Ścieki | Interpretacje podatkowe

Ścieki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ścieki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na własne potrzeby oraz prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną.
Fragment:
Tym samym, proponowana przez Gminę metoda określenia proporcji, w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w oparciu o udział liczby metrów sześciennych zużytej przez podmioty zewnętrzne wody i odprowadzonych od podmiotów zewnętrznych ścieków (czynności opodatkowane VAT) w całkowitej liczbie metrów sześciennych zużytej wody i odprowadzonych ścieków (zarówno przez podmioty zewnętrzne, jak i na własne potrzeby) nie jest metodą, która może być uznane za najbardziej reprezentatywną dla wyliczenia sposobu określania proporcji. W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy, dotyczące prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, obliczonej według udziału procentowego, w jakim przedmiotowa infrastruktura wykorzystywana jest/będzie do wykonywania działalności gospodarczej i czy w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych zużytej przez podmioty zewnętrzne wody i odprowadzonych od podmiotów zewnętrznych ścieków w całkowitej liczbie metrów sześciennych zużytej wody i odprowadzonych ścieków, należy uznać za nieprawidłowe. Nadto tut. Organ wskazuje, iż z okoliczności sprawy nie wynika, że inwestycja wykorzystywana jest/będzie do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT, dlatego nie dokonano oceny okoliczności sprawy w świetle art. 90 ustawy.
2017
20
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków przy najmie nieruchomości
Fragment:
Zatem z uwagi na przywołane przepisy oraz okoliczności sprawy należy stwierdzić, że będące przedmiotem wniosku świadczenia dodatkowe (pomocnicze) – w postaci dostarczania wody i odprowadzania ścieków nie są ściśle związane z usługą najmu nieruchomości biurowych i nie mają w stosunku do niej charakteru pobocznego (uzupełniającego). Świadczenia z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków stanowią odrębne usługi, gdyż to najemcy decydują o ilości zużytych mediów. Z treści wniosku wynika, że opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków są kalkulowane według wskazań indywidualnych liczników zamontowanych dla każdego najemcy. Najemcy mają możliwość decydowania o ilości zużycia wody, a także ilości odprowadzanych ścieków, a Spółka odrębnie rozlicza czynsz najmu oraz koszty tych mediów na podstawie indywidualnego ich zużycia. Ponadto najemcy mają możliwość wyboru dostawcy wody i usługi odprowadzania ścieków. Dodatkowo Spółka wykazuje koszty zużycia wody i ścieków na odrębnych od czynszu najmu pozycjach faktury. Zatem dostawę ww. mediów (wody i odprowadzania ścieków) do wynajmowanych nieruchomości biurowych, dla których zostały zainstalowane liczniki, należy traktować odrębnie od usługi najmu. W konsekwencji, wystawiając dla najemców faktury za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, w przypadku, gdy najemca jest obciążany na podstawie faktycznego korzystania zgodnie z odczytami liczników, Spółka jest uprawniona do zastosowania stawki właściwej dla tych mediów, zgodnie z fakturami otrzymanymi od dostawców mediów.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy wody i odprowadzania ścieków jako elementu składowego usługi najmu oraz stawki podatku VAT dla opłat eksploatacyjnych w części dotyczącej zużycia wody i odprowadzania ścieków
Fragment:
Jednakże najemcy nie posiadają liczników indywidualnego zużycia wody i ścieków, a wysokość opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków obliczana jest na podstawie zużycia dla całej nieruchomości w oparciu o proporcjonalny udział powierzchni zajmowanej przez każdego z najemców w całości powierzchni użytkowej budynku. Nie posiadając liczników indywidualnego zużycia najemcy nie mają technicznej ani prawnej możliwości wyboru dostawcy wody i usług odprowadzania ścieków. Żaden z najemców nie ma także możliwości samodzielnego wyboru korzystania z tych dostaw poprzez decydowanie o ich zużyciu, gdyż ponoszone przez najemcę opłaty są pochodną zużycia dla całego budynku (a więc także innych najemców). Przedmiotem wątpliwości jest ustalenie czy w przedstawionym stanie faktycznym dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków powinno być uznane za element składowy usługi najmu oraz czy otrzymywane od najemców opłaty eksploatacyjne, w części uwzględniającej zużycie wody i odprowadzanie ścieków należy opodatkować jako część obrotu z tytułu usługi najmu według właściwej dla usług najmu stawki podatku VAT, czyli 23%. Przy czym, jak wskazał Wnioskodawca usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków zaliczane są odpowiednio do grupowań 36.00.30.0 oraz 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r.
2017
18
maj

