Ścieki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ścieki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
cze

Istota:

Stawka podatku dla świadczenia kompleksowej usługi oczyszczania ścieków.

Fragment:

Czynności te - celem dokonania rozliczenia pomiędzy jednostkami umożliwiającego prowadzenie rachunkowości budżetowej zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce - dokumentowane są notami księgowymi obciążającymi wskazane podmioty z tytułu odbioru ścieków. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Jaką stawką podatku VAT powinno zostać opodatkowane wynagrodzenie Gminy z tytułu świadczenia kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, w skład której wchodzi: 1.1. przyłączenie nieruchomości WŁAŚCICIELA do budowanej sieci kanalizacyjnej poprzez wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości ..., gm. ..., której właścicielem jest WŁAŚCICIEL, 1.2. udostępnienie WŁAŚCICIELOWI korzystanie z wykonanego przyłącza kanalizacyjnego od dnia odbioru technicznego robót związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości WŁAŚCICIELA do sieci kanalizacyjnej, na warunkach określonych w umowie na odbiór ścieków? Zdaniem Wnioskodawcy, zasadne jest stosowanie obniżonej stawki podatku VAT, tj. 8% do opodatkowania wynagrodzenia Gminy z tytułu świadczenia kompleksowej usługi oczyszczania ścieków. Według Gminy podłączenie do sieci kanalizacyjnej jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wykonania usług odbioru ścieków, czyli usług ujętych odpowiednio pod pozycją 142 w załączniku do ustawy o VAT, a tym samym usług opodatkowanych stawką VAT w wysokości 8% na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy o VAT (do dnia 31 grudnia 2018r.).

2018
31
maj

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Fragment:

Przedmiotem Umowy jest udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m 3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości K. Wnioskodawczyni jest właścicielką ww. budynku. Przed budową urządzeń oczyszczalni ścieków dokonała Ona zgłoszenia w Urzędzie Gminy oraz w Starostwie Powiatowym. Na realizację inwestycji Wnioskodawczyni miała 6 miesięcy od podpisania umowy i przedłożenia wymaganych dokumentów. Wnioskodawczyni dokonała zgłoszenia wykonania prac. Komisja powołana przez Wójta Gminy stwierdziła zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków: Protokół odbioru z dnia 6 listopada 2017 r. Aby otrzymać dotację, Wnioskodawczyni dostarczyła Rachunek, wystawiony przez ... K. (oryginał do wglądu) za wykonanie montażu przydomowej oczyszczalni ścieków typu ... 2 500 l o przepustowości do 5 m 3 /dobę. Kwota 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Ww. Protokół podpisany przez przedstawicieli Urzędu Gminy. Po stwierdzeniu wypełnienia warunków Umowy, przekazano Wnioskodawczyni na rachunek bankowy 3 tys. zł z budżetu Gminy (przelew w dniu 10 listopada 2017 r.) W dniu 2 lutego 2018 r. Wnioskodawczyni otrzymała informację PIT-8C o wysokości przychodów za 2017 r. W związku (...)

2018
3
maj

Istota:

Opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych oraz brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania infrastruktury w celu dostaw wody/odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych.

Fragment:

Gmina poniosła pierwsze wydatki związane z realizacją inwestycji pn.: „ Przebudowa oczyszczalni ścieków ”, natomiast w 2018 r. planuje przystąpić do realizacji inwestycji pn.: „ Budowa oczyszczalni ścieków ”. W związku z wykorzystywaniem infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej do dostawy wody oraz odbioru ścieków Gmina ponosi/ponosić będzie również liczne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury. Wydatki inwestycyjne związane z budową/modernizacją infrastruktury, jak również wszelkie wydatki bieżące są/będą każdorazowo dokumentowane wystawianymi przez dostawców/wykonawców na Gminę fakturami VAT, na których Gmina oznaczona jest/będzie jako nabywca przedmiotowych towarów i usług. Przy pomocy infrastruktury Gmina świadczy odpłatne usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Również infrastruktura, która jest w chwili obecnej budowana lub której budowa została zaplanowana na 2018 r., będzie wykorzystywana przez Gminę w celu świadczenia odpłatnych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków (tj. do czynności niepodlegających zwolnieniu z VAT). Zatem Infrastruktura co do zasady jest/będzie wykorzystywana do świadczenia odpłatnych usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę, tj. do czynności, które zdaniem Gminy podlegają opodatkowaniu VAT (i jednocześnie nie korzystają ze zwolnienia z tego podatku).

2018
18
kwi

Istota:

Opodatkowanie świadczonych usług dostaw wody i odbioru ścieków.

