Ścieki | Interpretacje podatkowe

Ścieki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ścieki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
 • brak opodatkowania realizowanych przez Gminę za pośrednictwem Zakładu czynności w ramach transakcji wewnętrznych wymienionych w opisie sprawy jako B i C,
 • prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących ponoszonych na infrastrukturę przy zastosowaniu prewspółczynnika, obliczonego dla zakładu budżetowego,
 • prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na infrastrukturę wodociągową zarówno inwestycyjnych jak i bieżących związanych z prowadzoną poprzez Zakład działalnością gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, za pomocą prewspółczynnika, opartego na kryterium udziału rocznego określonej w m3 ilości wody dostarczanej w ramach transakcji zewnętrznych w określonej w m3 ilości wody dostarczonej w ramach ogółu transakcji,
 • prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na infrastrukturę kanalizacyjną zarówno inwestycyjnych jak i bieżących związanych z prowadzoną poprzez Zakład działalnością gospodarczą w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, za pomocą prewspółczynnika, opartego na kryterium udziału rocznego określonej w m3 ilości ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w ramach transakcji zewnętrznych w określonej w m3 ilości ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w ramach ogółu transakcji,
 • prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ogólnych, związanych z ww. Infrastrukturą za pomocą prewspółczynnika, opartego na kryterium udziału rocznego sumy określonych w m3 ilości wody dostarczanej oraz ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w ramach transakcji zewnętrznych w sumie określonych w m3 ilości wody dostarczonej oraz ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w ramach ogółu transakcji.
 • Fragment:
  (...) ścieków, za pomocą prewspółczynnika, opartego na kryterium udziału rocznego określonej w m 3 ilości ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w ramach transakcji zewnętrznych (udokumentowanych fakturami VAT) w określonej w m 3 ilości ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w ramach ogółu transakcji (tj. zarówno transakcji zewnętrznych, transakcji wewnętrznych), wydatków ogólnych, związanych z prowadzoną poprzez Zakład działalnością gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania oraz oczyszczania ścieków, za pomocą prewspółczynnika, opartego na kryterium udziału rocznego sumy określonych w m 3 ilości wody dostarczanej oraz ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w ramach transakcji zewnętrznych (udokumentowanych fakturami VAT) w sumie określonych w m 3 ilości wody dostarczonej oraz ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w ramach ogółu transakcji (tj. zarówno transakcji zewnętrznych, transakcji wewnętrznych, jak i zużycia własnego). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest: prawidłowe – w zakresie braku (...)
  2017
  14
  paź

  Istota:
  Opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz serwisowania POŚ; brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania infrastruktury wodno -kanalizacyjnej oraz POŚ na własne potrzeby, tj. na potrzeby funkcjonowania siedzib jednostek budżetowych Gminy oraz budynku Urzędu Gminy; prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z POŚ, wykorzystywanych przez Gminę wyłącznie do świadczenia odpłatnych usług serwisowania POŚ na rzecz mieszkańców.
  Fragment:
  Stosownie do art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Gmina poprzez Zakład wykonuje zadania własne o charakterze użyteczności publicznej polegające na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dostarczania wody i odprowadzania oraz oczyszczania ścieków. Stosownie do art. 14 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z celami, dla których został utworzony, Zakład wykonuje m.in. zadania własne Gminy w zakresie eksploatacji urządzeń sieci wodociągowej, obsługi kanalizacji przydomowych, konserwacji i remontów urządzeń i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, gospodarki wodomierzami, dostawy wody pitnej gospodarstwom domowym, przemysłowym i innym odbiorcom oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zakład odpłatnie wykonuje zlecone mu zadania własne Gminy, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, uzyskiwanych z tytułu realizacji tych zadań, w tym w szczególności z pobieranych opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz świadczone usługi serwisowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakładowi przypisano odrębny rachunek bankowy oraz obowiązek prowadzenia własnej księgowości w określonym zakresie. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczeń z budżetem Gminy. Plan ten jednakże podlega zatwierdzeniu przez Gminę. W strukturze organizacyjnej Gminy występują również jednostki budżetowe, tj.
  2017
  12
  lip

