Sankcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sankcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

W przypadku gdy Wnioskodawca naruszy obowiązek ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w stosunku do Zainteresowanego powinno zostać ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe tylko i wyłącznie w stosunku do tej części obrotu, która podlega ewidencjonowaniu z zastosowaniem kas rejestrujących, a nie do całości obrotu.

Fragment:

(...) iż odnosi się on do tej kwoty podatku naliczonego, jaka jest związana z towarami i usługami związanymi ze sprzedażą, która podlega obowiązkowi ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, a nie została na niej zarejestrowana. Z powołanego przepisu wynika bezspornie, iż odnosi się on do obowiązku ewidencji sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Zatem sankcja za naruszenie ww. obowiązku może obejmować jedynie podatek naliczony w tej części, w jakiej odnosi się on do sprzedaży, która winna zostać zrejestrowana przy użyciu kasy fiskalnej. Konfrontując zatem opis zdarzenia przyszłego z treścią art. 111 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stwierdzić należy, iż w przypadku gdy Wnioskodawca naruszy obowiązek ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w stosunku do Zainteresowanego powinno zostać ustalone dodatkowe (...)

2011
1
sie

Istota:

Obowiązek sporządzenia korekt deklaracji VAT-7 oraz naliczania sankcji w związku z nieterminowym zainstalowaniem kasy rejestrującej

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2010r. (data wpływu 16 marca 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku sporządzenia korekt deklaracji VAT-7 oraz naliczania sankcji w związku z nieterminowym zainstalowaniem kasy rejestrującej - jest prawidłowe UZASADNIENIE W dniu 16 marca 2010r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od (...)

2011
1
lip

Istota:

Sankcja z tytułu braku kasy rejestrującej

Fragment:

(...) prawidłowo obniżając podatek naliczony VAT o 30% w zaistniałej sytuacji... Czy obniżenie podatku naliczonego jest zgodne z prawem i wytycznymi UE i art. 111 ust. 1 i 2... Zdaniem Wnioskodawcy, art. 111 ust. 1 i 2 na podstawie którego został obniżony o 30% naliczony podatek VAT jest niezgodny z Dyrektywą Rady UE 2006/112/WE, jak i w poprzednio obowiązującej IV Dyrektywie. Stanowisko takie podzielił również WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 18 sierpnia 2008r. orzekł, że stosowana sankcja w postaci obniżenia podatku naliczonego jest sprzeczna z przepisami UE i nie powinna mieć zastosowania (sygn. Akt I SA/Bg 280/08). Skoro żyjemy i pracujemy w UE i dyrektywy nas obowiązują, Wnioskodawca uważa, że obniżenie podatku naliczonego jest bezzasadne, zwłaszcza, że nie wszystkie urzędy skarbowe w kraju to czynią. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy Spółka zobowiązana jest do wprowadzenia kas rejestrujących i prowadzenia za ich pośrednictwem ewidencji obrotu z tytułu świadczonych na rzecz pracowników usług przewozu pasażerskiego?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2009 r. (data wpływu 13 lipca 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 września 2009 r. (data wpływu 22 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
lip

Istota:

1. Czy przepis art. 111 ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r. dotyczy także nieprawidłowości ewidencyjnych podatnika mających miejsce przed 1 grudnia 2008 r.?
2. W sytuacji, gdy przepis art. 111 ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r. dotyczy także nieprawidłowości ewidencyjnych Podatnika mających miejsce przed 1 grudnia 2008 r., to czy możliwość ustalenia przez organy podatkowe dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług dotyczy zakupu wszystkich towarów i usług, czy tylko tych, które związane są ze sprzedażą podlegającą ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących? Natomiast w sytuacji, gdy przepis art. 111 ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r. nie odnosi się do nieprawidłowości ewidencyjnych Podatnika mających miejsce przed 1 grudnia 2008 r., to czy utrata prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 111 ust. 2 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r.) dotyczy zakupu wszystkich towarów i usług, czy tylko tych, które związane są ze sprzedażą podlegającą ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących?

