Separacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to separacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
26
lut

Istota:

Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania.

Fragment:

W treści wniosku wskazano, że Wnioskodawczyni pozostaje z mężem w separacji. Wyjaśnić więc należy, że stosownie do art. 614 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 788) orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej. Z treści zacytowanego przepisu wynika, że z orzeczeniem separacji ustawodawca wiąże co do zasady, skutki zbliżone do tych, jakie wywołuje rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Przewiduje jednak pewne wyjątki różniące obie instytucje, do których należy utrzymanie węzła małżeńskiego. Samo orzeczenie separacji nie oznacza bowiem ustania małżeństwa, a jego trwanie jest jedną z właściwości kształtujących tę instytucję. Prowadzi to do wniosku, że pomimo orzeczenia separacji Wnioskodawczyni mieści się w kręgu osób wskazanych w art. 4a ust. 1 ustawy. W rezultacie stwierdzić więc należy, że w przypadku nabycia na podstawie testamentu spadku po mężu, z którym Wnioskodawczyni pozostaje w separacji, po spełnieniu wszystkich wymaganych przepisami prawa warunków, w tym zgłoszenia w stosownym terminie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego faktu nabycia, Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik w 2006 r. może skorzystać z preferencyjnego sposobu opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci?

Fragment:

Stan faktyczny i stanowisko strony: Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na mocy wyroku sądowego, który uprawomocnił się w 2006 r., pozostaje Pan z żoną w separacji. Wprawdzie wspólnie Państwo zamieszkują jednakże prowadzą odrębne gospodarstwa domowe. Na Pana wyłącznym utrzymaniu pozostaje 20-letnia córka – uczennica II roku dwuletniej szkoły policealnej, co potwierdziła córka w załączonym do przedmiotowego wniosku oświadczeniu z dnia 10.01.2007 r. Wskazał Pan ponadto, iż w aktach sprawy o separację sąd zaznaczył, że córka będzie pod wyłączną Pana opieką i na całkowitym Pana utrzymaniu. Przedstawioną przez Pana we wniosku sytuację rodzinną potwierdziła również żona w załączonym do wniosku piśmie z dnia 10.01.2007 r., w którym oświadczyła, że pomimo wspólnego zamieszkania prowadzicie Państwo odrębne gospodarstwa domowe, oraz że podczas rozprawy sądowej o separację Waszego małżeństwa, zobowiązał się Pan przed sądem do wyłącznej opieki i utrzymania Waszej córki, co zostało zapisane w aktach sprawy, i z której to obietnicy do tej pory wywiązuje się sumiennie. Oświadczył Pan ponadto, że zarówno Pan jak i córka w 2006 nie prowadzili i obecnie nie prowadzą działalności gospodarczej. Według przedstawionego w niniejszej sprawie własnego stanowiska uważa Pan, że za rok 2006 będzie mógł skorzystać z preferencyjnego sposobu opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci.

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik ma prawo do rozliczenia się za 2005 r. jako osoba samotnie wychowująca dziecko ?

Fragment:

Według art. 6 ust. 5 za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dokumentem potwierdzającym prawo do zastosowania preferencyjnego rozliczenia dochodowego dla podatnika, jako osoby samotnie jest prawomocny wyrok orzekający separację. Zgodnie z art. 365 § 1 oraz art. 435 § 1 ustawy z dnia 17.11. 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zmianami) wiążące dla stron, sądów, organów państwowych, organów administracji publicznej jak i osób trzecich są tylko orzeczenia prawomocne, co oznacza, że wyrok orzekający separację musi się uprawomocnić. W przedmiotowej sprawie wyrok wydany został w dniu 12.12.2005 r., natomiast orzeczenie stało się prawomocne w dniu 3.01.2006 r. Mając na uwadze powyższe organ podatkowy stwierdza, iż podatniczka nie mogła skorzystać za 2005 r. z preferencyjnego rozliczenia się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, o którym mowa w art. 6 ust . 4 ustawy. Rozliczenie takie będzie możliwe dopiero za 2006 r. Mając na uwadze powyższe postanowiono jak sentencji. Powyższa informacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika w stanie prawnym obowiązującym w dniu wydania interpretacji, a traci swoją ważność z dniem zmiany przepisów prawa, które były jej przedmiotem.

2011
1
mar

Istota:

Jakie są warunki umożliwiające rozliczenie podatku za 2005 r. jako "samotny rodzic"?

Fragment:

Za osobę samotnie wychowującą dzieci, uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Przepis ten wymienia między innymi osoby, w stosunku do których orzeczono separację w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dokumentem potwierdzającym prawo do zastosowania preferencyjnego rozliczenia podatku dochodowego dla podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, jest wyrok orzekający separację lub rozwód. Należy zaznaczyć, że przepisy podatkowe nie precyzują od jakiego momentu osoba rozwiedziona stanie się osobą samotną. Wskazane jest zatem odwołanie się do przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 z 1964 r. poz. 296 ze zm.). Zgodnie z art. 365 § 1 oraz art. 435 § 1 kpc, wiążące dla stron, sądów, organów państwowych, organów administracji publicznej jak i osób trzecich są tylko orzeczenia prawomocne. Wyrok orzekający separację lub rozwód musi się uprawomocnić. W Pani przypadku będzie to rozwód orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu.

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy zastosowania przepsiu art. 6 ust.4 w związku z art. 6 ust.5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 zm.)

Fragment:

(...) separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.Podatniczka na mocy prawomocnego wyroku Sadu Okręgowego z dnia 03.12.2004r. pozostaje w separacji ze swoim mężem. Tak więc w świetle przytoczonego przepisu Podatniczka jest osobą samotnie wychowującą dzieci. Przepis art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci "w roku podatkowym". Dlatego z preferencyjnego opodatkowania mogą skorzystać osoby, które samotnie wychowywały dziecko tylko przez część roku podatkowego. Dotyczy to takich osób, które w trakcie danego roku podatkowego uzyskały status osoby samotnie wychowującej dziecko tj. owdowiały, rozwiodły się lub uzyskały orzeczenie o separacji, jak również osób, które w ciągu roku utraciły status osoby samotnie wychowującej dziecko, gdyż wstąpiły w związek małżeński. Wnioskodawczyni pozostaje w separacji od 03.12.2004r. i od tego dnia przysługuje jej status osoby samotnie wychowującej dzieci.

2011
1
lut

Istota:

Czy osoba samotnie wychowująca dziecko może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli status ten uzyskała dopiero w trakcie rozliczanego roku podatkowego?

Fragment:

Przepis ten wymienia między innymi osoby, w stosunku do których orzeczono separację w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dokumentem potwierdzającym prawo do zastosowania preferencyjnego rozliczenia podatku dochodowego dla Pani, jako osoby samotnie wychowującej małoletnie dziecko, będzie wyrok wydany w 2005r. orzekający separację. Jak stwierdzono w złożonym zapytaniu, 24-letni syn, student wyższej uczelni, osiąga dochody opodatkowane, przez co wyłączony zostaje z osób wymienionych w art. 6 ust. 4 updof. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określają obowiązującego okresu pozostawania w roku podatkowym osobą samotnie wychowującą małoletnie dzieci, aby skorzystać z preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla tej grupy podatników. W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany podziela zajęte przez Panią stanowisko we wniosku, z zastrzeżeniem, że zachowane będą omówione wcześniej warunki. Zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej, powyższa interpretacja ta nie jest dla Pani wiążąca, wiąże natomiast właściwy organ podatkowy i organ kontroli skarbowej ( art. 14 b § 2 ). Na podstawie art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej przysługuje Pani prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego.