ITPB2/4511-985/15/BK | Interpretacja indywidualna

Czy u odbiorców usługi zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków czy wywozu nieczystości płynnych, którzy odpracują należności powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, w związku z odpracowywaniem przez nich zaległości z tytułu opłat za zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków czy wywozu nieczystości płynnych, a jeśli tak - czy Wnioskodawca jako płatnik zobowiązany będzie do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
ITPB2/4511-985/15/BKinterpretacja indywidualna
  1. dłużnik
  2. obowiązek płatnika
  3. odsetki ustawowe
  4. umorzenie
  5. zaległości podatkowe
  6. ścieki
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2015 r. (data wpływu 4 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W celu zmniejszenia zaległości za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Gmina zamierza wprowadzić program, który pozwala osobom fizycznym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej na odpracowanie zaległości za zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy. Z użytkownikami zobowiązanymi do zapłaty zaległości zawierane byłoby porozumienie (aneks do umowy) przewidujące zgodnie z art. 659 § 2 oraz art. 453 ustawy Kodeks cywilny możliwość zapłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków za zgodą dostawcy, także w formie świadczenia rzeczowego polegającego na świadczeniu na rzecz Gminy różnego rodzaju prac porządkowych, usługowych, remontowych. Następnie w porozumieniu ustalony byłby rodzaj prac, termin jej wykonania oraz wysokość zadłużenia jaka w wyniku pracy byłaby spłacona.

W imieniu Gminy program odpracowania zaległości realizowałby Wnioskodawca, który prowadzi działalność na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej. Przedmiotem prowadzonej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest m.in. zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości płynnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy u odbiorców usługi zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków czy wywozu nieczystości płynnych, którzy odpracują należności powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, w związku z odpracowywaniem przez nich zaległości z tytułu opłat za zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków czy wywozu nieczystości płynnych, a jeśli tak - czy Wnioskodawca jako płatnik zobowiązany będzie do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy wszelkie spłaty długów są dla dłużnika obojętne a tym samym świadczenie rzeczowe zastępuje płatność pieniężną i nie stanowi źródła przychodów, a zatem płatnik nie ma obowiązku poboru z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy. Także na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odpracowanie przez dłużnika zaległości w formie świadczenia różnego rodzaju prac na rzecz Wnioskodawcy, czy świadczenie w miejsce płatności nie będzie skutkowało u dłużnika powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku poboru z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, w celu zmniejszenia zaległości za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Gmina zamierza wprowadzić program, który pozwala osobom fizycznym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej na odpracowanie zaległości za zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy. Z użytkownikami zobowiązanymi do zapłaty zaległości zawierane byłoby porozumienie (aneks do umowy) przewidujące zgodnie z art. 659 § 2 oraz art. 453 ustawy Kodeks cywilny możliwość zapłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków za zgodą dostawcy, także w formie świadczenia rzeczowego polegającego na świadczeniu na rzecz Gminy różnego rodzaju prac porządkowych, usługowych, remontowych. Następnie w porozumieniu ustalony byłby rodzaj prac, termin jej wykonania oraz wysokość zadłużenia jaka w wyniku pracy byłaby spłacona.

W imieniu Gminy program odpracowania zaległości realizowałby Wnioskodawca, który prowadzi działalność na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej. Przedmiotem prowadzonej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest m.in. zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości płynnych.

Zgodnie z brzmieniem art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa.

Jest to instytucja prawna zwana datio in solutum (świadczenie zamiast wykonania). Celem datio in solutum jest wygaśnięcie istniejących pomiędzy stronami zobowiązań (w tym przypadku z tytułu zaległości z tytułu opłat za zaopatrzenie w wodę, odprowadzania ścieków czy wywozu nieczystości płynnych) poprzez spełnienie przez dłużnika świadczenia innego niż określone w treści pierwotnej umowy. Zobowiązanie wówczas wygasa tak, jakby wygasło przez zwykłe wykonanie (np. przez zapłatę uzgodnionej pierwotnie kwoty), przy czym konieczną przesłanką wygaśnięcia zobowiązania – poza umową stron – jest rzeczywiste dokonanie świadczenia przez dłużnika.

Przechodząc do podatkowych aspektów opisanych czynności stwierdzić należy, że wszelkie spłaty długów są dla dłużnika obojętne podatkowo, nie można bowiem z faktu świadczenia pracy w zamian za wygaśnięcie ciążącego na dłużniku zobowiązania wywieść, że dłużnik uzyskuje przychody, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego i powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że u odbiorców usług zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków czy wywozu nieczystości płynnych nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w związku z odpracowaniem przez nich zaległości - w formie różnego rodzaju prac na rzecz Wnioskodawcy - z tytułu dostarczania wody, odprowadzania ścieków czy wywozu nieczystości płynnych. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie będą ciążyły z tego tytułu obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.