IBPP2/4512-230/15/WN | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT na usługi wymienione we wniosku
IBPP2/4512-230/15/WNinterpretacja indywidualna
 1. ścieki
 2. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 marca 2015r. (data wpływu do tut. organu 11 marca 2015r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na usługi wymienione we wniosku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na usługi wymienione we wniosku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również Spółka) jest firmą, która świadczy usługi w zakresie czyszczenia, udrażniania i utrzymania w drożności sieci kanalizacji deszczowych i sanitarnych, rurociągów technologicznych, czyszczeniem wpustów ulicznych, studni kanalizacyjnych, przepompowni, przykanalików, separatorów substancji ropopochodnych i tłuszczy wraz z odbiorem, transportem odpadów oraz uzupełnienie/wymiana kratek ściekowych, uzupełnienie/wymiana pokryć nastudziennych, remonty wpustów deszczowych, studni rewizyjnych, przykanalików, budowa nowych wpustów deszczowych, studni rewizyjnych, budowa lub remont odcinków kanalizacji deszczowej/sanitarnej.

Wnioskodawca będzie posiadać specjalistyczny sprzęt do wykonywania ww. usług tj. samochody specjalne ssąco-płuczące do czyszczenia kanalizacji i transportu odpadów.

Czyszczenie i udrażnianie oraz utrzymywanie stałej drożności instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rurociągów technologicznych, rozumiane jest jako czyszczenie ręczne lub przy użyciu samochodów ssąco-płuczących:

 • czyszczenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 • udrażnianie systemów kanalizacyjnych i czyszczenie rur kanalizacyjnych,
 • czyszczenie urządzeń typu: studnie, kratki ściekowe (wpusty deszczowe z przykanalikami), pompownie ścieków, urządzenia podczyszczające wody opadowe, separatorów tłuszczy wraz z odbiorem i utylizacją odpadu,
 • czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych wraz z odbiorem i utylizacją odpadu,
 • czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • czyszczenie i asenizacja zbiorników bezodpływowych,
 • czyszczenie piaskowników, zbiorników retencyjnych (wraz z transportem i utylizacją odpadu),
 • uzupełnienie/wymiana kratek ściekowych,
 • uzupełnienie/wymiana pokryć nastudziennych,
 • remonty wpustów deszczowych, studni rewizyjnych, przykanalików,
 • budowa nowych wpustów deszczowych, studni rewizyjnych,
 • budowa lub remont odcinków kanalizacji deszczowej/sanitarnej.

Powyższe czynności będą wykonywane na podstawie umowy dotyczącej utrzymania kanalizacji w ciągłej drożności, usuwania awarii, zawartej w wyniku wygranego przetargu w urzędzie miejskim i zarządzie dróg.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dla usług typu:

 • czyszczenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 • udrażnianie systemów kanalizacyjnych i czyszczenie rur kanalizacyjnych,
 • czyszczenie urządzeń typu: studnie, kratki ściekowe (wpusty deszczowe z przy kanalikami), pompownie ścieków,
 • urządzenia podczyszczające wody opadowe, separatorów tłuszczy wraz z odbiorem i utylizacją odpadu,
 • czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych wraz z odbiorem i utylizacją odpadu,
 • czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • czyszczenie i asenizacja zbiorników bezodpływowych,
 • czyszczenie piaskowników, zbiorników retencyjnych (wraz z transportem i utylizacją odpadu,
 • uzupełnienie/wymiana kratek ściekowych,
 • uzupełnienie/wymiana pokryć nastudziennych,
 • remonty wpustów deszczowych, studni rewizyjnych, przykanalików,
 • budowa nowych wpustów deszczowych, studni rewizyjnych,
 • budowa lub remont odcinków kanalizacji deszczowej/sanitarnej

mieszczących się wg Wnioskodawcy w ugrupowaniu PKWiU 37.00.1 "Usługi związane ze ściekami", wykonywanych na podstawie umowy dotyczącej utrzymania kanalizacji w ciągłej drożności, usuwania awarii, zawartej w wyniku wygranego przetargu w urzędzie miejskim i zarządzie dróg, prawidłowe jest zastosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Od dnia 1 stycznia 2011r. dla potrzeb podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f:

