Sędzia | Interpretacje podatkowe

Sędzia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sędzia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłat dokonywanych sędziom sportowym
Fragment:
Sędziowie przeprowadzający mecze nie są pracownikami Wnioskodawcy, nie prowadzą też działalności gospodarczej polegającej na sędziowaniu, a jedynie działalność wykonywaną osobiście. Wnioskodawca wypłaca wynagrodzenia dla sędziów za przeprowadzenie zawodów sportowych, nie zawiera z nimi umów za przeprowadzenie zawodów sportowych, umów o pracę, ani innych umów cywilnoprawnych. Nie zawiera również umów regulujących wysokość wypłacanego ekwiwalentu. Analiza przedstawionego stanu faktycznego wskazuje, że w przedstawionym przypadku nie zostanie spełniona przesłanka dotycząca zawarcia między stronami umowy (na podstawie których sędziowie będą prowadzić zawody), z której dodatkowo wynikałaby kwota należności nieprzekraczająca 200 zł. Do sędziowania zawodów sportowych sędzia jest delegowany przez związek sportowy. Natomiast wypłaty sędziemu należności (ekwiwalentu sędziowskiego) dokonuje Wnioskodawca na podstawie rachunku/delegacji/ekwiwalentu sędziowskiego. Zatem, inny podmiot deleguje sędziego (związek sportowy), a inny wypłaca mu należność sędziowską (Wnioskodawca). Sędziego i Wnioskodawcę, z tytułu przeprowadzenia zawodów sportowych, nie łączy więc żadna umowa.
2018
26
sty

Istota:
Czy w opisanej sytuacji od wynagrodzenia do 200 zł wypłaconego dla sędziego należy pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 18% przychodu, wynikający z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), pomimo że pomiędzy sędzią sportowym, a płatnikiem nie jest zawierana umowa na przeprowadzenie zawodów sportowych, czy pobrać podatek od wynagrodzenia do 200 zł na zasadach ogólnych na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy?
Fragment:
Za pośrednictwem organu Zarządu Wnioskodawcy jakim jest Wydział Sędziowski deleguje sędziów na zawody na terenie województwa .... Wnioskodawca jest płatnikiem wynagrodzeń dla sędziów za przeprowadzenie zawodów sportowych na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnika z sędziami nie wiąże umowa o pracę, ani żadna umowa cywilnoprawna zawarta w formie pisemnej. Wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie wystawionej delegacji sędziowskiej (rozliczenie kosztów). Na dokumencie tym zamieszczone są dane sędziego, rodzaj zawodów, termin i miejsce oraz kwota brutto, wyliczony podatek i kwota do zapłaty. Wypłata następuje po zakończeniu meczu, a jednorazowe wynagrodzenie za prowadzenie zawodów nie przekracza kwoty 200 zł. Płatnik nie zawiera z sędziami umów regulujących kwotę należności. Jej wysokość wynika z tabeli ekwiwalentów uchwalonych przed każdym sezonem przez Zarząd Wnioskodawcy. Płatnik nie zawiera żadnych umów cywilnoprawnych, na podstawie których sędziowie prowadzą zawody. Jest to uzasadnione zasadami zachowania bezstronności sędziego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w opisanej sytuacji od wynagrodzenia do 200 zł wypłaconego dla sędziego należy pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 18% przychodu, wynikający z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2018
19
sty

Istota:
Ustalenie czy wartość sfinansowanych przez Spółkę świadczeń na rzecz pracownika z tytułu zakwaterowania jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości 500 zł miesięcznie.
Fragment:
(...) sędziemu podatkiem zryczałtowanym jest łączne spełnienie warunków określonych w przytoczonym wyżej art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.: należność musi wynikać z zawartej umowy, jej wysokość nie może przekraczać 200 zł, a ponadto sędzia nie może być pracownikiem płatnika. Analiza przedstawionego stanu faktycznego wskazuje, iż spełniony jest tylko jeden warunek, czyli brak umowy o pracę łączącej sędziego sportowego z Wnioskodawcą. Jednakże przesłanki dotyczące zawarcia między stronami umowy, z której dodatkowo wynikałaby kwota należności nieprzekraczająca 200 zł, nie zostały spełnione. Do sędziowania zawodów sportowych sędzia jest delegowany przez Kolegium Sędziów. Natomiast wypłaty sędziemu należności (ekwiwalentu sędziowskiego) dokonuje klub sportowy na podstawie rachunku wystawianego przez sędziego delegowanego do obsługi meczu. Zatem inny podmiot deleguje sędziego (Kolegium Sędziów), a inny wypłaca mu należność sędziowską (Wnioskodawca). Sędziego i Wnioskodawcę nie łączy, więc żadna umowa. Rachunek stanowiący podstawę wypłaty ekwiwalentu sędziowskiego nie jest bowiem tożsamy z umową.
2018
4
sty