Istota:
Ustalenie stawki podatku VAT dla usług serwisowania przepompowni ścieków i odbioru przyłączy kanalizacyjnych.
Fragment:
W tym grupowaniu mieszczą się: 37.00 „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ..ścieków kanalizacyjnych ”, 37.00.1 „ Usługi związane ze ściekami ”, 37.00.11 „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków ”, 37.00.11.0 „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków ”, 37.00.12 „ Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych ”, 37.00.12.0 „ Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych ”, 37.00.2 „ Osady ze ścieków kanalizacyjnych ”, 37.00.20 „ Osady ze ścieków kanalizacyjnych ”, 37.00.20.0 „ Osady ze ścieków kanalizacyjnych ”. Zatem zapis „ ex 37 ” oznacza, że z grupy PKWiU 37 pod nazwą „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków kanalizacyjnych; osady ze ścieków kanalizacyjnych ”, opodatkowaniu wg stawki 8% podlegają wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Grupowanie PKWiU 37.00.11.0., według wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU z 2008 r., obejmuje: usługi związane z odprowadzaniem ścieków, zazwyczaj wykonywane za pomocą systemów ściekowych, kanalizacyjnych lub drenażowych, usługi oczyszczania ścieków (włączając ścieki przemysłowe, pochodzące z gospodarstw domowych, basenów kąpielowych itp.), w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych, takich jak: odsiewanie, filtrowanie, oczyszczanie mechaniczne na kratach i sitach, sedymentacja, itp., usługi związane z utrzymywaniem, czyszczeniem systemów kanalizacyjnych i drenażowych, włączając przetykanie rur.
2017
17
maj

Istota:
Zastosowanie art. 86 ust. 2a-2h w związku z działalnością w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Fragment:
(...) ścieków, jako roczny udział odebranych ścieków od Odbiorców zewnętrznych (bez ścieków odebranych od Jednostek organizacyjnych) w całości odebranych ścieków. Oceniając metodę zaprezentowaną we wniosku, zdaniem tut. Organu nie jest to sposób, który może być uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez Gminę działalności i dokonywanych nabyć. Odnosi się on bowiem jedynie do działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę, tj. związanej z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków, tymczasem, w przypadku gmin, występują również innego rodzaju działalności niż tylko dostawa wody i odbiór ścieków. Zatem, wybrana przez Wnioskodawcę metoda odnośnie wydatków związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków odzwierciedla jedynie ilość dostarczanej wody do Odbiorców zewnętrznych oraz ilość odebranych ścieków od Odbiorców zewnętrznych, a nie specyfikę prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności, o której mowa w art. 86 ust 2b ustawy oraz nie zapewnia obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane.
2017
16
maj

Istota:
Czy Spółka będzie miała pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytych usług przebudowania oczyszczalni ścieków oraz wybudowania nowego ujęcia wody dla gminy ?
Fragment:
Przebudowana oczyszczalnia ścieków jak i nowe ujęcie wody będzie służyć Spółce do świadczenia na rzecz mieszkańców Gminy odpłatnych usług w zakresie dostawy wody i oczyszczania ścieków, które to usługi będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 8%. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka będzie miała pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytych usług przebudowania oczyszczalni ścieków oraz wybudowania nowego ujęcia wody dla gminy ? Zdaniem Wnioskodawcy, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług wodno-kanalizacyjnych, w tym usług dotyczących dostarczania wody i oczyszczania ścieków dla mieszkańców Gminy, będzie prowadził prace polegające na przebudowie oczyszczalni ścieków oraz budowie nowego ujęcia wody w Gminie. W związku z tym planowane inwestycje będą związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą. W celu oceny czy w przedstawionym stanie przyszłym Spółka będzie miało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia przedstawionych w stanie przyszłym usług budowlanych należy odwołać się przede wszystkim do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2017
10
maj

