Ścieki | Interpretacje podatkowe

Ścieki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ścieki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy u odbiorców usługi zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków czy wywozu nieczystości płynnych, którzy odpracują należności powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, w związku z odpracowywaniem przez nich zaległości z tytułu opłat za zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków czy wywozu nieczystości płynnych, a jeśli tak - czy Wnioskodawca jako płatnik zobowiązany będzie do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, w celu zmniejszenia zaległości za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Gmina zamierza wprowadzić program, który pozwala osobom fizycznym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej na odpracowanie zaległości za zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy. Z użytkownikami zobowiązanymi do zapłaty zaległości zawierane byłoby porozumienie (aneks do umowy) przewidujące zgodnie z art. 659 § 2 oraz art. 453 ustawy Kodeks cywilny możliwość zapłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków za zgodą dostawcy, także w formie świadczenia rzeczowego polegającego na świadczeniu na rzecz Gminy różnego rodzaju prac porządkowych, usługowych, remontowych. Następnie w porozumieniu ustalony byłby rodzaj prac, termin jej wykonania oraz wysokość zadłużenia jaka w wyniku pracy byłaby spłacona. W imieniu Gminy program odpracowania zaległości realizowałby Wnioskodawca, który prowadzi działalność na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej. Przedmiotem prowadzonej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest m.in. zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości płynnych. Zgodnie z brzmieniem art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2016
23
mar

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego, dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
Fragment:
Warunki naliczania opłat za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. Przekroczenia dopuszczalnego stanu (jakości) ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Wnioskodawcy, są ustalane na podstawie wyników analiz fizyko-chemicznych ścieków, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w Umowie o odprowadzanie ścieków w czasie okresowych kontroli prowadzonych w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Wnioskodawca poinformuje odbiorcę usług (dostawcę ścieków) o wynikach kontroli w terminie do 21 dni od daty przeprowadzenia kontroli. Uiszczane opłaty przez odbiorcę usług (dostawcę ścieków) za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych są powiększone o należny podatek VAT. Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach są naliczane od dnia poboru ścieków, w którym stwierdzono przekroczenia do dnia ustania przekroczeń.
2016
7
lut

Istota:
Stawka podatku VAT dla usług odprowadzania i oczyszczania ścieków.
Fragment:
Zatem zapis ex 37 oznacza, że z grupy PKWiU 37 pod nazwą „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków kanalizacyjnych, osady ze ścieków kanalizacyjnych ” opodatkowaniu wg stawki 8% podlegają wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem PKWiU 37 mieszczą się „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych ”. W tym grupowaniu zgodnie z rozporządzeniem mieszczą się: 37.00 „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych ”, 37.00.1 „ Usługi związane ze ściekami ”, 37.00.11 „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków ”, 37.00.11.0 „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków ”, 37.00.12 „ Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych ”, 37.00.12.0 „ Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych ”, 37.00.2 „ Osady ze ścieków kanalizacyjnych ”, 37.00.20 „ Osady ze ścieków kanalizacyjnych ”, 37.00.20.0 „ Osady ze ścieków kanalizacyjnych ”.
2015
29
gru

Istota:
Opodatkowanie kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, zastosowanie stawki 8% dla tej usługi oraz określenie podstawy opodatkowania
Fragment:
Tym samym, w ramach świadczonego przez Wnioskodawcę świadczenia złożonego usługa oczyszczania ścieków jest świadczeniem głównym. W konsekwencji, na gruncie VAT wszystkie wskazane w stanie faktycznym czynności wykonywane przez Gminę w ramach kompleksowej usługi oczyszczania ścieków powinny być traktowane jako jedna usługa oczyszczania ścieków. W tym względzie, biorąc pod uwagę, iż jak zostało wskazane powyżej, sposób rozliczenia na gruncie VAT świadczenia głównego determinuje sposób rozliczenia całego świadczenia złożonego, do całej kompleksowej usługi oczyszczania ścieków jako świadczenia złożonego powinna mieć zastosowanie jedna stawka VAT właściwa dla usługi oczyszczania ścieków. Klasyfikacja statystyczna W rezultacie, biorąc pod uwagę, iż zasadniczy charakter usługi złożonej polega na zapewnieniu Mieszkańcom, nieposiadającym tradycyjnego połączenia kanalizacyjnego, usług odprowadzania i oczyszczania ścieków, w ocenie Wnioskodawcy, całość świadczenia Gminy stanowi kompleksową usługę oczyszczania ścieków, którą należy klasyfikować do grupowania 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r. „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków ”. Jak zostało wskazane w stanie faktycznym Gmina wystąpiła z wnioskiem o potwierdzenie prawidłowości tej klasyfikacji przez Urząd Statystyczny i do chwili złożenia przedmiotowego wniosku o interpretację nie otrzymała jeszcze odpowiedzi.
2015
23
gru