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłat dokonywanych sędziom sportowym
Fragment:
Sędziowie przeprowadzający mecze nie są pracownikami Wnioskodawcy, nie prowadzą też działalności gospodarczej polegającej na sędziowaniu, a jedynie działalność wykonywaną osobiście. Wnioskodawca wypłaca wynagrodzenia dla sędziów za przeprowadzenie zawodów sportowych, nie zawiera z nimi umów za przeprowadzenie zawodów sportowych, umów o pracę, ani innych umów cywilnoprawnych. Nie zawiera również umów regulujących wysokość wypłacanego ekwiwalentu. Analiza przedstawionego stanu faktycznego wskazuje, że w przedstawionym przypadku nie zostanie spełniona przesłanka dotycząca zawarcia między stronami umowy (na podstawie których sędziowie będą prowadzić zawody), z której dodatkowo wynikałaby kwota należności nieprzekraczająca 200 zł. Do sędziowania zawodów sportowych sędzia jest delegowany przez związek sportowy. Natomiast wypłaty sędziemu należności (ekwiwalentu sędziowskiego) dokonuje Wnioskodawca na podstawie rachunku/delegacji/ekwiwalentu sędziowskiego. Zatem, inny podmiot deleguje sędziego (związek sportowy), a inny wypłaca mu należność sędziowską (Wnioskodawca). Sędziego i Wnioskodawcę, z tytułu przeprowadzenia zawodów sportowych, nie łączy więc żadna umowa.
2018
4
sty

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wypłatami dokonywanymi na rzecz sędziów sportowych.
Fragment:
Wnioskodawca nie będzie zawierał z sędziami umów regulujących kwotę należności. Jej wysokość wynika z tabel uchwalonych przez poszczególne związki sportowe. Jako organizator zawodów sportowych, Wnioskodawca nie będzie zawierał żadnych umów cywilnoprawnych, na podstawie których sędziowie będą prowadzić zawody. Wnioskodawca nawet nie ma możliwości zawarcia umowy z sędzią z wyprzedzeniem, gdyż jest on oddelegowany przez Związek Sportowy, a jego personalia nie są znane przed rozegraniem meczu. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego wskazuje, że w przedstawionym przypadku nie zostanie spełniona przesłanka dotycząca zawarcia między stronami umowy (na podstawie których sędziowie będą prowadzić zawody), z której dodatkowo wynikałaby kwota należności nieprzekraczająca 200 zł. Do sędziowania zawodów sportowych sędzia jest delegowany przez Związek Sportowy. Natomiast wypłaty sędziemu należności (ekwiwalentu sędziowskiego) dokonuje Wnioskodawca na podstawie rachunku/delegacji/ekwiwalentu sędziowskiego. Zatem, inny podmiot deleguje sędziego (Związek Sportowy), a inny wypłaca mu należność sędziowską (Wnioskodawca). Sędziego i Wnioskodawcę, z tytułu przeprowadzenia zawodów sportowych, nie łączy więc żadna umowa.
2017
13
gru

