Sędzia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sędzia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
gru

Istota:

Obowiązki płatnika z tytułu wypłat dokonywanych sędziom sportowym

Fragment:

Sędziowie nie są pracownikami Wnioskodawcy, jedynie w sporadycznych przypadkach mają podpisaną umowę zlecenie jeśli sędzia jednocześnie np. prowadził obsługę techniczną zawodów. Delegacja dla sędziego określa m.in. imię i nazwisko sędziego, pesel oraz termin i miejsce zawodów. Za przeprowadzenie zawodów sędziom przysługuje wynagrodzenie w formie ekwiwalentu sędziowskiego. Kwoty należności określane są w tabelach zgodnie z regulaminem Polskich Związków Sportowych w danej kategorii wiekowej lub klasie. Przed odbyciem zawodów sędziowie wypełniają oświadczenie dla celów podatkowych. Sędziowie nie są pracownikami Wnioskodawcy a osiągany przez nich przychód z tego tytułu kwalifikowany jest jako działalność wykonywana osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509). Analiza przedstawionego stanu faktycznego wskazuje, że nie zostanie spełniona przesłanka dotycząca zawarcia między stronami umowy (na podstawie których sędziowie będą prowadzić zawody), z której dodatkowo wynikałaby kwota należności nieprzekraczająca 200 zł. Do sędziowania zawodów sportowych sędzia jest delegowany przez związek sportowy. Natomiast wypłaty sędziemu należności (ekwiwalentu sędziowskiego) dokonuje Wnioskodawca na podstawie rachunku/delegacji.

2018
15
kwi

Istota:

Opodatkowanie ekwiwalentu wypłacanego sędziom sportowym.

Fragment:

Na każdych zawodach obecny musi być sędzia sportowy, delegowany przez Związek. Związek wypełnia delegację dla sędziego, określa jego imię i nazwisko, rodzaj zawodów, ich termin oraz funkcję (np. sędzia główny, sędzia na boisku), drużyny pomiędzy którymi odbędą się zawody. Na podstawie tak wypełnionej delegacji sędzia stawia się we wskazanym terminie i miejscu, aby wykonać określone czynności. Następnie wypełnia świadczenie dla celów podatkowych podając swoje dane identyfikacyjne. Po zakończonym meczu sędzia wypełnia rachunek dotyczący ekwiwalentu sędziowskiego w kwotach określonych przez Związek (Wojewódzki Związek lub Polski Związek) zawartych w Tabeli ekwiwalentów dla sędziów (Tabela jest opracowana na podstawie uchwały). Wypłata z wyżej wymienionego tytułu następuje każdorazowo po zakończeniu meczu a jednorazowe wynagrodzenie za przeprowadzenie zawodów w większości przypadków nie przekracza kwoty 200 zł. Płatnik nie zawiera z sędziami umów regulujących kwotę należności. Jej wysokość wynika z tabel zgodnie z uchwałami podjętymi przez poszczególne związki sportowe na szczeblu krajowym. Sędziowie wyznaczeni do prowadzenia rozgrywek nie są pracownikami płatnika, a działalność którą wykonują jest działalnością wykonywaną osobiście.

2018
26
sty

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłat dokonywanych sędziom sportowym

Fragment:

Sędziowie przeprowadzający mecze nie są pracownikami Wnioskodawcy, nie prowadzą też działalności gospodarczej polegającej na sędziowaniu, a jedynie działalność wykonywaną osobiście. Wnioskodawca wypłaca wynagrodzenia dla sędziów za przeprowadzenie zawodów sportowych, nie zawiera z nimi umów za przeprowadzenie zawodów sportowych, umów o pracę, ani innych umów cywilnoprawnych. Nie zawiera również umów regulujących wysokość wypłacanego ekwiwalentu. Analiza przedstawionego stanu faktycznego wskazuje, że w przedstawionym przypadku nie zostanie spełniona przesłanka dotycząca zawarcia między stronami umowy (na podstawie których sędziowie będą prowadzić zawody), z której dodatkowo wynikałaby kwota należności nieprzekraczająca 200 zł. Do sędziowania zawodów sportowych sędzia jest delegowany przez związek sportowy. Natomiast wypłaty sędziemu należności (ekwiwalentu sędziowskiego) dokonuje Wnioskodawca na podstawie rachunku/delegacji/ekwiwalentu sędziowskiego. Zatem, inny podmiot deleguje sędziego (związek sportowy), a inny wypłaca mu należność sędziowską (Wnioskodawca). Sędziego i Wnioskodawcę, z tytułu przeprowadzenia zawodów sportowych, nie łączy więc żadna umowa.