  Istota:
  Opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na własne potrzeby oraz prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną.
  Fragment:
  Tym samym, proponowana przez Gminę metoda określenia proporcji, w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w oparciu o udział liczby metrów sześciennych wody dostarczonej do mieszkańców i ilości metrów sześciennych ścieków odprowadzonych przez mieszkańców (czynności opodatkowane VAT) w całkowitej ilości metrów sześciennych wody dostarczonej do wszystkich użytkowników i ilości metrów sześciennych ścieków odprowadzonych przez wszystkich użytkowników (zarówno przez mieszkańców jak i na własne potrzeby, tj. na potrzeby funkcjonowania siedzib jednostek budżetowych Gminy i budynku Urzędu Gminy) nie jest metodą, która może być uznana za najbardziej reprezentatywną dla wyliczenia sposobu określania proporcji. Reasumując, w związku z ponoszeniem wydatków inwestycyjnych i bieżących dotyczących infrastruktury wodno-kanalizacyjnej nieprawidłowym jest/będzie dokonanie odliczenia podatku naliczonego według udziału liczby metrów sześciennych zużytej przez podmioty zewnętrzne wody i odprowadzonych od podmiotów zewnętrznych ścieków w całkowitej liczbie metrów sześciennych zużytej wody i odprowadzonych ścieków (zarówno przez podmioty zewnętrzne, jak i na własne potrzeby). Z uwagi na powyższe rozważania stwierdzić należy, że w celu odliczenia podatku naliczonego od ww. wydatków Gmina jest/będzie zobowiązana stosować sposób określenia proporcji, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 86 ust. 2a-2h ustawy oraz rozporządzeniu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników.
  2017
  7
  lip

  Istota:
  Opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na własne potrzeby oraz prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną.
  Fragment:
  Tym samym, proponowana przez Gminę metoda określenia proporcji, w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w oparciu o udział liczby metrów sześciennych zużytej przez podmioty zewnętrzne wody i odprowadzonych od podmiotów zewnętrznych ścieków (czynności opodatkowane VAT) w całkowitej liczbie metrów sześciennych zużytej wody i odprowadzonych ścieków (zarówno przez podmioty zewnętrzne, jak i na własne potrzeby) nie jest metodą, która może być uznane za najbardziej reprezentatywną dla wyliczenia sposobu określania proporcji. W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy, dotyczące prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, obliczonej według udziału procentowego, w jakim przedmiotowa infrastruktura wykorzystywana jest/będzie do wykonywania działalności gospodarczej i czy w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych zużytej przez podmioty zewnętrzne wody i odprowadzonych od podmiotów zewnętrznych ścieków w całkowitej liczbie metrów sześciennych zużytej wody i odprowadzonych ścieków, należy uznać za nieprawidłowe. Nadto tut. Organ wskazuje, iż z okoliczności sprawy nie wynika, że inwestycja wykorzystywana jest/będzie do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT, dlatego nie dokonano oceny okoliczności sprawy w świetle art. 90 ustawy.
  2017
  20
  cze