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wypłatami dokonywanymi na rzecz sędziów sportowych.
Fragment:
Jako organizator zawodów sportowych, Wnioskodawca nie będzie zawierał żadnych umów cywilnoprawnych, na podstawie których sędziowie będą prowadzić zawody. Wnioskodawca nawet nie ma możliwości zawarcia umowy z sędzią z wyprzedzeniem, gdyż jest on oddelegowany przez Związek Sportowy, a jego personalia nie są znane przed rozegraniem meczu. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego wskazuje, że w przedstawionym przypadku nie zostanie spełniona przesłanka dotycząca zawarcia między stronami umowy (na podstawie których sędziowie będą prowadzić zawody), z której dodatkowo wynikałaby kwota należności nieprzekraczająca 200 zł. Dodatkowo Wnioskodawca będzie pracodawcą sędziego. Do sędziowania zawodów sportowych sędzia jest delegowany przez Związek Sportowy. Natomiast wypłaty sędziemu należności (ekwiwalentu sędziowskiego) dokonuje Wnioskodawca na podstawie rachunku/delegacji/ekwiwalentu sędziowskiego. Zatem, inny podmiot deleguje sędziego (Związek Sportowy), a inny wypłaca mu należność sędziowską (Wnioskodawca). Sędziego i Wnioskodawcę, z tytułu przeprowadzenia zawodów sportowych, nie łączy więc żadna umowa. Rachunek/delegacja stanowiący podstawę wypłaty ekwiwalentu sędziowskiego nie jest bowiem tożsamy z umową. W konsekwencji, brak między stronami umowy oznacza, że nawet w sytuacji, gdy kwota ekwiwalentu sędziowskiego wynikająca z rachunku/delegacji nie przekracza 200 zł, należność ta nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
13
gru

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wypłatami dokonywanymi na rzecz sędziów sportowych.
Fragment:
Jako organizator zawodów sportowych, Wnioskodawca nie będzie zawierał żadnych umów cywilnoprawnych, na podstawie których sędziowie będą prowadzić zawody. Wnioskodawca nawet nie ma możliwości zawarcia umowy z sędzią z wyprzedzeniem, gdyż jest on oddelegowany przez Związek Sportowy, a jego personalia nie są znane przed rozegraniem meczu. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego wskazuje, że w przedstawionym przypadku nie zostanie spełniona przesłanka dotycząca zawarcia między stronami umowy (na podstawie których sędziowie będą prowadzić zawody), z której dodatkowo wynikałaby kwota należności nieprzekraczająca 200 zł. Wnioskodawcę z sędzią będzie łączyła umowa zlecenie, której przedmiotem nie będzie pełnienie obowiązków sędziego. Do sędziowania zawodów sportowych sędzia jest delegowany przez Związek Sportowy. Natomiast wypłaty sędziemu należności (ekwiwalentu sędziowskiego) dokonuje Wnioskodawca na podstawie rachunku/delegacji/ekwiwalentu sędziowskiego. Zatem, inny podmiot deleguje sędziego (Związek Sportowy), a inny wypłaca mu należność sędziowską (Wnioskodawca). Sędziego i Wnioskodawcę, z tytułu przeprowadzenia zawodów sportowych, nie łączy więc żadna umowa. Rachunek/delegacja stanowiący podstawę wypłaty ekwiwalentu sędziowskiego nie jest bowiem tożsamy z umową.
2017
13
gru

Istota:
Czy w opisanej sytuacji od wynagrodzenia do 200 zł, wypłaconego dla sędziego należy pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 18% przychodu, wynikający z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo że pomiędzy sędzią sportowym a Gminnym Ośrodkiem Sportu nie będzie zawierana umowa na przeprowadzenie zawodów sportowych, czy pobrać podatek od wynagrodzenia do 200 zł na zasadach ogólnych na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy wg skali z uwzględnieniem 20% kosztów uzyskania przychodu?
Fragment:
Z sędziami nie będzie Wnioskodawcę wiązać umowa o pracę, ani żadna umowa cywilnoprawna zawarta w formie pisemnej. Sędziów na dany mecz kieruje Śląski Związek (np. Piłki Siatkowej, Piłki Ręcznej). Sędziowie czasami są kierowani kilka razy w miesiącu, a czasami tylko jeden raz w roku. Wypłata wynagrodzenia będzie następować na podstawie wystawionego rachunku/ekwiwalentu sędziowskiego-ryczałt za sędziowanie zawodów Związku Piłki (np. Siatkowej, Ręcznej). Na dokumencie tym zamieszczone będą dane sędziego, rodzaj zawodów, termin i miejsce oraz kwota brutto, wyliczony podatek i kwota do zapłaty. Wypłata będzie następowała każdorazowo po zakończeniu meczu, a jednorazowe wynagrodzenie za prowadzenie zawodów w większości przypadków nie będzie przekraczać kwoty 200 zł. Jest ono uzależnione od taryfikatora danego związku sportowego. Wnioskodawca nie będzie zawierał z sędziami umów regulujących kwotę należności. Jej wysokość wynika z tabel uchwalonych przez poszczególne związki sportowe na szczeblu krajowym. Jako organizator zawodów sportowych, Wnioskodawca nie będzie zawierał żadnych umów cywilnoprawnych, na podstawie których sędziowie prowadzą zawody.
2017
24
sie