2018
19
sty

Istota:

Czy w opisanej sytuacji od wynagrodzenia do 200 zł wypłaconego dla sędziego należy pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 18% przychodu, wynikający z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), pomimo że pomiędzy sędzią sportowym, a płatnikiem nie jest zawierana umowa na przeprowadzenie zawodów sportowych, czy pobrać podatek od wynagrodzenia do 200 zł na zasadach ogólnych na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy?

Fragment:

Za pośrednictwem organu Zarządu Wnioskodawcy jakim jest Wydział Sędziowski deleguje sędziów na zawody na terenie województwa .... Wnioskodawca jest płatnikiem wynagrodzeń dla sędziów za przeprowadzenie zawodów sportowych na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnika z sędziami nie wiąże umowa o pracę, ani żadna umowa cywilnoprawna zawarta w formie pisemnej. Wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie wystawionej delegacji sędziowskiej (rozliczenie kosztów). Na dokumencie tym zamieszczone są dane sędziego, rodzaj zawodów, termin i miejsce oraz kwota brutto, wyliczony podatek i kwota do zapłaty. Wypłata następuje po zakończeniu meczu, a jednorazowe wynagrodzenie za prowadzenie zawodów nie przekracza kwoty 200 zł. Płatnik nie zawiera z sędziami umów regulujących kwotę należności. Jej wysokość wynika z tabeli ekwiwalentów uchwalonych przed każdym sezonem przez Zarząd Wnioskodawcy. Płatnik nie zawiera żadnych umów cywilnoprawnych, na podstawie których sędziowie prowadzą zawody. Jest to uzasadnione zasadami zachowania bezstronności sędziego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w opisanej sytuacji od wynagrodzenia do 200 zł wypłaconego dla sędziego należy pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 18% przychodu, wynikający z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2018
4
sty

Istota:

Ustalenie czy wartość sfinansowanych przez Spółkę świadczeń na rzecz pracownika z tytułu zakwaterowania jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości 500 zł miesięcznie.

Fragment:

(...) sędziemu podatkiem zryczałtowanym jest łączne spełnienie warunków określonych w przytoczonym wyżej art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.: należność musi wynikać z zawartej umowy, jej wysokość nie może przekraczać 200 zł, a ponadto sędzia nie może być pracownikiem płatnika. Analiza przedstawionego stanu faktycznego wskazuje, iż spełniony jest tylko jeden warunek, czyli brak umowy o pracę łączącej sędziego sportowego z Wnioskodawcą. Jednakże przesłanki dotyczące zawarcia między stronami umowy, z której dodatkowo wynikałaby kwota należności nieprzekraczająca 200 zł, nie zostały spełnione. Do sędziowania zawodów sportowych sędzia jest delegowany przez Kolegium Sędziów. Natomiast wypłaty sędziemu należności (ekwiwalentu sędziowskiego) dokonuje klub sportowy na podstawie rachunku wystawianego przez sędziego delegowanego do obsługi meczu. Zatem inny podmiot deleguje sędziego (Kolegium Sędziów), a inny wypłaca mu należność sędziowską (Wnioskodawca). Sędziego i Wnioskodawcę nie łączy, więc żadna umowa. Rachunek stanowiący podstawę wypłaty ekwiwalentu sędziowskiego nie jest bowiem tożsamy z umową.