Istota:
Stawka podatku VAT na usługi wymienione we wniosku
Fragment:
Zgodnie z Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług z roku 2008 grupowanie PKWiU 37 ma tytuł „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych ”. W tym grupowaniu mieszczą się: 37.00 „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych ”, 37.00.1 „ Usługi związane ze ściekami ”, 37.00.11 „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków ”, 37.00.11.0 „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków ”, 37.00.12 „ Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych ”, 37.00.12.0 „ Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych ”, 37.00.2 „ Osady ze ścieków kanalizacyjnych ”, 37.00.20 „ Osady ze ścieków kanalizacyjnych ”, 37.00.20.0 „ Osady ze ścieków kanalizacyjnych ”. Zatem zapis ex 37 oznacza, że z grupy PKWiU 37 pod nazwą „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków kanalizacyjnych, osady ze ścieków kanalizacyjnych ” opodatkowaniu wg stawki 8% podlegają wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest firmą, która świadczy usługi w zakresie czyszczenia, udrażniania i utrzymania w drożności sieci kanalizacji deszczowych i sanitarnych, (...)
2015
12
cze

Istota:
Stawka podatku VAT dla usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz dla pozostałych usług w zakresie badań i analiz technicznych.
Fragment:
Zatem zapis ex 37 oznacza, że z grupy PKWiU 37 pod nazwą „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków kanalizacyjnych, osady ze ścieków kanalizacyjnych ” opodatkowaniu wg stawki 8% podlegają wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Zgodnie z Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem PKWiU 37 mieszczą się „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych ”. W tym grupowaniu zgodnie z rozporządzeniem mieszczą się: 37.00 „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych ”, 37.00.1 „ Usługi związane ze ściekami ”, 37.00.11 „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków ”, 37.00.11.0 „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków ”, 37.00.12 „ Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych ”, 37.00.12.0 „ Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych ”, 37.00.2 „ Osady ze ścieków kanalizacyjnych ”, 37.00.20 „ Osady ze ścieków kanalizacyjnych ”, 37.00.20.0 „ Osady ze ścieków kanalizacyjnych ”.
2014
17
gru

Istota:
Opodatkowanie kompleksowej usługi oczyszczania ścieków,Stawka podatku VAT dla świadczonej kompleksowej usługi oczyszczania ścieków,Podstawa opodatkowania dla świadczonej ww. usługi,
Fragment:
Możliwe było tylko i wyłącznie nabycie kompleksowej usługi oczyszczania ścieków przy pomocy POŚ w kształcie i na warunkach opisanych powyżej. Uiszczona przez usługobiorcę kwota de facto stanowi wynagrodzenie za zapewnienie mieszkańcowi dostępu do kompleksowych usług w zakresie oczyszczania ścieków przy pomocy POŚ (alternatywnie do usług odprowadzania ścieków przy pomocy klasycznych sieci kanalizacyjnych lub szambowozów). W opisie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca wskazał, iż świadczona przez Gminę kompleksowa usługa oczyszczania ścieków powinna zostać zaklasyfikowana pod symbolem 90.00.11-00.00 Usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków (według PKWiU z 1997 r.) i pod symbolem 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (według PKWiU z 2008 r.). Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny sprawy oraz powołane przepisy wskazać należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę kompleksowe odpłatne usługi oczyszczania ścieków stanowią czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Ze względu na cywilnoprawny charakter umów łączących strony (Gminę i mieszkańców) Wnioskodawca jest uważany za podatnika podatku VAT.
2014
23
lis