Istota:
Sposób opodatkowania wypłacanego ekwiwalentu sędziowskiego sędziom sportowym za przeprowadzane zawody sportowe, którego wartość każdorazowo nie przekracza kwoty 200 zł
Fragment:
Warunki świadczenia usługi są ustalane telefonicznie, a następnie znajdują potwierdzenie w rachunku wystawionym przez Kolegium Sędziów. Rachunek dotyczący ekwiwalentu sędziowskiego obejmuje kwoty określone przez dany związek, zawarty w tabeli ekwiwalentu dla sędziów, ustalonej na podstawie stosownych uchwał związku, bądź też kwoty niższe niż ustalone w tabeli, a uzyskane w wyniku negocjacji z Wnioskodawcą. Jednorazowe wynagrodzenie sędziego za przeprowadzony mecz często nie przekracza kwoty 200 złotych. Analiza przedstawionego stanu faktycznego wskazuje, że spełniony jest tylko jeden warunek, czyli brak umowy o pracę łączącej sędziego sportowego z Wnioskodawcą. Jednakże przesłanki dotyczące zawarcia między stronami umowy, z której dodatkowo wynikałaby kwota należności nieprzekraczająca 200 zł, nie zostały spełnione. Do sędziowania zawodów sportowych sędzia jest delegowany przez związek sportowy. Natomiast wypłaty sędziemu należności (ekwiwalentu sędziowskiego) dokonuje klub sportowy na podstawie rachunku sędziowskiego. Zatem, inny podmiot deleguje sędziego (związek sportowy), a inny wypłaca mu należność sędziowską (Wnioskodawca). Sędziego i Wnioskodawcę nie łączy więc żadna umowa. Rachunek stanowiący podstawę wypłaty ekwiwalentu sędziowskiego nie jest bowiem tożsamy z umową.
2017
18
maj

Istota:
Czy w opisanej sytuacji od ekwiwalentu do 200 zł brutto wypłacanego dla sędziego należy pobrać podatek w wysokości 18% przychodu, wynikający z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zasady ogólne), czy też od ekwiwalentu do 200 zł brutto należy pobrać ryczałtowany podatek wynikający z art. 30 ust. 1 pkt 5a ww. ustawy?
Fragment:
Na każdych zawodach, zgodnie z regulaminem, musi być sędzia sportowy, który jest delegowany przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Za wykonane czynności sędziemu przysługuje ekwiwalent, zgodnie ze stawkami zawartymi w tabeli ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów. Po zakończonym meczu sędzia wystawia rachunek dotyczący ekwiwalentu sędziowskiego. Sędziowie nie są pracownikami Wnioskodawcy, nie zostały z nimi podpisane żadne umowy cywilno-prawne oraz nie prowadzą działalności gospodarczej, polegającej na sędziowaniu (jest to dla nich działalność wykonywana osobiście). Wnioskodawca na podstawie rachunku wystawionego przez sędziego wypłaca ekwiwalent. Kwota do wypłaty wyliczona jest następująco: kwota brutto wynikająca z tabeli, następnie wyliczony jest podatek w oparciu o art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód jest pomniejszony o koszty uzyskania w wysokości 20%. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że w stosunku do wynagrodzeń dla delegowanych sędziów nie zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem jak wskazano we wniosku z sędziami nie są zawierane żadne umowy, jedynie na podstawie złożonych przez nich rachunków regulowane są należności.
2017
18
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Sędzia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.