Sędzia | Interpretacje podatkowe

Sędzia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sędzia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sposób opodatkowania wypłacanego ekwiwalentu sędziowskiego sędziom sportowym za przeprowadzane zawody sportowe, którego wartość każdorazowo nie przekracza kwoty 200 zł
Fragment:
Warunki świadczenia usługi są ustalane telefonicznie, a następnie znajdują potwierdzenie w rachunku wystawionym przez Kolegium Sędziów. Rachunek dotyczący ekwiwalentu sędziowskiego obejmuje kwoty określone przez dany związek, zawarty w tabeli ekwiwalentu dla sędziów, ustalonej na podstawie stosownych uchwał związku, bądź też kwoty niższe niż ustalone w tabeli, a uzyskane w wyniku negocjacji z Wnioskodawcą. Jednorazowe wynagrodzenie sędziego za przeprowadzony mecz często nie przekracza kwoty 200 złotych. Analiza przedstawionego stanu faktycznego wskazuje, że spełniony jest tylko jeden warunek, czyli brak umowy o pracę łączącej sędziego sportowego z Wnioskodawcą. Jednakże przesłanki dotyczące zawarcia między stronami umowy, z której dodatkowo wynikałaby kwota należności nieprzekraczająca 200 zł, nie zostały spełnione. Do sędziowania zawodów sportowych sędzia jest delegowany przez związek sportowy. Natomiast wypłaty sędziemu należności (ekwiwalentu sędziowskiego) dokonuje klub sportowy na podstawie rachunku sędziowskiego. Zatem, inny podmiot deleguje sędziego (związek sportowy), a inny wypłaca mu należność sędziowską (Wnioskodawca). Sędziego i Wnioskodawcę nie łączy więc żadna umowa. Rachunek stanowiący podstawę wypłaty ekwiwalentu sędziowskiego nie jest bowiem tożsamy z umową.
2017
18
maj

