Sędzia | Interpretacje podatkowe

Sędzia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sędzia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Związek Piłki Nożnej prawidłowo nalicza podatek od osób fizycznych w formie ryczałtu w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W powołanym przepisie ustawodawca nie zawarł żadnego zastrzeżenia dotyczącego rodzaju i formy zawarcia umowy, na mocy której sędzia miałby wykonywać wspomnianą działalność. Z wniosku wynika, że Związek w pisemnej delegacji wydawanej konkretnym osobom o statusie sędziego głównego, asystenta lub obserwatora zleca im sędziowanie zawodów o określonej klasie, odbywających się w oznaczonym terminie pomiędzy konkretnymi drużynami. Delegacja, wystawiana przez Związek, określała personalia sędziego (a więc była kierowana do określonej osoby), czynność, jakiej ma dokonać (sędzia główny, asystent, obserwator), klasę zawodów, ich termin i miejsce, drużyny, między którymi miały się odbyć zawody. Wprawdzie w delegacji Związek nie wskazywał wysokości wynagrodzenia za sędziowanie, kwota ta jednak była stronom znana. Zaoferowanie sędziemu prowadzenia wykonywania czynności podczas zawodów określonej klasy, przy określeniu jego funkcji i znajomości przez obie strony (Związek i sędziego) tabeli stawek było równoznaczne z ustaleniem wszystkich istotnych przedmiotowo elementów umowy, w tym również wynagrodzenia. W analizowanej sprawie sędzia nie jest pracownikiem Związku (płatnika) i wartość wypłacanych sędziemu przez Związek świadczeń nie jest wyższa niż 200 zł.
2016
7
lip

Istota:
Czy w opisanej sytuacji od wynagrodzenia do 200 zł wypłaconego dla sędziego należy pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 18% przychodu, wynikający z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), pomimo że pomiędzy sędzią sportowym a Wnioskodawcą nie jest zawierana umowa na przeprowadzenie zawodów sportowych, czy pobrać podatek od wynagrodzenia do 200 zł na zasadach ogólnych na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy?
Fragment:
Sędziów na dany mecz kieruje Wojewódzki Związek i Wnioskodawca nie wie, który sędzia będzie prowadził mecz. Sędziowie są z różnych miejscowości i czasami są kierowani kilka razy w miesiącu, a czasami tylko jeden raz w roku. Wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie wystawionej delegacji (rozliczenie kosztów). Na dokumencie tym zamieszczone są dane sędziego, rodzaj zawodów, termin i miejsce oraz kwota brutto, wyliczony podatek i kwota do zapłaty. Wypłata następuje każdorazowo po zakończeniu meczu, a jednorazowe wynagrodzenie za prowadzenie zawodów w większości przypadków nie przekracza kwoty 200 zł. Wnioskodawca (płatnik) nie zawiera z sędziami umów regulujących kwotę należności. Jej wysokość wynika z tabel, uchwalonych przez poszczególne związki sportowe na szczeblu krajowym. Organizatorzy zawodów sportowych nie zawierają żadnych umów cywilnoprawnych, na podstawie których sędziowie prowadzą zawody. Jest to uzasadnione zasadami zachowania bezstronności sędziego. Dlatego przyjęło się, że sędziowie delegowani są na zawody sportowe przez odpowiednie organy związków sportowych. Sędziami zawodów sportowych nie są pracownicy Wnioskodawcy.
2016
24
lut

Istota:
Opodatkowanie ekwiwalentu wypłacanego sędziom sportowym.
Fragment:
Na każdych zawodach, zgodnie z regulaminem musi być sędzia sportowy. Sędzia delegowany jest przez Wnioskodawcę poprzez wypełnienie dla sędziego druku wyznaczenia na zawody, który określa: imię i nazwisko sędziego czynność: sędzia główny, asystent lub obserwator, delegat d/s bezpieczeństwa której klasy są to zawody termin zawodów pomiędzy jakimi drużynami odbędą się zawody miejsce zawodów. Na podstawie tak wypełnionego dokumentu, sędzia stawia się we wskazanym terminie i miejscu, aby wykonać określone czynności, następnie wypełnia „ Oświadczenie dla celów podatkowych ” - podając swoje dane identyfikacyjne. Po zakończonym meczu sędzia wypełnia rachunek dotyczący ekwiwalentu sędziowskiego w kwocie określonej przez Wnioskodawcę zawartej w tabeli ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów piłki nożnej na terenie działania Wnioskodawcy - tabela ta została opracowana na podstawie Uchwał. Należność za wykonane czynności, określone w druku, wypłacana jest na podstawie ustalonego przez Wnioskodawcę ekwiwalentu. Kwota do wypłaty jest obliczana następująco: kwota brutto – zgodnie z tabelą - określona na podstawie zlecenia jakiej klasy zawodów dotyczyło sędziowanie, następnie wyliczony jest podatek dochodowy w wysokości 18% - jako ryczałt w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt 5a: tak obliczony i pobrany podatek płatnik - Wnioskodawca przekazuje do urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2015
27
lis