  Istota:
  W zakresie opodatkowania usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków przy najmie nieruchomości
  Fragment:
  Zatem z uwagi na przywołane przepisy oraz okoliczności sprawy należy stwierdzić, że będące przedmiotem wniosku świadczenia dodatkowe (pomocnicze) – w postaci dostarczania wody i odprowadzania ścieków nie są ściśle związane z usługą najmu nieruchomości biurowych i nie mają w stosunku do niej charakteru pobocznego (uzupełniającego). Świadczenia z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków stanowią odrębne usługi, gdyż to najemcy decydują o ilości zużytych mediów. Z treści wniosku wynika, że opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków są kalkulowane według wskazań indywidualnych liczników zamontowanych dla każdego najemcy. Najemcy mają możliwość decydowania o ilości zużycia wody, a także ilości odprowadzanych ścieków, a Spółka odrębnie rozlicza czynsz najmu oraz koszty tych mediów na podstawie indywidualnego ich zużycia. Ponadto najemcy mają możliwość wyboru dostawcy wody i usługi odprowadzania ścieków. Dodatkowo Spółka wykazuje koszty zużycia wody i ścieków na odrębnych od czynszu najmu pozycjach faktury. Zatem dostawę ww. mediów (wody i odprowadzania ścieków) do wynajmowanych nieruchomości biurowych, dla których zostały zainstalowane liczniki, należy traktować odrębnie od usługi najmu. W konsekwencji, wystawiając dla najemców faktury za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, w przypadku, gdy najemca jest obciążany na podstawie faktycznego korzystania zgodnie z odczytami liczników, Spółka jest uprawniona do zastosowania stawki właściwej dla tych mediów, zgodnie z fakturami otrzymanymi od dostawców mediów.
  2017
  18
  maj

  Istota:
  W zakresie opodatkowania dostawy wody i odprowadzania ścieków jako elementu składowego usługi najmu oraz stawki podatku VAT dla opłat eksploatacyjnych w części dotyczącej zużycia wody i odprowadzania ścieków
  Fragment:
  Jednakże najemcy nie posiadają liczników indywidualnego zużycia wody i ścieków, a wysokość opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków obliczana jest na podstawie zużycia dla całej nieruchomości w oparciu o proporcjonalny udział powierzchni zajmowanej przez każdego z najemców w całości powierzchni użytkowej budynku. Nie posiadając liczników indywidualnego zużycia najemcy nie mają technicznej ani prawnej możliwości wyboru dostawcy wody i usług odprowadzania ścieków. Żaden z najemców nie ma także możliwości samodzielnego wyboru korzystania z tych dostaw poprzez decydowanie o ich zużyciu, gdyż ponoszone przez najemcę opłaty są pochodną zużycia dla całego budynku (a więc także innych najemców). Przedmiotem wątpliwości jest ustalenie czy w przedstawionym stanie faktycznym dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków powinno być uznane za element składowy usługi najmu oraz czy otrzymywane od najemców opłaty eksploatacyjne, w części uwzględniającej zużycie wody i odprowadzanie ścieków należy opodatkować jako część obrotu z tytułu usługi najmu według właściwej dla usług najmu stawki podatku VAT, czyli 23%. Przy czym, jak wskazał Wnioskodawca usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków zaliczane są odpowiednio do grupowań 36.00.30.0 oraz 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r.
  2017
  18
  maj

  Istota:
  Ustalenie stawki podatku VAT dla usług serwisowania przepompowni ścieków i odbioru przyłączy kanalizacyjnych.
  Fragment:
  W tym grupowaniu mieszczą się: 37.00 „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ..ścieków kanalizacyjnych ”, 37.00.1 „ Usługi związane ze ściekami ”, 37.00.11 „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków ”, 37.00.11.0 „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków ”, 37.00.12 „ Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych ”, 37.00.12.0 „ Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych ”, 37.00.2 „ Osady ze ścieków kanalizacyjnych ”, 37.00.20 „ Osady ze ścieków kanalizacyjnych ”, 37.00.20.0 „ Osady ze ścieków kanalizacyjnych ”. Zatem zapis „ ex 37 ” oznacza, że z grupy PKWiU 37 pod nazwą „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków kanalizacyjnych; osady ze ścieków kanalizacyjnych ”, opodatkowaniu wg stawki 8% podlegają wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Grupowanie PKWiU 37.00.11.0., według wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU z 2008 r., obejmuje: usługi związane z odprowadzaniem ścieków, zazwyczaj wykonywane za pomocą systemów ściekowych, kanalizacyjnych lub drenażowych, usługi oczyszczania ścieków (włączając ścieki przemysłowe, pochodzące z gospodarstw domowych, basenów kąpielowych itp.), w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych, takich jak: odsiewanie, filtrowanie, oczyszczanie mechaniczne na kratach i sitach, sedymentacja, itp., usługi związane z utrzymywaniem, czyszczeniem systemów kanalizacyjnych i drenażowych, włączając przetykanie rur.
  2017
  17
  maj

