Schronisko | Interpretacje podatkowe

Schronisko | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to schronisko. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stawka podatku dla kompleksowej usługi prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych z zapewnieniem opieki weterynaryjnej.
Fragment:
Wg klasyfikacji PKWiU z 2008 r. grupowanie 75.00.11.0 „ Usługi weterynaryjne dla zwierząt domowych ” nie obejmuje usług związanych z działalnością schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 96.09.11.0 – stąd wynika, zdaniem Wnioskodawcy, w jasny sposób, że skoro z grupowania wyklucza się działalność schronisk bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, to dopuszcza się klasyfikowanie w tym grupowaniu działalności schronisk zapewniających taką opiekę. Gdyby Minister Finansów nie dopuszczał w ogóle możliwości klasyfikowania działalności schronisk dla zwierząt domowych w tym grupowaniu, to zupełnie nieuzasadnione byłoby rozszerzanie wykluczenia o zwrot „ bez zapewnienia opieki weterynaryjnej ”, gdyż wystarczyłoby napisać ogólnie, że „ grupowanie 75.00.11.0 nie obejmuje usług związanych z działalnością schronisk dla zwierząt domowych ”, czyli wszystkich schronisk. Dlatego też Wnioskodawca stoi na stanowisku, które przedstawione zostało powyżej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2013
4
mar

Istota:
Stawkiapodatku dla robót związanych z przebudową internatu w części dotyczącej skrzydła „A” na bursę i schronisko młodzieżowe oraz infrastruktury towarzyszącej.
Fragment:
W skrzydle A: lokalizuje się docelowo bursę na 24 miejsca i schronisko młodzieżowe na 46 miejsc. Wykonano dodatkowe wejście do budynku wraz z portiernią, dodatkowe wejście ewakuacyjne z pomieszczeń klubu usytuowanego w piwnicy, przebudowane zostały istniejące schody do budynku od strony południowej. Wykonano przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny, ocieplenie elewacji wraz z izolacją pionową ścian fundamentowych, wykonano świetliki w oknach piwnicznych wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej. Na parterze w skrzydle A obok portierni znajdują się pomieszczenia biurowe i sanitariaty dla personelu bursy i schroniska, dalszą część parteru zajmują pomieszczenia schroniska młodzieżowego (pokoje mieszkalne w tym pokoje dla osób niepełnosprawnych) i funkcje ogólne (kuchnia i jadalnia dla schroniska i bursy, kuchenka dla personelu, szatnie dla personelu, magazyn bielizny). Na I piętrze w skrzydle A znajdują się pokoje sypialne schroniska młodzieżowego (część pokoi posiada węzły sanitarne a część pokoi nie wyposażono w te węzły, na kondygnacji znajdują się ogólne sanitariaty dla kobiet i mężczyzn, pralnia, pomieszczenie dla sprzątaczek, magazyn bielizny czystej. Na II piętrze w skrzydle A znajdują się pokoje dla bursy akademickiej (wszystkie z łazienkami), mała kuchenka dla bursy i pokój telewizyjny.
2011
1
wrz

Istota:
Dotyczy: odliczenia od podstawy obliczenia podatku kwot darowizn przekazanych na rzecz organizacji nie posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
Fragment:
W świetle art. 11 ust. 4 w/w ustawy, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą zapewniać bezdomnym zwierzętom opiekę i w tym celu prowadzić schroniska dla zwierząt, w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego. Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, iż schronisko Fundacja Niedźwiedź, na rzecz którego przekazała Pani darowizny, realizuje zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt. A zatem, realizuje ono zadania należące do sfery zadań publicznych, wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Reasumując, regulacja zawarta w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku nie nakłada obowiązku, aby podmiot obdarowany posiadał status organizacji pożytku publicznego. Odliczeniu podlegają darowizny na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego, a nie na rzecz organizacji o statusie pożytku publicznego. W konsekwencji darowizny, przekazane przez Panią na rzecz schroniska dla zwierząt prowadzącego działalność pożytku publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, podlegają odliczeniu od dochodu w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 350 zł. Jeżeli w zeznaniu podatkowym za 2004 rok nie odliczyła Pani przekazanych darowizn, może Pani złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych wraz ze skorygowanym zeznaniem, o ile spełnia Pani wszystkie warunki przewidziane w ustawie do skorzystania z odliczenia.
2011
1
mar

Istota:
W internacie Zespołu Szkół w okresie wakacji funkcjonuje schronisko szkolne i świadczy usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania. W schronisku zakwaterowuje się grupa młodzieży szkolnej (obóz wędrowny). Czy usługa ta korzysta ze zwolnienia?
Fragment:
Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia, co następuje: Z przedstawionego przez szkołę w piśmie stanu faktycznego wynika, że w internacie Zespołu Szkół w okresie wakacji od 1.07 do 31.08 funkcjonuje schronisko szkolne i świadczy usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania. W schronisku zakwaterowuje się grupa młodzieży szkolnej (obóz wędrowny). Zdaniem szkoły usługa ta korzysta ze zwolnienia na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.06.2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 145, poz. 1541). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod, poz. 1 ww. załącznika zapisano symbol PKWiU ex 55.23.15 – usługi zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich i te usługi podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Natomiast w załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 % pod poz. 139 wymieniono PKWiU ex 55.2 – usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich. Należy jednak podkreślić, iż do prawidłowego określenia wysokości podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są towary i usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej – art. 2 pkt 6 i art. 8 ust. 3 ustawy.
2011
1
lut

Istota:
Czy osoba fizyczna prowadząca szkolne schronisko młodzieżowe korzysta z tego tytułu ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej przepisy stwierdzić należy, że szkolne schronisko młodzieżowe nie jest szkołą w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Jest ono placówką oświatowo-wychowawczą . Równocześnie informuje się, że podane w zapytaniu zwolnienie wynikające z art. 81 ustawy o systemie oświaty dotyczy podatków oraz opłat z tytułu zarządu użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości i nie odnosi się ono do podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast zapis art. 83a ust. 1 ustawy o systemie oświaty przesądza wyłącznie o tym, że prowadzenie schroniska nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807), w której to ustawie działalność gospodarcza jest zdefiniowana inaczej niż na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nie są to pojęcia tożsame). Reasumując uzyskiwane przez pana w 2004 r. przychody z prowadzenia szkolnego schroniska młodzieżowego są w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami z działalności gospodarczej. Natomiast w związku z tym, że szkolne schronisko nie jest szkołą w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, uzyskiwane z tego tytułu dochody nie korzystają w bieżącym roku ze zwolnienia od podatku dochodowego.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Schronisko
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.