Samozatrudnienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samozatrudnienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy prawidłowe jest opodatkowanie podatkiem liniowym działalności gospodarczej polegającej na śwadczeniu usług w zakresie nauczania języka obcego.

Fragment:

(...) Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, podatnik prowadzi działalność gospodarczą od listopada 2005 r. jako nauczyciel języka angielskiego. Od tego czasu, pomimo udzielania lekcji indywidualnych kilku osobom, świadczy ww. usługi głównie dla H. Lekcje języka angielskiego na zlecenie szkoły prowadzi zarówno w jej siedzibie jak i w miejscach wyznaczonych przez szkołę. Zajęcia prowadzone są przez podatnika na różnych poziomach i w oparciu o różne materiały zarówno własne, jak i udostępnione przez szkołę H. Sam ustala program zajęć w zależności od poziomu grupy oraz czuwa nad właściwym przebiegiem lekcji. W przypadku złego prowadzenia zajęć ponosi odpowiedzialność gospodarczą w postaci konsekwencji finansowych. Szkoła zastrzega sobie także prawo zerwania współpracy w przypadku niewłaściwego wykonywania usług, co stanowi dla podatnika poważną konsekwencję gospodarczą. Zdaniem podatnika ma on pełne prawo stosować opodatkowanie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przychód uzyskiwany z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku ze zmianami) postanawia wydać Panu X pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oceniając stanowisko Wnioskodawcy w sprawie uznania za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej przychodu uzyskanego z tytułu świadczenia usług związanych z transportem drogowym na rzecz przewoźnika, przedstawione we wniosku z dnia ... o udzielenie interpretacji jako prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E 1. Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Podatnik jest przedsiębiorcą, figurującym w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy w B. Jest również czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na podstawie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, czy też jest to forma samozatrudnienia?

Fragment:

(...) się w zależności od zlecanego zadania w wysokości ok. 10% wartości wykonywanej usługi. W związku z tym Podatnik ponosi ryzyko związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. 2. Przedmiot interpretacji: Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, czy też jest to forma samozatrudnienia? 3. Stanowisko Wnioskodawcy: Podatnik uważa, iż nie spełnia łącznie trzech warunków, aby Jego działalność była traktowana jako samozatrudnienie. 4. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: Zgodnie z przepisami art. 5a pkt 6 i art. 5b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od 1 stycznia 2007r. ustawodawca wprowadził nową definicję działalności gospodarczej, a przede wszystkim określił czynności, których nie uznaje się za działalność gospodarczą. Zgodnie z nową definicją (art. 5a pkt 6 ustawy) pod pojęciem działalności gospodarczej albo (...)

2011
1
maj

Istota:

1. czy w ramach wykonywanych czynności podlega Pani opodatkowaniu na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póź. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, zawartego we wniosku z dnia 17.04.2007r. (data wpływu do Urzędu 19.04.2007r.) – za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych, opodatkowaną podatkiem dochodowym i podatkiem VAT. W ramach działalności gospodarczej współpracuje Pani wyłącznie z jednym kontrahentem. Działalność Pani polega na udzieleniu konsultacji klientom firmy kontrahenta w zakresie oprogramowania tj. implementacja procesów ETLowych, szkolenie pracowników, rozwiązywanie problemów występujących w tym zakresie, jak (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2007r. zmian w art. 5a pkt 6 i art.5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czynności wynikające z zawartej umowy można zakwalifikować do pozarolniczej działalności i w związku z tym nie ciąży na podatniku obowiązek płatnika podatku dochodowego ?