Istota:
Obowiązki płatnika z tytułu wypłat dokonywanych sędziom sportowym
Fragment:
Na każdych takich zawodach musi być obecny sędzia sportowy (jeden lub kilku). Sędziowie nie są pracownikami Wnioskodawcy, nie są zawierane z nimi żadne umowy pisemne (tj. umowy o pracę ani też umowy cywilnoprawne). Jest to raczej słowna ugoda (umowa ustna) na świadczenie usługi w postaci sędziowania. Za wykonanie usługi (sędziowanie) osobom tym zostaje wypłacony ryczałt sędziowski, którego wysokość uzależniona jest od rodzaju przeprowadzanych zawodów, a także od zakresu obowiązków sędziego. Zdarza się tak, że jedna osoba jest sędzią kilka razy w miesiącu, na różnych zawodach. Kwoty brutto takiego ryczałtu są różne: jedne do 200 zł, inne powyżej 200 zł. Jeśli sędzia brał udział w sędziowaniu kilku zawodów Wnioskodawca sumuje jego kwoty ryczałtów w skali całego miesiąca i jeśli ich suma wynosi do 200 zł brutto pobiera jedynie zryczałtowany podatek dochodowy 18% (bez naliczania kosztów uzyskania przychodu). W ten sam sposób Wnioskodawca postępuje jeśli sędzia brał udział w zawodach tylko jeden raz w miesiącu i uzyskał kwotę ryczałtu np. 50 zł brutto (mniej niż 200 zł brutto). Jeśli zaś sędzia ma naliczoną kwotę brutto powyżej 200 zł (za jednorazowe sędziowanie lub kilka w miesiącu – zsumowane) to Wnioskodawca nalicza koszty uzyskania przychodu 20% oraz podatek dochodowy od osób fizycznych 18%.
2015
26
lis

Istota:
Czy w opisanej sytuacji od wynagrodzenia do 200 zł wypłaconego dla sędziego należy pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 18% przychodu, wynikający z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo że pomiędzy sędzią sportowym a Wnioskodawcą nie jest zawierana umowa na przeprowadzenie zawodów sportowych, czy pobrać podatek od wynagrodzenia do 200 zł na zasadach ogólnych na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy?
Fragment:
Sędziów na dany mecz kieruje Wojewódzki Związek i Wnioskodawca nie wie, który sędzia będzie prowadził mecz. Sędziowie są z różnych miejscowości i czasami są kierowani kilka razy w miesiącu, a czasami tylko jeden raz w roku. Wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie wystawionej delegacji (rozliczenie kosztów). Na dokumencie tym zamieszczone są dane sędziego, rodzaj zawodów, termin i miejsce oraz kwota brutto, wyliczony podatek i kwota do zapłaty. Wypłata następuje każdorazowo po zakończeniu meczu, a jednorazowe wynagrodzenie za prowadzenie zawodów w większości przypadków nie przekracza kwoty 200 zł. Wnioskodawca (płatnik) nie zawiera z sędziami umów regulujących kwotę należności. Jej wysokość wynika z tabel, uchwalonych przez poszczególne związki sportowe na szczeblu krajowym. Organizatorzy zawodów sportowych nie zawierają żadnych umów cywilnoprawnych, na podstawie których sędziowie prowadzą zawody. Jest to uzasadnione zasadami zachowania bezstronności sędziego. Dlatego przyjęło się, że sędziowie delegowani są na zawody sportowe przez odpowiednie organy związków sportowych. Sędziami zawodów sportowych nie są pracownicy Wnioskodawcy.
2015
6
wrz