Istota:
Czy w opisanej sytuacji od ekwiwalentu do 200 zł brutto wypłacanego dla sędziego należy pobrać podatek w wysokości 18% przychodu, wynikający z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zasady ogólne), czy też od ekwiwalentu do 200 zł brutto należy pobrać ryczałtowany podatek wynikający z art. 30 ust. 1 pkt 5a ww. ustawy?
Fragment:
Na każdych zawodach, zgodnie z regulaminem, musi być sędzia sportowy, który jest delegowany przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Za wykonane czynności sędziemu przysługuje ekwiwalent, zgodnie ze stawkami zawartymi w tabeli ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów. Po zakończonym meczu sędzia wystawia rachunek dotyczący ekwiwalentu sędziowskiego. Sędziowie nie są pracownikami Wnioskodawcy, nie zostały z nimi podpisane żadne umowy cywilno-prawne oraz nie prowadzą działalności gospodarczej, polegającej na sędziowaniu (jest to dla nich działalność wykonywana osobiście). Wnioskodawca na podstawie rachunku wystawionego przez sędziego wypłaca ekwiwalent. Kwota do wypłaty wyliczona jest następująco: kwota brutto wynikająca z tabeli, następnie wyliczony jest podatek w oparciu o art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód jest pomniejszony o koszty uzyskania w wysokości 20%. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że w stosunku do wynagrodzeń dla delegowanych sędziów nie zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem jak wskazano we wniosku z sędziami nie są zawierane żadne umowy, jedynie na podstawie złożonych przez nich rachunków regulowane są należności.
2017
18
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca zamierza prawidłowo naliczać podatek od osób fizycznych w formie ryczałtu w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla ekwiwalentów do wysokości 200 zł od delegacji sędziowskich, które będzie rozliczał w imieniu Klubów Sportowych zrzeszonych u Wnioskodawcy?
Fragment:
Na każdych zawodach, zgodnie z regulaminem, musi być sędzia sportowy, który jest delegowany przez Wnioskodawcę, który to poprzez wypełnienie delegacji dla sędziego określa: imię i nazwisko sędziego, czynność: sędzia główny, asystent lub obserwator, której klasy są to zawody, termin zawodów, pomiędzy jakimi drużynami odbędą się zawody, miejsce zawodów. Na podstawie tak wypełnionej delegacji, sędzia stawia się we wskazanym terminie i miejscu, aby wykonać określone czynności, następnie wypełnia „ Oświadczenie dla celów podatkowych ” podając swoje dane identyfikacyjne. Po zakończonym meczu sędzia wypełnia rachunek dotyczący ekwiwalentu sędziowskiego w kwotach określonych przez Wnioskodawcę zawartych w Tabeli ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów piłki nożnej na terenie działania Wnioskodawcy – tabela ta została opracowana na podstawie Uchwał PZPN. Wysokość ekwiwalentu zależy od rangi zawodów, a także od roli pełnionej przez sędziego: najwyższy ekwiwalent dostaje sędzia główny, a niższe – sędziowie liniowi i asystenci techniczni. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, obowiązek wypłaty wynagrodzenia dla sędziów (tzw. ekwiwalentu) spoczywa na klubie, który jest gospodarzem meczu.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłat dokonywanych sędziom sportowym.
Fragment:
Na każdych zawodach, zgodnie z regulaminem, musi być obecny sędzia sportowy, delegowany przez Wnioskodawcę. Delegacja dla sędziego określa m.in. imię i nazwisko sędziego, czynność oraz klasę, termin i miejsce zawodów. Za przeprowadzenie zawodów sędziom przysługuje wynagrodzenie w formie ekwiwalentu. Kwoty należności określone są w tabelach, zgodnie z uchwałą/regulaminem. Po odbytych zawodach sędziowie wypełniają „ oświadczenie dla celów podatkowych ” oraz rachunek. Sędziowie otrzymują wynagrodzenie na podstawie wystawionych rachunków. Sędziowie nie są pracownikami Wnioskodawcy ani klubów sportowych, nie prowadzą też działalności gospodarczej polegającej na sędziowaniu. W kontekście przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz dokonanej powyżej analizy przepisów prawa podatkowego wskazać należy, że w stosunku do wynagrodzeń sędziów za sędziowanie, nie zostaną spełnione przesłanki wynikające z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ kwota należności − wysokość ekwiwalentów sędziowskich wynika z tabeli, a nie z umów, o których mowa w ww. przepisie. W związku z tym, pomimo że kwota wynagrodzenia określonego na rachunku nie przekroczy 200 zł, nie ma możliwości zastosowania do wypłacanych wynagrodzeń regulacji zawartych w art. 30 ust. 1 pkt 5a ww. ustawy, gdyż wysokość wypłacanego wynagrodzenia nie wynika z zawartej umowy.
2017
10
maj

Istota:
Sposób opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego sędziom sportowym za przeprowadzone zawody, którego wartość każdorazowo nie przekracza kwoty 200 zł.
Fragment:
Sędziów na dany mecz kieruje Wojewódzki Związek i Wnioskodawca nie wie, który sędzia będzie prowadził mecz. Sędziowie są z różnych miejscowości i czasami są kierowani kilka razy w miesiącu, a czasami tylko jeden raz w roku. Wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie wystawionego rachunku za sędziowanie zawodów Związku Piłki Siatkowej. Na dokumencie tym zamieszczone są dane sędziego, rodzaj zawodów, termin i miejsce oraz kwota brutto, wyliczony podatek i kwota do zapłaty. Wypłata następuje każdorazowo po zakończeniu meczu, a jednorazowe wynagrodzenie za prowadzenie zawodów w większości przypadków nie przekracza kwoty 200 zł. Wnioskodawca (płatnik) nie zawiera z sędziami umów regulujących kwotę należności. Jej wysokość wynika z tabel, uchwalonych przez poszczególne związki sportowe na szczeblu krajowym. Organizatorzy zawodów sportowych nie zawierają żadnych umów cywilnoprawnych, na podstawie których sędziowie prowadzą zawody. Jest to uzasadnione zasadami zachowania bezstronności sędziego. Dlatego przyjęło się, że sędziowie delegowani są na zawody sportowe przez odpowiednie organy związków sportowych. Sędziami zawodów sportowych nie są pracownicy Wnioskodawcy.
2017
10
maj