Istota:
Opodatkowanie kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, stawka podatku VAT dla świadczonej kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, podstawa opodatkowania dla świadczonej ww. usługi
Fragment:
W pozycji 142 załącznika nr 3 wyszczególnione są usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, sklasyfikowane pod symbolem 37 PKWiU z 2008 r. Klasyfikacja statystyczna W opinii Gminy świadczona przez nią kompleksowa usługa oczyszczania ścieków powinna zostać zaklasyfikowana pod symbolem 90.00.11-00.00 Usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków (według PKWiU z 1997 r.) i pod symbolem 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (według PKWiU z 2008 r.). Taka klasyfikacja pozwala uznać, że zgodnie z pozycją 142 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, świadczona przez Gminę kompleksowa usługa oczyszczania ścieków podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8%. Analiza natury usługi Gminy Stanowisko takie wynika również z poza statystycznej analizy natury usługi świadczonej przez Gminę z wykorzystaniem POŚ. Oczyszczanie ścieków z wykorzystaniem POŚ wymaga szeregu czynności, które są niezbędne dla realizacji celu przedmiotowej usługi. W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż usługa oczyszczania ścieków przy pomocy POŚ nie może być świadczona bez zamontowania urządzenia na nieruchomości należącej do konkretnego mieszkańca. Jest to sytuacja analogiczna do innych usług świadczonych przy użyciu specjalistycznego sprzętu, gdzie w ramach usługi konieczne jest odpowiednie zainstalowanie sprzętu w miejscu świadczenia usługi (np.
2014
9
paź

Istota:
Czy przedstawione w opisie stanu faktycznego usługi należące do grupowania PKWiU 37.00.1 „usługi związane ze ściekami” mogą korzystać z preferencyjnej stawki VAT 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 Ustawy o podatku od towarów i usług (...) w związku z poz. 142 załącznika nr 3 do tejże ustawy?
Fragment:
Zatem zapis „ ex 37 ” oznacza, że z grupy PKWiU 37 pod nazwą „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków kanalizacyjnych, osady ze ścieków kanalizacyjnych ” opodatkowaniu wg stawki 8% podlegają wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług z 2008 r. grupowanie PKWiU 37 ma tytuł „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych ”. W tym grupowaniu mieszczą się: 37.00 „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych ”, 37.00.1 „ Usługi związane ze ściekami ”, 37.00.11 „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków ”, 37.00.11.0 „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków ”, 37.00.12 „ Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych ”, 37.00.12.0 „ Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych ”, 37.00.2 „ Osady ze ścieków kanalizacyjnych ”, 37.00.20 „ Osady ze ścieków kanalizacyjnych ”, 37.00.20.0 „ Osady ze ścieków kanalizacyjnych ”. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności wykonuje usługi czyszczenia, udrażniania i utrzymania w drożności sieci kanalizacji deszczowych i sanitarnych wraz czyszczeniem wpustów deszczowych, studni kanalizacyjnych, przepompowni i seperatorów połączone z usunięciem i wywozem do utylizacji odpadów tam powstałych.
2014
5
cze

Istota:
Opodatkowanie pobieranych przez Wnioskodawcę opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków
Fragment:
Umowę z MPGK Sp. z o. o. na dostawę wody i odprowadzanie ścieków zawarł Wnioskodawca, który jest nabywcą przedmiotowych usług i na Wnioskodawcę wystawiane są faktury VAT. Wnioskodawca nie zawierał z najemcami żadnych umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Wnioskodawca zapewnia dostawę wody dla lokali użytkowych i odprowadzanie z nich ścieków na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomościami komunalnymi zawartej z Gminą. Z umów najmu zawartych przez Gminę wynika, że opłaty za dostawę wody i odprowadzanie ścieków wnoszone będą na rzecz Wnioskodawcy. Faktury za dostawę wody i odprowadzanie ścieków wystawia Wnioskodawca, który w swojej deklaracji wykazuje podatek VAT. Symbol PKWiU dla usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków : dostawa wody - 36.00.20.0, odprowadzanie ścieków - 37.00.11.0. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków dla ww. lokali użytkowych podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT według stawki 23%... Zdaniem Wnioskodawcy, według art. 41 ust. 1 ustawy o podatku VAT stawka podatku wynosi 23%. Zdaniem Wnioskodawcy opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków dla lokali użytkowych podlegają w przypadku Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%, albowiem Wnioskodawca pośredniczy w dostawie tych mediów do lokali użytkowych i nie może korzystać ze stawki podatku VAT 8% właściwej dla dostawcy tych mediów, tj.
2014
20
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Ścieki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.