2018
4
sty

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłat dokonywanych sędziom sportowym

Fragment:

Sędziowie przeprowadzający mecze nie są pracownikami Wnioskodawcy, nie prowadzą też działalności gospodarczej polegającej na sędziowaniu, a jedynie działalność wykonywaną osobiście. Wnioskodawca wypłaca wynagrodzenia dla sędziów za przeprowadzenie zawodów sportowych, nie zawiera z nimi umów za przeprowadzenie zawodów sportowych, umów o pracę, ani innych umów cywilnoprawnych. Nie zawiera również umów regulujących wysokość wypłacanego ekwiwalentu. Analiza przedstawionego stanu faktycznego wskazuje, że w przedstawionym przypadku nie zostanie spełniona przesłanka dotycząca zawarcia między stronami umowy (na podstawie których sędziowie będą prowadzić zawody), z której dodatkowo wynikałaby kwota należności nieprzekraczająca 200 zł. Do sędziowania zawodów sportowych sędzia jest delegowany przez związek sportowy. Natomiast wypłaty sędziemu należności (ekwiwalentu sędziowskiego) dokonuje Wnioskodawca na podstawie rachunku/delegacji/ekwiwalentu sędziowskiego. Zatem, inny podmiot deleguje sędziego (związek sportowy), a inny wypłaca mu należność sędziowską (Wnioskodawca). Sędziego i Wnioskodawcę, z tytułu przeprowadzenia zawodów sportowych, nie łączy więc żadna umowa.

2017
13
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatami dokonywanymi na rzecz sędziów sportowych.

Fragment:

Wnioskodawca nie będzie zawierał z sędziami umów regulujących kwotę należności. Jej wysokość wynika z tabel uchwalonych przez poszczególne związki sportowe. Jako organizator zawodów sportowych, Wnioskodawca nie będzie zawierał żadnych umów cywilnoprawnych, na podstawie których sędziowie będą prowadzić zawody. Wnioskodawca nawet nie ma możliwości zawarcia umowy z sędzią z wyprzedzeniem, gdyż jest on oddelegowany przez Związek Sportowy, a jego personalia nie są znane przed rozegraniem meczu. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego wskazuje, że w przedstawionym przypadku nie zostanie spełniona przesłanka dotycząca zawarcia między stronami umowy (na podstawie których sędziowie będą prowadzić zawody), z której dodatkowo wynikałaby kwota należności nieprzekraczająca 200 zł. Do sędziowania zawodów sportowych sędzia jest delegowany przez Związek Sportowy. Natomiast wypłaty sędziemu należności (ekwiwalentu sędziowskiego) dokonuje Wnioskodawca na podstawie rachunku/delegacji/ekwiwalentu sędziowskiego. Zatem, inny podmiot deleguje sędziego (Związek Sportowy), a inny wypłaca mu należność sędziowską (Wnioskodawca). Sędziego i Wnioskodawcę, z tytułu przeprowadzenia zawodów sportowych, nie łączy więc żadna umowa.

2017
13
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatami dokonywanymi na rzecz sędziów sportowych.

Fragment:

Jako organizator zawodów sportowych, Wnioskodawca nie będzie zawierał żadnych umów cywilnoprawnych, na podstawie których sędziowie będą prowadzić zawody. Wnioskodawca nawet nie ma możliwości zawarcia umowy z sędzią z wyprzedzeniem, gdyż jest on oddelegowany przez Związek Sportowy, a jego personalia nie są znane przed rozegraniem meczu. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego wskazuje, że w przedstawionym przypadku nie zostanie spełniona przesłanka dotycząca zawarcia między stronami umowy (na podstawie których sędziowie będą prowadzić zawody), z której dodatkowo wynikałaby kwota należności nieprzekraczająca 200 zł. Dodatkowo Wnioskodawca będzie pracodawcą sędziego. Do sędziowania zawodów sportowych sędzia jest delegowany przez Związek Sportowy. Natomiast wypłaty sędziemu należności (ekwiwalentu sędziowskiego) dokonuje Wnioskodawca na podstawie rachunku/delegacji/ekwiwalentu sędziowskiego. Zatem, inny podmiot deleguje sędziego (Związek Sportowy), a inny wypłaca mu należność sędziowską (Wnioskodawca). Sędziego i Wnioskodawcę, z tytułu przeprowadzenia zawodów sportowych, nie łączy więc żadna umowa. Rachunek/delegacja stanowiący podstawę wypłaty ekwiwalentu sędziowskiego nie jest bowiem tożsamy z umową. W konsekwencji, brak między stronami umowy oznacza, że nawet w sytuacji, gdy kwota ekwiwalentu sędziowskiego wynikająca z rachunku/delegacji nie przekracza 200 zł, należność ta nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
13
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatami dokonywanymi na rzecz sędziów sportowych.