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Zastosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnienie od podatku możliwe jest jednak tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7% (w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r. - 8%), pod pozycją 142 znajdują się usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 37 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Należy w tym miejscu wskazać, iż z treści art. 2 pkt 30 ww. ustawy o VAT wynika, że przez zapis „PKWiU ex” rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku albo wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce - nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług). Tak więc wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania.

Zatem zapis ex 37 oznacza, że z grupy PKWiU 37 pod nazwą „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków kanalizacyjnych, osady ze ścieków kanalizacyjnych” opodatkowaniu wg stawki 8% podlegają wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Reasumując dla usług typu:

 • czyszczenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, udrażnianie systemów kanalizacyjnych i czyszczenie rur kanalizacyjnych,
 • czyszczenie urządzeń typu: studnie, kratki ściekowe (wpusty deszczowe z przykanalikami), pompownie ścieków, urządzenia podczyszczające wody opadowe, separatorów tłuszczy wraz z odbiorem i utylizacją odpadu,
 • czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych wraz z odbiorem i utylizacją odpadu,
 • czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • czyszczenie i asenizacja zbiorników bezodpływowych,
 • czyszczenie piaskowników, zbiorników retencyjnych (wraz z transportem i utylizacją odpadu),
 • uzupełnienie/wymiana kratek ściekowych,
 • uzupełnienie/wymiana pokryć nastudziennych,
 • remonty wpustów deszczowych, studni rewizyjnych, przykanalików,
 • budowa nowych wpustów deszczowych, studni rewizyjnych,
 • budowa lub remont odcinków kanalizacji deszczowej/sanitarnej,

mieszczących się w ugrupowaniu PKWiU 37.00.1 "Usługi związane ze ściekami", wykonywanych na podstawie umowy dotyczącej utrzymania kanalizacji w ciągłej drożności, usuwania awarii, zawartej w wyniku wygranego przetargu w urzędzie miejskim i zarządzie dróg, prawidłowe jest zastosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Według art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług do czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca częstokroć odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Od 1 stycznia 2011r., na potrzeby podatku od towarów i usług, stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Art. 41 ust. 2 ustawy określa, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, który zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych aktualnie stawką podatku w wysokości 8%, wymieniono w poz. 142 – sklasyfikowane w PKWiU ex 37 – Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Według art. 2 pkt 30 ustawy, ilekroć w przepisach jest mowa o PKWiU ex – rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku albo wyłączenia tylko do towarów lub usług, należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług). Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Zgodnie z Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług z roku 2008 grupowanie PKWiU 37 ma tytuł „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”. W tym grupowaniu mieszczą się:

 1. 37.00 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 2. 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”,
 3. 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,
 4. 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,
 5. 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,
 6. 37.00.12.0 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,
 7. 37.00.2 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 8. 37.00.20 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 9. 37.00.20.0 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”.

Zatem zapis ex 37 oznacza, że z grupy PKWiU 37 pod nazwą „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków kanalizacyjnych, osady ze ścieków kanalizacyjnych” opodatkowaniu wg stawki 8% podlegają wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest firmą, która świadczy usługi w zakresie czyszczenia, udrażniania i utrzymania w drożności sieci kanalizacji deszczowych i sanitarnych, rurociągów technologicznych, czyszczeniem wpustów ulicznych, studni kanalizacyjnych, przepompowni, przykanalików, separatorów substancji ropopochodnych i tłuszczy wraz z odbiorem, transportem odpadów oraz uzupełnienie/wymiana kratek ściekowych, uzupełnienie/wymiana pokryć nastudziennych, remonty wpustów deszczowych, studni rewizyjnych, przykanalików, budowa nowych wpustów deszczowych, studni rewizyjnych, budowa lub remont odcinków kanalizacji deszczowej/sanitarnej.