  Istota:
  Zastosowanie art. 86 ust. 2a-2h w związku z działalnością w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Fragment:
  (...) ścieków, jako roczny udział odebranych ścieków od Odbiorców zewnętrznych (bez ścieków odebranych od Jednostek organizacyjnych) w całości odebranych ścieków. Oceniając metodę zaprezentowaną we wniosku, zdaniem tut. Organu nie jest to sposób, który może być uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez Gminę działalności i dokonywanych nabyć. Odnosi się on bowiem jedynie do działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę, tj. związanej z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków, tymczasem, w przypadku gmin, występują również innego rodzaju działalności niż tylko dostawa wody i odbiór ścieków. Zatem, wybrana przez Wnioskodawcę metoda odnośnie wydatków związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków odzwierciedla jedynie ilość dostarczanej wody do Odbiorców zewnętrznych oraz ilość odebranych ścieków od Odbiorców zewnętrznych, a nie specyfikę prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności, o której mowa w art. 86 ust 2b ustawy oraz nie zapewnia obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane.
  2017
  16
  maj

  Istota:
  Czy Spółka będzie miała pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytych usług przebudowania oczyszczalni ścieków oraz wybudowania nowego ujęcia wody dla gminy ?
  Fragment:
  Przebudowana oczyszczalnia ścieków jak i nowe ujęcie wody będzie służyć Spółce do świadczenia na rzecz mieszkańców Gminy odpłatnych usług w zakresie dostawy wody i oczyszczania ścieków, które to usługi będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 8%. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka będzie miała pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytych usług przebudowania oczyszczalni ścieków oraz wybudowania nowego ujęcia wody dla gminy ? Zdaniem Wnioskodawcy, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług wodno-kanalizacyjnych, w tym usług dotyczących dostarczania wody i oczyszczania ścieków dla mieszkańców Gminy, będzie prowadził prace polegające na przebudowie oczyszczalni ścieków oraz budowie nowego ujęcia wody w Gminie. W związku z tym planowane inwestycje będą związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą. W celu oceny czy w przedstawionym stanie przyszłym Spółka będzie miało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia przedstawionych w stanie przyszłym usług budowlanych należy odwołać się przede wszystkim do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
  2017
  10
  maj

  Istota:
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od 1 stycznia 2017 r. w odniesieniu do faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z kanalizacją sanitarną, oczyszczalnią ścieków, wodociągami i zaopatrzeniem w wodę.
  Fragment:
  (...) ścieków ponieważ nie mogą być uznawane za podatników podatku VAT. W obecnym stanie prawnym będą obciążane notami księgowymi na kwotę netto. W związku z zaistniałą sytuacją Gmina nie będzie mogła fakturować od 01-01-2017 r. dostaw wody i odbioru ścieków dla jej jednostek podlegających centralizacji. W uzupełnieniu Wnioskodawca na pytanie „ Do jakich czynności służą Gminie oczyszczalnia ścieków, kanalizacja sanitarna i wodociągi w związku z dostarczaniem wody i odprowadzeniem ścieków? ” wskazał, że „ Oczyszczalnia ścieków, kanalizacja sanitarna i wodociągi w związku z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków służą czynnościom opodatkowanym z wyjątkiem dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla jednostek podlegających centralizacji. Dla nich Gmina wystawia od 01-01-2017 notę księgową na kwotę netto. ” W odpowiedzi na pytanie „ (...) do jakich czynności służą Gminie ww. sieci (dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków) w związku z działalnością jednostek organizacyjnych? ” Wnioskodawca wskazał, że „ Jednostki organizacyjne Gminy, które korzystają z oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i wodociągów nie prowadzą działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, wykonują zadania statutowe.
  2017
  10
  maj
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Ścieki
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.