Istota:
Czy doliczając do kwoty ekwiwalentu sędziowskiego zryczałtowane koszty przejazdu Wnioskodawca postępuje prawidłowo? Czy od wypłaconych wynagrodzeń (ekwiwalentów sędziowskich + zryczałtowanych kosztów przejazdu) Wnioskodawca jest zobowiązany obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Zaliczki na podatek pobierane są jednorazowo, od każdej delegacji przestawionej przez sędziego po meczu, zgodnie z regulaminem ZPN, w którym zawarte jest zdanie o obowiązku uregulowania sędziemu ekwiwalentu w tym samym dniu po zakończonych zawodach sportowych. Wnioskodawca nadmienia, że sędziowie delegowani przez ZPN nie są związani z Nim umowami cywilno-prawnymi. Sędziowie delegowani przez ZPN przyjeżdżają na mecze z wypełnionymi już drukami delegacji sędziowskich. Wnioskodawca nigdy nie wie jakie koszty będzie musiał ponieść w związku z odbywającymi się meczami, nie wie również który z sędziów będzie prowadził zawody. Informacje te nie wynikają z umowy zawieranej pomiędzy Wnioskodawcą a sędzią, gdyż takowe nie są sporządzane. Wnioskodawca nie posiada wiedzy na jakich zasadach zatrudnieni są sędziowie w ZPN. Stawki ekwiwalentów sędziowskich oraz zryczałtowanych kosztów przejazdów na zawody sportowe ustalane są przez ZPN. W świetle powyższego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają kwoty wypłaconych sędziom ekwiwalentów sędziowskich. Natomiast zwrot kosztów podróży sędziom zawodów sportowych w formie „ zryczałtowanego kosztu podróży ” stanowi przychód dla świadczeniobiorcy. Przychód ten korzysta jednak ze zwolnienia od opodatkowania na zasadach i warunkach przewidzianych w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) w związku z ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
6
mar

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy w związku z wypłatą należności dla sędziów, jeżeli złożą oni oświadczenie, iż działają w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i wystawiają dla Związku fakturę za wykonane czynności?,Czy Wnioskodawca powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy w związku z wypłatą należności trenerom, jeżeli złożą oni oświadczenie, iż działają w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i wystawiają dla Związku fakturę za wykonywane czynności?
Fragment:
(...) sędziom i trenerom sportowym – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłat dokonywanych sędziom i trenerom sportowym. W wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Związek (Wnioskodawca, Związek) wypłaca sędziom należności za sędziowanie przez nich meczy. Zdarzają się przypadki, że sędziowie rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, której zakres obejmuje m. in. sędziowanie meczy. Sędziowie tacy wystawiają dla Wnioskodawcy faktury VAT na należne im z tytułu sędziowania kwoty, gdyż traktują je jako przychody z wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej. Wnioskodawca dysponuje więc oświadczeniami sędziów (ich materialnym potwierdzeniem są właśnie faktury VAT), że wykonywane przez nich świadczenia wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Analogicznie jak to było w przypadku sędziów, także wśród trenerów wykonujących na rzecz Wnioskodawcy świadczenia w postaci np. trenowania reprezentacji narodowych, zdarzają się przypadki, że prowadzą oni działalność gospodarczą obejmującą usługi trenerskie.
2015
28
sty

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłat dokonywanych sędziom sportowym
Fragment:
Niektórzy przedstawiają rachunek analogiczny jak w przypadku umowy - zlecenia, a wnioskodawca jako płatnik pobiera od wypłacanego wynagrodzenia zaliczkę za podatek dochodowy i wypłaca tym sędziom kwotę wynagrodzenia netto. Natomiast inni sędziowie przedstawiają za świadczoną pracę fakturę VAT bądź rachunek z oświadczeniem, iż należne im wynagrodzenie dotyczy czynności wchodzących w zakres prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W takiej sytuacji wnioskodawca wypłaca sędziom wynagrodzenie w wysokości brutto, nie pobierając jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca rozlicza wynagrodzenie sędziego sportowego na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT bądź też rachunku zawierającego oświadczenie, że wykonywane przez sędziego sportowego usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i powinien wypłacić sędziemu wynagrodzenie w wysokości brutto... Czy w powyższym przypadku wnioskodawca - jako czynny podatnik VAT - ma prawo uwzględnienia w swoich rozliczeniach kwoty podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktury VAT wystawionej przez sędziego sportowego... Odpowiedź na pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiła przedmiot zaskarżonej interpretacji.
2014
25
gru

