Samorządowa jednostka organizacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samorządowa jednostka organizacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
21
lut

Istota:

1. Czy z tytułu umowy zlecenia zawartej pomiędzy Miastem i Gminą - samorządową jednostką organizacyjną (szkołą, przedszkolem) reprezentowaną przez kierownika tej jednostki (dyrektora szkoły, przedszkola), a osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i niebędącą pracownikiem samorządowej jednostki organizacyjnej (szkoły, przedszkola) płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) będzie Wnioskodawca (Miasto i Gmina), czy może samorządowa jednostka organizacyjna (np. szkoła, przedszkole)?
2. Czy z tytułu umowy zlecenia zawartej pomiędzy Miastem i Gminą - samorządową jednostką organizacyjną (szkołą), reprezentowaną przez kierownika tej jednostki (dyrektora szkoły), a osobą fizyczną będącą jednocześnie pracownikiem samorządowej jednostki organizacyjnej (szkoły) płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) będzie Wnioskodawca – Miasto i Gmina, czy może samorządowa jednostka organizacyjna (szkoła)?
3. Czy z tytułu umowy zlecenia zawartej pomiędzy Miastem i Gminą - samorządową jednostką organizacyjną (szkołą) reprezentowaną przez Burmistrza, a osobą fizyczną będącą jednocześnie pracownikiem i kierownikiem samorządowej jednostki organizacyjnej (dyrektorem szkoły) płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) będzie Wnioskodawca (Miasto i Gmina), czy może samorządowa jednostka organizacyjna (szkoła)?
4. Czy z tytułu umowy zlecenia zawartej pomiędzy Miastem i Gminą – samorządową jednostką organizacyjną (Urzędem Miasta i Gminy) reprezentowanym przez Burmistrza, a osobą fizyczną będącą pracownikiem tego Urzędu płatnikiem podatku dochodowego będzie Wnioskodawca – Miasto i Gmina, czy może Urząd Miasta i Gminy?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy z tytułu umowy zlecenia zawartej pomiędzy Miastem i Gminą - samorządową jednostką organizacyjną (szkołą, przedszkolem) reprezentowaną przez kierownika tej jednostki (dyrektora szkoły, przedszkola), a osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i niebędącą pracownikiem samorządowej jednostki organizacyjnej (szkoły, przedszkola) płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) będzie Wnioskodawca (Miasto i Gmina), czy może samorządowa jednostka organizacyjna (np. szkoła, przedszkole)? Czy z tytułu umowy zlecenia zawartej pomiędzy Miastem i Gminą - samorządową jednostką organizacyjną (szkołą), reprezentowaną przez kierownika tej jednostki (dyrektora szkoły), a osobą fizyczną będącą jednocześnie pracownikiem samorządowej jednostki organizacyjnej (szkoły) płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) będzie Wnioskodawca – Miasto i Gmina, czy może samorządowa jednostka organizacyjna (szkoła)? Czy z tytułu umowy zlecenia zawartej pomiędzy Miastem i Gminą - samorządową jednostką organizacyjną (szkołą) reprezentowaną przez Burmistrza, a osobą fizyczną będącą jednocześnie pracownikiem i kierownikiem samorządowej jednostki organizacyjnej (dyrektorem szkoły) płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) będzie Wnioskodawca (Miasto i Gmina), czy może samorządowa jednostka organizacyjna (szkoła)? Czy z tytułu umowy zlecenia zawartej pomiędzy Miastem i Gminą – samorządową (...)

2013
21
lut

Istota:

Wnioskodawca jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzona przez gminę (ściślej - powstałą z dokonanego przekształcenia gminnego zakładu budżetowego), realizująca głównie zadania własne gminy obejmujące zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych społeczności gminy, należy do kategorii podmiotów będących adresatami zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44. Tym samym, jego dochody osiągnięte z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, jeżeli zostaną przeznaczane na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, będą wolne od podatku dochodowego.

Fragment:

Zgodnie z treścią cytowanego przepisu, poprzez jednostkę organizacyjną należy rozumieć państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Z zestawienia treści art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z treścią art. 4 pkt 10 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, że ustawodawca posługuje się identycznym sformułowaniem, a mianowicie „ samorządową jednostką organizacyjną ”, z tym że w ustawie o gospodarce nieruchomościami doprecyzowuje się, że samorządowa jednostka organizacyjna to taka jednostka, która nie posiada osobowości prawnej. Skoro więc, spośród cytowanych wcześniej ustaw najbliższą definicją legalną samorządowej jednostki organizacyjnej jest definicja zawarta w ustawie o gospodarce nieruchomościami, zawężająca pojęcie samorządowej jednostki organizacyjnej do takiej jednostki, która nie posiada osobowości prawnej, to – zdaniem Wnioskodawcy – należy przyjąć, iż rzeczywiście samorządową jednostką organizacyjną jest tylko taka jednostka, która nie posiada osobowości prawnej. Jak argumentuje Zainteresowany, z punktu widzenia teorii prawa i zasad legislacji jest to uzasadnione, gdyż wszystkie samorządowe jednostki organizacyjne, takie jak np. zakłady budżetowe, które nie posiadają osobowości prawnej, podlegają bezpośrednio jednostce samorządu terytorialnego - gminie.

2011
1
cze

Istota:

Czy zawarcie przez Wnioskodawcę z Gminą umowy użyczenia lub nieodpłatnego użytkowania w formie aktu notarialnego spowoduje otrzymanie przez Spółkę nieodpłatnego świadczenia wyłączonego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Kwoty te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem budynkami komunalnymi na remonty i naprawy bieżące oraz na remonty kapitalne wykonywane zgodnie z zatwierdzonym przez Miasto planem.Wnioskodawca jako zarządca zamierza uregulować stan prawny w zakresie otrzymanych nieodpłatnie świadczeń poprzez – zawarcie umowy o nieodpłatnym oddaniu w użytkowanie budynków komunalnych z zachowaniem formy aktu notarialnego – lub zawarcie umowy użyczenia budynków komunalnych z prawem do pobierania pożytków. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zawarcie przez Wnioskodawcę z Gminą umowy użyczenia lub nieodpłatnego użytkowania w formie aktu notarialnego spowoduje otrzymanie przez Spółkę nieodpłatnego świadczenia wyłączonego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, który jest Spółką użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem Gminy, nie ustala się podatkowo wartości otrzymanych nieodpłatnie świadczeń zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.