Istota:
Czy Związek Piłki Nożnej prawidłowo nalicza podatek od osób fizycznych w formie ryczałtu w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W powołanym przepisie ustawodawca nie zawarł żadnego zastrzeżenia dotyczącego rodzaju i formy zawarcia umowy, na mocy której sędzia miałby wykonywać wspomnianą działalność. Z wniosku wynika, że Związek w pisemnej delegacji wydawanej konkretnym osobom o statusie sędziego głównego, asystenta lub obserwatora zleca im sędziowanie zawodów o określonej klasie, odbywających się w oznaczonym terminie pomiędzy konkretnymi drużynami. Delegacja, wystawiana przez Związek, określała personalia sędziego (a więc była kierowana do określonej osoby), czynność, jakiej ma dokonać (sędzia główny, asystent, obserwator), klasę zawodów, ich termin i miejsce, drużyny, między którymi miały się odbyć zawody. Wprawdzie w delegacji Związek nie wskazywał wysokości wynagrodzenia za sędziowanie, kwota ta jednak była stronom znana. Zaoferowanie sędziemu prowadzenia wykonywania czynności podczas zawodów określonej klasy, przy określeniu jego funkcji i znajomości przez obie strony (Związek i sędziego) tabeli stawek było równoznaczne z ustaleniem wszystkich istotnych przedmiotowo elementów umowy, w tym również wynagrodzenia. W analizowanej sprawie sędzia nie jest pracownikiem Związku (płatnika) i wartość wypłacanych sędziemu przez Związek świadczeń nie jest wyższa niż 200 zł.
2016
7
lip

Istota:
Czy w opisanej sytuacji od wynagrodzenia do 200 zł wypłaconego dla sędziego należy pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 18% przychodu, wynikający z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), pomimo że pomiędzy sędzią sportowym a Wnioskodawcą nie jest zawierana umowa na przeprowadzenie zawodów sportowych, czy pobrać podatek od wynagrodzenia do 200 zł na zasadach ogólnych na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy?
Fragment:
Sędziów na dany mecz kieruje Wojewódzki Związek i Wnioskodawca nie wie, który sędzia będzie prowadził mecz. Sędziowie są z różnych miejscowości i czasami są kierowani kilka razy w miesiącu, a czasami tylko jeden raz w roku. Wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie wystawionej delegacji (rozliczenie kosztów). Na dokumencie tym zamieszczone są dane sędziego, rodzaj zawodów, termin i miejsce oraz kwota brutto, wyliczony podatek i kwota do zapłaty. Wypłata następuje każdorazowo po zakończeniu meczu, a jednorazowe wynagrodzenie za prowadzenie zawodów w większości przypadków nie przekracza kwoty 200 zł. Wnioskodawca (płatnik) nie zawiera z sędziami umów regulujących kwotę należności. Jej wysokość wynika z tabel, uchwalonych przez poszczególne związki sportowe na szczeblu krajowym. Organizatorzy zawodów sportowych nie zawierają żadnych umów cywilnoprawnych, na podstawie których sędziowie prowadzą zawody. Jest to uzasadnione zasadami zachowania bezstronności sędziego. Dlatego przyjęło się, że sędziowie delegowani są na zawody sportowe przez odpowiednie organy związków sportowych. Sędziami zawodów sportowych nie są pracownicy Wnioskodawcy.
2016
24
lut

Istota:
Opodatkowanie ekwiwalentu wypłacanego sędziom sportowym.
Fragment:
Na każdych zawodach, zgodnie z regulaminem musi być sędzia sportowy. Sędzia delegowany jest przez Wnioskodawcę poprzez wypełnienie dla sędziego druku wyznaczenia na zawody, który określa: imię i nazwisko sędziego czynność: sędzia główny, asystent lub obserwator, delegat d/s bezpieczeństwa której klasy są to zawody termin zawodów pomiędzy jakimi drużynami odbędą się zawody miejsce zawodów. Na podstawie tak wypełnionego dokumentu, sędzia stawia się we wskazanym terminie i miejscu, aby wykonać określone czynności, następnie wypełnia „ Oświadczenie dla celów podatkowych ” - podając swoje dane identyfikacyjne. Po zakończonym meczu sędzia wypełnia rachunek dotyczący ekwiwalentu sędziowskiego w kwocie określonej przez Wnioskodawcę zawartej w tabeli ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów piłki nożnej na terenie działania Wnioskodawcy - tabela ta została opracowana na podstawie Uchwał. Należność za wykonane czynności, określone w druku, wypłacana jest na podstawie ustalonego przez Wnioskodawcę ekwiwalentu. Kwota do wypłaty jest obliczana następująco: kwota brutto – zgodnie z tabelą - określona na podstawie zlecenia jakiej klasy zawodów dotyczyło sędziowanie, następnie wyliczony jest podatek dochodowy w wysokości 18% - jako ryczałt w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt 5a: tak obliczony i pobrany podatek płatnik - Wnioskodawca przekazuje do urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2015
27
lis