Istota:
Opodatkowanie ekwiwalentu wypłacanego sędziom sportowym.
Fragment:
Za przeprowadzenie zawodów sportowych, Wnioskodawca będzie wypłacać sędziom wynagrodzenie na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie delegacji sędziowskiej. Wypłata będzie następowała każdorazowo po zakończonym meczu, a jednorazowa wypłata nie będzie przekraczała kwoty 200 zł. Z Wnioskodawcą sędziów nie będzie wiązała żadna umowa o pracę, ani żadna umowa cywilnoprawna. Na mecz sędziów kieruje związek. Wobec powyższego zadano następujące pytania. Czy w opisanej sytuacji od wynagrodzenia do 200 zł wypłacanego dla sędziego należy pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 18% przychodu, wynikający z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pomimo, że pomiędzy sędzią sportowym a Wnioskodawcą nie jest zawierana umowa na przeprowadzenie zawodów sportowych. Czy od wynagrodzenia do 200 zł pobrać podatek na zasadach ogólnych na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy... Zdaniem Wnioskodawcy, od wynagrodzenia do 200 zł wypłaconego dla sędziego, należy pobrać podatek na zasadach ogólnych na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2014
21
wrz

Istota:
Czy w roku podatkowym 2013 oraz 2014 r. dochody (ekwiwalent) z tytułu prowadzenia zawodów sportowych sędziego piłkarskiego powinny być pomniejszone o koszt uzyskania przychodu (20%) jeżeli ekwiwalent nie przekroczył kwoty 200 zł od jednego płatnika (klubu sportowego) za przeprowadzenie jednych zawodów (jednego rachunku sędziego) czy też zastosowanie będzie miał art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Co ma zrobić podatnik (sędzia piłki nożnej) jeżeli wystawiał on rachunek sędziego za zawody (w roku podatkowym 2013) gdy ekwiwalent nie przekroczył kwoty 200 zł od jednego płatnika (klubu sportowego) za przeprowadzenie jednych zawodów (jednego rachunku sędziego za zawody) bez uwzględnienia kosztu uzyskania dochodów (20%)? Co należy zrobić w przypadku gdy klub sportowy nie prześle PIT-11 za przeprowadzone zawody za rok podatkowy 2013 oraz 2014, pomimo takiego obowiązku? Czy w związku z brakiem PIT-11 należy te dochody uwzględnić w zeznaniu rocznym? Co w przypadku gdy płatnik – klub sportowy prześle podatnikowi PIT-11 (za rok podatkowy 2013) nie zgodnie z wystawionym rachunkiem sędziowską za zawody?
Fragment:
Do wypłaty (kwota razem, plus zryczałtowany koszt dojazdu); tę kwotę wypłaca klub sportowy sędziemu po przeprowadzonych zawodach; sędzia przekazuje klubowi sportowemu wypełniony i własnoręcznie podpisany rachunek sędziego za zawody. Wnioskodawca dodatkowo nadmienia, że w 2013 r. za przeprowadzone zawody wypełnił rachunek sędziego za zawody bez kosztów uzyskania przychodu, gdy kwoty ekwiwalentu nie przekraczały kwoty 200 zł (od jednego płatnika – klubu sportowego – za jedne zawody). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w roku podatkowym 2013 oraz 2014 r. dochody (ekwiwalent) z tytułu prowadzenia zawodów sportowych sędziego piłkarskiego powinny być pomniejszone o koszt uzyskania przychodu (20%) jeżeli ekwiwalent nie przekroczył kwoty 200 zł od jednego płatnika (klubu sportowego) za przeprowadzenie jednych zawodów (jednego rachunku sędziego) czy też zastosowanie będzie miał art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Co ma zrobić podatnik (sędzia piłki nożnej) jeżeli wystawiał on rachunek sędziego za zawody (w roku podatkowym 2013) gdy ekwiwalent nie przekroczył kwoty 200 zł od jednego płatnika (klubu sportowego) za przeprowadzenie jednych zawodów (jednego rachunku sędziego za zawody) bez uwzględnienia kosztu uzyskania dochodów (20%)...
2014
5
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Sędzia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.