww. czynności powinno się stosować stawkę 23%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).
2016
8
sty

Istota:
Czy różnica powstała między rzeczywistą wartością przejmowanej sieci a wartością, którą Spółka płaci inwestorowi za przejmowaną sieć nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu
Fragment:
Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że na podstawie obowiązującego w Spółce „ Regulaminu przejmowania przez Spółkę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów, którzy wybudowali je ze środków własnych ”, Spółka nabywa elementy wybudowanej sieci od inwestorów prywatnych, którymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta. W wyniku transakcji następuje przeniesienie własności sieci na rzecz Spółki. Spółka stając się właścicielem sieci, wprowadza ją do ewidencji środków trwałych po wartości ustalonej na podstawie obowiązującego w Spółce regulaminu przejmowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów oraz podpisanej z inwestorem umowy, który wybudował je ze środków własnych. Wartość przejmowanej sieci jest ustalona na podstawie modelu wyceny wartości sieci, który jest załącznikiem do regulaminu. Model ten oparty jest na wycenie w podejściu dochodowym, metodą inwestycyjną, techniką kapitalizacji prostej (przyjęto wprost metodologię z zasad wyceny nieruchomości). Podstawą obliczeń są wartości czynszów dzierżawnych sieci z umów ich dzierżawy, powiązane bezpośrednio z wartością odtworzeniową tych sieci. Przy czym wartość odtworzeniowa została określona jako wartość przy średnich warunkach wykonawstwa, klasy gruntu, zagłębienia, stopnia utrudnienia robót itp. oraz z uwzględnieniem kosztów dodatkowych, przyjętych na poziomie 7% (przygotowania, nadzoru i odbioru inwestycji).
2015
20
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportem sieci kanalizacyjnych.
Fragment:
(...) sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 2 stycznia 2006 r., corocznie odnawiana, sieć kanalizacyjna, wybudowana w 2005 r., eksploatowana przez Spółkę na podstawie umowy o świadczenie usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 2 stycznia 2006 r., corocznie odnawiana, a następnie umowy dzierżawy z dnia 2 kwietnia 2013 r. , sieć kanalizacyjna, wybudowana w 2007 r., eksploatowana przez Spółkę na podstawie umowy o świadczenie usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 3 stycznia 2011 r., corocznie odnawiana, a następnie umowy dzierżawy z dnia 2 kwietnia 2013 r. , sieć kanalizacyjna zlewnia III, wybudowana w 2007 r., eksploatowana przez Spółkę na podstawie umowy o świadczenie usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 30 grudnia 2008 r. corocznie odnawiana, sieć kanalizacyjna, wybudowana w 2008 r., eksploatowana przez Spółkę na podstawie umowy o świadczenie usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 3 stycznia 2011 r., corocznie odnawiana, a następnie umowy dzierżawy z dnia 2 kwietnia 2013 r. , sieć kanalizacyjna, (...)
2015
10
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności przekazania aportem sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz nieruchomości zabudowanych ujęciami wody
Fragment:
Gmina jest właścicielem sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz nieruchomości zabudowanych ujęciami wody. Sieci wodociągowe, kanalizacyjne i nieruchomości zabudowane ujęciami wody zostały wybudowane w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę ............ Środki trwałe po wybudowaniu pozostawały majątkiem Gminy, natomiast na podstawie umów o eksploatację użytkowało je bezpłatnie ............. Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. Spółka osiągała z tego tytułu przychody opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Sieci wodociągowe i sieci kanalizacyjne oraz ujęcia wody były faktycznie przedmiotem nieodpłatnego użytkowania przez BPK sp. z o.o., które wykonuje zadania użyteczności publicznej. Podatek naliczony wynikający z tych faktur wystawionych przez wykonawców na Gminę nie został odliczony, gdyż Gminie nie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących budowę sieci i ujęć wody wobec braku związku ze sprzedażą opodatkowaną, gdyż nie uzyskiwała przychodów ze sprzedaży wody i odbioru ścieków. Nie ponoszono wydatków na ulepszenie tego majątku, w stosunku do których Gmina miała prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego.
2015
10
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności przekazania aportem sieci kanalizacji sanitarnej.
Fragment:
Wybudowana w roku 2005 sieć należała do majątku M. Związek nie ponosił wydatków na jej ulepszenie i nie uzyskiwał przychodów ze sprzedaży i odbioru ścieków. W roku 2006 przedmiotową sieć przekazał nieodpłatnie do eksploatacji Sp. z o.o. do obsługi systemu kanalizacji sanitarnej oraz odbioru ścieków. Z tytułu udostępnienia ww. sieci Spółce, M. nie czerpał żadnych korzyści. Obecnie M. przekazał majątek kanalizacyjny Gminom członkowskim, w tym Miastu, które ponosiło koszty budowy powyższych sieci w ramach wkładu własnego. Przekazanie majątku nastąpiło nieodpłatnie, w formie dokumentu PT. Przejęte na stan sieci kanalizacji sanitarnej docelowo mają zostać wniesione aportem (bez działek gruntowych) do spółki z o.o., w której Miasto posiada udziały. Planowany aport sieci na rzecz Spółki z o.o. zostanie dokonany w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Sieć nie była i nie będzie ulepszana przez Miasto przed wniesieniem jej aportem do PWiK. Miastu nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z nabyciem przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej (sieć przekazana Miastu przez M. nie była opodatkowana VAT i udokumentowana fakturą).