Fragment:

Mając na uwadze powyższe, prowadzona przez Gminę działalność gospodarcza polega w szczególności na: wykonywaniu – na podstawie umów cywilnoprawnych – odpłatnych czynności w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków na rzecz podmiotów zewnętrznych, tj. mieszkańców Gminy oraz działających na jej terenie przedsiębiorstw – wskazane czynności Gmina dokumentuje wystawianymi na kontrahentów fakturami VAT oraz rozlicza z tego tytułu podatek należny; wykonywaniu odpłatnych czynności w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczania ścieków na rzecz Jednostek – wskazane czynności, jako zadania „ wewnętrzne ” Gminy, są dokumentowane notam księgowymi; dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków w związku z realizacją zadań własnych Gminy, tj. związanych z innymi niż określone w powyższych punktach A i B czynnościami, w tym m.in. dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków na potrzeby znajdujących się na terenie Gminy jednostek ochotniczych straży pożarnych (dalej: OSP) lub innych ogólnodostępnych obiektów, a także w związku ze stratami spowodowanymi ewentualnymi awariami Infrastruktury – w tym zakresie nie są pobierane jakiekolwiek odpłatności; dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków na potrzeby obsługi budynków, w których organizowane są gminne zebrania, spotkania i uroczystości, tj. wykorzystywanych przez Gminę na własne potrzeby – w tym zakresie również nie są pobierane jakiekolwiek odpłatności.

2018
15
kwi

Istota:

Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków.

Fragment:

Sprzedaż opodatkowana dotyczy m.in. dostaw wody, odprowadzania ścieków komunalnych na rzecz osób fizycznych, osób prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek budżetowych Miasta. Od dnia 1 stycznia 2017 roku jednostki budżetowe Miasta za dostawę wody oraz odbiór ścieków, będą obciążane przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej notą księgową. Dla pozostałych odbiorców stosowane będą rozliczenia uwzględniające obowiązujące stawki podatku VAT. Dokonując zakupów związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, nabywane towary i usługi będą wykorzystywane tylko w celu tej działalności dokumentowanej odbiorcom notami obciążeniowymi (własne jednostki budżetowe) lub też fakturami bądź innymi dowodami sprzedaży (klienci pozostali). Nabywane przez Miasto dla realizacji zadań przez MZGK towary i usługi dotyczące dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyporządkowuje się wprost do tej działalności. Usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz jednostek budżetowych miasta będą służyły w związku z działalnością tych jednostek do czynności opodatkowanych zwolnionych (np. sprzedaż obiadów dla uczniów i nauczycieli w szkołach) oraz nieopodatkowanych (usługi oświaty i wychowania).

2018
13
kwi

Istota:

Zastosowanie obniżonej stawki podatku do świadczonej usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

Fragment:

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem PKWiU 37 mieszczą się „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych ”. W tym grupowaniu zgodnie z rozporządzeniem mieszczą się: 37.00 „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych ”, 37.00.1 „ Usługi związane ze ściekami ”, 37.00.11 „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków ”, 37.00.11.0 „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków ”, 37.00.12 „ Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych ”, 37.00.12.0 „ Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych ”, 37.00.2 „ Osady ze ścieków kanalizacyjnych ”, 37.00.20 „ Osady ze ścieków kanalizacyjnych ”, 37.00.20.0 „ Osady ze ścieków kanalizacyjnych ”. Zatem zapis ex 37 oznacza, że z grupy PKWiU 37 pod nazwą „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych ” opodatkowane wg stawki 8% są wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, w tym usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych. Wyłączeniu podlegają natomiast ww. osady. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2018
17
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków; w zakresie braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania Infrastruktury w celu dostaw wody / odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych; w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków z faktur dokumentujących Wydatki inwestycyjne i Wydatki bieżące w związku z wykorzystaniem przez Gminę części Infrastruktury wyłącznie do celów odpłatnego świadczenia usług w zakresie dostarczania wody / odbioru ścieków oraz w zakresie prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących Wydatki inwestycyjne i Wydatki bieżące związane z Infrastrukturą wodociągową i Infrastrukturą kanalizacyjną.

Fragment:

(...) ścieków (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzonych ścieków ogółem (od Odbiorców zewnętrznych oraz Odbiorców wewnętrznych)? Zdaniem Wnioskodawcy: Świadczenie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych stanowi czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z tego podatku. Z tytułu wykorzystywania Infrastruktury do dostaw wody oraz odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych, Gmina nie jest zobowiązana do naliczenia podatku należnego. W związku z wykorzystaniem przez Gminę części Infrastruktury wyłącznie do celów odpłatnego świadczenia usług w zakresie dostarczania wody / odbioru ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych, Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących Wydatki inwestycyjne i Wydatki bieżące ponoszone na tę część Infrastruktury w pełnej wysokości. W związku z wykorzystaniem przez Gminę Infrastruktury zarówno w celu odpłatnego świadczenia usług w zakresie dostarczania wody / odbioru ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych oraz dostarczania wody / odbierania ścieków (...)

