Sankcja podatkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sankcja podatkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

1.Czy wystawienie faktury zgodnie z zasadą ogólną, czyli do 7 dni od dnia wykonania usługi i ujęcie wynikającego z niej podatku należnego w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym wystawiono fakturę VAT jest błędem?
2. Czy w związku z takim ujęciem kwot podatku należnego Spółka będzie narażona na sankcje wynikające z art. 109 ust. 4 i ust. 5 ustawy, oraz odsetki za zwłokę za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, zgodnie z powołanym art. 19 ust. 13 pkt 8 ustawy?

Fragment:

(...) Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pismem z dnia 20 maja 2004r. Jednostka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego przedstawiając następujący stan faktyczny: Jednostka świadczy usługi drukowania gazet, magazynów i czasopism (PKWiU 22.12). Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) – zwanej dalej „ustawą”, w przypadku wykonania ww. usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 90 dnia, licząc od dnia (...)