2015
24
wrz

Istota:
Opodatkowanie dostawy działki ewidencyjnej o nr 1/363, na której posadowione są sieci techniczne.
Fragment:
U. z 2011 r., Nr 177, poz.1054 ze zm.; dalej: ustawa o VAT) w odniesieniu do poszczególnych sieci technicznych znajdujących się na Działce ewidencyjnej przysługuje Wnioskodawcy. 3.Własność nakładów na sieci techniczne znajdujących się na Działce ewidencyjnej. Odnosząc się do punktu I.3 Wezwania, Wnioskodawca informuje, że jest wyłącznym właścicielem nakładów na sieci techniczne znajdujące się na Działce ewidencyjnej będącej przedmiotem wniosku z dnia 12 maja 2015 r. 4.Okoliczności powstania sieci technicznych znajdujących się na Działce ewidencyjnej. Odpowiadając na zapytanie zawarte w punkcie I.4 Wezwania, Spółka pragnie wskazać, że sieci techniczne posadowione na Działce ewidencyjnej powstały co do zasady w związku z procesami inwestycyjnymi przeprowadzanymi w okresie kiedy przedsiębiorstwo, do którego majątku należy Działka ewidencyjna funkcjonowało jako przedsiębiorstwo państwowe - H im. W. 5.Sieci techniczne jako składnik majątku. W nawiązaniu do pkt I.5 Wezwania, Wnioskodawca pragnie poinformować, że sieci techniczne posadowione na Działce ewidencyjnej należą do majątku przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. 6.Rozliczenia z tytułu naniesień na Działce ewidencyjnej. W odpowiedzi na punkt 1.6 Wezwania, Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, że między stronami planowanej umowy zamiany nie dojdzie do rozliczenia nakładów z tytułu naniesień w postaci sieci technicznych.
2015
11
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów.
Fragment:
Czy w momencie podpisania umowy przekazania sieci lub umowy w formie aktu notarialnego rozliczającego budowę sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej i podczas dokonywania przelewów Wnioskodawca powinien wystawić inwestorowi PIT-8C i uznać zwrot kosztów budowy sieci jako pozostałe źródła przychodów... Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot kosztów budowy sieci dokonywane przez przedsiębiorstwo lub gminę stanowi przychód z innych źródeł i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W momencie dokonania zwrotu kosztów dla inwestora, Zainteresowany powinien wystawić PIT-8C i uznać tym samym zwrot jako pozostałe źródła przychodów. Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 03 listopada 2011r. nr ILPB1/415-966/11-4/IM , Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe, wskazując m.in., że (...)dokonany przez Wnioskodawcę zwrot poniesionych nakładów przez inwestorów prywatnych lub osoby prawne na wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowić będzie przychód, który po pomniejszeniu o udokumentowane koszty, tj. wydatki związane z jej wybudowaniem, o których mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowany winien zostać na zasadach określonych w art. 27 tej ustawy.
2015
8
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych z tytułu odpłatnego przejęcia przez Gminę urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego od osoby fizycznej, która poniosła koszty związane z budową sieci wodno–kanalizacyjnej.
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 08 kwietnia 2010 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu osobom fizycznym kosztów budowy sieci wodno – kanalizacyjnej. Interpretacja wydana została na wniosek z dnia 15 stycznia 2010 r. Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że W maju 2007 r. Wnioskodawca rozpoczął budowę domu jednorodzinnego. Do działki Wnioskodawcy, jak i sąsiednich nie była doprowadzona sieć wodno – kanalizacyjna. Dlatego Wnioskodawca rozpoczął starania o ich wybudowanie. W związku z tym, że działka budowlana leży na końcu przyszłej sieci, Wnioskodawca był zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej. Na początku 2007 r. Wnioskodawca z Gminnego Zakładu Usług Komunalnych otrzymał warunki techniczne na wykonanie sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych i rozpoczął dalszą procedurę otrzymania pozwolenia na budowę, które uzyskał 24 września 2007 r. wydane przez Starostwo Powiatowe. W wydanych przez Gminę warunkach technicznych na budowę sieci Wnioskodawca zobowiązany był: do wykonania sieci zgodnie z projektem budowlanym – wykonano, zgłosić do gminy gotowość sieci do odbioru technicznego – odbiór został wykonany, do przekazania wybudowanych urządzeń wodno – kanalizacyjnych na majątek Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.
2015
8
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Sieć
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.