Samorządowe kolegium odwoławcze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samorządowe kolegium odwoławcze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
30
kwi

Istota:

Jakie są skutki podatkowe wypłacania wynagrodzenia pozaetatowym członkom Samorządowego Kolegium Odwoławczego?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy wynagrodzenia pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego wypłacane na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych... Czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako płatnik ma obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od powyższych wynagrodzeń pomniejszonych o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej stosownymi przepisami... Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenia pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wypłacone na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 2.280 zł. Stanowią one bowiem w istocie dietę, o której mowa w tym przepisie. W związku z ww. zwolnieniem Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie ma obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od powyższych wynagrodzeń (wolnych od podatku dochodowego) przekazywanych członkom pozaetatowym. Takie stanowisko, zdaniem Kolegium, (...)

2012
19
kwi

Istota:

1. Czy wynagrodzenia pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego wypłacane na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?
2. Czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako płatnik ma obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od powyższych wynagrodzeń pomniejszonych o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej stosownymi przepisami?

Fragment:

Czy wynagrodzenia pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego wypłacane na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych... Czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako płatnik ma obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od powyższych wynagrodzeń pomniejszonych o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej stosownymi przepisami... Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenia pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wypłacone na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości nie przekraczającej miesięcznie 2.280 zł. Stanowią one bowiem w istocie dietę, o której mowa w tym przepisie. W związku z ww. zwolnieniem Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie ma obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od powyższych wynagrodzeń (wolnych od podatku dochodowego) przekazywanych członkom pozaetatowym. Takie stanowisko zdaniem Wnioskodawcy (...)

2011
1
paź

Istota:

Należy stwierdzić, że należne Wnioskodawczyni odszkodowanie nie zostało nabyte w drodze spadku, ponieważ w tej dacie odszkodowanie to nie istniało. Tym samym przyznane odszkodowanie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy.

Fragment:

Potwierdzeniem tego faktu jest wydane w 2005 r. orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, że w/w decyzja wydana przez Prezesa Dzielnicowej Rady Narodowej w 1971 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie mogło jednak orzec o nieważności w/w decyzji z powodu zajścia nieodwracalnych skutków prawnych. Obecnie Wnioskodawczyni dochodzi swoich praw o odszkodowanie na drodze sądowej. Wkrótce Wnioskodawczyni spodziewa się pozytywnego dla Niej wyroku i otrzymania odszkodowania. Reasumując, należy stwierdzić, że należne Wnioskodawczyni odszkodowanie nie zostało nabyte w drodze spadku, ponieważ w tej dacie odszkodowanie to nie istniało. Tym samym przyznane odszkodowanie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
sie

Istota:

1. Czy wynagrodzenia pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze, jako płatnik, ma obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od powyższych wynagrodzeń pomniejszanych o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej stosownymi przepisami?

Fragment:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, zgodnie z art. 15 ust. 4 ww. ustawy w związku z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium, wypłaca pozaetatowym członkom kolegium wynagrodzenie w zależności od przyjętej organizacji pracy i liczby posiedzeń w danym miesiącu, co określa Prezes Kolegium oraz zwrot kosztów podróży. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od wykonanej pracy. W przypadku, gdy pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w danym miesiącu nie pracuje, to nie otrzymuje wynagrodzenia. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy wynagrodzenia pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako płatnik ma obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od powyższych wynagrodzeń pomniejszanych o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej stosownymi przepisami... Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenia pozaetatowych członków samorządowego kolegium odwoławczego, wypłacane na podstawie art. 15 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości nie przekraczającej kwoty 2.280 zł.

2011
1
lip

Istota:

W jakiej wysokości Samorządowe Kolegium Odwoławcze powinno zastosować koszty uzyskania przychodu przy wypłacie wynagrodzeń dla pozaetatowych członków Kolegium za 2009r.?

Fragment:

Biura – 30 kwietnia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń pozaetatowych członków samorządowego kolegium odwoławczego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 kwietnia 2009r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń pozaetatowych członków samorządowego kolegium odwoławczego. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W dniu 30 marca 2009r. NSA w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę nr II FPS 7/08 w sentencji której stwierdził iż „ wynagrodzenie wypłacone pozaetatowym członkom samorządowego kolegium odwoławczego na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych nie jest dietą i nie korzysta ze zwolnienia o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ”. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: W jakiej wysokości Samorządowe Kolegium Odwoławcze (wnioskodawca) powinno zastosować koszty uzyskania przychodu przy wypłacie wynagrodzeń dla pozaetatowych członków Kolegium za 2009r.... Zdaniem wnioskodawcy, (...)

2011
1
lip

Istota:

W jakiej wysokości Samorządowe Kolegium Odwoławcze powinno zastosować koszty uzyskania przychodu przy wypłacie wynagrodzeń dla pozaetatowych członków Kolegium za 2009 r.?