Fragment:

Jako organizator zawodów sportowych, Wnioskodawca nie będzie zawierał żadnych umów cywilnoprawnych, na podstawie których sędziowie będą prowadzić zawody. Wnioskodawca nawet nie ma możliwości zawarcia umowy z sędzią z wyprzedzeniem, gdyż jest on oddelegowany przez Związek Sportowy, a jego personalia nie są znane przed rozegraniem meczu. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego wskazuje, że w przedstawionym przypadku nie zostanie spełniona przesłanka dotycząca zawarcia między stronami umowy (na podstawie których sędziowie będą prowadzić zawody), z której dodatkowo wynikałaby kwota należności nieprzekraczająca 200 zł. Wnioskodawcę z sędzią będzie łączyła umowa zlecenie, której przedmiotem nie będzie pełnienie obowiązków sędziego. Do sędziowania zawodów sportowych sędzia jest delegowany przez Związek Sportowy. Natomiast wypłaty sędziemu należności (ekwiwalentu sędziowskiego) dokonuje Wnioskodawca na podstawie rachunku/delegacji/ekwiwalentu sędziowskiego. Zatem, inny podmiot deleguje sędziego (Związek Sportowy), a inny wypłaca mu należność sędziowską (Wnioskodawca). Sędziego i Wnioskodawcę, z tytułu przeprowadzenia zawodów sportowych, nie łączy więc żadna umowa. Rachunek/delegacja stanowiący podstawę wypłaty ekwiwalentu sędziowskiego nie jest bowiem tożsamy z umową.

2017
24
sie

Istota:

Czy w opisanej sytuacji od wynagrodzenia do 200 zł, wypłaconego dla sędziego należy pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 18% przychodu, wynikający z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo że pomiędzy sędzią sportowym a Gminnym Ośrodkiem Sportu nie będzie zawierana umowa na przeprowadzenie zawodów sportowych, czy pobrać podatek od wynagrodzenia do 200 zł na zasadach ogólnych na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy wg skali z uwzględnieniem 20% kosztów uzyskania przychodu?

Fragment:

Z sędziami nie będzie Wnioskodawcę wiązać umowa o pracę, ani żadna umowa cywilnoprawna zawarta w formie pisemnej. Sędziów na dany mecz kieruje Śląski Związek (np. Piłki Siatkowej, Piłki Ręcznej). Sędziowie czasami są kierowani kilka razy w miesiącu, a czasami tylko jeden raz w roku. Wypłata wynagrodzenia będzie następować na podstawie wystawionego rachunku/ekwiwalentu sędziowskiego-ryczałt za sędziowanie zawodów Związku Piłki (np. Siatkowej, Ręcznej). Na dokumencie tym zamieszczone będą dane sędziego, rodzaj zawodów, termin i miejsce oraz kwota brutto, wyliczony podatek i kwota do zapłaty. Wypłata będzie następowała każdorazowo po zakończeniu meczu, a jednorazowe wynagrodzenie za prowadzenie zawodów w większości przypadków nie będzie przekraczać kwoty 200 zł. Jest ono uzależnione od taryfikatora danego związku sportowego. Wnioskodawca nie będzie zawierał z sędziami umów regulujących kwotę należności. Jej wysokość wynika z tabel uchwalonych przez poszczególne związki sportowe na szczeblu krajowym. Jako organizator zawodów sportowych, Wnioskodawca nie będzie zawierał żadnych umów cywilnoprawnych, na podstawie których sędziowie prowadzą zawody.