Fragment:

(...) Wnioskiem złożonym w dniu 17.01.2007r. uzupełnionym w dniu 9.02.2007r.podatnik zwrócił się do organu podatkowego, o udzielenie na podstawie art.14a Ordynacja podatkowa, interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego w sprawie zastosowania przepisów art 5b ust.1 ustawy z dnia 26 lipca1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.z 2000r Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) tj: czy w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2007r. zmian w art. 5a pkt 6 i art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czynności wynikające z zawartej umowy można zakwalifikować do pozarolniczej działalności i w związku z tym nie ciąży na podatniku obowiązek płatnika podatku dochodowego. Podatnik poinformował, iż w przedmiotowej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, ani postępowanie przed sądem administracyjnym. We wniosku podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:w roku 2002 podatnik zawarł umowę o świadczenie usług (...)

2011
1
maj

Istota:

Jestem przedsiębiorcą wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej UM Lublin i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług:
- świadczone przeze mnie usługi związane są z transportem drogowym,polegają na kierowaniu pojazdami przewoźnika oraz załatwianiu formalności przewozowych i reprezentowaniu przewoźnika,
- ilość zleceń w poszczególnych okresach jest zróżnicowana i przypadku ich braku ponoszę ryzyko prowadzenia działalności, ponosząc koszty jej prowadzenia bez uzyskiwania przychodów,
- zgodnie z zawartą umową działalność może być wykonywana osobiście lub przez udzielnie dalszego zlecenia,
- zlecane czynności nie są wykonywane w miejscu i czasie, ani pod kierownictwem dających zlecenie.
W związku z tym, czy po dniu 01.01.2007 roku świadczone usługi stanowią pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 02.02.2007 roku (data wpływu do Urzędu 08.03.2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie postanawiam: - podzielić Pana stanowisko w przedmiotowej sprawie. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 02.02.2007 roku wystąpił Pan do tut. Organu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujące fakty: - jest Pan przedsiębiorcą wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej UM Lublin i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, - świadczone usługi związane z transportem drogowym polegają na kierowaniu pojazdami przewoźnika oraz załatwianiu formalności przewozowych i reprezentowaniu przewoźnika, - ilość zleceń w poszczególnych okresach (...)

2011
1
maj

Istota:

Jestem przedsiębiorcą wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, świadczę usługi związane z transportem drogowym polegające na kierowaniu pojazdami przewoźnika oraz załatwianiu formalności przewozowych i reprezentowaniu przewoźnika, ilość zleceń w poszczególnych okresach jest zróżnicowana i przypadku ich braku ponoszę ryzyko prowadzenia działalności, ponosząc koszty jej prowadzenia bez uzyskiwania przychodów, zgodnie z zawartą umową działalność może być wykonywana osobiście lub przez udzielnie dalszego zlecenia, zlecane czynności nie są wykonywane w miejscu i czasie, ani pod kierownictwem dających zlecenie.
Pytanie brzmi, czy również po 01.01.2007 roku świadczone usługi stanowią pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Pana zdaniem spełniają one wszystkie kryteria określone w art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 roku Nr. 14, poz 176 po zmianach wprowadzonych przez ustawę z dnia 16 listopada 2006 roku - Dz. U. Nr 217, poz. 1588) i nie występują przesłanki wyłączające z art. 5b ustawy, a zatem są przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 20.01.2007 roku (data wpływu do Urzędu 25.01.2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie postanawiam: - podzielić Pana stanowiska w przedmiotowej sprawie. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 20.01.2007 roku (data wpływu do urzędu 25.01.2007 roku) wystąpił Pan do tut. Organu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujące fakty: - jest Pan przedsiębiorcą wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej UM Lublin i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, - świadczone usługi związane z transportem drogowym polegają na kierowaniu pojazdami przewoźnika oraz załatwianiu formalności przewozowych i reprezentowaniu przewoźnika, - (...)