Fragment:

(...) również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 21 sierpnia 2008 r. (sygn. II SA/Wa 836/08) stwierdzając, iż „biorąc pod uwagę charakter niniejszego przepisu, jak i kontekst jego umieszczenia, należy uznać, że sankcja za nieewidencjonowanie obrotu w kasie dotyczy jedynie tej części podatku, która związana była z towarami i usługami, których dalsza sprzedaż podlega ewidencjonowaniu w kasie. Nie można natomiast sankcji tej odnosić do całości obrotu. Sankcja pozostaje bowiem w ścisłym związku z naruszeniem obowiązku ewidencjonowania. Musi zatem istnieć także ścisły związek pomiędzy granicami sankcji a zakresem naruszenia objętego nią obowiązku”. Mając na uwadze powołane przepisy prawa, a także przytoczone tezy wyroków sądów administracyjnych, w opinii Wnioskodawcy, wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 111 ust. 2 ustawy powinna być przez organy podatkowe ustalana tylko i wyłącznie w (...)

2011
1
cze

Istota:

Odsprzedaż usług przewozu pracowników a obowiązek ewidencjonowania tych czynności za pomocą kasy rejestrującej, oraz sankcja z tytułu niedopełnienia obowiązku tego ewidencjonowania.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2007 r. (data wpływu 11 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencji sprzedaży usług przewozów pracowniczych przy zastosowaniu kas rejestrujących – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy do Podatnika będzie miał zastosowanie przepis art. 111 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, który nakłada na podatnika sankcję w postaci utraty 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług z powodu nieterminowego rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących ?

Fragment:

(...) sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych Podatnik nie naruszył. Działając na podstawie art. 14a i art. 14b Ordynacji podatkowej Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu, udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, uznał stanowisko przedstawione przez Stronę we wniosku za prawidłowe. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu stwierdził m.in., że sankcja w postaci utraty prawa do odliczenia podatku naliczonego stanowiąca równowartość 30 % kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w przedmiotowej sprawie nie będzie miała zastosowania. Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łowiczu zaprzestanie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących nie jest sankcjonowane w art. 111 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku, gdy skorygowane zostaną deklaracje podatkowe VAT-7 za okresy przed dniem l maja 2004r. na podstawie przepisów prawa obowiązujących po tej dacie, to czy istnieją podstawy prawne (w przypadku wydania decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w prawidłowej wysokości) do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30 % kwoty zaniżenia tego zobowiązania?

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w związku z wnioskiem dotyczącym udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie istnienia podstaw prawnych do ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług w stosunku do zobowiązania podatkowego, które powstało przed dniem 01.05.2004r. oraz postanowieniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23.06.2005r. nr 1401/HTII/006/14-283/05/MZ dotyczącym wszczęcia postępowania w sprawie postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 13.04.2005r. Nr 1472/RPP1/443-206/05/TM, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia: zmienić z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy utrata prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dotyczy zakupu wszystkich towarów i usług, czy tylko tych, które związane są ze sprzedażą podlegającą ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących ?

Fragment:

(...) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 21.01.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.02.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Spółka w dniu 23.02.2006 r., wystąpiła do tut. Urzędu Skarbowego z pismem o interpretację dotyczącą zagadnienia czy utrata prawa do obniżenia podatku należnego kwotę podatku naliczonego dotyczy zakupu wszystkich towarów i usług, czy tylko tych, które związane są ze sprzedażą podlegającą ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących - art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.). Jak wynika ze stanu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy prawidłowa jest interpretacja przepisu art. 111 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, który mówi o objęciu 30% obniżeniem kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w związku z naruszeniem obowiązku instalacji kasy rejestrującej?

Fragment:

(...) nabyciu wszystkich towarów i usług.Zapytanie dotyczy:czy prawidłowa jest interpretacja przez gminę Luźna przepisów art. 111 ust.2 ustawy VAT, który mówi o objęciu 30% obniżeniem kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ściśle z tą sprzedażą na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, co wynika z art. 111 ust. 1 ustawy VAT.Stanowisko wnioskodawcy:Zdaniem Urzędu Gminy sankcja 30% dotyczy podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług służących sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych i nie ma zastosowania do podatku naliczonego w tej części, która dotyczy nabycia towarów i usług służących sprzedaży na rzecz podmiotów gospodarczych. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy:Zgodnie z zapisem art. 111 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy naruszający obowiązek (...)