Wnioskodawca będzie posiadać specjalistyczny sprzęt do wykonywania ww. usług tj. samochody specjalne ssąco-płuczące do czyszczenia kanalizacji i transportu odpadów.

Czyszczenie i udrażnianie oraz utrzymywanie stałej drożności instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rurociągów technologicznych, rozumiane jest jako czyszczenie ręczne lub przy użyciu samochodów ssąco-płuczących:

 • czyszczenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 • udrażnianie systemów kanalizacyjnych i czyszczenie rur kanalizacyjnych,
 • czyszczenie urządzeń typu: studnie, kratki ściekowe (wpusty deszczowe z przykanalikami), pompownie ścieków, urządzenia podczyszczające wody opadowe, separatorów tłuszczy wraz z odbiorem i utylizacją odpadu,
 • czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych wraz z odbiorem i utylizacją odpadu, czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • czyszczenie i asenizacja zbiorników bezodpływowych,
 • czyszczenie piaskowników, zbiorników retencyjnych (wraz z transportem i utylizacją odpadu),
 • uzupełnienie/wymiana kratek ściekowych,
 • uzupełnienie/wymiana pokryć nastudziennych,
 • remonty wpustów deszczowych, studni rewizyjnych, przykanalików,
 • budowa nowych wpustów deszczowych, studni rewizyjnych,
 • budowa lub remont odcinków kanalizacji deszczowej/sanitarnej.

Powyższe czynności mieszczą się wg Wnioskodawcy w ugrupowaniu PKWiU 37.00.1 "Usługi związane ze ściekami", i wykonywane są na podstawie umowy dotyczącej utrzymania kanalizacji w ciągłej drożności, usuwania awarii, zawartej w wyniku wygranego przetargu w urzędzie miejskim i zarządzie dróg.

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że świadczenie przedmiotowych usług typu:

 • czyszczenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 • udrażnianie systemów kanalizacyjnych i czyszczenie rur kanalizacyjnych,
 • czyszczenie urządzeń typu: studnie, kratki ściekowe (wpusty deszczowe z przy kanalikami), pompownie ścieków,
 • urządzenia podczyszczające wody opadowe, separatorów tłuszczy wraz z odbiorem i utylizacją odpadu,
 • czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych wraz z odbiorem i utylizacją odpadu,
 • czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • czyszczenie i asenizacja zbiorników bezodpływowych,
 • czyszczenie piaskowników, zbiorników retencyjnych (wraz z transportem i utylizacją odpadu).
 • uzupełnienie/wymiana kratek ściekowych,
 • uzupełnienie/wymiana pokryć nastudziennych,
 • remonty wpustów deszczowych, studni rewizyjnych, przykanalików,
 • budowa nowych wpustów deszczowych, studni rewizyjnych,
 • budowa lub remont odcinków kanalizacji deszczowej/sanitarnej,

sklasyfikowanych, jak wskazał Wnioskodawca, w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jako 37.00.1 - usługi związane ze ściekami, podlega opodatkowaniu preferencyjną, 8% stawką podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 jako wymienione w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Trzeba jednak wskazać, że ocena prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy została podjęta z uwzględnieniem wskazanej przez Wnioskodawcę w opisie sprawy klasyfikacji statystycznej świadczonych usług.

Podkreślić również należy, że analiza prawidłowości wskazanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. Zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny w zakresie prawidłowości klasyfikacji statystycznej czynności będących przedmiotem wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego a w szczególności błędnie wskazanego symbolu PKWiU dla świadczonych usług lub zmiana stanu prawnego powoduje, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ścieki
IBPP2/443-652/14/JJ | Interpretacja indywidualna

świadczenie usług
ILPP2/443-1306/14-2/EN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.