2011
1
maj

Istota:

Jestem przedsiębiorcą wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, świadczę usługi związane z transportem drogowym polegające na kierowaniu pojazdami przewoźnika oraz załatwianiu formalności przewozowych i reprezentowaniu przewoźnika, ilość zleceń w poszczególnych okresach jest zróżnicowana i przypadku ich braku ponoszę ryzyko prowadzenia działalności, ponosząc koszty jej prowadzenia bez uzyskiwania przychodów, zgodnie z zawartą umową działalność może być wykonywana osobiście lub przez udzielnie dalszego zlecenia, zlecane czynności nie są wykonywane w miejscu i czasie, ani pod kierownictwem dających zlecenie.
Pytanie brzmi, czy również po 01.01.2007 roku świadczone usługi stanowią pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Pana zdaniem spełniają one wszystkie kryteria określone w art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 roku Nr. 14, poz 176 po zmianach wprowadzonych przez ustawę z dnia 16 listopada 2006 roku - Dz. U. Nr 217, poz. 1588) i nie występują przesłanki wyłączające z art. 5b ustawy, a zatem są przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z póżn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 31.01.2007 roku (data wpływu do Urzędu 08.02.2007 roku ) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie postanawiam: - uznać przedstawione przez Pana stanowisko za prawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 31.01.2007 roku wystąpił Pan do tut. Organu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujące fakty: - jest Pan przedsiębiorcą wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej UM Lublin i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, - świadczone usługi związane z transportem drogowym polegają na kierowaniu pojazdami przewoźnika oraz załatwianiu formalności przewozowych i reprezentowaniu przewoźnika, - ilość zleceń w poszczególnych (...)

2011
1
maj

Istota:

Jestem przedsiębiorcą wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, świadczę usługi związane z transportem drogowym polegające na kierowaniu pojazdami przewoźnika oraz załatwianiu formalności przewozowych i reprezentowaniu przewoźnika, ilość zleceń w poszczególnych okresach jest zróżnicowana i przypadku ich braku ponoszę ryzyko prowadzenia działalności, ponosząc koszty jej prowadzenia bez uzyskiwania przychodów, zgodnie z zawartą umową działalność może być wykonywana osobiście lub przez udzielnie dalszego zlecenia, zlecane czynności nie są wykonywane w miejscu i czasie, ani pod kierownictwem dających zlecenie.
Pytanie brzmi, czy również po 01.01.2007 roku świadczone usługi stanowią pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Pana zdaniem spełniają one wszystkie kryteria określone w art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 roku Nr. 14, poz 176 po zmianach wprowadzonych przez ustawę z dnia 16 listopada 2006 roku - Dz. U. Nr 217, poz. 1588) i nie występują przesłanki wyłączające z art. 5b ustawy, a zatem są przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 07.02.2007 roku (data wpływu do Urzędu 14.02.2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie postanawiam: - podzielić Pana stanowiska w przedmiotowej sprawie. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 07.02.2007 roku (data wpływu do urzędu 14.02.2007 roku) wystąpił Pan do tut. Organu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujące fakty: - jest Pan przedsiębiorcą wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej UM..... i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, - świadczone usługi związane z transportem drogowym polegają na kierowaniu pojazdami przewoźnika oraz załatwianiu formalności przewozowych i reprezentowaniu przewoźnika, - (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy prowadzona działalność gospodarcza w zakresie kierowania pojazdem nie stanowiącym własności podatnika po zmianie definicji od 1 stycznia 2007 roku nie będzie uważana za samozatrudnienie?

Fragment:

(...) lub nienależytego wykonania powierzonych zleceń, a zleceniodawca zleca jedynie dostarczenie towaru. Pan natomiast samodzielnie dobiera parametry i wykonuje zadanie bez nadzoru zlecającego. To Pan ponosi także pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich oraz ryzyko związane z prowadzoną działalnością. W takim stanie faktycznym zwraca się Pan z zapytanie: Czy prowadzona działalność gospodarcza po zmianie definicji od 1 stycznia 2007 roku nie będzie uważana za samozatrudnienie? Sformułował też Pan własne stanowisko w sprawie twierdząc iż na podstawie wyżej przedstawionych faktów stwierdzając, iż po zmianie przepisów od dnia 1 stycznia 2007 roku wykonywane czynności nadal będą zaliczane do działalności gospodarczej. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, postanawia udzielić (...)