Schronisko | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to schronisko. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
4
mar

Istota:

Stawka podatku dla kompleksowej usługi prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych z zapewnieniem opieki weterynaryjnej.

Fragment:

Wg klasyfikacji PKWiU z 2008 r. grupowanie 75.00.11.0 „ Usługi weterynaryjne dla zwierząt domowych ” nie obejmuje usług związanych z działalnością schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 96.09.11.0 – stąd wynika, zdaniem Wnioskodawcy, w jasny sposób, że skoro z grupowania wyklucza się działalność schronisk bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, to dopuszcza się klasyfikowanie w tym grupowaniu działalności schronisk zapewniających taką opiekę. Gdyby Minister Finansów nie dopuszczał w ogóle możliwości klasyfikowania działalności schronisk dla zwierząt domowych w tym grupowaniu, to zupełnie nieuzasadnione byłoby rozszerzanie wykluczenia o zwrot „ bez zapewnienia opieki weterynaryjnej ”, gdyż wystarczyłoby napisać ogólnie, że „ grupowanie 75.00.11.0 nie obejmuje usług związanych z działalnością schronisk dla zwierząt domowych ”, czyli wszystkich schronisk. Dlatego też Wnioskodawca stoi na stanowisku, które przedstawione zostało powyżej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2011
1
wrz

Istota:

Stawkiapodatku dla robót związanych z przebudową internatu w części dotyczącej skrzydła „A” na bursę i schronisko młodzieżowe oraz infrastruktury towarzyszącej.

Fragment:

W skrzydle A: lokalizuje się docelowo bursę na 24 miejsca i schronisko młodzieżowe na 46 miejsc. Wykonano dodatkowe wejście do budynku wraz z portiernią, dodatkowe wejście ewakuacyjne z pomieszczeń klubu usytuowanego w piwnicy, przebudowane zostały istniejące schody do budynku od strony południowej. Wykonano przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny, ocieplenie elewacji wraz z izolacją pionową ścian fundamentowych, wykonano świetliki w oknach piwnicznych wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej. Na parterze w skrzydle A obok portierni znajdują się pomieszczenia biurowe i sanitariaty dla personelu bursy i schroniska, dalszą część parteru zajmują pomieszczenia schroniska młodzieżowego (pokoje mieszkalne w tym pokoje dla osób niepełnosprawnych) i funkcje ogólne (kuchnia i jadalnia dla schroniska i bursy, kuchenka dla personelu, szatnie dla personelu, magazyn bielizny). Na I piętrze w skrzydle A znajdują się pokoje sypialne schroniska młodzieżowego (część pokoi posiada węzły sanitarne a część pokoi nie wyposażono w te węzły, na kondygnacji znajdują się ogólne sanitariaty dla kobiet i mężczyzn, pralnia, pomieszczenie dla sprzątaczek, magazyn bielizny czystej. Na II piętrze w skrzydle A znajdują się pokoje dla bursy akademickiej (wszystkie z łazienkami), mała kuchenka dla bursy i pokój telewizyjny.

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy: odliczenia od podstawy obliczenia podatku kwot darowizn przekazanych na rzecz organizacji nie posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

Fragment:

W świetle art. 11 ust. 4 w/w ustawy, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą zapewniać bezdomnym zwierzętom opiekę i w tym celu prowadzić schroniska dla zwierząt, w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego. Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, iż schronisko Fundacja Niedźwiedź, na rzecz którego przekazała Pani darowizny, realizuje zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt. A zatem, realizuje ono zadania należące do sfery zadań publicznych, wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Reasumując, regulacja zawarta w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku nie nakłada obowiązku, aby podmiot obdarowany posiadał status organizacji pożytku publicznego. Odliczeniu podlegają darowizny na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego, a nie na rzecz organizacji o statusie pożytku publicznego. W konsekwencji darowizny, przekazane przez Panią na rzecz schroniska dla zwierząt prowadzącego działalność pożytku publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, podlegają odliczeniu od dochodu w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 350 zł. Jeżeli w zeznaniu podatkowym za 2004 rok nie odliczyła Pani przekazanych darowizn, może Pani złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych wraz ze skorygowanym zeznaniem, o ile spełnia Pani wszystkie warunki przewidziane w ustawie do skorzystania z odliczenia.

2011
1
lut

Istota:

W internacie Zespołu Szkół w okresie wakacji funkcjonuje schronisko szkolne i świadczy usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania. W schronisku zakwaterowuje się grupa młodzieży szkolnej (obóz wędrowny). Czy usługa ta korzysta ze zwolnienia?

Fragment:

Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia, co następuje: Z przedstawionego przez szkołę w piśmie stanu faktycznego wynika, że w internacie Zespołu Szkół w okresie wakacji od 1.07 do 31.08 funkcjonuje schronisko szkolne i świadczy usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania. W schronisku zakwaterowuje się grupa młodzieży szkolnej (obóz wędrowny). Zdaniem szkoły usługa ta korzysta ze zwolnienia na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.06.2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 145, poz. 1541). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod, poz. 1 ww. załącznika zapisano symbol PKWiU ex 55.23.15 – usługi zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich i te usługi podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Natomiast w załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 % pod poz. 139 wymieniono PKWiU ex 55.2 – usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich. Należy jednak podkreślić, iż do prawidłowego określenia wysokości podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są towary i usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej – art. 2 pkt 6 i art. 8 ust. 3 ustawy.

2011
1
lut

Istota:

Czy osoba fizyczna prowadząca szkolne schronisko młodzieżowe korzysta z tego tytułu ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej przepisy stwierdzić należy, że szkolne schronisko młodzieżowe nie jest szkołą w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Jest ono placówką oświatowo-wychowawczą . Równocześnie informuje się, że podane w zapytaniu zwolnienie wynikające z art. 81 ustawy o systemie oświaty dotyczy podatków oraz opłat z tytułu zarządu użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości i nie odnosi się ono do podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast zapis art. 83a ust. 1 ustawy o systemie oświaty przesądza wyłącznie o tym, że prowadzenie schroniska nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807), w której to ustawie działalność gospodarcza jest zdefiniowana inaczej niż na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nie są to pojęcia tożsame). Reasumując uzyskiwane przez pana w 2004 r. przychody z prowadzenia szkolnego schroniska młodzieżowego są w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami z działalności gospodarczej. Natomiast w związku z tym, że szkolne schronisko nie jest szkołą w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, uzyskiwane z tego tytułu dochody nie korzystają w bieżącym roku ze zwolnienia od podatku dochodowego.