Istota:
Obowiązki płatnika z tytułu wypłat dokonywanych sędziom sportowym
Fragment:
Na każdych takich zawodach musi być obecny sędzia sportowy (jeden lub kilku). Sędziowie nie są pracownikami Wnioskodawcy, nie są zawierane z nimi żadne umowy pisemne (tj. umowy o pracę ani też umowy cywilnoprawne). Jest to raczej słowna ugoda (umowa ustna) na świadczenie usługi w postaci sędziowania. Za wykonanie usługi (sędziowanie) osobom tym zostaje wypłacony ryczałt sędziowski, którego wysokość uzależniona jest od rodzaju przeprowadzanych zawodów, a także od zakresu obowiązków sędziego. Zdarza się tak, że jedna osoba jest sędzią kilka razy w miesiącu, na różnych zawodach. Kwoty brutto takiego ryczałtu są różne: jedne do 200 zł, inne powyżej 200 zł. Jeśli sędzia brał udział w sędziowaniu kilku zawodów Wnioskodawca sumuje jego kwoty ryczałtów w skali całego miesiąca i jeśli ich suma wynosi do 200 zł brutto pobiera jedynie zryczałtowany podatek dochodowy 18% (bez naliczania kosztów uzyskania przychodu). W ten sam sposób Wnioskodawca postępuje jeśli sędzia brał udział w zawodach tylko jeden raz w miesiącu i uzyskał kwotę ryczałtu np. 50 zł brutto (mniej niż 200 zł brutto). Jeśli zaś sędzia ma naliczoną kwotę brutto powyżej 200 zł (za jednorazowe sędziowanie lub kilka w miesiącu – zsumowane) to Wnioskodawca nalicza koszty uzyskania przychodu 20% oraz podatek dochodowy od osób fizycznych 18%.
2015
26
lis

Istota:
Czy w opisanej sytuacji od wynagrodzenia do 200 zł wypłaconego dla sędziego należy pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 18% przychodu, wynikający z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo że pomiędzy sędzią sportowym a Wnioskodawcą nie jest zawierana umowa na przeprowadzenie zawodów sportowych, czy pobrać podatek od wynagrodzenia do 200 zł na zasadach ogólnych na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy?
Fragment:
Sędziów na dany mecz kieruje Wojewódzki Związek i Wnioskodawca nie wie, który sędzia będzie prowadził mecz. Sędziowie są z różnych miejscowości i czasami są kierowani kilka razy w miesiącu, a czasami tylko jeden raz w roku. Wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie wystawionej delegacji (rozliczenie kosztów). Na dokumencie tym zamieszczone są dane sędziego, rodzaj zawodów, termin i miejsce oraz kwota brutto, wyliczony podatek i kwota do zapłaty. Wypłata następuje każdorazowo po zakończeniu meczu, a jednorazowe wynagrodzenie za prowadzenie zawodów w większości przypadków nie przekracza kwoty 200 zł. Wnioskodawca (płatnik) nie zawiera z sędziami umów regulujących kwotę należności. Jej wysokość wynika z tabel, uchwalonych przez poszczególne związki sportowe na szczeblu krajowym. Organizatorzy zawodów sportowych nie zawierają żadnych umów cywilnoprawnych, na podstawie których sędziowie prowadzą zawody. Jest to uzasadnione zasadami zachowania bezstronności sędziego. Dlatego przyjęło się, że sędziowie delegowani są na zawody sportowe przez odpowiednie organy związków sportowych. Sędziami zawodów sportowych nie są pracownicy Wnioskodawcy.
2015
6
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Sędzia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.