IPTPP3/4512-450/15-4/MJ | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT dla usług odprowadzania i oczyszczania ścieków.
IPTPP3/4512-450/15-4/MJinterpretacja indywidualna
 1. stawka
 2. ścieki
 3. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 listopada 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług odprowadzania i oczyszczania ścieków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 30 listopada 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Firma ... jest nowym podmiotem gospodarczym działającym od 28 września 2015 r. Działalność gospodarcza Wnioskodawcy obejmuje następujące PKD:

 • 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • 42.21.Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • 43.22.Z – wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.

Firma będzie świadczyć usługi w zakresie: czyszczenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, udrażnianie systemów kanalizacyjnych i czyszczenie rur kanalizacyjnych, czyszczenie urządzeń tupu: studnie, kratki ściekowe, pompownie ścieków, urządzenia podczyszczające wody opadowe, czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych wraz z odbiorem i utylizacją odpadów, czyszczenie separatorów tłuszczy wraz z odbiorem i utylizacją odpadu, czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków, czyszczenie i asenizacja bezodpływowych zbiorników ścieków, czyszczenie piaskowników, zbiorników retencyjnych wraz z transportem i utylizacja odpadu, monitorowanie skuteczności wykonywanych prac (czyszczenia) przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Wnioskodawca posiada samochód płuczący oraz maszyny do czyszczenia ręcznego a także specjalistyczną kamerę inspekcyjną, ponadto Wnioskodawca złożył wniosek do Głównego Urzędu Statystycznego z prośbą o interpretację czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę mieszczą się w ugrupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Elementy stanu faktycznego objętego wnioskiem o wydanie interpretacji na dzień złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego ani organu kontroli skarbowej.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że firma .. jest czynnym podatnikiem VAT od 28 września 2015 roku. Usługi Wnioskodawcy będą się mieścić w następujących PKWiU:

 • czyszczenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, udrażnianie systemów kanalizacyjnych i czyszczenie rur kanalizacyjnych, czyszczenie urządzeń typu studnie, kratki ściekowe pompownie ścieków - urządzenia podczyszczające wody opadowe czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych wraz z odbiorem i utylizacją odpadów, czyszczenie separatorów tłuszczy wraz z odbiorem i utylizacją odpadu, czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków, czyszczenie piaskowników, zbiorników retencyjnych (wraz z transportem i utylizacją odpadu), monitorowanie skuteczności przeprowadzonych prac (czyszczenia i utylizacji) mieści się w PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków”;
 • czyszczenie i asenizacja bezodpływowych zbiorników ścieków mieści się w PKWiU 37.00.12.0 „Usługi związane z opróżnieniem szamb i dołów gnilnych”;
 • przegląd i ocena stanu technicznego kanalizacji przy ożyciu kamery telewizyjnej wraz z opisem (bez usług czyszczenia, udrażniania, czy przeprowadzania napraw remontów, mieści się w PKWiU 71.20.19.0 „Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych.

Do wniosku załączono odpowiedź z Urzędu Statystycznego w ... na wniosek o interpretację w jakich ugrupowaniach PKWiU mieszczą się usługi Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z usługami związanymi z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków mieszczącymi się w ugrupowaniu PKWiU 37.00.11.0 oraz 37.00.12.0 wykonywanymi na zlecenie, prawidłowym jest zastosowanie do opodatkowania preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi typu: czyszczenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, udrażnianie systemów kanalizacyjnych i czyszczenie rur kanalizacyjnych, czyszczenie urządzeń typu: studnie, kratki ściekowe, pompownie ścieków, urządzenia podczyszczające wody opadowe, czyszczenie separatorów tłuszczy wraz z odbiorem i utylizacją odpadu, czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych wraz z odbiorem i utylizacją odpadu, czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków, czyszczenie i asenizacja zbiorników bezodpływowych, czyszczenie piaskowników, zbiorników retencyjnych wraz z transportem i utylizacją odpadu mieszczą się w PKWiU „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych” są objęte obniżoną 8% stawką VAT zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług poz. 142 PKWiU 37ex.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Art. 8 ust. 1 ww. ustawy określa, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Należy zaznaczyć, że w myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r., Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zastosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnienie od podatku możliwe jest jednak tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 142 znajdują się usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 37 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa usługi”. Tak więc, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Zatem zapis ex 37 oznacza, że z grupy PKWiU 37 pod nazwą „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków kanalizacyjnych, osady ze ścieków kanalizacyjnych” opodatkowaniu wg stawki 8% podlegają wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem PKWiU 37 mieszczą się „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”. W tym grupowaniu zgodnie z rozporządzeniem mieszczą się:

 • 37.00 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”,
 • 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,
 • 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,
 • 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,
 • 37.00.12.0 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,
 • 37.00.2 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.20 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.20.0 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca, ... jest podmiotem gospodarczym. Firma będzie świadczyć usługi w zakresie: czyszczenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, udrażnianie systemów kanalizacyjnych i czyszczenie rur kanalizacyjnych, czyszczenie urządzeń tupu: studnie, kratki ściekowe, pompownie ścieków, urządzenia podczyszczające wody opadowe, czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych wraz z odbiorem i utylizacją odpadów, czyszczenie separatorów tłuszczy wraz z odbiorem i utylizacją odpadu, czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków, czyszczenie i asenizacja bezodpływowych zbiorników ścieków, czyszczenie piaskowników, zbiorników retencyjnych wraz z transportem i utylizacja odpadu, monitorowanie skuteczności wykonywanych prac (czyszczenia) przy użyciu specjalistycznego sprzętu. ... jest czynnym podatnikiem VAT. Usługi Wnioskodawcy będą się mieścić w następujących PKWiU:

 • PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków”;
 • PKWiU 37.00.12.0 „Usługi związane z opróżnieniem szamb i dołów gnilnych”;
 • PKWiU 71.20.19.0 „Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych.

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny sprawy należy stwierdzić, że świadczenie przedmiotowych usług, sklasyfikowanych według PKWiU jako 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” oraz 37.00.12.0 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów glinianych” podlega opodatkowaniu preferencyjną, 8% stawką podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 jako wymienione w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku w szczególności dotyczące opodatkowania usług zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU 71.20.19.0 nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Należy jednocześnie podkreślić, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania świadczonych przez niego usług według PKWiU. Tut. organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji usług według PKWiU, gdyż jak to już wcześniej wskazano, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje m.in. swoje usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania świadczonych usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.