2018
17
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania opłat pobieranych za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w ramach zawartych umów zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w ramach zawartych umów cywilnoprawnych hurtowej dostawy wody i hurtowego odbioru ścieków.

Fragment:

Obowiązujące taryfy zawierają: wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (tj. cena za m3 wody oraz opłaty abonamentowe), wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków (tj. cena za m 3 ścieków oraz opłaty abonamentowe), oraz stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych (tj. dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych, zasady naliczania opłat za przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, jak i metodykę naliczania opłat za przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych). Odbiorcami usług przedsiębiorstwa są zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze. W zakresie ścieków – dostawcami indywidualnymi co do zasady są osoby/podmioty odprowadzające ścieki bytowe z gospodarstw domowych. Pozostałe ścieki niepochodzące z gospodarstw domowych traktowane są jako ścieki przemysłowe, a ich dostawcami są osoby lub podmioty niebędące dostawcami indywidualnymi. W zawartych umowach z dostawcami ścieków przemysłowych jest nałożony na nich obowiązek m.in. niewprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych przekraczających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych określonych w załączniku do umowy oraz w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.

2018
17
lut

Istota:

W zakresie opodatkowania odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków na rzecz odbiorców wewnętrznych

Fragment:

W przypadku Wydatków bieżących i Wydatków inwestycyjnych związanych z Infrastrukturą Gmina nie potrafi dokonać ich jednoznacznego przyporządkowania do poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności, tj. do czynności opodatkowanych VAT (świadczenie usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych) lub pozostających poza zakresem regulacji Ustawy o VAT (dostawa wody / odbiór ścieków od Odbiorców wewnętrznych). Zdaniem Gminy, przyporządkowania tego dokonać można wyłącznie przy zastosowaniu odpowiedniej proporcji odliczenia. Gmina pragnie wskazać, że wykorzystuje Infrastrukturę przede wszystkim do działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Wykorzystanie to polega na świadczeniu usług dostawy wody oraz odbioru ścieków. Usługi te są w pełni mierzalne, tj. Gmina rozlicza / będzie rozliczać je wyłącznie według ilości metrów sześciennych dostarczonej wody oraz odebranych ścieków. Gmina, jak zostało to podkreślone powyżej, w pewnym zakresie wykorzystuje przedmiotową Infrastrukturę również do czynności niestanowiących działalności gospodarczej opodatkowanej VAT, tj. dostarcza za jej pomocą wodę i odbiera ścieki od Odbiorców wewnętrznych. W tym zakresie wykorzystanie Infrastruktury również jest w pełni mierzalne – podobnie jak w przypadku wykorzystania komercyjnego wyraża się ono wyłącznie w zużytych metrach sześciennych wody i odebranych metrach sześciennych ścieków. Infrastruktura nie jest wykorzystywana w żaden inny sposób.

2018
27
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych oraz w zakresie braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania infrastruktury w celu dostaw wody/odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych.

Fragment:

W przypadku Wydatków bieżących i Wydatków inwestycyjnych związanych z Infrastrukturą Gmina nie potrafi dokonać ich jednoznacznego przyporządkowania do poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności, tj. do czynności opodatkowanych VAT (świadczenie usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych) lub pozostających poza zakresem regulacji Ustawy o VAT (vide dostawa wody/odbiór ścieków od Odbiorców wewnętrznych). Zdaniem Gminy, przyporządkowania tego dokonać można wyłącznie przy zastosowaniu odpowiedniej proporcji odliczenia. Gmina wskazuje, że wykorzystuje Infrastrukturę przede wszystkim do działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Wykorzystanie to polega na świadczeniu usług dostawy wody oraz odbioru ścieków. Usługi te są w pełni mierzalne, tj. Gmina rozlicza/będzie rozliczać je wyłącznie według ilości metrów sześciennych dostarczonej wody oraz odebranych ścieków. Gmina, jak zostało to podkreślone powyżej, w pewnym zakresie wykorzystuje przedmiotową Infrastrukturę również do czynności niestanowiących działalności gospodarczej opodatkowanej VAT, tj. dostarcza za jej pomocą wodę i odbiera ścieki od Odbiorców wewnętrznych. W tym zakresie wykorzystanie Infrastruktury również jest w pełni mierzalne, podobnie jak w przypadku wykorzystania komercyjnego wyraża się ono wyłącznie w zużytych metrach sześciennych wody i odebranych metrach sześciennych ścieków. Infrastruktura nie jest wykorzystywana w żaden inny sposób.