Fragment:

NSA w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę nr II FSP 7/08, w sentencji której stwierdził, iż „wynagrodzenie wypłacone pozaetatowym członkom samorządowego kolegium odwoławczego na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych nie jest dietą i nie korzysta ze zwolnienia, o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, Zainteresowany informuje, iż ww. wynagrodzenie uzależnione jest od wykonanej pracy i nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy wynagrodzenie: nie przekroczy miesięcznie kwoty 200 zł, wyniesie miesięcznie 200 zł i więcej, tj. do kwoty 3 541,55 zł. Wnioskodawca wskazuje, iż w przypadku, gdy nieetatowy członek Kolegium w danym miesiącu nie pracuje nie otrzymuje wynagrodzenia. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. W jakiej wysokości Samorządowe Kolegium Odwoławcze powinno zastosować koszty uzyskania przychodu przy wypłacie wynagrodzeń dla pozaetatowych członków Kolegium za 2009 r.... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawe i ich jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności osobom określonym w art. 3 ust. 1 z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 5-6 są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 18% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1-3.

2011
1
cze

Istota:

Czy wynagrodzenia pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego (Wnioskodawcy) wypłacane na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy w związku z tym Samorządowe Kolegium Odwoławcze (Wnioskodawca) jako płatnik ma obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od powyższych wynagrodzeń?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 21.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń pozaetatowych członków samorządowego kolegium odwoławczego i związanych z tym obowiązków płatnika. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w X, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, wypłaca członkom pozaetatowym Kolegium wynagrodzenia za udział w posiedzeniach (Zgromadzenia Ogólnego Y i udział w wokandach), na których zapadają rozstrzygnięcia administracyjne i wynagrodzenia za przygotowanie sprawy administracyjnej, zakończonej decyzją bądź postanowieniem. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy wynagrodzenia pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego (Wnioskodawcy) wypłacane na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych... Czy w związku z tym Samorządowe Kolegium Odwoławcze (Wnioskodawca) jako płatnik ma obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od powyższych wynagrodzeń... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad.1) Wynagrodzenia pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w X, wypłacane na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości nie przekraczającej miesięcznie 2,280 zł.

2011
1
maj

Istota:

Wyrażona w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej zasada prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzacy zaufanie do organów podatkowych jest nie tylko postulatem ustawodawcy wobec tych organów, ale także przesłanką oceny ich działania, w wyniku której może dojść do uchylenia decyzji administracyjnej, nawet jeżeli w toku postępowania nie naruszono innych przepisów powołanej ustawy.

Fragment:

Uzasadniając swoje stanowisko wyjaśnił, że Naczelnik I US rażąco naruszył prawo, gdyż w postanowieniu tym uznał za prawidłowe stanowisko Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu (dalej: „SKO”) co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia wypłacanego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako płatnika tego podatku swoim pozaetatowym członkom, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł. W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, stanowisko SKO należało uznać za nieprawidłowe, gdyż w świetle art. 21 ust. 1 pkt 17 oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. - dalej: „u.p.d.o.f.”) w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm. - dalej: „ustawa o s.k.o.”), świadczenia wypłacane pozaetatowym członkom SKO należy zaliczyć do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, zgodnie z art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 u.p.d.o.f., SKO jako płatnik obowiązane jest obliczyć zaliczkę na poczet tego podatku oraz przekazać należną kwotę na rachunek właściwego miejscowo organu podatkowego.

2011
1
kwi

Istota:

Czy wynagrodzenia pozaetatowych członków samorządowego kolegium odwoławczego są zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy płatnik zobowiązany jest do poboru zaliczek?

Fragment:

W dniu 14.12.2005 r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Samorządowego Kolegium Odwoławczego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.: czy wynagrodzenia pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wypłacone na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy w związku z tym samorządowe kolegium odwoławcze - jako płatnik - ma obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od powyższych wynagrodzeń. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu wypłaca pozaetatowym członkom kolegium wynagrodzenia za udział w posiedzeniach i zwrot kosztów podróży. Zdaniem płatnika wynagrodzenia pozaetatowych członków samorządowego kolegium odwoławczego wypłacane na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2.280,00 zł.

2011
1
mar

Istota:

Czy wynagrodzenia pozaetatowych członków samorządowego kolegium odwoławczego są zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy płatnik zobowiązany jest do poboru zaliczek?

Fragment:

W dniu 8.09.2005 r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7.09.2005 r. (znak: SKO-033/48/05) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wnioskodawca złożył oświadczenie, iż w powyższej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, nie jest prowadzona kontrola podatkowa oraz nie jest prowadzone postępowanie przed sądem administracyjnym. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze, na mocy art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, wypłaca pozaetatowym członkom kolegium wynagrodzenie za udział w posiedzeniach i zwrot kosztów podróży. W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy wynagrodzenia pozaetatowych członków kolegium są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym Samorządowe Kolegium jako płatnik ma obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od tych wynagrodzeń.