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od 1 stycznia 2017 r. w odniesieniu do faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z kanalizacją sanitarną, oczyszczalnią ścieków, wodociągami i zaopatrzeniem w wodę.
Fragment:
(...) ścieków ponieważ nie mogą być uznawane za podatników podatku VAT. W obecnym stanie prawnym będą obciążane notami księgowymi na kwotę netto. W związku z zaistniałą sytuacją Gmina nie będzie mogła fakturować od 01-01-2017 r. dostaw wody i odbioru ścieków dla jej jednostek podlegających centralizacji. W uzupełnieniu Wnioskodawca na pytanie „ Do jakich czynności służą Gminie oczyszczalnia ścieków, kanalizacja sanitarna i wodociągi w związku z dostarczaniem wody i odprowadzeniem ścieków? ” wskazał, że „ Oczyszczalnia ścieków, kanalizacja sanitarna i wodociągi w związku z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków służą czynnościom opodatkowanym z wyjątkiem dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla jednostek podlegających centralizacji. Dla nich Gmina wystawia od 01-01-2017 notę księgową na kwotę netto. ” W odpowiedzi na pytanie „ (...) do jakich czynności służą Gminie ww. sieci (dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków) w związku z działalnością jednostek organizacyjnych? ” Wnioskodawca wskazał, że „ Jednostki organizacyjne Gminy, które korzystają z oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i wodociągów nie prowadzą działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, wykonują zadania statutowe.
2017
10
maj

Istota:
Czy u odbiorców usługi zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków czy wywozu nieczystości płynnych, którzy odpracują należności powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, w związku z odpracowywaniem przez nich zaległości z tytułu opłat za zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków czy wywozu nieczystości płynnych, a jeśli tak - czy Wnioskodawca jako płatnik zobowiązany będzie do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, w celu zmniejszenia zaległości za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Gmina zamierza wprowadzić program, który pozwala osobom fizycznym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej na odpracowanie zaległości za zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy. Z użytkownikami zobowiązanymi do zapłaty zaległości zawierane byłoby porozumienie (aneks do umowy) przewidujące zgodnie z art. 659 § 2 oraz art. 453 ustawy Kodeks cywilny możliwość zapłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków za zgodą dostawcy, także w formie świadczenia rzeczowego polegającego na świadczeniu na rzecz Gminy różnego rodzaju prac porządkowych, usługowych, remontowych. Następnie w porozumieniu ustalony byłby rodzaj prac, termin jej wykonania oraz wysokość zadłużenia jaka w wyniku pracy byłaby spłacona. W imieniu Gminy program odpracowania zaległości realizowałby Wnioskodawca, który prowadzi działalność na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej. Przedmiotem prowadzonej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest m.in. zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości płynnych. Zgodnie z brzmieniem art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2016
23
mar

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego, dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
Fragment:
Warunki naliczania opłat za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. Przekroczenia dopuszczalnego stanu (jakości) ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Wnioskodawcy, są ustalane na podstawie wyników analiz fizyko-chemicznych ścieków, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w Umowie o odprowadzanie ścieków w czasie okresowych kontroli prowadzonych w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Wnioskodawca poinformuje odbiorcę usług (dostawcę ścieków) o wynikach kontroli w terminie do 21 dni od daty przeprowadzenia kontroli. Uiszczane opłaty przez odbiorcę usług (dostawcę ścieków) za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych są powiększone o należny podatek VAT. Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach są naliczane od dnia poboru ścieków, w którym stwierdzono przekroczenia do dnia ustania przekroczeń.
2016
7
lut

Istota:
Stawka podatku VAT dla usług odprowadzania i oczyszczania ścieków.
Fragment:
Zatem zapis ex 37 oznacza, że z grupy PKWiU 37 pod nazwą „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków kanalizacyjnych, osady ze ścieków kanalizacyjnych ” opodatkowaniu wg stawki 8% podlegają wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem PKWiU 37 mieszczą się „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych ”. W tym grupowaniu zgodnie z rozporządzeniem mieszczą się: 37.00 „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych ”, 37.00.1 „ Usługi związane ze ściekami ”, 37.00.11 „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków ”, 37.00.11.0 „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków ”, 37.00.12 „ Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych ”, 37.00.12.0 „ Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych ”, 37.00.2 „ Osady ze ścieków kanalizacyjnych ”, 37.00.20 „ Osady ze ścieków kanalizacyjnych ”, 37.00.20.0 „ Osady ze ścieków kanalizacyjnych ”.
2015
29
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Ścieki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.